ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ 16:30-20:30 ΦΟΥΆΓΙΕ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ · D.A.F. Marquis de...

of 3 /3
ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ 16:30-20:30 ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ 16:30-20:30 ΦΟΥΆΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 16:30 Yves Klein, Symphonie Monotone (1960) Ensemble Continuum Διεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιανός ΦΟΥΆΓΙΕ 2 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 16:30-19:00 Τρεις άριες από την πρότυπη κινεζική επαναστατική όπερα Shachiapang Frederic Rzewski, 2 Political Songs Cornelius Cardew, Soon (1971) Τραγούδια από το αμερικανικό Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων Claude Nougaro, Paris Mai (1968) Τραγούδια Διαμαρτυρίας Luciano Berio, Wasserklavier (1965) - Erdenklavier (1969) Ειρήνη Φωτεινάκη (σοπράνο), Αναστασία Κότσαλη (μέτζο σοπράνο), Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο), Γιάννης Καλύβας (τενόρος), Κώστας Μαυρογένης (βαρύτονος), Νίκος Τσαλίκης (πιάνο), Λορέντα Ράμου (πιάνο), Ensemble Continuum ΦΟΥΆΓΙΕ 2 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 17:00 Guy Debord, Hurlements en faveur de Sade (1952) Θάνος Λέκκας, Δέσποινα Παπαχριστοπούλου ΦΟΥΆΓΙΕ 3 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 17:30 Misha Mengelberg, Goedendagjes Δημήτρης Βεντουράκης (πιάνο), Χρήστος Κορομηλάς (κοντραμπάσο), Δημήτρης Ζερβός (ντραμς), Γιάννης Αρβανιτάκης (τρομπόνι) 16:40-17:00 Luc Ferrari, Music Promenade (1964/1969), Μαγνητοταινία 17:00-17:30 Cornelius Cardew, The Great Learning , Paragraph 6 (1968-71) Σύνολο Πειραματικής Μουσικής Μουσικού Σχολείου Παλλήνης 17:30-18:00 Henry Pousseur, Échos II de Votre Faust (1961-69) Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων 18:00-18:30 Christian Wolff, Accompaniments (1972) Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο) 18:30-19:00 Luciano Berio, O king (1967) Henri Pousseur, Mnemosyne II+I (1968-69) Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο) & Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων ΦΟΥΆΓΙΕ 4 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 18:00 Christian Wolff, Electric Spring 1-3 (1966-70) Jimi Hendrix, Are You Experienced?/ Purple Haze (1967) Αλέξανδρος Δρυμωνίτης και Ensemble Continuum ΦΟΥΆΓΙΕ 3 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 18:30 Christian Wolff, Edges (1968) / Stones , από τη συλλογή με λεκτικές παρτιτούρες Prose Collection (1968-71) Whi Ensemble ΦΟΥΆΓΙΕ 4 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 19:00 Bernard Heidsieck, Vaduz (1974) Eliane Radigue, face a-3 (1969) Ictus Ensemble ΦΟΥΆΓΙΕ 3 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 19:30-20:00 Pierre Henry, Messe pour le temps présent (1967) Καρολίνα Απικιάν, Βασίλης Σκαρμούτσος (χορός) ΦΟΥΆΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 20:00 Luis Andriessen, De Volharding (1972) για πιάνο και 9 πνευστά Beata Pincetic (πιάνο), Guido DeFlaviis, Illia Samsonov, Στάθης Μαυρομάτης (σαξόφωνα), Σπύρος Αρκούδης, Φάνης Βερνίκος, Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτες), Σπύρος Βεργής, Γιώργος Κρίμπερης, Ανδρέας Κολπονδίνος (τρομπόνια) ΦΟΥΆΓΙΕ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ 19:00-19:30 19 σπαράγματα γύρω από την Herma (1961) του Ιάννη Ξενάκη Γιώργος Κωνσταντίνου 19:30-20:00 Pierre Boulez, Domaines for Solo Clarinet (1968-69) Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο) AD, Re-construction Ia on Boulez Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο) 20:00-20:30 Terry Riley, Rainbow in Curved Air (1967-68) Ictus Ensemble

Embed Size (px)

Transcript of ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ 16:30-20:30 ΦΟΥΆΓΙΕ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ · D.A.F. Marquis de...

 • ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ16:30-20:30

  ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ16:30-20:30

  ΦΟΥΆΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 16:30 Yves Klein, S y m p h o n i e M o n o t o n e (1960) Ensemble ContinuumΔιεύθυνση: Ανδρέας Λεβισιανός

  ΦΟΥΆΓΙΕ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 16:30-19:00 Τρεις άριες από την πρότυπη κινεζική επαναστατική όπερα S h a c h i a p a n gFrederic Rzewski, 2 P o l i t i c a l S o n g sCornelius Cardew, S o o n (1971)

  Τραγούδια από το αμερικανικό Κίνημα Πολιτικών Δικαιωμάτων Claude Nougaro, P a r i s M a i (1968)

  Τραγούδια ΔιαμαρτυρίαςLuciano Berio, W a s s e r k l a v i e r (1965) - E r d e n k l a v i e r (1969)Ειρήνη Φωτεινάκη (σοπράνο), Αναστασία Κότσαλη (μέτζο σοπράνο), Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο), Γιάννης Καλύβας (τενόρος), Κώστας Μαυρογένης (βαρύτονος), Νίκος Τσαλίκης (πιάνο), Λορέντα Ράμου (πιάνο), Ensemble Continuum

  ΦΟΥΆΓΙΕ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 17:00 Guy Debord, H u r l e m e n t s e n f a v e u r d e S a d e (1952)Θάνος Λέκκας, Δέσποινα Παπαχριστοπούλου

  ΦΟΥΆΓΙΕ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 17:30Misha Mengelberg, G o e d e n d a g j e s Δημήτρης Βεντουράκης (πιάνο), Χρήστος Κορομηλάς (κοντραμπάσο), Δημήτρης Ζερβός (ντραμς), Γιάννης Αρβανιτάκης (τρομπόνι)

  16:40-17:00 Luc Ferrari, M u s i c P r o m e n a d e (1964/1969), Μαγνητοταινία

  17:00-17:30 Cornelius Cardew, T h e G r e a t L e a r n i n g ,Paragraph 6 (1968-71)Σύνολο Πειραματικής Μουσικής Μουσικού Σχολείου Παλλήνης

  17:30-18:00 Henry Pousseur, É c h o s I I d e V o t r e F a u s t (1961-69)Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων

  18:00-18:30Christian Wolff, A c c o m p a n i m e n t s (1972) Χρήστος Σακελλαρίδης (πιάνο)

  18:30-19:00 Luciano Berio, O k i n g (1967)Henri Pousseur, M n e m o s y n e I I + I (1968-69)Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο) & Σύνολο Φεστιβάλ Ιονίων

  ΦΟΥΆΓΙΕ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 18:00 Christian Wolff, E l e c t r i c S p r i n g 1 - 3 (1966-70)Jimi Hendrix, A r e Yo u E x p e r i e n c e d ? / P u r p l e H a z e (1967)Αλέξανδρος Δρυμωνίτης και Ensemble Continuum

  ΦΟΥΆΓΙΕ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 18:30 Christian Wolff, E d g e s (1968) / S t o n e s , από τη συλλογή με λεκτικές παρτιτούρες P r o s e C o l l e c t i o n (1968-71) Whi Ensemble

  ΦΟΥΆΓΙΕ 4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 19:00 Bernard Heidsieck, V a d u z (1974) Eliane Radigue, f a c e a - 3 (1969) Ictus Ensemble

  ΦΟΥΆΓΙΕ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ | 19:30-20:00 Pierre Henry, M e s s e p o u r l e t e m p s p r é s e n t (1967) Καρολίνα Απικιάν, Βασίλης Σκαρμούτσος (χορός)

  ΦΟΥΆΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥ | 20:00Luis Andriessen, D e V o l h a r d i n g (1972) για πιάνο και 9 πνευστάBeata Pincetic (πιάνο), Guido DeFlaviis, Illia Samsonov, Στάθης Μαυρομάτης (σαξόφωνα), Σπύρος Αρκούδης, Φάνης Βερνίκος, Δημήτρης Γκόγκας (τρομπέτες), Σπύρος Βεργής, Γιώργος Κρίμπερης, Ανδρέας Κολπονδίνος (τρομπόνια)

  ΦΟΥΆΓΙΕ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ

  19:00-19:30 19 σπαράγματα γύρω από την H e r m a (1961) του Ιάννη Ξενάκη Γιώργος Κωνσταντίνου

  19:30-20:00 Pierre Boulez, D o m a i n e s for Solo Clarinet (1968-69) Κώστας Τζέκος (κλαρινέτο)AD, R e - c o n s t r u c t i o n I a o n B o u l e z Ζαχαρίας Ταρπάγκος (φλάουτο)

  20:00-20:30 Terry Riley, R a i n b o w i n C u r v e d A i r (1967-68)Ictus Ensemble

 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣCornelius Cardew, T h e G r e a t L e a r n i n g , Paragraph 7 και Paragraph 5 (1968-71)John Cage, C i r c u s O n , σε νέα εκδοχή με υλικά σχετικά με την εποχή του Μάη του '68Γιάννης Χρήστου, Ε π ί κ υ κ λ ο ς (1968)Από τα συστήματα μετάδοσης, Φωνητική ποίηση από τους Isidore Isou, François Dufrêne, Maurice Lemaître, Henri Chopin

  ΦΟΥΑΓΙΕ ΙΣΟΓΕΙΟΥΣτην οθόνη: Ι Κ Β του Υves Klein, H u r l e m e n t s του Guy Debord, αποσπάσματα από το S o l o των Mauricio Kagel & Dieter Schnebel και επίκαιρα

  ΦΟΥΑΓΙΕ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥΑνώνυμο Happening/Installation των Provo, Ολλανδία 1964

  Στο φουαγιέ του 5ου ορόφου θα προβάλλονται σε συνεχή ροή τα φιλμ: L a d i a l e c t i q u e p e u t - e l l e c a s s e r d e s b r i q u e s ? (1973) του René ViénetT h e I n v a s i o n o f T h u n d e r b o l t P a g o d a (1968) του Ira CohenTr a i t é d e B a v e e t d ’e t e r n i t é (1951) του Isidore IsouL a S o c i é t é d u s p e c t a c l e (1973) του Guy DebordΜοντάζ από επίκαιρα

  Τα κείμενα που ακούγονται προέρχονται από τα βιβλία:D.A.F. Marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir (1795, ελλ. τίτλος: Η φιλοσοφία στο μπουντουάρ)Guy Debord, La Société du Spectacle (1967, ελλ. τίτλος: Η κοινωνία του θεάματος)Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations (1967, ελλ. τίτλος: Η επανάσταση της καθημερινής ζωής: Πραγματεία σαβουάρ-βιβρ προορισμένη για τις νέες γενιές)Karl Marx, The Communist Manifesto (1848, ελλ. τίτλος: Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο)

  16:40-17:00 Μοντάζ ηχητικών ντοκουμέντων από τον Μάη του ‘68, Μαγνητοταινία

  17:00-17:30 Luis Andriessen, W o r k e r ' s U n i o n (1975) Ictus Ensemble

  17:30-18:00 Alvin Curran, S e q u e n c e s , M e l s , S o n g s a n d D a n c e s (1967-)Grateful Dead, D a r k S t a r (1968)Artéfacts Ensemble

  18:00-18:30Luigi Nono, C o n t r a p u n t o d i a l e t t i c o a l l a m e n t e (1968), Μαγνητοταινία

  18:30-19:00 George Crumb, B l a c k A n g e l s (1970) Ήρώ Σειρά (βιολί), Frank Shestani (βιολί), Patrick Evans (βιόλα), Αλέξανδρος Μποτίνης (βιολοντσέλο)

  ΔΩΡΕΆΝ ΔΡΆΣΕΙΣ16:30-20:30

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

  19:00-19:30 Γιάννης Χρήστου, Π ρ ά ξ ι ς γ ι α 1 2 (1966) / Ε π ί κ υ κ λ ο ς (1969) / Α ν α π α ρ ά σ τ α σ ι ς Ι (1968)Ensemble ContinuumΔιεύθυνση: Θάνος Λέκκας, Ανδρέας Λεβισιανός

  19:30-20:00 Karlheinz Stockhausen, από τη συλλογή με λεκτικές παρτιτούρες A u s d e n s i e b e n Ta g e n (1968): M e e t i n g P o i n t / N i g h t M u s i c / S e t S a i l f o r t h e S u n6daEXIt

  20:00-20:30 John Cage, L e c t u r e f o r t h e W e a t h e r (1976) για ομιλητές, φιλμ (Luis Frangella) και προηχογραφημένους ήχους (Maryanne Amacher)

  6ο OPEN DAY