οξινη βροχη γ1

14
ΟΞΙΝΗ ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ΒΡΟΧΗ

description

 

Transcript of οξινη βροχη γ1

Page 1: οξινη βροχη γ1

ΟΞΙΝΗΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗΒΡΟΧΗ

Page 2: οξινη βροχη γ1

Όξινη Βροχή ονομάζουμε Όξινη Βροχή ονομάζουμε οτιδήποτε πέφτει από τον οτιδήποτε πέφτει από τον ουρανό πάνω στον πλανήτη ουρανό πάνω στον πλανήτη μας, η βροχή, το χιόνι, η μας, η βροχή, το χιόνι, η υγρασία κλπ, και που είναι υγρασία κλπ, και που είναι αφύσικα όξινα.αφύσικα όξινα.

Page 3: οξινη βροχη γ1

Η όξινη βροχή δημιουργείται από την Η όξινη βροχή δημιουργείται από την αντίδραση του αντίδραση του διοξειδίου του θείου (SO2) διοξειδίου του θείου (SO2) και των και των οξειδίων του αζώτου οξειδίων του αζώτου με τους με τους υδρογονάνθρακες στα σύννεφα. Η υδρογονάνθρακες στα σύννεφα. Η αντίδραση αυτή δημιουργεί θειικό και νιτρικό αντίδραση αυτή δημιουργεί θειικό και νιτρικό οξύ.οξύ.

Το Το διοξείδιο του θείου διοξείδιο του θείου παράγεται από τις παράγεται από τις καύσεις των καμίνων παραγωγής καύσεις των καμίνων παραγωγής μετάλλων, των εργοστασίων μετάλλων, των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, και των οχημάτων ηλεκτροπαραγωγής, και των οχημάτων ντίζελ, ενώ τα ντίζελ, ενώ τα οξείδια του αζώτου οξείδια του αζώτου παράγονται από τις ίδιες πηγές και τα παράγονται από τις ίδιες πηγές και τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

Page 4: οξινη βροχη γ1
Page 5: οξινη βροχη γ1

Τα αέρια της καύσης σε πολλές Τα αέρια της καύσης σε πολλές περιπτώσεις παρασύρονται από τους περιπτώσεις παρασύρονται από τους ανέμους και ταξιδεύουν μέχρι χιλιάδες ανέμους και ταξιδεύουν μέχρι χιλιάδες χιλιόμετρα προτού πέσουν σαν όξινη χιλιόμετρα προτού πέσουν σαν όξινη βροχή.βροχή.

Οι πιο πολύ απειλούμενες περιοχές Οι πιο πολύ απειλούμενες περιοχές του κόσμου σήμερα είναι ο Καναδάς, του κόσμου σήμερα είναι ο Καναδάς, οι ανατολικές και δυτικές ΗΠΑ, η οι ανατολικές και δυτικές ΗΠΑ, η Σκανδιναβία και η Ιαπωνία. Το Σκανδιναβία και η Ιαπωνία. Το πρόβλημα της ρύπανσης είναι πρόβλημα της ρύπανσης είναι διεθνές.διεθνές.

Page 6: οξινη βροχη γ1

Η όξινη βροχή προκαλεί :Η όξινη βροχή προκαλεί :

Page 7: οξινη βροχη γ1

Την καταστροφή των δασώνΤην καταστροφή των δασών

Page 8: οξινη βροχη γ1

Διάβρωση των μαρμάρων και Διάβρωση των μαρμάρων και πολλών άλλων υλικώνπολλών άλλων υλικών

Page 9: οξινη βροχη γ1

Έλλειψη ορατότηταςΈλλειψη ορατότητας Επιπλέον, οι ρύποι Επιπλέον, οι ρύποι

της όξινης βροχής της όξινης βροχής προκαλούν το προκαλούν το νέφος που νέφος που παρατηρείται παρατηρείται κυρίως στις κυρίως στις μεγάλες πόλεις. μεγάλες πόλεις. Ιδιαίτερα τους Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς καλοκαιρινούς μήνες η ορατότητα μήνες η ορατότητα μειώνεται αισθητάμειώνεται αισθητά

Page 10: οξινη βροχη γ1

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγείαυγεία

Έχει παρατηρηθεί πως οι ρύποι Έχει παρατηρηθεί πως οι ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή που προκαλούν την όξινη βροχή μπορούν να βλάψουν την υγεία μπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου. Συγκεκριμένα του ανθρώπου. Συγκεκριμένα δημιουργούνται σοβαρά δημιουργούνται σοβαρά δερματικά, οφθαλμολογικά και δερματικά, οφθαλμολογικά και αναπνευστικά προβλήματααναπνευστικά προβλήματα..

Page 11: οξινη βροχη γ1

Μεγάλα προβλήματα στους Μεγάλα προβλήματα στους υδρόβιους οργανισμούςυδρόβιους οργανισμούς

Η όξινη βροχή μπορεί να προκαλέσει μεγάλα Η όξινη βροχή μπορεί να προκαλέσει μεγάλα

προβλήματα στους υδροβιότοπους και στις προβλήματα στους υδροβιότοπους και στις τροφικές αλυσίδες.τροφικές αλυσίδες.

Το οξύ, της βροχής, εισέρχεται στα βράγχια των Το οξύ, της βροχής, εισέρχεται στα βράγχια των

ψαριών και τα δηλητηριάζει έτσι ώστε να γίνουν ψαριών και τα δηλητηριάζει έτσι ώστε να γίνουν ανίκανα στο να αποβάλουν το αλάτι από το νερό ανίκανα στο να αποβάλουν το αλάτι από το νερό για να διατηρήσουν στον οργανισμό τους τα για να διατηρήσουν στον οργανισμό τους τα επίπεδα νατρίουεπίπεδα νατρίου..

Page 12: οξινη βροχη γ1
Page 13: οξινη βροχη γ1

Η όξινη βροχή προκαλεί επίσης δυσκολίες στο Η όξινη βροχή προκαλεί επίσης δυσκολίες στο αναπαραγωγικό σύστημα των ψαριών. Σε ΡΗ 5, αναπαραγωγικό σύστημα των ψαριών. Σε ΡΗ 5, τα περισσότερα αυγά δεν μπορούν να τα περισσότερα αυγά δεν μπορούν να εκκολαφτούν. εκκολαφτούν.

Γενικά τα μικρά ψάρια είναι πιο ευαίσθητα στις Γενικά τα μικρά ψάρια είναι πιο ευαίσθητα στις όξινες περιβαλλοντικές συνθήκες από τα όξινες περιβαλλοντικές συνθήκες από τα ενήλικα. Σε χαμηλά επίπεδα μερικά ενήλικα ενήλικα. Σε χαμηλά επίπεδα μερικά ενήλικα ψάρια πεθαίνουν και έτσι σε κάποιες όξινες ψάρια πεθαίνουν και έτσι σε κάποιες όξινες λίμνες δεν υπάρχει ούτε ένα ψάρι.λίμνες δεν υπάρχει ούτε ένα ψάρι.

  

Page 14: οξινη βροχη γ1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Καναδοί επιστήμονες επί 8 χρόνια έριχναν θειικό οξύ σε μια Καναδοί επιστήμονες επί 8 χρόνια έριχναν θειικό οξύ σε μια

λίμνη, για να δουν τα αποτελέσματα της μείωσης του ΡΗ.λίμνη, για να δουν τα αποτελέσματα της μείωσης του ΡΗ.

Σε ΡΗ 5.9 άρχισαν να εξαφανίζονται οι πρώτοι Σε ΡΗ 5.9 άρχισαν να εξαφανίζονται οι πρώτοι οργανισμοί… οι γαρίδες. Σε λίγο καιρό πέθαναν όλες.οργανισμοί… οι γαρίδες. Σε λίγο καιρό πέθαναν όλες.

Σε ΡΗ 5.8 επηρεάστηκε η αναπαραγωγή στις πέστροφες Σε ΡΗ 5.8 επηρεάστηκε η αναπαραγωγή στις πέστροφες επειδή μικρότεροι οργανισμοί ,που αποτελούσαν τροφή για επειδή μικρότεροι οργανισμοί ,που αποτελούσαν τροφή για αυτές, είχαν εξαφανιστεί. Έτσι, χωρίς να τρέφονται, δεν αυτές, είχαν εξαφανιστεί. Έτσι, χωρίς να τρέφονται, δεν είχαν ενέργεια για να αναπαραχθούν. είχαν ενέργεια για να αναπαραχθούν.

Σε ΡΗ 5.6 οι εξωτερικοί σκελετοί των αστακών, μαλάκωσαν Σε ΡΗ 5.6 οι εξωτερικοί σκελετοί των αστακών, μαλάκωσαν και μολύνθηκαν σύντομα από παράσιτα, ενώ τα αυγά τους και μολύνθηκαν σύντομα από παράσιτα, ενώ τα αυγά τους καταστράφηκαν από μύκητες. Όταν το ΡΗ έφτασε σε καταστράφηκαν από μύκητες. Όταν το ΡΗ έφτασε σε οξύτητα 5.1 δεν είχε επιζήσει σχεδόν κανένας.οξύτητα 5.1 δεν είχε επιζήσει σχεδόν κανένας.