μάζα όγκος 1

of 9 /9
ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ: παίηω με τθ ηυγαριά. ΕΝΝΟΙΑ: μάηα είναι θ ποςότθτα τθσ φλθσ που ζχει ζνα ςώμα, ο χώροσ που πιάνει το ςώμα αυτό. ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ: ςυνεργαςία, επικοινωνία, αλλθλεπίδραςθ με ςυνομθλίκουσ. ΣΟΧΟΙ: να κατανοιςουν τθν διαφορά μεταξφ όγκου και μάηασ. να πειραματιςτοφν με αντικείμενα ίδιου όγκου και διαφορετικισ μάηασ. ΕΜΠΕΙΡΙΕ: τα υλικά ςώματα ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά, όπωσ μάηα, όγκο, ςχιμα, μζγεκοσ ΣΑΕΙ: κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επιςτιμθ, ερευνθτικι ςτάςθ

Embed Size (px)

Transcript of μάζα όγκος 1

Page 1: μάζα όγκος 1

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ: παίηω με τθ ηυγαριά. ΕΝΝΟΙΑ: μάηα είναι θ ποςότθτα τθσ φλθσ που ζχει ζνα ςώμα, ο χώροσ που πιάνει το ςώμα αυτό. ΔΕΞΙΟΣΘΣΕ: ςυνεργαςία, επικοινωνία, αλλθλεπίδραςθ με ςυνομθλίκουσ. ΣΟΧΟΙ: να κατανοιςουν τθν διαφορά μεταξφ όγκου και μάηασ. να πειραματιςτοφν με αντικείμενα ίδιου όγκου και διαφορετικισ μάηασ. ΕΜΠΕΙΡΙΕ: τα υλικά ςώματα ζχουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά, όπωσ μάηα, όγκο, ςχιμα, μζγεκοσ ΣΑΕΙ: κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν επιςτιμθ, ερευνθτικι ςτάςθ

Page 2: μάζα όγκος 1

TITLE OF ACTIVITY: playing with the scales. MEANING: mass is the amount of matter that has a body, the space gets this body. SKILLS: cooperation, communication, interaction with peers. OBJECTIVES: To understand the difference between volume and mass. to experiment with the same volume and different mass. EXPERIENCES: material bodies have different characteristics such as mass, volume, shape, size ATTITUDES: positive attitude towards science, research station

TÍTULO DE ATIVIDADE: brincar com as escalas. SIGNIFICADO: massa é a quantidade de matéria que tem um corpo, o espaço recebe esse corpo. HABILIDADES: cooperação, comunicação, interação com os pares. OBJETIVOS: compreender a diferença entre volume e massa. a experiência com o mesmo volume e massa diferente. EXPERIÊNCIAS: corpos materiais têm características diferentes, tais como massa, volume, forma, tamanho ATITUDES: atitude positiva em relação à ciência, estação de pesquisa

Page 3: μάζα όγκος 1

Δραςτθριότθτεσ για το μάηα και τον όγκο 1. Σα παιδιά ζβαηαν τα ηφγια ςτο ζνα ηυγό και προςπακοφςαν βάηοντασ αντικείμενα ςτον άλλον ηυγό, να ιςορροπιςουν τθν ηυγαριά. 2. Σα παιδιά ηφγιηαν υλικά και προςπακοφςαν να ιςορροπιςουν τθν ηυγαριά, προςκζτοντασ και αφαιρώντασ υλικά. Atividades para a massa e volume 1. As crianças colocar os pesos em um garfo e tentou colocar objetos em outro jugo, para equilibrar a balança. 2. Crianças com peso e materiais que tentam equilibrar a balança, adição e subtração de material.

Activities for the mass and volume 1. Children put the weights in a yoke and tried putting objects in another yoke, to balance the scales. 2. Children weighing materials and trying to balance the scales, adding and subtracting material.

Page 4: μάζα όγκος 1
Page 5: μάζα όγκος 1

Δραςτθριότθτα Σφλιξα με βαμβάκι ζνα λεμόνι, χωρίσ τα παιδιά να το γνωρίηουν. Ζδειξα ςτα παιδιά τισ δφο μπάλεσ και ηιτθςα από τα παιδιά να πουν αν βλζπουν κάποια διαφορά. Σα παιδιά είπαν πωσ είναι δφο ίδιεσ μπάλεσ. Ηιτθςα από τα παιδιά να κρατιςουν με τα μάτια κλειςτά τισ δφο μπάλεσ ςτα χζρια τουσ. Ηιτθςα από τα παιδιά να νιώςουν με τα μάτια κλειςτά αν υπάρχει κάποια διαφορά ςτισ δφο μπάλεσ. Σα παιδιά είπαν πωσ θ μία από τισ δφο μπάλεσ είναι πιο βαριά από τθν άλλθ.

Page 6: μάζα όγκος 1

Atividade Envolvido com algodão um limão sem as crianças sabendo. Mostrei as crianças duas bolas e eu perguntei as crianças a dizer se eles ver a diferença. As crianças disseram que estão duas bolas idênticas. Perguntei aos filhos para manter os olhos fechados ambas as bolas em suas mãos. Eu pedi as crianças a se sentir com os olhos fechados, se houver qualquer diferença nas duas bolas. Crianças referido que uma das duas esferas são mais pesados do que a outra

Page 7: μάζα όγκος 1

Activity Wrapped with cotton a lemon without the children knowing. I showed the children two balls and I asked the children to tell you if they see a difference. The children said they are two identical balls. I asked the children to keep eyes closed both balls in their hands. I asked the children to feel with your eyes closed if there is any difference in the two balls. Children said that one of the two balls are heavier than the other

Page 8: μάζα όγκος 1

Δραςτθριότθτα Βάλαμε ςτο χζρι μασ μπάλεσ ίδιου μεγζκουσ από διάφορα υλικά (ςφρμα, βαμβάκι, μαλλί προβάτου, λεμόνι, αλουμινόχαρτο, βαμβάκι) και εμπειρικά προςπακιςαμε να νιώςουμε τθ μάηα τουσ, ςυγκρίνοντασ τισ μπάλεσ μεταξφ τουσ. Σα παιδιά είπαν ότι το λεμόνι ζχει τθ μεγαλφτερθ μάηα και το μαλλί του προβάτου τθ μικρότερθ μάηα.

Activity We put in our hands the same size balls of different materials (wire, cotton, wool, lemon, foil, cotton) and empirically tried to feel their mass comparing the balls between them. The children said that lemon has the largest mass and the wool of sheep the smallest mass.

Atividade Nós colocamos em nossas mãos as bolas da mesma dimensão dos diferentes materiais (fio, algodão, lã, limão, folha, algodão) e empiricamente tentei sentir sua massa comparando as bolas entre eles. As crianças disseram que o limão tem a maior massa e da lã de ovelha da massa menor.

Page 9: μάζα όγκος 1