ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

20
37 EÓfiÙËÙ· 15 KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - £¤·ÙÚÔ °Ú¿ÌÌ· ÛÙÔÓ TÛ¿ÚÏÈ TÛ¿ÏÈÓ ...∂, ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ, ·È‰ÈΤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, Ô˘ 'ÌÔÈ·˙·Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ì·˜! ¶ÂÚ¿Û·Ó ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ ÎÈ fï˜ ÓÈÒıˆ Ì›· ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ·Ú¿ÍÂÓË, ˆ˜ Ó· Ì' ›¯Â˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ó‡¯Ù·, Ô˘ ÓÈÊ¿‰Â˜ ¯ÈÔÓÈÔ‡ ÙÚ‡ˆÓ·Ó ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘ Î·È ÎÚ‡ˆÓ· ‰Èψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ Û¿ÎÔ ÌÔ˘, Ì ÂṲ̂ӷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ô˘ Ï¿Ì·Ó ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÛÂ Û·Ó ÙÔ˘ ·ÁÚÈÌÈÔ‡, ÔÏÔοı·Ú·. ¶Ô‡ Ó· 'ÍÂÚ· ˆ˜ ı· 'ÌÂÓ˜ ÂÛ‡, ∆Û¿ÚÏÈ, ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô Î·Ïfi˜ ı›Ԙ, Ô Á›ÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô ·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, Î·È ˆ˜ ÂÁÒ Ì›· ̤ڷ Ì ÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÏÊ·‚‹Ù·, Ô˘ ÂΛ οو ÛÙÔ Ù·ÂÈÓfi Û¯ÔÏÂÈfi Ì·˜ Ì ̷ı·›Ó·Ó, ı· ÛÔ˘ 'ÁÚ·Ê· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û·Ó Î·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈÔÌ¿ÙÔ ·fi ÊÈÏ›· Î·È Î·Ú‰Èԯهȷ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ! ∆Û¿ÚÏÈ ! ∆Û¿ÚÏÈ! °Ú¿Êˆ Û' ÂÛ¤Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ, ηϤ ÌÔ˘ Ù·¯˘‰ÚfiÌÂ, Ô˘ ·˜ Û' fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Î·È ¯Ù˘¿˜ Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛÔ˘ Ì·ÛÙÔ˘Ó¿ÎÈ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÎÈ ·Ê‹ÓÂȘ ÛÙÔ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ¤Ó· Á·ÚԇʷÏÔ, Ô˘ Ì ÙÔ Ï¿È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÎÚÔ·ÙÒÓÙ·˜, Ì·›ÓÂȘ ·’ ÙȘ ÌÈÛ¿ÓÔȯÙ˜ ÔÚÙԇϘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ ÊÔÚو̤ÓË ·È¯Ó›‰È·, ∆Û¿ÚÏÈ, Ê›ÏÂ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘ fiÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê›ÏÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù' Ô˘Ú·ÓÔ‡, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·, Î·È Ô˘ Û¤Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Î·È Ó· 'Ú¯ÂÛ·È, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ Ù· ÏÔÍ¿ ÛÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ·, ‰È¿‚·Û¤ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, ∆Û¿ÚÏÈ! ãEÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ì' ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʇÏÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ªÔ›Ú·Û¤ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÔ˘, ∆Û¿ÚÏÈ!... NÈÎËÊfiÚÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÎÔ˜

description

 

Transcript of ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

Page 1: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

37

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - £¤·ÙÚÔ

°Ú¿ÌÌ· ÛÙÔÓ TÛ¿ÚÏÈ TÛ¿ÏÈÓ...∂, ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ, ·È‰ÈΤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, Ô˘ 'ÌÔÈ·˙·Ó Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· Ì·˜! ¶ÂÚ¿Û·Ó ÙfiÛ· ̄ ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ ÎÈ fï˜ ÓÈÒıˆ Ì›· ̇ ÂÛÙ·ÛÈ¿ ·Ú¿ÍÂÓË, ̂ ˜ Ó· Ì' ›¯Â˜ÛÙ· ̄ ¤ÚÈ· ÛÔ˘ ̇ ÂÛÙ¿ÓÂÈ Î¿ÔÈ· Ó‡¯Ù·, Ô˘ ÓÈÊ¿‰Â˜ ̄ ÈÔÓÈÔ‡ ÙÚ‡ˆÓ·Ó ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ̄ ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘Î·È ÎÚ‡ˆÓ· ‰Èψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡Û¿ÎÔ ÌÔ˘, Ì ÂṲ̂ӷ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘, Ô˘ Ï¿Ì·Ó ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÛÂÛ·Ó ÙÔ˘ ·ÁÚÈÌÈÔ‡, ÔÏÔοı·Ú·.

¶Ô‡ Ó· 'ÍÂÚ· ˆ˜ ı· 'ÌÂÓ˜ ÂÛ‡, ∆Û¿ÚÏÈ, ̂ ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô Ê›ÏÔ˜ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ô Î·Ïfi˜ ı›Ԙ,Ô Á›ÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ô ·Ú·ÛÙ¿Ù˘ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜, Î·È ˆ˜ ÂÁÒ Ì›· ̤ڷÌ ÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÏÊ·‚‹Ù·, Ô˘ ÂΛ οو ÛÙÔ Ù·ÂÈÓfi Û¯ÔÏÂÈfi Ì·˜ Ì ̷ı·›Ó·Ó,ı· ÛÔ˘ 'ÁÚ·Ê· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Û·Ó Î·È ÙÔ‡ÙÔ, ÁÈÔÌ¿ÙÔ ·fi ÊÈÏ›· Î·È Î·Ú‰ÈԯهȷÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ!

∆Û¿ÚÏÈ ! ∆Û¿ÚÏÈ!°Ú¿Êˆ Û' ÂÛ¤Ó· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ∆Û¿ÚÏÈ ∆Û¿ÏÈÓ, ηϤ ÌÔ˘ Ù·¯˘‰ÚfiÌÂ,Ô˘ ·˜ Û' fiϘ ÙȘ ̄ ÒÚ˜ Î·È ̄ Ù˘¿˜Ì ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÛÔ˘ Ì·ÛÙÔ˘Ó¿ÎÈÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Ù· ·Ú¿ı˘Ú· ÎÈ ·Ê‹ÓÂȘÛÙÔ ·ÓÙ˙Ô‡ÚÈ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ¤Ó· Á·ÚԇʷÏÔ, Ô˘ Ì ÙÔ Ï¿È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÎÚÔ·ÙÒÓÙ·˜, Ì·›ÓÂȘ ·’ ÙȘ ÌÈÛ¿ÓÔȯÙ˜ ÔÚÙԇϘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ì ÙËÓ „˘¯‹ ÛÔ˘ ÊÔÚو̤ÓË ·È¯Ó›‰È·, ∆Û¿ÚÏÈ, Ê›ÏÂÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÌÔ˘ fiÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ê›ÏÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù' Ô˘Ú·ÓÔ‡,Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹Ú·Ó ÙË ̄ ¿ÚË Î·È ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·, Î·È Ô˘ Û¤Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜Ó· ËÁ·›ÓÂȘ Î·È Ó· 'Ú¯ÂÛ·È, ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜Ù· ÏÔÍ¿ ÛÔ˘ ·Ô‡ÙÛÈ·, ‰È¿‚·Û¤ ÙÔ˘˜ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘, ∆Û¿ÚÏÈ! ãEÓ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰ÈÌ' ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ʇÏÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ô˘ ÛÔ˘ ÛÙ¤ÏÓˆ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ªÔ›Ú·Û¤ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÔ˘, ∆Û¿ÚÏÈ!...

NÈÎËÊfiÚÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÎÔ˜

Page 2: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 3: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

39

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ -ı¤·ÙÚÔ

1. A·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:

·. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «¢‡ÛÎÔÏÔÈ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ›: Ô Ì·Ì¿˜ ÌÔ˘» Î·È ÙÈÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿;

‚. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜;

2. ·. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÛÔ ÈÔ Û‡ÓÙÔÌË Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ›‰È·˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË.∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì¿ıÂÙ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì Ôχ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ‚Ú›Ù ÔȘ ÏË-ÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË Î·È ÔȘ fi¯È Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓÙ¿ÍË ÁÈ’ ·˘Ù¤˜.

‚. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ Û‡ÓÙÔ̘ ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÎfiÌ· Ù·Èӛ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ó·¿Ù Ì ʛÏÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ ̛· ·fi ·˘Ù¤˜. ¶ÔÈ· ı·‰È·Ï¤Á·ÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›;

3. ™ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «… Ì Ôχ ›ÛÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÈÓ· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È…». ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı˘ÌËı›Ù Ҙ ÁÚ¿-ÊÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ Â›ıÂÙÔ Ôχ˜, ÔÏÏ‹, Ôχ.

………........….. ı·٤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «æ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¡¤ÌÔ», ·ÊÔ‡ ……........…….. ›-Ó·È Î·È Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù¿ Ù˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· Ì …….........…… ̄ ÈÔ‡ÌÔÚ, Ô˘ ı·Û·˜ οÓÂÈ Ó· ÁÂÏ¿ÛÂÙ …….........……. ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ „˘¯‹ Û·˜. ……….......…. ·fi ÙÔ˘˜ ̄ ·Ú·ÎÙ‹Ú˜ı· Û· ̃Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙÔÈ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. £˘ÌËı›Ù fiÙÈ Ë Ù·ÈÓ›· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ...…....………..¯ÚfiÓˆÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜!

4. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi Û·˜ ÔÈ· Ù·ÈÓ›· ‰È¿ÏÂÍ ÂΛÓÔ˜, ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓÂÚ›ÏË„‹ Ù˘ (ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË) Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ Ó· Û·˜ ÙËÓ ̆ ·ÁÔÚ‡ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˘·ÁÔÚ‡ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙÔ ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈ Ù˘ ‰È΋˜ Û·˜ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÂÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÙÔ Î›-

ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.

MATHITIS-C'TEYXOS.QXD 8-01-04 02:24 Page 39

Page 4: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 5: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

41

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ -ı¤·ÙÚÔ

1. A·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:

·. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ÔÈÔÈ ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∆Ô Î·Ó·ÚÈÓ› Ô‰‹Ï·ÙÔ»;

‚. ¶Ô‡ Î·È fiÙ Á˘Ú›ÛÙËÎÂ;

Á. ¶fiÛÔ ‰È·ÚΛ;

‰. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘;

2. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ Ë Ù·ÈÓ›· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ·È Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ¶Ò˜ ·ÎÚÈ-‚Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi; µÚ›Ù ÊÚ¿ÛÂȘ ̤۷ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

3.·. ªÂÚÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ Û·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ·ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È «∆Ô Î·Ó·ÚÈÓ› Ô‰‹Ï·ÙÔ». ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÏËÙÈο ı· ÚÔÙ›ӷÙ Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤-

‰È·, ÔÈ· Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚȤÙÂȘ Î·È ÔÈ· Û οÔÈÔÓ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù·È-ӛ˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜;

‚. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ̆ fiıÂÛË, ÔȘ ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÓÙÏԇ̠ÁÈ· ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ù·Èӛ˜(.¯. ËıÔÔÈÔ›, ·›ıÔ˘Û˜, ̤Ú˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜);

4. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ «ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ›ӷÈËÙÙÔ·ı›˜». ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ı˘ÌËı›Ù ÙËÓ ÎÏ›ÛË Î·È ÙËÓÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÂÈı¤ÙˆÓ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Û -˘, -˘, -˜.

™¯Â‰fiÓ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÙÛ·ÎÒÓÔÌ·È Ì ÙÔ˘˜ …………............................. (Û˘ÁÁÂÓ‹˜, -‹˜, -¤˜) ÌÔ˘.∆ËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ÊÔÚ¿ Ô˘ ›‰· ÙÔÓ Í¿‰ÂÚÊfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ∏Ï›·, ‰È·ÊÒÓËÛ· Ì·˙› ÙÔ˘. °È· Ó· Á›ÓˆÈÔ…………................(Û·Ê‹˜, -‹˜, -¤˜), ı· Û·˜ ˆ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi …………............... (Û˘Ó¯‹˜,-‹˜, -¤˜) ·Ú¿ÔÓ·, Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÂÈ ÛÈÓÂÌ¿ Ì·˙›, ‹Á·Ì ӷ ‰Ô‡Ì ÙËÓÙ·ÈÓ›· Ù˘ ̄ ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ «√ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ».√È ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ…………............. (ÂÈÂÈ΋˜, -‹˜, -¤˜) Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜,·ÏÏ¿ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÍÂÂÚ¿Ûˆ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË Ô˘ ¤ÓȈ۷ fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤‚Ï· Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È Û fiÏËÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ÂÚȤÙÂÈ·˜.

ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜

Page 6: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 7: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ -ı¤·ÙÚÔ

43

1. A·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:

·. ¶ÔÈÔÈ ËıÔÔÈÔ› ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· «¶›ÙÂÚ ¶·Ó: ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤»;

‚. °È·Ù› Ô ¶›ÙÂÚ ¶·Ó Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ ̄ ·›ÚÔÓÙ·È Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙË XÒÚ· ÙÔ˘ ¶ÔÙ¤;

Á. ¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜;

2.·. ∞fi ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ Û·˜ ̇ ËÙ¿Ó ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÌÈ· ·Á·Ë̤ÓË Û·˜Ù·ÈÓ›· ‹ ¤Ó· ·Á·Ë̤ÓÔ Û·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜.¶ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, 150 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, fiÔ˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔ-

ڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÙ ı· Â›Ó·È ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Î·È Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ı· ÙȘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ¢ÂÓ Â›-Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· Û·˜, ·ÚΛ Ó· ı˘ÌËı›Ù ӷ:

·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (ÛÎËÓÔı¤ÙË, ËıÔÔÈÔ‡˜, Û˘Óı¤ÙË – ·Ó ͤÚÂÙÂ),ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÙË ̄ ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÙË ̄ ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎÂ

ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ̆ fiıÂÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ̄ ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ̄ ˆÚ›˜ Ó··Ôηχ„ÂÙ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙȘ ÂÚȤÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜

ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· Ôχ Û‡ÓÙÔÌÔ Û¯fiÏÈÔ, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·,ÔÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Û·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÚÔοÏÂÛÂ

⁄ÛÙÂÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· Û˘ÓÔÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·, 50 ÂÚ›Ô˘ Ϥ͈Ó, fiˆ˜ ·˘-Ù¿ Ô˘ ‚ϤÂÙ ÁÈ· ÙȘ Ù·Èӛ˜: «ΔÔ ÔÏÈÎfi ÂÍÚ¤˜», «Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘» Î·È «ΔÔ ·È‰› Ô˘‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ·ÚÎÔ‡‰·».

‚. °Ú¿ÊÂÙ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 200 ÂÚ›Ô˘ ϤÍÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·Ô˘ ›‰·Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ‰Â Û·˜ ¿ÚÂÛÂ. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ¿Ô„‹ Û·˜ (ÁÈ·Ù› ‰ÂÛ·˜ ¿ÚÂÛÂ).

3. ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó: « ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ·ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË». ∞ÎfiÌ· ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: «√ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó Â›Ó·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ ÙˆÓ

·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ…». Ÿˆ˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ›ıÂ-Ù· Î·È ÎÏÈÙ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ϤÁÔÓÙ·È ÂÈıÂÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›.

™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ù¤ÙÔÈÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÙÂ;

MATHITIS-C'TEYXOS.QXD 8-01-04 02:24 Page 43

Page 8: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

44

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

4. ·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·Ú·Ï›„ÂÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ. ¡ÔÌ›˙ÂÙ ˆ˜ ¤·È˙·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Î›ÌÂ-ÓÔ;

‚. ¶·›˙ÂÙ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û·˜ «∆Ô ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜». £· Ú¤-ÂÈ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÙ ÙË Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∆Ô ÔÏÈÎfi ÂÍÚ¤˜» Ì ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ-‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, .¯. « ŒÓ· ÌÈÎÚfi ‰‡ÛÈÛÙÔ ·ÁfiÚÈ, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ…». ∫ÂÚ‰›˙ÂÈ fiÔÈÔ˜ ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜.

¡· οÓÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∆· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘».

5. °È· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ë ÛÙ‹ÏË Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¶›ÙÂÚ ¶·Ó, Ô ‰ËÌÔ-ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰Â ¯ˆÚÔ‡Û·Ó. °È· Ó· ÂÍ·-

ÛÎËı›Ù ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ›˙ÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÙȘ ϤÍÂȘ, fiÙ·Ó Î·È fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Û˘ÏÏ·‚›ÛÙ ÙȘ ·Ú·-οو:

·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ....................................................

˘ÂÚÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ........................................

ÓÂڿȉ· ..........................................................

Û‡Á¯ÚÔÓË ........................................................

ÂΉԯ‹ ..........................................................

ÂÎÏËÎÙÈ΋......................................................

ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ..................................................

·›ÛÙÂ˘Ù·........................................................

ÂÈÚÚ‹ ........................................................

ηÈÓÔ‡ÚÈ·........................................................

·¤ÎÙËÛ ........................................................

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ......................................................

·ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi ..................................................

·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È ................................................

‰È¢ı‡ÓÂÈ ........................................................

·ÛÊ·Ï‹ ..........................................................

ÚÔ˚fiÓ ............................................................

Page 9: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 10: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

46

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

ªÂ ÙÈ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ:ñ ¶Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË

(·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·Ê›Û·, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ, ÚfiÁÚ·ÌÌ·)

ñ ¶fiÙÂ Î·È Ò˜ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ̄ ÚÔÓÈÎÒÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ

ªÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ۯÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ™¯ÔÏ‹ £ËϤˆÓ ·Ó¤‚·˙ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤·-

ÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘... ªÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË... ŒÊÙÈ·¯Ó·Ó ·ÏËıÈÓ¿ ÛÎËÓÈο ‹ Ù· ¤‚ÚÈÛηÓ

¤ÙÔÈÌ· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·˙·Ó, ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ Ô˘ η٤‚·ÈÓ·Ó Ì ̇ ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓÔ ‰¿ÛÔ˜ ‹ ̇ ˆÁÚ·-

ÊÈṲ̂Ó˜ ·Ú¯·›Â˜ ÎÔÏfiÓ˜... ŒÚ·‚·Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·. ŸÏÔÈ ÔÈ ÚfiÏÔÈ, ·ÓÙÚÈÎÔ›, Á˘Ó·È-

ΛÔÈ, ·›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÎÔÚ›ÙÛÈ·. √È Úfi‚˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È Ú˘ıÌÈ΋˜, Ì ÙÔ

È¿ÓÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ Âͤ‰Ú·.

º¤ÙÔ˜ ı· ·Ó¤‚·˙·Ó ÙËÓ ∞Ú·Á‹ Ù˘ ¶ÂÚÛÂÊfiÓ˘, ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ŒÚÁÔ Ì ÔÏÏ¿ Úfi-

Ûˆ·, Ì ÔÏÏ¿ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·. ŸÌˆ˜ Û ÔÈÔ ı¤·ÙÚÔ ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË; ∏ ›‰ËÛË ¤ÛηÛ ۷Ó

˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· ÎÈ fiÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Ó·˘‰ÔÈ. ∏ ΢ڛ· ∂Ú·ÛÌ›·, Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·, ›¯Â ÌÈ· Ê·ÂÈÓ‹ ȉ¤·: Ó·

H ÕÓÓ· ™˘ÓÔ‰ÈÓÔ‡ ˆ˜ ¶Ú·Í·ÁfiÚ· ÛÙȘEÎÎÏËÛÈ¿˙Ô˘Û˜ Ô˘·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ 1993 ÙÔ EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ.

Page 11: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

47

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ı¤·ÙÚÔ

ÍÂʇÁÂÈ ·’ ÙÔÓ ÎÏÂÈÛÙfi ̄ ÒÚÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ηÈ, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ËÌÒÓ ÚfiÁÔÓÔÈ, Ó· ·›-

ÍÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, οو ·’ ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓ!

ŸÛÔ ÏËÛ›·˙Â Ë Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÙfiÛÔ ÊÔ‡ÓÙˆÓÂ Ô ˘ÚÂÙfi˜. √È Úfi‚˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· Ì˘·-

Ï¿ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ¶Ô‡ ηÈÚfi˜ Ó’ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‚È‚Ï›Ô! £· ¤·È˙·Ó ı¤·ÙÚÔ, ·ÏËıÈÓfi ı¤·ÙÚÔ, Ì ÚÔ-

‚ÔÏ›˜ Î·È ı·٤˜, ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ̄ ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Î˘Ú›· ∂Ú·ÛÌ›·!

∆ÚÂȘ Ú¿ÊÙÚ˜ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Ú·ÙÔÌ˯·Ó¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÙÒÓ· ÎÈ ¤Ú·‚·Ó ̤ڷ Ó‡¯Ù·. ∆·

¤‰ÈÏ· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û ̆ Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈfi. ªÈ· ÎÔÌÌÒÙÚÈ· ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ·-

Ú¿ÛÙ·Û˘ Ó· ̄ ÙÂÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÛÂÊfiÓË Î·È ÙȘ Ó‡Ìʘ.

∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ŒÓ·˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ê˘-

ÛÔ‡ÛÂ. ∆· Ï¿ıË ·Ú·‚ϤÔÓÙ·Ó, ÙÔ ¿ıÔ˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ. √È Ì·ı‹ÙÚȘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯Ô-

ÓÙ·Ó ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ªÂÙÚÔ‡Û·Ó Ì ηډÈÔ¯Ù‡È ÙȘ ̤Ú˜. ∞ÎfiÌ· ¤ÓÙ ̤Ú˜,

·ÎfiÌ· Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÙÚÂȘ, ‰‡Ô...

™ÙË ÁÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ ‹Á·Ó fiÏ· ηϿ, ‹ ۯ‰fiÓ Î·Ï¿. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÁÂÓÈ΋ ‰ÔÎÈÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó·

‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ù¤ÏÂȘ.

∏ §ÂÓÈÒ-°·Ó˘Ì‹‰Ë˜ ÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ÌÂٷ͈Ùfi ÔÚÙÔηϛ ̄ ÈÙÒÓ·, ÎÔÓÙfi, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ,

Î·È Ù· ηÙ۷ڈ̤ӷ Ì·ÏÏÈ¿ Ù˘ Ù· ¤˙ˆÓ·Ó ÎÔÚ‰¤Ï˜. ∏ ∑ˆÚ˙, Ì ÙÔ ÎÔÓÙfi ÛÁÔ˘Úfi Ì·ÏÏ› ÛÙÔÏÈ-

Ṳ̂ÓÔ Ì ‰¿ÊÓÈÓÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ –‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ηÂÏ¿ÎÈ ÙÔ˘

∂ÚÌ‹–, Ì ΛÙÚÈÓÔ ÌÂٷ͈Ùfi ̄ ÈÙÒÓ·, ›¯Â ÛÙȘ ÊÙ¤ÚÓ˜ ÎÔÏÏË̤ӷ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ıÂÔ‡. ∏ ¶ÂÚÛÂ-

ÊfiÓË ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÛÙ¿¯˘· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÏÔÁÈÒÓ ÏÔÁÈÒÓ

ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. √ ¶ÏÔ‡ÙˆÓ, „ËÏfi˜, ÊÔÚÔ‡Û ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ¯Ï·Ì‡‰·. ∆¤ÏÔ˜, fiϘ ÔÈ Ó‡Ìʘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó

ÌÈ· ·ÛË̤ÓÈ· ‰ÈÏ‹ ÎÔÚ‰¤Ï· ÛÙ· ͤÏÂη Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜.

ŸÙ·Ó ‹Úı ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, fiÏÔÈ ¤ÓȈı·Ó ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË. √È Ì·ı‹ÙÚȘ

·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û·Ó – ·ÁˆÓ›·, ÛÊ›ÍÈÌÔ ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È. ŒÓ·˜ ÛÙÚ·‚fi˜ ÏfiÁÔ˜, ¤Ó· ÎfiÌÈ·ÛÌ· ÌÔÚÔ‡-

Û·Ó Ó· Ù· ̄ ·Ï¿ÛÔ˘Ó fiÏ·. √ ˘ÚÂÙfi˜ ·Ó¤‚·ÈÓÂ! ¡‡¯ÙˆÓÂ! √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙËÓ Â›‰ËÛË

–ÁÈ· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘, ı¤·ÙÚÔ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜– ›¯Â ÙÚ¤ÍÂÈ Ó· È¿ÛÂÈ ı¤ÛË ·fi ÓˆÚ›˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë

·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û Û ϛÁÔ.

∑ˆÚ˙ ™·Ú‹, ∂.¶., ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, Aı‹Ó·, 1999 (‰È·Û΢‹)

1. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋;

2. ¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· fiÛÔ ÏËÛ›·˙Â Ë Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘; °È·Ù›;

Page 12: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

48

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

3.∏ ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Û‚‹ÛÙËÎÂ. ªÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰È¿‚·Û fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔ-

ÓÈ¿˜; •·Ó·‰È·‚¿ÛÙ ÙȘ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÁÚ¿„Ù fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ,οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· Î·È ÙÔ˘˜ ̄ ÚfiÓÔ˘˜:

«™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ̄ ÚÔÓÈ¿˜ ı· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË...»

4. µÚ›Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘˜ ̄ ÚÔÓÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ Û ̛· ÌÈ-ÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›·, fiÔ˘ ı· ·ÊËÁ›ÛÙ ۇÓÙÔÌ· Ì›· ‰È΋ Û·˜ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

5. ∏ ›‰ËÛË ¤ÛηÛÂ Û·Ó ˘ÚÔÙ¤¯ÓËÌ·. ™ÙË ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ fiÛÔÍ·ÊÓÈ΋ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ‹Ù·Ó Ë Â›‰ËÛË, ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· ˘-ÚÔÙ¤¯ÓËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔȘ ȉÈfiÙËÙ˜. ∫¿ÓÂÈ Ì›· ·ÚÔÌÔ›ˆÛË.

™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ì ηٿÏÏËϘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·ÚÔÌÔÈÒÛÂȘ:

ñ ∞Ó Î·È ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ¤·È˙ Ï˜ Î·È ................................................................

........................................................................................................................................................

ñ ∆Ô ̄ ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔÓ ¤Î·Ó ӷ ÂÙ¿ÂÈ ·’ ÙË ̄ ·Ú¿ ÙÔ˘ Û·Ó ......................................................

ñ ªfiÏȘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ ¤ÙÚÂÌ fiˆ˜ ....................................................................................

ñ ªfiÏȘ ¤Ì·ı ˆ˜ ‰Â ı· Â›Ó·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜, ›‰Â Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·È Û·Ó ......

........................................................................................................................................................

6. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. £˘ÌËı›Ù fiÛ· ¤¯Ô˘ÌÂÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 7 Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· وӷڷοو ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ:

ñ √È Úfi‚˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ù· Ì˘·Ï¿ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ K ......................................................................

........................................................................................................................................................

ñ ŒÓ·˜ ¿ÓÂÌÔ˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ê˘ÛÔ‡Û K....................................................

........................................................................................................................................................

ñ ŒÓ·˜ ÛÙÚ·‚fi˜ ÏfiÁÔ˜ K ..............................................................................................................

ñ ªÂÙÚÔ‡Û·Ó Ì ηډÈÔ¯Ù‡È ÙȘ ̤Ú˜ K ..................................................................................

Page 13: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

49

EÓfiÙËÙ· 15

7. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ οı ̆ ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË Ï¤ÍË Ì ÌÈ· ¿ÏÏË Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· (Û˘ÓÒÓ˘ÌË):

ñ ∏ ™¯ÔÏ‹ £ËϤˆÓ ·Ó¤‚·˙ ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË → ........................................................................

ñ ŸÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿Ó·˘‰ÔÈ → ........................................................................................................

ñ ∞˘Ùfi ÙÔ ̄ ÚˆÛÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Î˘Ú›· ∂Ú·ÛÌ›·! → ........................................................................

ñ ŒÓ· ÎfiÌÈ·ÛÌ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù· ̄ ·Ï¿ÛÂÈ fiÏ· → ....................................................................

8. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ Û·˜, ÁÓˆÛÙfi ÂÈÚ·¯Ù‹ÚÈ Î·È Ó‡̷ ·ÓÙÈÏÔÁ›·˜, ¿ÏÏ·Í οÔȘ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ-̤ÓÔ˘ Ô˘ ÁÚ¿„·Ù ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜ (·ÓÙÒÓ˘Ì˜). ªÔÚ›Ù ӷÙȘ ‚Ú›ÙÂ Î·È Ó· ÙȘ ‰ÈÔÚıÒÛÂÙÂ; °Ú¿„Ù ÙÔ ‰ÈÔÚıˆÌ¤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜.

∏ ·˘Ï·›· ÛËÎÒıËÎÂ, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ̆ ÔÎÏ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ·Ô‰Ô-Λ̷˙ ηıÈÛÙfi Ì ˙ËÙˆÎÚ·˘Á¤˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡. ∏ Ï·Ù›· ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈ· Î·È ÛÙ· Ì¿ÙÈ· fiÏˆÓ ‰È¤-ÎÚÈÓ˜ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· fi,ÙÈ Â›¯·Ó ÌfiÏȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. √ ı›·ÛÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÌÂÈÛÙË ÛÎËÓ‹ Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ ÎÚ‡Ô ̄ ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ô ÚˆÙ·Áˆ-ÓÈÛÙ‹˜ ¤ÊÂÚ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·ÓÂÚ¿ ·Û˘ÁΛÓËÙÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ıÂ-·Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈʇϷͷÓ. ◊Ù·Ó Ì›· ηٷÏËÎÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Î·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ·‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÌÂÈڛ˜ Ù˘ ̇ ˆ‹˜ ÌÔ˘.

ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜

9. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÌÈ· ¤ÎÏËÍË. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜Î·È ‰ÒÛÙ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙË ‰È΋ Û·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë

·Ú¯‹ οı ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘:

√Ì¿‰· ∞: ™ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÏ· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ù·ÏËÎÙÈο. •·ÊÓÈο fï˜ ÙÈ Û˘ÌÊÔÚ¿! ..........................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

√Ì¿‰· μ: ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ............................................................

..........................................................................................................................................................

∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ..................................................................................................................

KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ı¤·ÙÚÔ

MATHITIS-C'TEYXOS.QXD 8-01-04 02:24 Page 49

Page 14: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

50

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

∞Ó‚¿˙Ô˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜·Ú¿ÛÙ·ÛË!

Page 15: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

51

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ı¤·ÙÚÔ

10. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜·fi ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ/ÙË ‰¿ÛηÏfi/ ‰·ÛοϷ Û·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂ-Ù fiÏ· Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙÂ.

·. ∆Ô ÚÒÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛËÁÈ· ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÚȤ-¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ (ÛÎËÓÔı¤ÙË, ÚˆÙ·-ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛÎËÓÈο, ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÎÙÏ.). ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÔÈÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÎ-‰‹ÏˆÛË, Ô‡ Î·È fiÙÂ. H ‰ÈÏ·Ó‹ ·Ê›Û· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

‚. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› fï˜ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Û·Ó ·ÁÁÂÏ›· ÂÚ›Ô˘ 30 Ϥ͈Ó, ÁÈ· Ó·‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. ∂Λ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ ‚ϤÂÙÂ Î·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

Á. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·Û‹ Û·˜, ÙfiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ı· ¤¯ÂÈ. µ¿ÏÙÂÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÌÈ· ·Ê›Û· Ô˘ ı· ÙË ‰Ô˘Ó Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯Ô-ÏÂ›Ô Û·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ۇÓÙÔÌ· fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË(Ù›ÙÏÔ˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÙfiÔ˜, ¯ÚfiÓÔ˜, ÔÈÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË). ∂›Û˘, Â›Ó·È Ôχ ÛË-Ì·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÙ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎÔ›¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜), Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì ‰˘Ó·Ù¤˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ‹ ʈÙÔ-Áڷʛ˜ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ¢Â›Ù ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 50.

ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÔÈ ̄ ÒÚÔÈ fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌÈ· ·Ê›Û· Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË Î·ÈÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ·‚¿ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹.

Page 16: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 17: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο
Page 18: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

54

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

11. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì fiÛ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘٷÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ù‡Ô ÙÔ˘˜:

ı›·ÛÔ˜, ÂÚÌËÓ‡ˆ, ·˘Ï·›·, ˘ÔÎÚ›ÓÔÌ·È, Ù·ÍÈı¤ÙÚÈ·, ÂÍÒÛÙ˘, Ï·Ù›·,ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜, ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, ÎÔ-Ú˘Ê·›Ô˜, ‰È¿ÛËÌÔ˜, ·‰¤ÍÈÔ˜, ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ, ÂȉÔÎÈÌ¿˙ˆ, ÛÊ˘Ú›˙ˆ, ÂÈıÂÒ-ÚËÛË, ÙÚ·Áˆ‰›·, ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ, ÚÂÌȤڷ, ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎfi˜, Û˘Óı¤Ù˘

ŸÏÔÈ ÔÈ .................................... ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó.................................................... Î·È ÛÙÔ ........................................... Û˘ÌÌÂÙ›-¯·Ó ............................... ËıÔÔÈÔ› ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË .................................. ÙÔ˘Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘. ∫Ï›۷Ì ÂÁη›Úˆ˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙÔÓ .................................ÁÈ·Ù› Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·fi „ËÏ¿.

ŸÏ· ‹Ù·Ó Ì·ÁÈο! √ .................................... ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÂÓÙ¤ÏÂÈ·,Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜. √ .................................... ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ·ÔÏfiÎÏËÚË ÔÏÈÙ›· ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÂÓÒ Ô .................................... ̇ ˆÓÙ¿Ó¢ ÌÈ· ÔÏfi-ÎÏËÚË ÂÔ¯‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÔ˘ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·. ∂›Û˘, Ô................................................ ›¯Â οÓÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿: Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ «¤ÓÙ˘Ó»٤ÏÂÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› Ô˘ Ì·˜ η٤ÏËÍ·Ó:.................................... ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜,ÙÔ ÎÔÈÓfi .................................... Î·È ̄ ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û ÁÈ· ÒÚ· ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ.

ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜

Page 19: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

55

EÓfiÙËÙ· 15KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ı¤·ÙÚÔ

(ÎÔ›Ù·Í ÚÒÙ· ÛÙË ÛÂÏ›‰· 24 ÙÔÓ ›Ó·Î·: ¢ÈÔÚıÒÓˆ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÌÔ˘)

™ËÌÂÈÒÓˆ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ¤Ó· + ÁÈ· fiÛ· ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ¤Ó· - ÁÈ·fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓˆ fiÏ· fiÛ· ÏÂ›Ô˘Ó ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÌÔ˘Ï‹Ú˜

1. ¶Ò˜ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÌÈ··Ú¿ÛÙ·ÛË (·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ·Ê›Û·, ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ,ÚfiÁÚ·ÌÌ·)

°Ú¿ÊÔ˘ÌÂ:

ññ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ (‹ Î·È ÙÔ ı¤Ì·) ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘.

ññ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜.

ññ ¶ÔÈÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

ññ ¶Ô‡ Á›ÓÂÙ·È.

ññ ¶fiÙ Á›ÓÂÙ·È.

ññ ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ (ÛÎËÓÔı¤Ù˘, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜,˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, Ù· ÛÎËÓÈο, Ù· ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ· ÎÙÏ.).

2. ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ì (ϤÌ ÙË ÁÓÒÌËÌ·˜ ÁÈ·) ¤Ó· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ı¤·Ì·

ññ AӷʤÚÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (ÛÎËÓÔı¤ÙË, ËıÔÔÈÔ‡˜, Û˘Óı¤-ÙË), ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙË ̄ ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘-ÛÈ¿ÛÙËÎÂ.

ññ MÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔ-ڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Î·È ÙȘ ÂÚȤÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜.

ññ °Ú¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ, Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÁÓÒÌË Ì·˜ ÁÈ· Ùo ¤ÚÁÔ, ÔÈÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÚÔοÏÂÛÂ.

∂·Ó·ÏËÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó·‰ÈÔÚıÒÛˆ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÌÔ˘

Page 20: ΒΜ Ενότητα 15 - Κινηματογράφος - Θέατρο

56

§¤ÍÂȘ . . . ÊÚ¿ÛÂȘ . . . ΛÌÂÓ·

°ÏÒÛÛ·

MÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·fi ÙÔ AÓıÔÏfiÁÈÔ:✎ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÔÙ·Ì›Ù˘, T· Ô˘ÏÈ¿ (ÛÂÏ. 51)

¢È·‚¿ÛÙ – ¢Â›Ù – AÎÔ‡ÛÙ – EÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ

✎ ÕÏÌ·ÁÎÔÚ °Î›Ï·, K·ÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÔÎfiÚÓ Î·È ÏÂÌÔÓ¿‰·, ÌÂÙ¿ÊÚ. ™.KÔ˘ÙÛԇηÏË, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜, Aı‹Ó·, 2002

✎ ŸÏÈ‚ÂÚ M¿ÚÙÈÓ, TÔ Ì·ÁÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿, ÌÂÙ¿ÊÚ. M. T˙È·ÓÙ˙‹, ÂΉ. EÚ¢ÓËÙ¤˜, Aı‹-Ó·, ̄ .¯.

✎ ™ÈÓÂÌ¿ Ô ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜, T˙Ô˘˙¤Â TÔÚÓ·ÙfiÚÂ, 1989✎ X¿ÚÙÈÓ· ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ·, º·Ú¿ÓÙ M¯ڷÓÊ¿Ú, 1997

✎ HıÔÔÈfi˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Êˆ˜, ÛÙ›¯ÔÈ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ M. X·Ù˙ȉ¿ÎȘ✎ T· ıÂÚÈÓ¿ ÛÈÓÂÌ¿, ÛÙ›¯ÔÈ, ÌÔ˘ÛÈ΋ §. KËϷˉfiÓ˘

✎ MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È K¤ÓÙÚÔ MÂϤÙ˘ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, Aη‰ËÌ›·˜ 50, Aı‹Ó·✎ MÔ˘ÛÂ›Ô KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÏÈÌ¿ÓÈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

HÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ

✎ www.cinemuseum.gr