ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην...

16
ειδικη εκδοση τησ «α» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Σεβασμός ςτην κοινωνία

Transcript of ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην...

Page 1: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

ειδικη εκδοση τησ «α»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σεβασμός

ςτην

κοινωνία

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:26 PM Page 1

Page 2: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

editorial

2 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Οόρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη α-ναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρή-σεων που αποσκοπούν στην συμβολήαντιμετώπισης περιβαλλοντικών καικοινωνικών ζητημάτων.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες που είναιάρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέ-σα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζονταςκαι επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής καιτου χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να α-ναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απένα-ντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες πουχαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας,τον σεβασμό προςτον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τηνπαροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλ-λον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιο-τικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι άγνω-στη στην Ελλάδα. Οι εταιρείες που έχουντέτοιαδρα-στηριότηταέχουν τζίρο 42,5 δισ. ευρώ και απασχο-λούν 140.000 εργαζομένους εν μέσω των πιο δύ-σκολων χρόνων της κρίσης καιεκτιμάται ότι δαπα-

νούν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους περί-που 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με θετικές συ-νέπειες για την οικονομία, την κοινωνία και το περι-βάλλον.

Επιπλέον, παρά την ένταση της κρίσης στο επι-χειρηματικό περιβάλλον, υπήρξε αύξηση 5% των ε-ταιρειών που εξέδωσαν Έκθεση Εταιρικής Ευθύνηςεφέτος, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που είχεδιαπιστωθεί πέρυσι.

Το 14% των εταιρειών που εξέδωσαν έκθεση ε-ταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα-ναν για πρώτη φορά, ενώ ο συνολικός αριθμός πα-ρουσίασε για δεύτερη συνεχή χρονιά αύξηση. Παράτις δύσκολες οικονομικές και επιχειρηματικές συν-θήκες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υπήρξε αύξησηκατά περίπου 5%, σε σχέση με την περίοδο 2013-2014, στον αριθμό των εταιρειών που εκδίδουν Εκ-θέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Και βραβεία… Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης βράβευσε πέρυσιγια 8η χρονιά τις16 εταιρείες που παρουσίασαν ε-ξαιρετική επίδοση το 2015.

Το βραβείο «DIAMONT» κέρδισε ο Όμιλος ΟΤΕ,το βραβείο «PLATINUM» ηΤράπεζα Πειραιώς και ηΕθνική Τράπεζα, το βραβείο «GOLD» ηWIND, ηNovartis και η GENESISPharma το βραβείο«SILVER» η ΔΕΠΑ, η Pfizer, η NovoNordisk, ο Ελ-ληνικός Χρυσός και η MSD, ενώ το «BRONZE» ηΕυρωπαϊκή Πίστη και η NeptuneLines.

Επιπλέον, δόθηκε ένα βραβείο ανά επίπεδο διά-κρισης για να τιμηθεί η εταιρεία με τη μεγαλύτερηπρόοδο σε σχέση με την περσινή της αξιολόγηση,καθώς και ένας ειδικός έπαινος για την εταιρεία μετην καλύτερη επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. Ε-πίσης δόθηκε και το «BestNewEntryAward», το ο-ποίο επιβράβευσε την καλύτερη εταιρεία που γιαπρώτη φορά συμμετέχει στον θεσμό.

Η Τράπεζα Πειραιώς κέρδισε το «Best ProgressPLATINUM Award», ηWIND το «Best ProgressGOLD Award» η ΔΕΠΑ, το«Best progress SILVERAward». Έπαινο για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ η GENESISPharma, Έπαινο για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝ η MSD Έπαινο για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ηNovartis Έπαινο για την ΑΓΟΡΑ η Εθνική Τράπεζακαι το «Best Progress New Entry Αward» η Pfizer.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναιδημόσιες σχέσεις, είναι good business

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:14 PM Page 2

Page 3: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

Η ΑΠΟΨΗ • 3

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

MOTOR OIL

Στους όμορους προς το διυλιστήριο δήμους –Κορίνθου, Λουτρακίου, Αγίων Θεοδώρων,Σαρωνικού και Σολυγείας – παρέχει σταθεράκαι κάθε χρόνο: • Οικονομική ενίσχυση για τηδιοργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και α-

θλητικών εκδηλώσεων,• Οικονομική στήριξη στο έργο διαφόρων συλλόγων τηςπεριοχής,• Υποστήριξη σε έργα κοινωνικής αλληλεγγύης,• Συνδρομή στην αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινουδυναμικού μέσω εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρω-τοβουλιών,• Οικονομική υποστήριξη σε έργα τοπικής υποδομής πουέχουν κοινωνικές προεκτάσεις.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνουν:• Τις ετήσιες χρηματικές βοήθειες για την κάλυψη μέρουςτων δαπανών θέρμανσης σημαντικού αριθμού σχολεί-ων και άλλων ιδρυμάτων της περιοχής, όπως και σε πα-ρόμοιους αποδέκτες σε άλλες περιοχές της χώρας.• Την υλικοτεχνική ενίσχυση των δομών υγείας των κο-ντινών στο Δ/ριο περιοχών (Κόρινθος, Άγιοι Θεόδωροικ.α.) μέσω συγκεκριμένων δωρεών.• Την κάλυψη του προγράμματος σίτισης των γερόντωντων Κ.Α.Π.Η. των δήμων Κορινθίων και Αγίων Θεοδώ-ρων.

Ευρύτερη κοινωνική συνεισφοράΒασικός στόχος της εταιρείας είναι να προωθεί και να υ-ποστηρίζει δράσεις που στοχεύουν στην ανακούφιση τωνλιγότερο προνομιούχων κοινωνικών ομάδων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύει φορείς που έχουν να επι-δείξουν σημαντικό και μακροχρόνιο έργο προς αυτή τηνκατεύθυνση.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια έτσι και το 2013, ό-που η οικονομική κρίση συνέχισε να πλήττει σημαντικάτον τόπο μας και τους συνανθρώπους μας, χορηγήθηκανδωρεές σε οργανισμούς, ιδρύματα και φορείς που είχανως στόχο, μεταξύ άλλων, την ανακούφιση των οικογενει-ών και την εξασφάλιση των απαραίτητων προς το ζην.

Έτσι, υποστηρίχτηκαν πολλές δράσεις κοινωνικής ω-φέλειας, διετέθησαν τρόφιμα μέσω δημοτικών και εκ-κλησιαστικών αρχών σε άπορους, ενισχύθηκε το έργο

φιλανθρωπικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, υποστη-ρίχθηκαν δράσεις για την υγεία, ενώ χορηγήθηκαν με-γάλες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στους όμορουςδήμους των διυλιστηριακών εγκαταστάσεων και σε επι-λεγμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Μπόνους 8 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους «Η εταιρεία πιστεύει ότι οφείλει στους εργαζομένους της, γιατίχωρίς αυτούς δεν υπάρχει, αλλά και το αντίστροφο» είναι τομότο του προέδρου του Ομίλου, Βαρδή Βαρδινογιάν-νη, και αυτό αποτυπώνεται και… ποσοτικά στο μπόνουςτων 8 εκατ. ευρώ που μοιράστηκε την περασμένη χρονιάστους εργαζομένους, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% τωνκαθαρών κερδών της Motor Oil.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Γενική Συνέλευση των με-τόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 90 σεντς α-νά μετοχή, εκ των οποίων 20 σεντς έχουν ήδη δοθεί ωςπρομέρισμα τον περασμένο Νοέμβριο. Για τα υπόλοιπα70 σεντς, η πληρωμή θα ξεκινήσει στις 3 Ιουλίου 2017.Σχολιάζοντας την πορεία της εταιρείας, ο αναπληρωτήςδιευθύνων σύμβουλος, Πέτρος Τζαννετάκης, αναφέρ-

θηκε μεταξύ άλλων στην εξαγορά των εγκαταστάσεων τηςRevoil στην Καβάλα που όπως είπε, βελτιώνει τα logisticsκαι ενισχύει την παρουσία του ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα.

Ακόμη, σημείωσε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι οιπωλήσεις στην εμπορία να γίνονται από το ιδιολειτουρ-γούμενο δίκτυο με τα πρατήρια της Shell σήμερα να έ-χουν φτάσει τα 290.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ συμμετέχει ενεργά και συστηματικά στην κοινωνική, πολιτιστική καιαθλητική ζωή των κοινωνιών στις οποίες επικεντρώνεται η παραγωγική δραστη-ριότητά της. Συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες που προβάλλουν αυτές τις περιοχές καισυμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και στοχεύει στην αναβάθμιση των σχέσεών τηςμε τις τοπικές κοινωνίες, μέσω δημιουργικού διαλόγου, ώστε να αξιοποιούνται συνέργιες, που οδηγούν σε πολύ περισσότερο απτά αποτελέσματα από την απλή κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Στήριγμα στις τοπικές κοινωνίες, υπεραξία στους εργαζόμενους

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:14 PM Page 3

Page 4: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

4 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Στο επίκεντρο της στρατηγικής Εταιρικής Ευθύ-νης της ΟΠΑΠ βρίσκονται οι νέοι, που αποτε-λούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την ανά-πτυξη της Ελλάδας, το μέλλον του ελληνικού α-θλητισμού και είναι οι δημιουργοί καινοτομίας.

Η ΟΠΑΠ στοχεύει να ξαναφέρει την ελπίδα στους νέουςτης Ελλάδας εξυπηρετώντας τις πραγματικές τους ανάγκεςστον αθλητισμό, στην υγεία και στην εργασία, με στόχο νατους προσφέρει ένα καλύτερο πιο ελπιδοφόρο μέλλον.

Ο ΟΠΑΠ αλλάζει την εικόνα των δύονοσοκομείων παίδων με €3.286.177Η παροχή σύγχρονων, ολοκληρωμένων και ασφαλών υ-πηρεσιών υγείας σε όλους τους συμπολίτες μας αποτελείβασικό κοινωνικό αγαθό. Για το λόγο αυτό ο η ΟΠΑΠ α-νακαινίζει τα δύο σημαντικότερα, παλαιότερα και μεγα-λύτερα παιδιατρικά πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ελ-λάδα, το Παίδων «Αγία Σοφία» και το Παίδων «Π. &Α. Κυριακού» με στόχο να προσφέρει ένα ασφαλές, άνε-το και φιλικό περιβάλλον τόσο στα παιδιά όσο και στουςμεγάλους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται ήδη από τοτέλος του 2014 εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες θα βελ-τιώσουν το γενικό επίπεδο των υπηρεσιών των μονάδωνκαθώς και της λειτουργικότητας των δύο νοσοκομείων,

μέσω της αναδιοργάνωσης των εσωτερικών χώρων.Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της δράσης

αυτά τα δύο δημόσια εξειδικευμένα νοσοκομεία παίδωνπου εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών απ' όλη την Ελλάδα,θα είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε συν-

θήκες κορυφαίου επιπέδου. Σε αυτή την προσπάθεια κα-ταφέραμε να κάνουμε κοινωνούς έναν μεγάλο αριθμό α-πλών πολιτών, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής «Διαδρο-μή Προσφοράς» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της με-γάλης χορηγίας μας του 32ου Αυθεντικού Μαραθωνί-ου της Αθήνας, στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Συγκε-κριμένα μέσω αυτής της εφαρμογής συγκεντρώθηκαν πά-νω από 240 εκατομμύρια βήματα, το οποία η ΟΠΑΠ μετέ-τρεψε σε €250.000 για το έργο της ανακαίνισης των δύοπαιδιατρικών νοσοκομείων. Αποδεικνύοντας τη συνέπειαμεταξύ λόγων και έργων, ο ΟΠΑΠ έχει παραδώσει 8 νο-σηλευτικές μονάδες, συνολικής έκτασης 5.330 τ.μ. καιδυναμικότητας 191 κλινών. Στις υπερσύγχρονες, πλέ-ον, νοσηλευτικές μονάδες των νοσοκομείων έχουν γίνειόλες οι απαραίτητες κτιριακές επισκευές και αισθητικέςπαρεμβάσεις αλλάζοντας πλήρως την εικόνα τους και δη-μιουργώντας ένα ευχάριστο χώρο για τα παιδιά, τους γο-νείς τους, το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

Στο νοσοκομείο «Η Αγία Σοφία» ανακαινίσθηκαν δύονοσηλευτικές μονάδες του 5ου ορόφου, συνολικού εμ-βαδού 1.800 τ.μ. και δυναμικότητας 50 κλινών, η Μο-νάδα Αυξημένης Φροντίδας Νεογνών, δυναμικότητας 50θερμοκοιτίδων, η Α & Β Ορθοπεδική του 2ου ορόφου,δυναμικότητας 29 κλινών, η Α’ & Β’ Χειρουργική του 2ου,δυναμικότητας 32 κλινών, τα δύο 9όροφα κλιμακοστά-σια καθώς και η κεντρική είσοδος του 1ου ορόφου. Επι-πλέον, αναμορφώθηκε η διακόσμηση του χώρου ώστενα δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον για τα παι-διά που θα λειτουργήσει θεραπευτικά και θα είναι σε α-πόλυτη συμφωνία με τις σύγχρονες ιατρικές αντιλήψεις.

Έως το τέλος του 2017 στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο«Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» θα ολοκληρωθείη πλήρης αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονι-σμός της Νοσηλευτικής Μονάδας 4ου Ορόφου (ΠτέρυγαςΑ) του Νοσοκομείου, εμβαδού 550 τετραγωνικών μέτρωνπερίπου και δυναμικότητας 30 κλινών καθώς και η πλή-ρης αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμόςτης Β΄ Παθολογικής Πανεπιστημιακής ΝοσηλευτικήςΜονάδας του 1ου Ορόφου (Πτέρυγας Α) του Νοσοκομεί-ου, συνολικού εμβαδού περίπου 550 τ.μ. και δυναμικό-τητας 22 κλινών.

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Σε μία δύσκολη εποχή για τη χώρα, η ΟΠΑΠ στέκεται δίπλα στους Έλληνες υιοθετώντας μια

νέα φιλοσοφία που μετατρέπει την επιχειρηματική της αριστεία σε κοινωνική συνεισφορά

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που κάνουν ουσιαστική διαφορά. Η νέα φιλοσοφία της

Εταιρικής Ευθύνης της εταιρείας στηρίζεται στην αναδιάρθρωση της κοινωνικής παρουσίας

με γνώμονα τη διαφάνεια, τις ενέργειες μεγάλης κλίμακας και το διαχρονικό αποτέλεσμα.

Εστίαση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας

Η διοικητική ομάδα του ΟΠΑΠ: Από αριστεράδιακρίνονται οι κ.κ. Σπύρος Φωκάς (αντιπρόεδρος),Καμίλ Ζίγκλερ (εκτελεστικός πρόεδρος), Ντάμιαν Κόουπ(διευθύνων σύμβουλος), Οδυσσέας Χριστοφόρου(επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων) και ΠετρΜατεγιόφσκι (chief customer officer)

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:15 PM Page 4

Page 5: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

Η ΑΠΟΨΗ • 5

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Επειδή ο αθλητισμός αποτελεί ζωτικό κομμάτι της κοι-νωνίας, μέσω του οποίου αναπτύσσονται και διαμορ-φώνονται ολοκληρωμένες προσωπικότητες, η ΟΠΑΠ

Α.Ε. επιδιώκει να καλλιεργήσει στα παιδιά τις αξίες του ευ α-γωνίζεσθαι, της ευγενούς άμιλλας και της ομαδικής προ-σπάθειας, διασφαλίζοντας ότι το μέλλον του ελληνικού α-θλητισμού θα συνεχίσει να στηρίζεται σε γερές βάσεις. Γιατο λόγο αυτό, δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμαπου αναπτύσσεται σε 125 ερασιτεχνικά σωματεία ποδο-σφαίρου, με συνολική συμμετοχή 10.000 παιδιών και 450προπονητών απ' όλη την Ελλάδα.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία που συμμετέχουν στην ανά-πτυξη του προγράμματος είναι μέλη των τοπικών Ενώσε-ων Ποδοσφαιρικών Σωματείων και διατηρούν ακαδημίες με παιδιά ηλικίας 7-10 ε-τών, τμήματα υποδομών και ανδρική ομάδα και προέρχονται από κάθε γωνιά τηςελληνικής επικράτειας. Το πρόγραμμα αφορά άμεσα στα τμήματα με παιδιά ηλι-κίας 7-10 ετών και έμμεσα σε όλα τα ηλικιακά τμήματα κάθε σωματείου. Στόχος τουπρογράμματος είναι τα παιδιά που θα πάρουν μέρος σε αυτό να γίνουν πρώτασπουδαίοι άνθρωποι και μετά μεγάλοι αθλητές. Γιατί η ίδια η ζωή είναι το πιο ση-μαντικό παιχνίδι απ' όλα.

Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται στις Αθλητικές Ακα-

δημίες ΟΠΑΠ περιλαμβάνει:• Επιστημονική υποστήριξη από ειδικευμένους παιδιά-

τρους, παιδοψυχολόγους και διατροφολόγους• Προπονητικές κατευθύνσεις για τις ηλικίες 7 έως 12 με

βάση τα διεθνή πρότυπα της UEFA και της FIFA• Υψηλής ποιότητας προπονητικό υλικό• Ασφαλιστική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια των προπο-

νήσεων και των αγώνων αλλά και για μία ώρα πριν και μίαώρα μετά

• Συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές γιορτές με εκπαιδευτι-κό αλλά και ψυχαγωγικό χαρακτήρα

Στο πλαίσιο των Αθλητικών Ακαδημιών ΟΠΑΠ διοργα-νώνονται κάθε χρόνο μεγάλες γιορτές του αθλητισμού-φε-

στιβάλ σε 10 περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 17 φε-στιβάλ με τη συμμετοχή 14.820 παιδιών και 23.200 γονέων/συνοδών. Έως το τέλοςΜαΐου 2017 είχαν διοργανωθεί ακόμη τρία φεστιβάλ σε Θεσσαλονίκη, Βόλο καιΚαλλιθέα.

Κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ οι μικροί αθλητές συμμετέχουν σε παιχνίδια ο-μαδικότητας και ποδοσφαιρικών δεξιοτήτων, μαθήματα για θέματα διατροφής μέ-σα από παιχνίδι, καθώς και βιωματικές εμπειρίες αγωνιζόμενοι ως παραολυμπιακοίαθλητές. Επίσης, συμμετέχουν ενεργά σε επιδείξεις ολυμπιακών αθλημάτων.

Στήριξη 125 ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών ακαδημιών

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:15 PM Page 5

Page 6: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Hαπονομή των διακρίσεων έγινε σε ειδική τε-λετή στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Πράσι-νης Εβδομάδας 2017 με θέμα «Πράσινες θέ-σεις εργασίας για ένα πιο πράσινο μέλλον». Τοclimabiz ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώ-

θηκε με επιτυχία το 2012, ως αποτέλεσμα της γόνιμηςσυνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με το WWF Ελλάςκαι τη μελετητική εταιρία FACE3TS. Κύριος σκοπός τουclimabiz ήταν να προετοιμάσει την αγορά έτσι ώστε να α-νταποκριθεί έγκαιρα στις νέες προκλήσεις της αλλαγήςτου κλίματος, να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις νέ-ες συνθήκες και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προ-κύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Με αυτό τον τρόποσυνεισέφερε στην υλοποίηση του στόχου της Ευρωπαϊ-κής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-γής και συγκεκριμένα «τη διασφάλιση της προσαρμογής τηςοικονομίας και της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δυ-σμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και στον μετρια-σμό των επιπτώσεων αυτών» και γι’ αυτό το σκοπό ξεχώρισεανάμεσα σε πάνω από 4.000 προγράμματα. Επιπλέον, τοclimabiz κατέχει ήδη μία ευρωπαϊκή διάκριση ως ένααπό τα καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα πουαξιολογήθηκαν μέσα στο 2013.

Με το εν λόγω πρόγραμμα, η τράπεζα εξέτασε τους τρό-πους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ταχρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τη οπτική της προσαρ-μογής των επιχειρήσεων στα νέα κλιματικά και περιβαλ-λοντικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της υλοποίησής τουήταν πολλαπλά, με αποκορύφωμα τον προσδιορισμότων επιπτώσεων αλλά και των ευκαιριών που μπορούννα προκύψουν από την κλιματική αλλαγή.

Μοναδικό εργαλείο… Πιο συγκεκριμένα, το climabiz αποτέλεσε μια πρότυπηπροσέγγιση για την αποτίμηση των επιπτώσεων της κλι-ματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Ακόμα καισήμερα, η πρωτοπορία του προγράμματος, έγκειται στηνανάπτυξη της Εφαρμογής Διαχείρισης ΚλιματικούΚινδύνου. Το ειδικό αυτό λογισμικό, αποτιμά με οικο-νομικούς όρους τις ευκαιρίες και τους κινδύνους πουπροκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την κλιματική αλ-λαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικάεκάστου κλάδου, όπως αυτών της γεωργίας, μεταποίη-

σης, τουρισμού κτλ. Με το μοναδικό, για τον τραπεζικότομέα, αυτό εργαλείο, η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε θέσηνα αποτυπώνει την έκθεση των πιστούχων του επιχειρη-ματικού χαρτοφυλακίου της στην κλιματική αλλαγή καινα προσφέρει στους πελάτες της τεχνογνωσία σχετικά μετη μείωση των επιπτώσεών της.

Επιπλέον, η ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώ-πινου δυναμικού της Τράπεζας Πειραιώς για την κλιμα-τική αλλαγή και την επιχειρηματικότητα, ορίστηκε ωςπρώτη προτεραιότητα. Ο στόχος ήταν να κατανοήσει τοανθρώπινο δυναμικό τη σπουδαιότητα και την επιτακτι-κότατα της αντιμετώπισης ή/ και της προσαρμογής στηνκλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε τοηλεκτρονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (e-learning) «Προ-

σαρμογή στην κλιματική αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαι-ρίες» και πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμα εκπαιδευτικάσεμινάρια. Όπως δήλωσε ο κ. Βρασίδας Ζάβρας, γενι-κός διευθυντής Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς,«η Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιεί το χρηματοδοτικό εργαλείοLIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δέσμευσής τηςνα περιορίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δικής της δρα-στηριότητας αλλά και να συνεισφέρει ώστε οι βέλτιστες πρα-κτικές στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος να διαδί-δονται και να υιοθετούνται ευρύτερα. Ενισχύει έτσι την πα-γκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλων περιβαλλοντι-κών προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, και ταυτό-χρονα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανοίγει νέεςαγορές και συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη».

Το πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα:

Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή»

climabiz επιλέχθηκε ως ένα από τα 15 πιο επιτυχημένα LIFE προγράμματα

πανευρωπαϊκά, επί συνόλου περίπου 4.300 των τελευταίων 25 ετών, από

τότε δηλαδή που ξεκίνησε το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE.

«climabiz»: Ένα από τα 15 καλύτερα LIFE προγράμματα της Ε.Ε.

O πρόεδρος της ΤράπεζαςΠειραιώς, ΓιώργοςΧαντζηνικολάου (αριστερά) και ο διευθύνωνσύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:16 PM Page 6

Page 7: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η ΑΠΟΨΗ • 7

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Με τα προγράμματα LIFE, η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδοΗ Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη τράπεζα στην Ευρώπηπου έχει ήδη ολοκληρώσει δύο ευρωπαϊκά προγράμματαLIFE και συνεχίζει με την υλοποίηση ενός τρίτου, αξιο-ποιώντας το ομώνυμο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε.που υποστηρίζει καινοτόμα προγράμματα για το περιβάλ-λον και την κλιματική αλλαγή.

Με το πρώτο πρόγραμμα (GREENbanking4Life), τοοποίο ολοκληρώθηκε το 2009, η τράπεζα κατάφερε να α-ναπτύξει μία κοινή περιβαλλοντική κουλτούρα στο εσω-τερικό της, μέσα από συνεχή εκπαίδευση του προσωπι-κού, σε περιβαλλοντικά θέματα βασισμένη στις αρχές τηςαειφόρου ανάπτυξης. Σκοπός της υλοποίησης του συγκε-κριμένου προγράμματος ήταν η μείωση των περιβαλλο-ντικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς τόσο από τηνεσωτερική της λειτουργία όσο και από την επιχειρηματικήτης δραστηριότητα. Εξίσου σημαντικό ήταν ότι η τράπεζαανέπτυξε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τοοποίο εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα καταστήματα και κτί-ρια διοίκησης και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001και EMAS, δημιούργησε βάση δεδομένων για τον υπο-λογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της, σχε-δίασε τα πρώτα προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρι-σης, ξεκίνησε την περιβαλλοντική ενημέρωση των εργα-ζομένων της με e-learning μαθήματα και, τέλος, δημι-ούργησε τα πρώτα πράσινα τραπεζικά προϊόντα.

Σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ηγετικό ρόλο στην α-νάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργία καινοτόμων λύ-σεων με στόχο αφενός τη μείωση του κόστους παραγω-γής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητακαι βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με πα-ράλληλη διασφάλιση των φυσικών πόρων, και αφετέρουτη σταθεροποίηση των ενεργειακών αναγκών των επι-χειρήσεων, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα πακέταπροϊόντων για επιχειρήσεις και αγρότες που επιθυμούννα μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες, διατηρώνταςπαράλληλα ή βελτιώνοντας την παραγωγική τους δυνα-μική.

Σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την προστασία της βιοποικιλότητας: το LIFE-StymfaliaΑπό το 2013 συντονίζει μία ομάδα φορέων του δημοσίουκαι ιδιωτικού τομέα που υλοποιούν το τρίτο πρόγραμμαLIFEτο οποίο συνδέει την προστασία της βιοποικιλότηταςμε την αναζήτηση αειφόρων επιχειρηματικών πρακτι-κών. Με την ανάληψη του προγράμματος LIFE-Stymfalia για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας,η Τράπεζα πρωτοπορεί στοχεύοντας στη διασύνδεση τηςβιοποικιλότητας και της επιχειρηματικότητας. Για τοLIFE-Stymfalia η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με τοΠολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τον ΔήμοΣικυωνίων, την ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος Ε-ΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Α-νανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑ-ΠΕ).

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της κατά-στασης της προστατευόμενης λίμνης Στυμφαλίας (ΔίκτυοNatura 2000), μέσα από τεχνικά έργα ρύθμισης νερούκαι από κοπές μέρους του καλαμιώνα, καθώς και η δια-σφάλιση ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου πουθα παρέχει εσαεί χρηματοδότηση για τις απαραίτητες αυ-τές διαχειριστικές δραστηριότητες, για να αποκαταστήσειτον υγρότοπο της Στυμφαλίας και παράλληλα να αναδείξειτην περιοχή.

Σε αυτή την πρωτοποριακή σύμπραξη έρχεται να συμ-βάλλει καθοριστικά η υποστήριξη της κοινότητας, του δή-μου, της περιφέρειας και κυρίως των κατοίκων που ζουνστην περιοχή.

Τα προγράμματα LIFE που καταθέτει και υλοποιεί ηΤράπεζα Πειραιώς εντάσσονται στη γενικότερη στρατη-γική της για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που ενι-σχύουν την πράσινη επιχειρηματικότητα και δίνουν προ-στιθέμενη κοινωνική αξία.

Η τράπεζα αναγνωρίζει ότι η υγιής επιχειρηματικότηταμπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα όταν υπάρχει κοινωνι-κή και περιβαλλοντική ισορροπία. Οι μεγάλες περιβαλ-

λοντικές προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κλιματικήαλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας, ενέχουν κιν-δύνους για τις επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουντην πιστωτική ικανότητα των πελατών μιας τράπεζας. ΗΤράπεζα Πειραιώς, με την τεχνογνωσία που έχει απο-κτήσει και με γνώμονα την εταιρική της υπευθυνότητα,συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες που στο-χεύουν στην αντιμετώπισή των προκλήσεων αυτών καιστην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

Διακρίσεις σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς δείκτες Ως επιστέγασμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης στηναντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων τουπλανήτη (εξοικονόμηση πόρων, μετριασμός-προσαρμο-γή στην κλιματική αλλαγή, προστασία της βιοποικιλότη-τας), η Τράπεζα Πειραιώς διακρίνεται σε εθνικούς καιδιεθνείς δείκτες αξιολόγησης εταιρικής αειφορίας. Έτσι,απέσπασε για πρώτη φορά την κορυφαία διάκριση«Diamond» για την Εταιρική της Υπευθυνότητα στην α-ξιολόγηση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-θύνης – CR INDEX, που συντονίζει το Ινστιτούτο Εταιρι-κής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute).

Η τράπεζα συμμετείχε στην αξιολόγηση για 9η συνεχήχρονιά και ήταν η μόνη τράπεζα που έλαβε διάκριση«DIAMOND». Αναγνωρίστηκε έτσι η σταθερή δέσμευσητης ανώτατης διοίκησης στην Αειφορία και η συμμετοχήτων εργαζομένων στην προσπάθεια και αναδείχθηκε ηενσωμάτωση των Αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας στιςδραστηριότητες του Ομίλου.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς εντάχθηκε επίσης στοδείκτη εταιρικής αειφορίας «FTSE4Good EmergingIndex», ο οποίος παρουσιάστηκε από την εταιρεία δει-κτών FTSE Russel Group το Δεκέμβριο 2016. Ο χρημα-τιστηριακός δείκτης FTSE4Good αναλύει τις αποδόσειςτων εταιρειών με τις καλύτερες πρακτικές αειφορίας, πουπληρούν διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Εταιρικής Υ-πευθυνότητας.

Τι είναι το πρόγραμμα LIFEτης Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέ-σο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον(Κανονισμός 1293/2013). Σκοπός του LIFE εί-ναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, την ενημέ-ρωση και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικήςπολιτικής και νομοθεσίας της Ε.Ε., με τη συγ-

χρηματοδότηση πιλοτικών έργων ή έργων επί-δειξης που δημιουργούν προστιθέμενη αξία.

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:16 PM Page 7

Page 8: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

8 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr ΟΜΙΛΟΣ MARFIN

INVESTMENT GROUP (MIG)

Ερευνες καταναλωτών αποκαλύπτουν ότι τρίαστα τέσσερα νοικοκυριά με παιδιά, έχουν στοψυγείο τους ένα ή περισσότερα προϊόντα πουπαράγει εταιρεία του ομίλου, ενώ οι περισσό-τερες από τις οικογένειες αυτές έχουν επιλέξει

και κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν εταιρείεςτου ομίλου. Την εξαετία που πέρασε, δηλαδή την περίοδοτης κρίσης, οι εταιρείες του ομίλου έχουν δαπανήσει γιαμισθούς πάνω από 3 δισ ευρώ, πάνω από 650 εκατ. ευρώσε ασφαλιστικές εισφορές, εκατοντάδες εκατομμύρια σεΦΠΑ και άλλους φόρους. Ο όμιλος διατηρεί την φορο-λογική και πραγματική έδρα του στην Ελλάδα, δίνονταςτην καθημερινή μάχη για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυ-ξη ακόμα και κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

Σε όλες τις εταιρείες, ιδιαίτερη είναι η πρόνοια για τηδημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότη-τας, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμε-νων, την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την δια-σφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και την προ-στασία του περιβάλλοντος.

Κατάκτηση της ποιότητας με σημαντικήκοινωνική δραστηριότηταΟι εταιρείες του ομίλου, αποτελούν βασικό πυλώνα τηςεγχώριας παραγωγής και επιστρέφουν στην ελληνική κοι-νωνία την ευημερία που παράγουν, με πολλούς τρόπους.Με την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών,με την ενίσχυση της απασχόλησης αλλά και την προώ-θηση ενός τρόπου λειτουργίας που προωθεί και επιβάλλειτην ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα. Η κατάκτηση τηςποιότητας είναι κεντρική επιδίωξη σε όλες τις εταιρείες.Παράλληλα όμως δεν παραλείπουν να εμφανίζουν καισημαντική κοινωνική δραστηριότητα.

ΔΕΛΤΑ: Στηρίζει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή,παραμένοντας ο μεγαλύτερος αγοραστής αγελαδινού γά-

λακτος και απορροφώντας πάνω από το 25% της συνολι-κής παραγωγής γάλακτος από τους Έλληνες κτηνοτρό-φους. Η συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμ-βολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος, απο-βλέπει στη συνεπή και συνεχή στήριξη των κτηνοτρό-φων. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνέχισε και το 2016 τηνεφαρμογή του Σχεδίου Δράσης «ΓΑΙΑ». Πρόκειται γιαπρωτοβουλία που στοχεύει:

α) Στη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στήριξητης ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας με, δρά-σεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, κα-θώς και

β) Στην αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για τηνπαραγωγή ζωοτροφών.

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, το 2016, πραγμα-τοποιήθηκαν από τη Ζώνη Γάλακτος ΔΕΛ-ΤΑ τρεις ημερίδες σε Ημαθία, Σέρρες καιΞάνθη, και δύο συμμετοχές σε συνέδριακαι επιστημονικά Forums, καθώς και τρίαπιλοτικά ερευνητικά προγράμματα και έ-να πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης.

Επίσης, υλοποιούνται ποικίλες δράσειςσε συνεργασία με έγκριτους φορείς και ι-δρύματα, συμβάλλοντας στην κάλυψη βα-

σικών διατροφικών αναγκών. Κατά τη διάρκεια του 2016,διατέθηκαν δωρεάν περισσότερες από 1.250.000 μερί-δες τροφίμων για την κάλυψη βασικών διατροφικών α-ναγκών των συνανθρώπων μας, μέσα από τις παρακάτωπρωτοβουλίες:

• Στήριξη μαθητών, μέσω συμμετοχής στην πρωτο-βουλία «Δεκατιανό στο Σχολείο» των υπουργείων Εργα-σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με προ-σφορά φρέσκου γάλακτος σε περίπου 11.500 μαθητές,68 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, με σκοπό τηστήριξη αναγκών σίτισης μαθητών

• Στήριξη των προσφύγων• Στήριξη παιδιών μέσω της Ένωσης «Μαζί για το

Παιδί» και του «Prolepsis»• Προσφορά τροφίμων μέσω της

Τράπεζας Τροφίμων• Στήριξη οικογενειών μέσω των

κοινωνικών δομών δήμων, με προτεραι-ότητα στις περιοχές όπου λειτουργούν οιεγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως οι δή-μοι Διονύσου–Αγ. Στεφάνου, Κηφισιάς,Μοσχάτου-Ταύρου, Αλεξάνδρειας, Θεσ-σαλονίκης, Δέλτα και πολλοί ακόμη.

Ο Όμιλος Marfin Investment Group

(MIG) και οι θυγατρικές του υλοποι-

ούν πολύπλευρα προγράμματα εταιρι-

κής κοινωνικής ευθύνης που απευθύ-

νονται σε ευρύ φάσμα της κοινωνίας.

Άλλωστε, οι εταιρείες του ομίλου

δραστηριοποιούνται σε πολλούς το-

μείς και δεν είναι τυχαίο ότι ένα σημα-

ντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας

χρησιμοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες

αυτού του ομίλου.

Επιστροφή στην κοινωνία της ευημερίας που παράγεται

Ο πρόεδρος του Ομίλου MIG, Σταύρος Λεκκάκος

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου MIG, Αθανάσιος Παπανικολάου

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:18 PM Page 8

Page 9: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

Η ΑΠΟΨΗ • 9

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

• Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσωέγκριτων φορέων και ιδρυμάτων, όπως τα συσσίτια τηςΑρχιεπισκοπής και των Εκκλησιών της Ελλάδος (μέσωτου ΣΚΑΪ και του «Όλοι μαζί μπορούμε»), το ΚΥΑΔΑ τουδήμου Αθηναίων, των Γιατρών του Κόσμου, της Κιβω-τού του Κόσμου, των Γηροκομείων Πειραιά και Μεροπεί-ου, της Unesco Πειραιώς και Νήσων, κ.ά.

Ο όμιλος GOODY’SΟ όμιλος GOODY’S παρα-μένει συνεπής στο στόχο ναστηρίζει τους συνανθρώ-πους που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημιουργώνταςσυμμαχίες με φορείς-οργανισμούς και ενεργοποιώνταςτο σύνολο της αλυσίδας των συνεργατών, του δικτύου κα-ταστημάτων και των πελατών του.

Ειδικότερα:Στα Goody’s Burger House, το ArGOODaki, ο πλέον

αναγνωρισμένος θεσμός κοινωνικής προσφοράς και α-γάπης, ολοκλήρωσε το έργο του για 16η χρονιά, στηρίζο-ντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών μεπροβλήματα όρασης. Στόχος του προγράμματοςArGOODaki ήταν να καλυφθούν οι ανάγκες για 3D εξο-πλισμό, καθώς η μάθηση μέσω αφής είναι ένας από τουςπιο αποτελεσματικούς τρόπους εκπαίδευσης για μαθητέςμη ή μερικώς βλέποντες.

Η EVEREST συμμετείχε στο πρόγραμμα «Δεκατιανό στοΣχολείο» των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευ-νας και Θρησκευμάτων προσφέροντας το παραδοσιακόκουλούρι Θεσσαλονίκης, σε περίπου 11.500 μαθητές,68 δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Το εν λόγωπρόγραμμα αφορά στη δωρεάν διανομή δεκατιανού σεμαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και επι-διώκει να αντιμετωπίσει και να εξυπηρετήσει ανάγκες σί-τισης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως είναι οιμαθητές.

Για 8η συνεχή χρονιά, το La Pasteria υποστήριξε τοMake A Wish Ελλάδας, πραγματοποιώντας τις ευχές τωνπαιδιών και φιλοξενώντας τα μαζί με τις οικογένειές τουςστα εστιατόρια La Pasteria. Το Make A Wish είναι μίαΜΚΟ η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε χορηγίες καιδωρεές ιδιωτών και εταιρειών, χωρίς να λαμβάνει κρατι-κή επιχορήγηση. Το 2016 στη La Pasteria πραγματοποι-ήθηκαν 13 ευχές.

Επιπλέον ο όμιλος GOODY’S στήριξε έμπρακτα τουςανέργους για έκτη συνεχή χρονιά προσφέροντάς τους έκ-πτωση 10% σε κάθε επίσκεψή τους σε όλα τα καταστή-ματα.

«Ταξίδι» για την υγεία με τον Όμιλο ΥΓΕΙΑΟ όμιλος ΥΓΕΙΑ εφαρμόζει με μο-ναδική επιτυχία το πρόγραμμα«Ταξιδεύουμε για την υγεία» μεστόχο να καλύψει τις ανάγκες τωνκατοίκων μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων πουδεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Μέ-χρι σήμερα, έχουν γίνει 6 εθελοντικές εκστρατείες, έχουνεξεταστεί περισσότεροι από 8.050 κάτοικοι και έχουν διε-νεργηθεί περισσότερες από 31.000 ιατρικές και διαγνω-στικές εξετάσεις.

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Υποστηρικτής της ελληνικής οικογένειαςΣτην εταιρεία ΜΠΑΡ-ΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ βασικόμέλημα είναι η στήριξητων ανθρώπων που έ-χουν ανάγκη, με προτε-ραιότητα στο παιδί καιστην οικογένεια, συμ-βάλλοντας εμπράκτως στην κάλυψη αναγκών σίτισης καιτην υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας. Κατά τη διάρ-κεια του 2016, η εταιρεία συμμετείχε σε ενισχυτικά καιχορηγικά αιτήματα κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζο-ντας φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους και άλλους το-πικούς φορείς, διαθέτοντας δωρεάν περισσότερους από18 τόνους προϊόντων.

ATTICA: Έμφαση στις τοπικές νησιωτικές κοινωνίεςΣημαντική είναι η κοι-νωνική δραστηριότη-τα της ATTICA που μετα πλοία των εταιρει-ών Superfast καιBlueStar, συνδέουντόσα λιμάνια στο Αιγαία και το Ιόνιο. Υποστηρίχθηκανπάνω από 50 οργανισμοί και κοινωφελή Ιδρύματα με έμ-φαση στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που δραστη-ριοποιείται ο όμιλος ATTICA

Ανάμεσα στα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-θύνης που υλοποιούνται στον όμιλο ATTICA, είναι καιτο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής «Ηλιοπροστασία».Σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ, 2.760 νη-σιώτες επωφελήθηκαν από την ιατρική εξέταση δερματι-κών σπίλων και έλαβαν ενημέρωση σχετικά με την προ-στασία για τον καρκίνο του δέρματος.

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN INVESTMENT GROUP (MIG)

Οι εταιρείες του Ομίλου MIGσε αριθμούς• Η ΔΕΛΤΑ διαθέτει περισσότερους

30.000 συνεργάτεςσε όλη την Ελλάδα

• Η ΔΕΛΤΑ έχει προσφέρει πάνω από

500 εκατ. ευρώ στους Έλληνεςκτηνοτρόφους για αγορά γάλακτος τηντελευταία εξαετία, αγοράζοντας το 25% της ετήσιας παραγωγής

• Η Μπάρμπα Στάθης αγοράζειπροϊόντα που παράγουν αγρότες τηςΒορείου Ελλάδος σε πάνω από

30.000 στρέμματα γης

• Στην εστίαση, τα Goody’s, Everest,Pasteria, Flocafe εξυπηρετούν κάθε

μέρα 300.000 καταναλωτές.

• Τα νοσοκομεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ

διαθέτουν 1.219 κλίνες καιπραγματοποιούνται περίπου

50.000 χειρουργικές επεμβάσειςτο χρόνο. Στα μαιευτήρια ΜΗΤΕΡΑ,

ΛΗΤΩ γίνονται περίπου 9.500γεννήσεις το χρόνο.

• Τα πλοία της Superfast και BlueStar

ταξιδεύουν σε 30 νησιά χειμώνα-

καλοκαίρι και προσεγγίζουν 36 λιμάνια

στην Ελλάδα και 3 στην Ιταλία.

• Τα πλοία της Superfast και

BlueStar μεταφέρουν 4,5 εκατ.επιβάτες, 576.760 Ι.Χ. οχήματα και270.390 φορτηγά, το χρόνο.

• Η Singular Logic είναι ο πρώτοςελληνικός προμηθευτής λογισμικού, μεολοκληρωμένη γκάμα εφαρμογών πουπεριλαμβάνει πάνω από

20 ιδιο-παραγόμενες λύσεις.

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:18 PM Page 9

Page 10: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

10 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Με άξονα, πάντα, την ενίσχυση της κοινωνικήςυπευθυνότητάς της η γνωστή ασφαλιστική ε-ταιρεία έχει προβεί σε μία σειρά δράσεων ό-πως οι παρακάτω:

Κοινωνική προσφορά• Υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδαςστους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο• Δωρεά στο Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Νέου Βου-τζά και αγορά λεωφορείου για τις ανάγκες του Σώματος• Χορηγία στη δράση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-ριών Ελλάδας «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων» • Χορηγία στις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες ΚωπηλασίαςΚ. Νικολαίδου και Σ. Ασουμανάκη• Οικονομική ενίσχυση στο Φεστιβάλ ΚινηματογράφουΘεσσαλονίκης• Συμμετοχή στον αγώνα Greece Race for the Cure • Ενίσχυση των προσπαθειών της Επιστημονικής Μα-στολογικής Εταιρίας Ίαση – Στήριξη (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)• Στήριξη στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Θεσσαλονί-κης• Συνεργασία με την AIESEC και στήριξη του προγράμ-ματος Young Power• Στήριξη των Κοινωνικών Δομών Δήμου Χαλανδρίου• Επιχορήγηση της διοργάνωσης «Ημέρες Ποιότητας» • Συνεργασία με την πολιτιστική κίνηση Μπιενάλε τηςΑθήνας• Στήριξη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Solidarity Mission • Χορηγία στο Athens Science Festival 2016• Χορηγία στους Μαθητικούς Αγώνες «Ευριπίδεια 2016» • Στήριξη του θεσμού Open House 2016 σε Αθήνα, Θεσ-σαλονίκη και Πάτρα

Στήριξη στην εκπαίδευση Οι υποστηρικτικές ως προς την εκπαίδευση δράσεις τηςΕυρωπαϊκής Πίστης ήταν και το 2016 πυκνές και σημα-ντικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τη περασμένη χρονιά ηεταιρεία συνέδραμε στον εκσυγχρονισμό με τη δωρεά μη-χανογραφικού εξοπλισμού τα παρακάτω σχολεία- συλλό-γους: 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου / 3ο ΕΚ Αμα-ρουσίου / 1ο Λύκειο Ανωγείων / 1ο Νηπιαγωγείο Γαλα-τσίου / Βρεφονηπιακός σταθμός δήμου Πειραιά / 56ο Γυ-μνάσιο Αθηνών / 27ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας / 24ο

Νηπιαγωγείο Νίκαιας / 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας / 3ο Δη-μοτικό Σχολείο Σερρών / 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς / 1ο Ει-δικό Σχολείο Κερατσινίου / 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαλαν-δρίου / 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης / Σύλλογος«Χαμόγελο του Παιδιού» / Σχολή Επαγγελματικής Κα-τάρτισης ατόμων με αναπηρία.

Οι κοινωνικές δράσεις του προσωπικούτης Ευρωπαϊκής Πίστης Πολύ σημαντικές για το 2016 ήταν και οι δράσεις τουπροσωπικού του Ομίλου Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη.Συγκεκριμένα:

• Πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία 3 φορές σε συ-νεργασία με το Λαϊκό Νοσοκομείο• Συμμετείχε σε δράση δενδροφύτευσης στην Πάρνηθαμε την ομάδα Green Angels• Συμμετείχε μαζικά στον 3ο Ημιμαραθώνιο Μαραθώνα • Διοργάνωσε πασχαλινό παζάρι σε συνεργασία με το Χα-μόγελο του Παιδιού• Συμμετείχε στην φιλανθρωπική δράση AFRICATICCUN• Συμμετείχε μαζικά στον 7ο αγώνα δρόμου για την ενη-μέρωση για τον καρκίνο στήθους «GREECE RACE FORTH CURE»• Συλλέγει καθημερινά τα πλαστικά καπάκια για το σύλ-λογο «Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων «Αγά-πη για την Ζωή»• Διοργάνωσε το Χριστουγεννιάτικο παζάρι σε συνεργα-σία με το Χαμόγελο του Παιδιού• Συγκέντρωσε τρόφιμα για την Κιβωτό του Κόσμου καιχρήματα για τον σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ• Συμμετείχε στη λαχειοφόρο αγορά για το ΦιλοζωικόΣωματείο Γαλατσιώτικες Φάτσες

Εργασιακές σχέσεις και πρακτικέςΗ Ευρωπαϊκή Πίστη θέτει ψηλά τον πήχη σε θέματα ερ-γασιακών πρακτικών και σχέσεων. Είναι χαρακτηριστικόότι η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία όχι μόνο δημιουργείνέες θέσεις εργασίας (σ.σ. από το 2012, ο Όμιλος αύξησετο σύνολο του προσωπικού του κατά 312 άτομα) αλλάταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες εργασίας που επιτρέ-πουν την ισορροπία ιδιωτικής ζωής και εργασιακού κα-θήκοντος (το 95% των εργαζομένων εργάζεται full - timeμε αορίστου χρόνου συμβάσεις). Ειδικότερα:• Η Ευρωπαϊκή Πίστη υποδέχεται όλους τους εργαζόμε-

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Ευρωπαϊκής Πί-

στης και αναδεικνύεται μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης και πολύπλευρης δράσης της.

Πολύπλευρη προσφορά στην κοινωνία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, Χ. Γεωργακόπουλος

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:19 PM Page 10

Page 11: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

Η ΑΠΟΨΗ • 11

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

μαντικό γνωσιακό κεφάλαιο και τους προτρέπει να ανα-λαμβάνουν ρόλους mentoring και coaching για νεοπρο-σλαμβανομένους.• Προωθεί το δημόσιο διάλογο, ο οποίος παίρνει μορφέςομάδων εργασίας και ανοιχτής συζήτησης μέσω κοινωνι-κής δικτύωσης, στη βάση του κοινού συμφέροντος.• Υποστηρίζει την δια βίου μάθηση με σεμινάρια και τα-ξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό για τους εργαζόμε-νους, με σκοπό την πληρέστερη γνώση και άρα την καλύ-τερη εξυπηρέτηση του πελάτη. • Έχει ξεκάθαρη στάση απέναντι στο «ξέπλυμα μαύρουχρήματος» και έχει θεσπίσει διαδικασίες που αποτρέπουνφαινόμενα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρα-στηριότητες (όλα τα οικονομικά /διοικητικά στελέχη πουεμπλέκονται σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και ε-σωτερικού ελέγχου, έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχασεμινάρια).

Ως προς τις παροχές προς τους εργαζομένους της,

η Ευρωπαϊκή Πίστη παρέχει:• Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης νοσοκομειακής / ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους.• Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης νοσοκομειακής / ια-τροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις οικογένειες τωνεργαζομένων (σύζυγος - παιδιά) • Εταιρική Τράπεζα Αίματος • Ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας • Έκπτωση 30% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινή-των των εργαζομένων • Εσωτερική Εκπαίδευση και Σεμινάρια • Εταιρικές εκδηλώσεις και γιορτές • Δώρα Γάμου • Χριστουγεννιάτικη γιορτή και δώρα για τα παιδιά τωνεργαζομένων• Ευκαιρία εργασιακής εμπειρίας παιδιών εργαζομένωνστην εταιρεία• Εκπτώσεις και προνομιακές τιμές σε συνεργαζόμενεςεπιχειρήσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΡΖΟΒΙΤΗΣ (Μέλος Δ.Σ. / Γενικός ΔιευθυντήςΟικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)

«Στρατηγική ανταποδοτικήεπένδυση η ΕΚΕ»Η Ευρωπαϊκή Πίστη αντιλαμ-βάνεται την Εταιρική Κοινω-νική Ευθύνη ως μέρος μίαςστρατηγικής ανταποδοτικήςεπένδυσης που συνεισφέρειστην βιώσιμη λειτουργία τηςκαι την προσανατολίζει στηναειφόρο ανάπτυξή της.Με ευαισθησία και αίσθημακοινωνικής ευθύνης εισαγά-γουμε πρωτοβουλίες με ε-νέργειες σχετικές με τηνπροώθηση μιας οικονομικήςανάπτυξης που είναι πιο φι-λική στην κοινωνία και στοπεριβάλλον.Στην Ευρωπαϊκή Πίστη:• Τηρούμε απαρέγκλιτα τηνελληνική νομοθεσία και θε-σπίζουμε επιπλέον κανονι-στικό πλαίσιο εταιρικής συμπεριφοράς.• Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς αλλα-γής, γιατί κανείς δεν μπορεί να οικοδομήσει μό-νος του ένα βιώσιμο μέλλον.• Επιλέγουμε συνεργασίες που ενστερνίζονται τιςαξίες της κοινωνικής υπευθυνότητας.• Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τον θεμέλιο λίθοτου στρατηγικού μας σχεδιασμού και η ΕταιρικήΚοινωνική Ευθύνη αναπόσπαστο κομμάτι της ορ-γανωσιακής μας κουλτούρας.Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεταιότι ταυτόχροναμε την οικονομική της ανάπτυξη, θα συνεχίσει ναεστιάζει στη συνεισφορά της με ποικίλους τρό-πους στην ελληνική κοινωνία, στη βελτίωση τηςποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού της καιστην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.

νους που για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο διέκοψαντην εργασία τους για ορισμένο χρονικό διάστημα (το100% των εργαζομένων που θέλησε να επιστρέψει στηνεργασία έγινε δεκτό).• Ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των εργα-ζομένων, τηρώντας όλους τους σχετικούς κανονισμούς(το 2016 δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός με ά-μεση αιτία την εργασία).• Εφαρμόζει δίκαιες πολιτικές μισθοδοσίας, βάσει πα-ραγωγικότητας και εμπειρίας στον χώρο. • Καλύπτει το 100% των εργαζομένων, οι οποίοι εργά-ζονται πάνω από 1 χρόνο, με ειδικά προνόμια, όπως αυ-τό της ομαδικής ασφάλισης.• Υποστηρίζει ενεργά το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναί-κας στην μητρότητα.• Προασπίζει την ισότητα ευκαιριών (το 66% των εργα-ζομένων είναι γυναίκες και το 39% των διευθυντικών θέ-σεων καλύπτεται επίσης από γυναίκες).• Θεωρεί τους μεγαλύτερους ηλικιακά εργαζόμενους ση-

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:19 PM Page 11

Page 12: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

12 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Ανεξαρτήτως του οικονομοτεχνικού επενδυ-τικού σχεδίου της, η ηγετική ομάδα της Ελ-ληνικός Χρυσός αναγνωρίζει ότι η εταιρικήυπευθυνότητα αποτελεί μια διαρκή προσπά-θεια που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές

ευκαιρίες ανάπτυξης και σε οφέλη για τις τοπικές κοινω-νίες, την ελληνική κοινωνία και την οικονομία. Είναι μιαφιλοσοφία λειτουργίας, την οποία η εταιρεία διαχειρίζεταιαποτελεσματικά και ενεργά, ώστε να μειώσει τις κοινω-νικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της, διατηρώνταςπαράλληλα μια συνεχή ανάπτυξη για τα έργα μας.

Ειδικότερα, τρεις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες πουστηρίζουν τη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Ελ-ληνικός Χρυσός: α) η προστασία του περιβάλλοντος, β) ηυποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και γ)το έμπρακτο ενδιαφέρον για τους εργαζομένους μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η περιβαλλοντικήπολιτική της Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται: • Στη δέσμευση για την απαρέγκλιτη συμμόρφωση με ε-θνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις και τουςεγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.• Στη δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής πε-ριβαλλοντικής επίδοσης• Στην εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών καιπρακτικών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των εργοταξίων• Στη δέσμευση για την εξυγίανση και την αποκατάστασηόλων των περιοχών που δεν χρειάζονται πλέον για με-ταλλευτική χρήση.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Η «Ελληνι-κός Χρυσός» στηρίζει την τοπική αγορά, το εμπόριο, τουςπρομηθευτές, τους εργολάβους τους ντόπιους πρατηρι-ούχους, τους επαγγελματίες με πράξεις. Είναι ενδεικτικόότι τα τελευταία χρόνια, ενισχύθηκε κατά 800% η τοπικήοικονομία σε όλη την περιοχή, μόνο από τα ΜεταλλείαΚασσάνδρας.

Η τοπική αγορά και το εμπόριο ενισχύθηκαν κατά800% μόνο από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας την περίοδο2006-2013. Σε πραγματικούς αριθμούς, η ενίσχυση αυτήμεταφράζεται σε 56 εκατ. ευρώ. Τον τελευταίο χρόνο, αυ-τή η αύξηση ξεπερνά το 160% σε ολόκληρη την ζώνη τηςΒΑ Χαλκιδικής ενώ στην Ολυμπιάδα και την Μεγάλη Πα-ναγία φτάνει το 400%. Το 2013 περί τα 15 εκατ. ευρώ έ-φτασαν στους προμηθευτές και τους εργολάβους, ενώ στα-θερή ρευστότητα προκύπτει και για τους ντόπιους πρα-τηριούχους, για τοις μετακινήσεις του προσωπικού καιτον εφοδιασμό οχημάτων και μηχανημάτων.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Σήμερα η «Ελληνικός Χρυσός» αριθ-μεί πάνω από 1.800 εργαζομένους η πλειοψηφία των ο-ποίων κατάγεται από την περιοχή ή ζουν στην περιοχή.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία 5.000 θέσεωνάμεσης και έμμεσης απασχόλησης στην πλήρη ανάπτυξητου έργου λόγω της αναπτυξιακής δυναμικής που κατα-γράφεται στην περιοχή. Ήδη πέραν των άμεσων θέσεωνκαι της απασχόλησης σε συνεργαζόμενους εργολάβους,στηρίζονται άμεσα και σταθερά ντόπιοι προμηθευτές,πρατηριούχοι, επαγγελματίες σίτισης και εστίασης. Πα-ράλληλα ανοίγουν νέα επαγγέλματα, μέσα από την στή-ριξη κλάδων που σχετίζονται με την μεταλλευτική δρα-στηριότητα και ωφελούνται από την τόνωση της ρευστό-τητας στην τοπική οικονομία, την αγορά και το εμπόριο.

Οι ανοιχτές αιτήσεις για εργασία στα Μεταλλεία Κασ-σάνδρας που αναδεικνύονται σε έναν από τους πιο ισχυ-ρούς εργοδότες στην βόρεια Ελλάδα, ξεπερνούν τις7.000, ενώ 4.000 είναι οι αιτήσεις για εργασία που έφτα-σαν σε εμάς από άλλους δήμους.

Αναπτυξιακές δράσεις και ποιότητα ζωής «Η ανάπτυξη του τόπου μας, η βελτίωση της ποιότητας ζωήςτων ανθρώπων και της κοινωνίας μας, δεν είναι απλά ένας στό-χος είναι η βασική αξία στη δουλειά μας» λένε στην «Ελλη-νικός Χρυσός» κι αυτή η στήριξη της τοπικής κοινωνίαςσημαίνει στην πράξη ότι υποστηρίζεται η παιδεία, η υ-γεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, με στόχο να βελτιωθεί ηποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ολόκληρη την περιοχή

των «χρυσοφόρων» χωριών αναπτύχθηκαν νέα δίκτυαύδρευσης, καινούργιοι δρόμοι, δίκτυα βιολογικών κα-θαρισμών και γεωτρήσεις, ανακαινισμένα κτίρια, ανα-καινισμένες εκκλησίες και κατασκευαστικά έργα.

Από το 2006 έως το 2013 δόθηκαν στην περιοχή 3 ε-κατ. ευρώ για έργα υποδομής, ενώ μόνο το 2013 διατέ-θηκαν 5 εκατ. ευρώ για έργα. Η εν λόγω προσπάθεια α-ποτυπώνεται:

α) Στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρε-σιών και δομών, των σχολείων, των ιατρείων και των το-πικών αρχών,

β) Στη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών της πε-ριοχής,

γ) Στην ενίσχυση των συλλόγων των τοπικών ομάδων,των δράσεων και πρωτοβουλιών συλλόγων και φορέων,

δ) Στην ενίσχυση του εθελοντισμού, με «όχημα» τηνεθελοντική ομάδα υποστήριξης της «Ελληνικός Χρυσός»,τη στήριξη των εθελοντών του δήμου Αριστοτέλη και τηςπολιτικής προστασίας.

Η μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. συστήθηκε τον Δεκέμβριο του

2003 με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση μεταλλείων κάθε είδους, την επε-

ξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία μεταλ-

λουργίας για την καθετοποίηση της παραγωγής στη Χαλκιδική.

Ανάπτυξη για τον τόπο, τους ανθρώπους και το περιβάλλον

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:19 PM Page 12

Page 13: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

Η ΑΠΟΨΗ • 13

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνολικόεκτιμώμενο ύψος των επενδύσεων ανέρχεταισε 3 δισ. ευρώ. Ο πρόεδρος του Ομίλου Κο-πελούζου, Δημήτρης Κοπελούζος, δήλωσεσχετικά: «Ο Όμιλός μας πιστεύει στην πράσινη ε-

νέργεια και στις προοπτικές της Ελλάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι ησυνεργασία με τον Όμιλο SHENHUA θα λειτουργήσει ως κα-ταλύτης για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων και θαπροάγει την ενεργειακή βιομηχανία της Ελλάδας, με έμφασηστην πράσινη ενέργεια και τις περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις ε-νεργειακών μονάδων».

Η κινεζική εταιρεία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός άν-θρακα στον κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείεςπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα, τόσο απόσυμβατικές, όσο και καθαρές πηγές ενέργειας.

FRAPORT: 70.000 θέσεις εργασίας και 400 εκατ. ευρώ επενδύσειςΗ Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός προορισμός διακο-πών, επισήμανε ο πρόεδρος Fraport AG Dr. StephanSchulte, τονίζοντας ότι υπάρχει πολύ υψηλό δυναμικόστη χώρα μας, που αποτελεί έναν από τους καλύτερουςταξιδιωτικούς προορισμούς.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για τηστήριξη που είχαμε», είπε παρουσία του προέδρου του Ο-μίλου Κοπελούζου, Δημήτρη Κοπελούζου, του ChiefExecutive Officer της Fraport Greece, Alexander Zinell,της εκτελεστικής αντιπροέδρου Fraport A.G. Aletta vonMassenbach, και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμ-βούλου του Ομίλου, Χρήστου Κοπελούζου, ο κ. Schulteσημειώνοντας ότι «είχαμε κάποιες δυσκολίες αλλά τα κατα-φέραμε και αυτό στέλνει θετικό σήμα για τους επόμενους επεν-δυτές. Θα επενδυθούν 400 εκατ. ευρώ στα αεροδρόμια, ενι-σχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Ο πρόεδρος Fraport AG Dr. Stephan Schulte ανα-φέρθηκε στην περυσινή κίνηση των περιφερειακών αε-ροδρομίων, εκτιμώντας πως με την περαιτέρω ανάπτυξητα επόμενα χρόνια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίαςκαι δυναμική στη χώρα, ώστε συνδυάζοντας τις δυνατό-τητές της τουριστικής αγοράς , προς όφελος της χώραςμας, να επιτύχει ο Όμιλος ένα καταπληκτικό success storyγια την Ελλάδα, τους εργαζόμενους, και τον τουρισμό.

Ο κ. Κοπελούζος διευκρίνισε πως «όχι μόνον δεν παίρ-νουμε χρήματα, αλλά προκαταβάλουμε 1,234 δισ. και για τα ε-πόμενα 4 χρόνια, 100 εκατ. το χρόνο για την επέκταση και α-νακατασκευή των αεροδρομίων. Στα επόμενα χρόνια, θα υλο-ποιηθούν, επιπλέον, επενδύσεις που συνολικά θα φθάσουν τα1,4 δισ. ευρώ. Με την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αε-

ροδρομίων, η Ελλάδα βγήκε, στην ουσία, στις χρηματαγορές,δεδομένου ότι η επένδυσή μας χρηματοδοτείται από διεθνείςτράπεζες. Η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων, θα αποτελέ-σει το εφαλτήριο επανεκκίνησης της οικονομίας. Σύμφωνα μεμελέτες, εκτιμάται ότι τουλάχιστον 70.000 άνθρωποι θα ασχο-ληθούν έμμεσα και άμεσα στα περιφερειακά αεροδρόμια».

Κατόπιν ο κ. Zinell υπογράμμισε ότι «η ελληνική κυβέρ-νηση έδειξε εμπιστοσύνη σε μας και μας παραχώρησε την ευ-θύνη να αναλάβουμε 14 περιφερειακά αεροδρόμια σε κάποιουςαπό τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς σε όλοτον κόσμο, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να αιτιολογήσει κά-ποιος πολιτικά. Έχουμε την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτι-κών ιδρυμάτων, των μετόχων και των τοπικών κοινωνιών. Ταπροηγούμενα δύο χρόνια χρειάστηκε να περάσουμε πολλές δυ-σκολίες. Θέλουμε να συμμετάσχουμε στην ανάκαμψη της Ελ-λάδας διότι βλέπουμε τις προοπτικές που παρουσιάζουν τα αε-ροδρόμια αυτά στα οποία θέλουμε να φέρουμε την αριστεία».

Να σημειωθεί ότι εκτός από το τίμημα ύψους 1,23 δισ.ευρώ, το Δημόσιο θα εισπράττει 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιοεγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ε-τησίως με τον πληθωρισμό, καθώς και κυμαινόμενη με-ταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατ έτος 28,6% τωνΚερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων των αερο-δρομίων. Συνολικά το ύψος των παραπάνω εσόδων θαξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ στη χρονική διάρκεια της πα-ραχώρησης, με το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σωρευ-τικά φορολογικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη ύψους μέχρι4,6 δισ. ευρώ.

Και δύο αιολικά πάρκα στην Κρήτη Σε συζητήσεις με το Euroasia Interconnector αλλά και τονΑΔΜΗΕ προκειμένου να προχωρήσουν από κοινού στηνυλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης, βρίσκονται ηΤέρνα Ενεργειακή και ο όμιλος Κοπελούζου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η Τέρνα Ενεργειακή καιο όμιλος Κοπελούζου αποφάσισαν να συγχωνεύσουν σεένα κοινό πρότζετ τα δύο μεγάλα αιολικά πρότζεκτ πουσχεδιάζουν για την Κρήτη, με στόχο να διευκολυνθούνοι διαδικασίες χρηματοδότησης από το πακέτο Γιουνκέρ.Έτσι, ενώ αρχικά η ισχύς των έργων που ανέπτυσσαν οιδύο εταιρείες ανερχόταν σε 2000 MW, μετά τη συγχώ-νευση και οι δύο εταιρείες θα προχωρήσουν στην ανά-πτυξη συνολικά 950 MW στους τέσσερις νομούς της Κρή-της. Στο κοινό έργο των δύο εταιρειών περιλαμβάνεταικαι η ανεξάρτητη διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημαμε υποβρύχιο καλώδιο μήκους 320 χλμ από την Κορακιάστο ΚΥΤ Αχαρνών, με αμφίδρομη ροή του καλωδίου καιημερομηνία έναρξης το 2019. Ο συνολικός προϋπολο-γισμός ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ.

Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της «πράσινης» ενέργειας και στην περιβαλλο-

ντική αναβάθμιση μονάδων παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

υπέγραψαν ο Όμιλος Κοπελούζου με την κινεζική κρατική εταιρεία Shenhua Group

Corporation Limited.

«Πράσινη» ενέργεια και70.000 θέσεις εργασίας

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:20 PM Page 13

Page 14: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

14 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος υλοποιεί κοινωνικάπρογράμματα και δράσεις και ταυτόχρονα συμ-μετέχει σε μια σειρά κοινωνικών πρωτοβου-λιών, με στόχο να συνεισφέρει στις κοινωνίεςπου δραστηριοποιείται. Επενδύει στην ανά-

πτυξη των δεξιοτήτων των μελλοντικών γενεών, ενισχύειτις ψηφιακές δυνατότητες της τρίτης ηλικίας, παρέχει βοή-θεια σε παιδιά και νέους που έχουν ανάγκη και προσφέ-ρει ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για παιδιά στο ΚαρπενήσιΝέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γε-νικό Νοσοκομείο Καρπενησίου δημιούργησε ο ΌμιλοςΟΤΕ, σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παι-δικού Τραύματος».

Το νέο ΤΕΠ θα προσφέρει άμεση περίθαλψη σεπερισσότερα από 7.000 παιδιά ετησίως, ενισχύο-ντας τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας στην ευρύτε-ρη περιοχή.

Την τελευταία πενταετία, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει διαθέσειπάνω από 500 χιλιάδες ευρώ για τον εξοπλισμό 11 μο-νάδων για παιδιά σε νοσοκομεία όλης της χώρας, φρο-ντίζοντας περισσότερα από 85 χιλιάδες παιδιά.

«Όταν ένα παιδί φτάνει στο τμήμα επειγόντων περιστατι-κών, ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έκβαση της υγείας του.Ενισχύοντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό των παιδιατρι-κών μονάδων διευκολύνουμε το απαιτητικό έργο των γιατρώνγια τη φροντίδα των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό για εμάςνα μπορούμε να στηρίζουμε την υγεία των παιδιών μας και νακάνουμε τη διαφορά για το μέλλον τους.», δήλωσε σχετικά ηκα Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοι-νωνίας Ομίλου ΟΤΕ.

«Όσο πιο σοβαρό είναι ένα περιστατικό, που φτάνει στονοσοκομείο, τόσο λιγότερος είναι ο χρόνος που έχουμε στηδιάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τον απα-ραίτητο εξοπλισμό για να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε ά-μεσα και επιτυχημένα. Η δημιουργία ΤΕΠ για παιδιά μας λύνειτα χέρια και αυξάνει την ασφάλεια και αξιοπιστία του εξοπλι-σμού που διαθέτουμε.» ανέφερε σχετικά η κα Μαρία Παυ-λίδου, Παιδίατρος συντονίστρια παιδιατρικού τμήματοςΓενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου.

Με τη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστα-τικών είναι εφικτή η ανταπόκριση των νοσοκομείων ε-ντός της κρίσιμης πρώτης ώρας (Golden Hour) από τον

τραυματισμό ενός παιδιού. Εκτός από το ΤΕΠ Καρπε-νησίου, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλει στη δημιουργία α-κόμη δύο ΤΕΠ, στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκο-μείο Παίδων στην Πάτρα και στο «Ιπποκράτειο» ΓενικόΝοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

500.000 ευρώ σε υποδομές υγείας για παιδιάΕπίσης σε συνεργασία με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανι-σμούς για παιδιά, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει συμβάλει στον εξο-πλισμό με ειδικά μηχανήματα οκτώ νοσοκομείων σε Α-θήνα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Λάρισα και ΗράκλειοΚρήτης. 

Ο Όμιλος ΟΤΕ στέκεται διαχρονικά  δίπλα σε ευαί-σθητες κοινωνικές ομάδες μέσα από διάφορες δρά-σεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2016 η κοινωνική συνει-σφορά του Ομίλου ΟΤΕ ξεπέρασε τα 3,6 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε μια δύσκολη εποχή για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, στη-

ρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση, ε-

νισχύει την επιχειρηματικότητα, καθώς και υποστηρίζει τον πολιτισμό, τον αθλητι-

σμό και τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο την άμεση κάλυψη σημαντικών αναγκών. Ε-

πιπλέον, καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνό-

τητας, προωθώντας ενέργειες εθελοντισμού.

3,6 εκατ. ευρώ το 2016επέστρεψαν στην κοινωνία

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:20 PM Page 14

Page 15: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

ΟΌμιλος λειτουργεί με γνώμονα μια αδια-πραγμάτευτη αλήθεια ότι κάθε μορφή επι-χειρηματικότητας οφείλει να διέπετε από τοήθος και τις αρχές που εγγυώνται την α-διάρρηκτη συμμαχία του Ομίλου με την

Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον.Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο της υπεύθυ-

νης λειτουργίας του, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψηδράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Κατάτην τελευταία 7ετία (2010-2016) ο Όμιλος δαπανώνταςπερισσότερα από 6,5 εκατ. ευρώ κάλυψε ένα ευρύ φάσμακοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενος στο ρόλο τουως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.

Συνεισφορά… εμπράκτως! Σήμερα, η εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση, σε τοπικόκαι εθνικό επίπεδο, οδήγησαν τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-ΟΣ στον επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού του ρόλουμε στόχο να επιστρέφει προστιθέμενη αξία στην κοινωνίακαι να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην τήρηση τηςισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή, Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣπροχώρησε στη διαμόρφωση ενός νέου τριετούς στρα-τηγικού σχεδίου Διαχείρισης και Εφαρμογής της Κοινω-νικής του Συνεισφοράς (2016-2019) με την ονομασία«ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Με το «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ», ο Όμιλος φι-λοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικήςσυνοχής, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τη χώραμας, επιδιώκοντας στρατηγικά την μεγαλύτερη ενεργο-ποίηση του, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς πουσυνδέονται άμεσα με την κουλτούρα και τις επιχειρημα-τικές του αξίες, τις επιδράσεις της επιχειρηματικής τουδραστηριότητας καιτις βασικές κοινωνικές ανάγκες που α-ναδεικνύονται μέσα από τις συνθήκες της οικονομικήςκρίσης.

Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέσηπου έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, οΌμιλος, προχώρησε στην αναθεώρηση των εσωτερικώντου διαδικασιών, καθορίζοντας τον τρόπο διαχείρισηςτων κοινωνικών αιτημάτων, με στόχο την ενίσχυση τηςδιαφάνειας αλλά και την ποιοτική βελτίωση των πρακτι-κών Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνει.Από το Φεβρουάριο του 2016, έχει οριστεί μια ανοιχτήδιαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου, όπου υ-ποβάλλονται τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων βάσειτης οριοθετημένης κοινωνικής στρατηγικής ως ακολού-θως:

• Ο Όμιλος δέχεται και αξιολογεί τις προτάσεις τωνκοινωνικών φορέων, οι οποίες υποβάλλονται μόνο ηλε-κτρονικά, μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυν-σης www.mytilineos.gr/el-gr/empraktos/

• Οι προτάσεις μετά την επιτυχή υποβολή τους αξιο-λογούνται από την αρμόδια επιτροπή Χορηγιών & Κοι-νωνικών Προγραμμάτων με συγκεκριμένα κριτήρια πουαποτελούν δικλίδα διασφάλισης για ανάπτυξη δράσεωνμε αυξημένη κοινωνική αξία σε συνδυασμό με τους οριο-θετημένους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου.

• Με βάση τη διαβάθμιση της αξιολόγησης, είναι εφι-κτή η επικοινωνία με τον φορέα είτε για την κατάθεση ε-πιπρόσθετων στοιχείων, είτε για τον καθορισμό συνά-ντησης με εκπροσώπους του, εφόσον αυτό απαιτηθεί,προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.

• Οι αιτούντες φορείς ενημερώνονται για την έκβασητου αιτήματός τους, ηλεκτρονικά (στα στοιχεία του υπεύ-θυνου επικοινωνίας που έχουν καταχωρήσει), σε διά-στημα, το αργότερο, 5 εβδομάδων από την υποβολή τηςπρότασης.

Επιπροσθέτως, τον Ιανουάριο του 2017 η ΕπιτροπήΧορηγιών και Κοινωνικών Προγραμμάτων αποφάσισετην ευθυγράμμιση της κοινωνικής συνεισφοράς του Ο-μίλου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ,προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις μελλοντικές προτεραιό-τητες και τους τομείς δράσης του «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Μέσωαυτής της πρωτοβουλίας δίνεται η δυνατότητα στον Όμιλονα ενδυναμώσει τη συνεργατική του δράση και να ενι-σχύσει την αξία που δημιουργεί σε τοπικό και εθνικό ε-

πίπεδο.Φέτος στο πρόγραμμα «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» θα ενταχθούν

κατά προτεραιότητα και μετά από αξιολόγηση, προτάσειςπου αφορούν στους ακόλουθους στόχους:

• Υποστήριξη δράσεων που στοχεύουν στην άμβλυνσητων συνεπειών της φτώχειας.

• Συμβολή στην κάλυψη ελλείψεων νοσηλευτικούπροσωπικού και φαρμακευτικού υλικού.

• Συμβολή στη διασφάλιση ολοκλήρωσης της εκπαί-δευσης.

• Ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανά-πτυξη της επιχειρηματικότητας

• Συμβολή στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών θέρ-μανσης και τεχνικού εξοπλισμού σχολείων

• Ενίσχυση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανά-πτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

• Ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στη μείωσητης ανεργίας των νέων.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Η ΑΠΟΨΗ • 15

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Πρωταρχικό στόχο του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου Μυτιληναίος για την Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών, οι οποίες εγγυώ-

νται την ύπαρξη ηθικών κριτηρίων λειτουργίας, το σεβασμό στον άνθρωπο και την

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές μας πρωτοβου-

λίες και σε όλους τους κλάδους της δραστηριοποίησης μας.

Αδιάρρηκτη «συμμαχία» με την κοινωνία

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:21 PM Page 15

Page 16: ΑΒΒΑΤΟ-ΚΡΙΑΚΗ15/16ΙΟΥΛΙΟ2017 Σεβασμός ςτην κοινωνίαταιρικής ευθύνης την περίοδο 2015-2016 το έκα- ... euthini TELIKO_APOPSI

16 • Η ΑΠΟΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 15/16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017www.iapopsi.gr

Υποστηρίζει ουσιαστικά και γενναιόδωρα έναευρύτατο φάσμα πολιτιστικών, μορφωτικών,ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, καθώς καικοινωνικών δραστηριοτήτων, σε τρεις βασι-κούς άξονες: Ευθύνη για τον Άνθρωπο, Ευ-

θύνη για τον Πολιτισμό, Ευθύνη για το περιβάλλον.

1] ΑΞΟΝΑΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρονγια τον άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ηΤράπεζα συμμετέχει στην προσπάθεια εξέλιξης των υπη-ρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού και κοινής ωφέλει-ας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιό-τητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών. Με ιδιαίτερο εν-διαφέρον για τον άνθρωπο και τις ευαίσθητες κοινωνι-κά ομάδες, η τράπεζα συμμετέχει στην προσπάθεια ενί-σχυσης των υπηρεσιών υγείας, παιδείας, αθλητισμού καικοινής ωφέλειας, με στόχο την αναβάθμιση και τη βελ-τίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων πολιτών.

2] ΑΞΟΝΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»: Η στήριξη δραστηριο-τήτων που αναδεικνύουν την Εθνική Κληρονομιά καιπροάγουν τον Πολιτισμό ήταν πάντα αναπόσπαστο τμήματης κοινωνικής πολιτικής της Εθνικής Τράπεζας. Με ση-μαντικές ενέργειες και δράσεις σε όλους τους τομείς τηςπολιτιστικής δημιουργίας, αφιερώνει κάθε χρόνο ένα ση-μαντικό ποσοστό του χορηγικού της προϋπολογισμού,στηρίζοντας τις προσπάθειες που προάγουν την Ιστορία,τις Τέχνες, τα ήθη και έθιμα, την πνευματική δημιουργίατου τόπου μας.

3] ΑΞΟΝΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»: Η ευθύνη προς το πε-ριβάλλον και η εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής α-ποτελούν για την Εθνική Τράπεζα θεμελιώδη λίθο σω-στής εταιρικής συμπεριφοράς και συνεισφοράς των επι-χειρήσεων, γενικότερα στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Με α-πόλυτη ευθύνη και συνέπεια εφαρμόζει την περιβαλλο-ντική πολιτική που έχει χαράξει και ενισχύει την περι-βαλλοντική συνείδηση του προσωπικού της και εμμέσως,των μετόχων και της πελατείας της.

Υπολογιστές και εργαστήρια ανοικτώντεχνολογιών «Edulabs» σε σχολεία Συνολικά 1.000 ηλεκτρονικούς υπολογιστές χορήγησε,εξάλλου, η Εθνική Τράπεζα στο υπουργείο Παιδείας. Οι υ-πολογιστές θα δοθούν σε 834 Δημοτικά Σχολεία (μονο-θέσια, διθέσια, τριθέσια) σε απομακρυσμένες περιοχέςτης χώρας, στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 10.000μαθητές. Παράλληλα με την προσφορά στα 834 σχολεία,το υπουργείο σε συνεργασία με τις Κτιριακές Υποδομές

Α.Ε. και με τη χορηγική υποστήριξη του i-bank της ΕΤΕ,ανέλαβαν την πρωτοβουλία της δημιουργίας εργαστηρίωνανοικτών τεχνολογιών «Edulabs» σε σχολεία. Πρόκειταιγια ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες που παρέχουν σεμαθητές και καθηγητές τις κατάλληλες υποδομές, βασι-σμένες σε ανοικτές τεχνολογίες (opensource), καθώς καιένα σύγχρονο, λειτουργικό και ευχάριστο περιβάλλον, ώ-στε να αποκτήσουν πρόσβαση στην ψηφιακή εποχή και ταπολλά πλεονεκτήματά της στην εκπαίδευση.

Τα «Edulabs» υποστηρίζουν 13-28 θέσεις μαθητών α-νά αίθουσα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2016-2018, θαδημιουργηθούν 22 «Edulabs» σε 17 από τα σχολεία ΣΔΙΤόπου προβλέπονται αίθουσες πληροφορικής, δίνονταςτην ευκαιρία σε περισσότερους από 5.000 μαθητές καικαθηγητές να αξιοποιήσουν τις υποδομές τους. Ήδη ηπρώτη φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχουν πα-ραδοθεί τα πρώτα 10 «Edulabs» σε 8 σχολεία της Αττι-κής.

Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, ευχαρι-στώντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΤΕ ΛεωνίδαΦραγκιαδάκη, τόνισε πως «το σημαντικό βέβαια ήταν ότι

συζητήσαμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασίαςστο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης της ΕθνικήςΤράπεζας που για τόσες δεκαετίες έχει μια πολύ συστηματικήκαι εξαιρετικά θετική παρουσία». Ο κ. Φραγκιαδάκης ση-μείωσε ότι «η Εθνική Τράπεζα παραδοσιακά στηρίζει την εκ-παίδευση. Είμαστε αρωγοί στο να δημιουργήσει αυτή η χώραπολίτες οι οποίοι θα είναι οικονομικά ενεργοί και καλά εκπαι-δευμένοι για να συμμετέχουν στη νέα ψηφιακή κοινωνία».

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», η Εθνική Τράπεζα έχει εν-

σωματώσει τις βασικές αρχές και αξίες της ΕΚΕ τόσο στον επιχειρηματικό σχεδιασμό

της, όσο και στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας της.

Εταιρική ευθύνη με… «Ευθύνη»

euthini TELIKO_APOPSI 7/12/17 7:21 PM Page 16