ΖΩΗ 14-7-2011

download ΖΩΗ 14-7-2011

of 8

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΖΩΗ 14-7-2011

 • 8/6/2019 14-7-2011

  1/8

 • 8/6/2019 14-7-2011

  2/8

  IF 'no! ~ ~ A d 0 1 O ~ ~ 1 'no! ~ O ) c P O O ~ ~ 1 'no! ~ o ) o n o d o u ~ ~ 1 1 Q ; ) 1 i u o 9111'9 '013rlUllrl O l l ~ ~ o r l ~ ( Y ) 2 y l ~ r l 311,?)l 'no!~ o ) o n o d o u ~ y ) l ! . 3 S ~ ~ 1 ~ , ! ? c P (l01O A!3dI}3 !>oAX), A l l D ~ )fI}O 0)Ao'(ori9 AYl !313S-01l0l-udu'()I9W ~ 1 0 0 9 0 1 Q QA 3113dlli! QS 0011 P>l-3rino(1,(oAt;J (lOll ~ O l l l , ! ? r i o ' { O ! ~ o J c P O ! YllO)lld311H. ' ~ ~ l Q O ~ ~ ( Y ) 2 ~ ~ 1 od(1S If !:>nOl (y)0]1l Q)lllO ld9 30- 1 3 ' ( ) 1 ~ OOcP'v', '1I01l0S?1l OOPt;J '3A?,( I?1 Q1QV 'lI,!?d)l3A0)Ao'(ori9 1011]3 1101J 'IXO" :Y(Y)2 O1AdI)OA1O)I Qlri'UO(y)?AOAt;J A ~ l r i 13AuQ9 A ~ Q 10lQO 101l(Y)dSA9]0AnOAO)l nOll O1Ao,(orio 010131 OlVII ~ U A O W D ~ 0 1 r i Old91d311 13Xd,?llQ ~ ~ ' i J : ~ 0 ( T ) ~ A 9 1 1 t i U09{ )lD1J:noD U'()3X Q10 13)0)1 (lOll o r i U l < y > d ~ OAXI AIlD3

  )fQO ' ~ o r i !:>C;)lOriO,?d311 OOl OlQ,?rluo 3rin'OAYcP9I I ~ Q 10)1 3rinOA)OS3U '1OA]3 O1Ol?1 'A?QUVII ~ o r i ~ ( Y ) 2 Yl 313,?110)l 'UXd,?llQ -QS A ~ Q ' ~ O l ' ( y 9 yA9 QSIIDl3110)l13 ~ 3 d 3 1 0 . D D l d 3 1 1 3rl AnOO(Y)Q 01 011 n o ~ 3 S 3100 ' ~ ) l Q o oriGso)ollno '!:>nori?"t;J 3111?1l ~ Q 0 1 O 3)1U1O)lldo)lo 'Anoo]XdoIl03 l Iyl QII Q ll O1OIII)Qt;J1011]3 (lOll ' ~ o Y(Y)2 y 10n '!:JnOl Y(Y)2 y l :odlDD7g 111.DldT?Xrp'91A or/0ie O]DdU. ' ~ O ) { T ? l 1 ( Y ) d e l l T ? ~ o l l i r / o X ' ~ O l O I l Q g T ? ~ O 1 l 3 ~ o y 3 d l l 1 r / O ) { O ~ O 1 l 3 )){ ON" :nOldn)l 090cP 3ri0 1 l c D d S ~ 9 1 1 0 0 1 d ) l i ~ t ; J (l0l79docP 3S,?)I ",?110,{1l '",?)ll.1o-o)ldoo 1I00o,(?A 10)l '!:J938 :u3?,( Y111oono)l9 (lO l9docP 3S,?)I !:>noriq> ~ ( l O l OdOcP,?lQt;J 1I00(Y)lYO (lOlllI(T)lldSIlt;J 1I,!?1 Y"(T)cP y)ll1UIIUdS Y 011]3 'O)riOIlt;J10)1 !:JOS,?l1 ~ r l 0 1 l ? r i o l d n r i r i u ' ( 1 l 1 l 0 3 d ~ l l Q ~ O l l USy10OAXI AIlD3

  >lQO 'Olll'?ll I?IJ '13,?U '3)1US,?X :Sorl Y(Y)2 y { ' ~ r i 1 0 ~ OlQI o A X A l l D ~ )fQO ',?1I3snOll 'lQ,?riUO O"?"-O}l 'ulIXluoycPt;J I?" !:>ld(Y)X 30U903 . '3)1US,?X ',?docPO1ri OIlOri An0211Lu nOll 'UlllU'(D1I01l3110 U !:>nOlU(Y)2~ ) l l Q O A O r i ' ~ n C ) l ~ ( Y ) 2 H. 'UII?rlOX 3 A ~ l l !:JnOl ~ ( Y ) 2 y119 IInOll?,(S '!:>n01 oriri?,(8 099cP )OA3 . 'lorldO)lAl)o AnOrl?dl 9" 1311,?)I)QOl 0011 yXOdDllOlI]3 ')nOl ! : J O S ~

 • 8/6/2019 14-7-2011

  3/8

  ZllH

  KYPIAKH 1710YAIOY: Ar. nATEPnN a' IYNOaOYAnOHOI\OLTiT. y' 8-15E00INON: E'

  EYAffEl\lONMaTe. t' 14-19HXOL: l)"

  AllOLTOAOLTwvov Tit, n U J ' t Q ~ 0 J.O'Yos )eUI. nQI. toutlllV ~ O U ' ~ O l 1 U ( WVOVLaL f-tEOa OLa v'tOuAama ' t ~ ~ ygacpELOxgaLLae:; %al a()LacpogLae:;%aL a c p ~ v o u v a B o ~ 8 ' Y ] L O U e : ; L O U ~ aMva'tOue:;, 'toue:; a()Lx'Y]f,tEVOU,'tOue:; XaLaLgEyf-tEVOUe:;.

  'y3tagxouv a%of-t'Y] xaL ot aAAm,ot xaAoL, f-tE LLe:; OOJOLe:; a v ' t L A ~ ' ! p E L e : ; xal 'to. og8a c p g o v ~ f , t a ' t a . Au'toL3tOU Mv xavouv 'to xaxo, aAAa xalMv xavouvLa a3tocpaOLO'tLxo ~ ~ f - t a ' t ~ e : ; ()Y]f,tLougyLa. 'AgxovV'tm o'tle:;()Lamo'twoELC:; xal La AOYLa. EIvm'to. wgaia MVLga f-tE'ta 3tOAAa cpUAAa, XOJgLe:; Of-tOJe:; %agn:oue:;! '0 KugLoe:;, n:oil xmagaO't'Y]xE ' t ~ v axagn:'I']OU%La, f , t ~ n : O J e : ; Mv 80. xav'Y] 'to '(()LO%aL OE oooue:; f - t ' t a ~ a n o u v 'tOYamo 'tOue:; OE a%agn:o MV'tgoi To'L()LO ()EV f,tue:; AECL xala ArtOO'tOAO'tou YLa L ~ V axag3t'Y] xaL XEQoay ~ , n:avOJ O L ~ V an:oLa n : E C P T ~ L xmaga, xalLo LEAOe:; 't'Y]e:; 80. clvm

  CPOJ'tLai CEBg. O't' 8).H EYAOrIA T H ~ KAPIIO-OPIM:'R n : Q . o ' t g o n : ~ Of,tOJe:; 'tOv 'An:o

  O'tOAOU clvaL o a ~ e : ; : at XgLO'tLavol

  1153tgE3tH va 3tQwtoO'tmovvO'ta XaAaEgya! NO. dvm xaQ3tocpogOL xat0XL axag3tOL! ot XgLO!LaVol ()EVEXOUV'tO ()LXaLOJf-ta va dvm axag-3tOL. fLmL, au'tot EXOUV 3tLOOJ t o U ~ f-tLa 3taga()oO'Y] E X 3 t A ' Y ] X ' t L X ~ e : ; xag3tocpogLae:;: '0 KUgLOe:;, 01, 'ArtOO'tOAOL,01, 3tgUn:OL XgL01:LaVOL, xa8we:; xat 01,~ w v ' t a v o t mO'tot OAOJV 'tWV E3t0XWV~ ' t a v ()'Y]f-tLOUgYLXOt xat xag3tocpogOL. IIAOUOlOL xat ()u:va'tot o ' t ~ v Xag()La oxogmoav xaga, 3tgoocpEgav ' t ~ ~ 0 ~ 8 E L a , EcpEgav ' t ~ oOJ't'Y]gLa. '1\vOLsav ()gOf-toue:; ~ O J ~ e : ; xat 3tOAL'tLOf-tOV, Of-togcp'Y]vav ' t ~ ~ O J ~ 'tWV av8gw3tOJv f-tE 'to. Egya ' t ~ e : ; aya3tY]e:; xat ' t ~ e : ; xaAoouvY]e:;. VE()OJ_oav'to cpwe:; 'tOV EuaYYEALoU O'toue:;av8gumoue:;. ' O ( ) ~ y ' Y ] o a v OlXOYEVHEe:;, E8v'Y] xat Aaoue:; O ' t ~ YEa s O J ~ w i) XgLO'tOV. "E'tgEsav xat 03tOUU 3 t ~ g X E 'to f-tLOOC:; EcpEgav aya-3t'Y]' 03tOU aOLxLa, ()LXmooUv'Y]'03tOU a f - t c p L ~ o A ( a , ' t ~ v 3tLO't'Yj 03tOUa3tEAmOLa, ' t ~ v Ef..nL()a 03tOU'toOxma()L, 'to cpwe:;' 03tOU M3t'Y], ' t ~ v xaga! T ~ v y g a f - t f - t ~ a u ' t ~ axoAou-8'Y]oav xat ot f-tcyaAOL IIa'tEgEe:;~ e : ; 1'1' O l x o u f - t E V L x ~ e : ; Luv60ou, 3tOUO ~ f - t E g a . og'tasouf-tE.T ~ v 3tOM'tLf-t'Y] a u ~ XA'Y]gOVOf-tLa

  ' t ~ e : ; xag3tocpogLae:; xaAovv'tm vaOUVEXLOOUV xat ot O'Y]f-tEgLVOt XgLO'tLaVOL. ME ' t ~ v ( ) ' Y ] f - t L O U g Y L X ~ xatxag3tocpoga 3tagouoLa toue:; Eg'Y]f-t'Y] xat ayov'Y] xat O'tELga E 3 t O X ~ f-tae:; U V O ~ U l xQtVOV, xal. s a v O ~ u l xal. U A o x a Q ~ U E L xat uyaAAUIUEtaL('Ho. AE' 1-2). "03tOU 'toue:; EXEL

 • 8/6/2019 14-7-2011

  4/8

  ( ( I ~ ~ & i o v 6 V I ! A & V 6 ~ & v o v '0 'I'laouc; Xplaroc; anopplm8TOl Kat Yla eva

  a K O ~ a l\6yo ano TOV c p a p l a a ' ( a ~ o LTI]V anoar8-W ~ E V ' l TunoAmpia aVTlSET8l TI]V c l A ' l S l V ~ Ampda.T8AdwC; VEa aVTLA'lliJ'l nou ecp8pe: 0 Xplaroc; YlaAmpda KaL TI]V n p o a E U X ~ 'H c l A ' l S l V ~ Ampda,8uape:OTT'J arov 0e:0 npoaEUm, Mv n e : p l o p l ~ e : m l ano Tono Ol!Te: ano xpovo OUTe: ano ne:plaraae:lC;./\OTp8U8l Kav8ic; TO V 0eo Kat npoae:uxe:TOl onouo ~ n O T e : Kat OXl ~ o v a x a ae o p l a ~ e v o Tonoo p l a ~ E V o Tuno araOT'J. /\mpe:ue:l TO V 0e:0 a K o ~ ' l , oTav aUV8ne:la Kat yevOlOT'lTa KaSe a r l Y ~ ~ ~ C ; ~ W ~ C ; T O U . Mla n p O a e K T l K ~ ~ W ~ ayan'lS, OlKOloauv'lC;, Tanelvocppoauv'lC;, aYVOTllTOC; 8lVOl ~ l a a u v e x ~ c : ; Kat eunpoaoeKT'l arov 0eo AOTpe[a.TOv 880 TO V o o ~ a ~ o u ~ e OXl ~ o v o u ~ V O U C ; Kat O o ~ a a r l K a . Tov o o ~ o ~ o u ~ e : 'Ev a w ~ a T I U ~ W V Kai tv n v & U ~ a T I U ~ W V , aTiva taTl TO U0&ou (A' KoplvS. ar' 20), omv ~ o u ~ e a u ~ c p w v a TO S E A ' l ~ a Tou. b.ev unapxel aYloTe:pOC; vaoc;Kat KaSapOTepo S U O l a a r ~ p l o ana T ~ V a y v ~ aK8-ljJ'l Kat TO KaSapo a w ~ a . 'Ana TO e ~ l i J u x o alJT(JS U O l a O T ~ p l o ave(3alvel mo eunpoaoeKT'l arov0eo AOTpe[a. b.ev ~ ' l T a e l 0 0eoc; o A o K a u T w ~ O T a KaL ~ w o S u a [ e c ; Z'lTael va n a p a a T ~ a O U ~ E TOo w ~ a T O ~ ~ W V 8ualav ~ w o a v , aYlav, EUaPEaTOV

  0 e ~ T ~ V A O Y I K ~ V AaTp&laV ~ ~ W V ( P w ~ . lW 1)."Eva CMo, o ' l A a o ~ , S U O l a a r ~ p l o ~ ' l T o e l 0 8eoc;va u l j J w a o u ~ e ~ 8 a a ~ a c ; . Kat navw a' aUTO vaS U O l a a o u ~ e naS'l, KaKie:c;, e y w l a ~ o u c ; . To a w ~ a ~ a c ; Sa y[Ve:TOl Suaia ~ w V T a v ~ , oTavMv x p ' l O l ~ n O l ~ m l WC; opyavo a ~ a p T [ a c ; , aMaaYloTllToC;. Me T ~ V ayvoT'lTa TO a w ~ a yive:TOl TOmo n O A U T l ~ O tepo OKe:UOC;. Me npoaoVTa TI]V ayan'lKaL OlKQlOaUV'l 0 KaSevac; XelpoTovelTOlLe:peuc;TOU o w ~ m o c ; TOU, Yla va npoacpep'l T8TOlec; aYl8C;Suale:c;. "OTav e ~ O U O l a ~ ' l navw artC; KaKlec;, TOTe TOoWl1a Tel1eVOe; r, ie:pov Tile; ayvdae; KaraoKeua(el.I l v o ~ e : 8 a eTal KaL vaoe; Kat BUTIlC; Kat 8 u ~ a 8 u ~ a o ~ W C ; ~ w V T a v o nou ~ w O y o v 8 l T O l ana T ~ V n V E U ~ a T l K ~ ~ w ~ T ~ C ; l i J u x ~ c ; ~ e a f l a r ~ v onoia KmOlKel 0Xplaroc;. A U T ~ Bua[a 8lVOl c l A ' l S l V ~ n V E U ~ m l K ~ Ampe:ia, Ylmt yiveTOl TtC; AOYlKec; KaL e v 0 6 ~ u x e c ; o u v a ~ 8 l C ; TOU avspwnou. Toue; npooKuvouVTae;aUTov (Tov080) tv nVEujJaTI Kai a A r 1 8 e l ~ i5einpOOKUVElV ('Iwov. 0' 24), o l e K ~ p u ~ e 0 KUploc;.b.ev S8Ael T ~ V ~ ' l x a v l K ~ enaVOA'lliJ'l M ~ 8 W V , TI]v/3aTToAoYlav TW V 88VlKWV nou v o ~ i ~ o u v OTI tvTn r r o A u A o Y I ~ aUTwv & i a a K O U a 8 ~ o O V T a l (MmS.ar' 7). To lOlO anoarpecpeTOl Kat T ~ V u n O K p l T l K ~ n p o a 8 U X ~ TWV aplaa[wv nou npoa8uxoVTOlonwe; av cpavwOI Toie; av8pwnOle;. AnOAuT'ldVOl a n o o o K l ~ a a i a TO U artC; e ~ w T e : p l K C ; eKO'lAwae:lC; AOTpdac; nou Mv 8XOUV Kat T() avaA9YOeawT8plKO a V T [ K p l a ~ a . 'H n p o a e u x ~ Mv etvOl

  S e ~ a a r l Y ~ ~ C ; . ETvOl ~ ~ T ' l ~ a ~ w ~ C ; , ~ w ~ C ; n v e u ~ a TlKiic; nou T ~ V unol?.o'lSe:l Kat T ~ V OAOKA'lPwVel.'YnoKpITal, TOUC; etne KaSapa 0 KUPlOC;, KaAwe;n p o e c p ~ n : u o rrpi u ~ w v 'Hoatac; Aiywv' t V V I ~ E I ~ O l 6 Aaoe; a T O ~ a T I aUTwv Kai Toie; XelA&alT I ~ a , i5e Kapi5la aUTwv noppw aniX1 an' t ~ o u ' ~ a T " V i5e ai/3oVTal ~ E , i51i5aOKOVTee; i5lliaoKaAlae;t V T o A ~ a T a av8pwnwv (MmS. le' 9). A U T ~ dVOlx p l a r l a v l K ~ TOnOSeT'lOT'J TeAeiwc; ~ t V ' l npoc; T ~ V liJEUoEUAa(3ela KaL TOV c p a p l a a i a ~ o . 'H npoaeurn auvoeeTOl Ta epya ~ C ; ayon'lC;.XwplC; aLJTa anOl1eVel yAaarpa KeVr], xwpie; XWJ.1a ,xwpie; q>UTOV, xwpie; avery, xwpie; aPWJ.1a . A K o ~ a

  KaL 0 apVTJTI]e; P8vav a v a Y K o ~ e T O l va O ~ O A O y ~ all: OuoenoTe avepwnoe; u n i l p ~ e neploaoTepOtxBpoe; TWV Tunwv not; nviyouv Trw BpryoKda J.1trrW npocpaary on Tl]V npoaraTeUOUV. Mt TOV TponoaUTO Beae TO atWvLO B e J . 1 i A ~ O rile; aAryBLVile; Bpry-oKdae;. Kai QV r] BpryoKda eiVQl TO OUOlWOeC; Tile;aVBpwnoTryTOe;, 0 "ryaoue; KOTearry a ~ L O e ; Tile; Bdae;T a ~ e W C ; not; TOV Beaav. Mui ioia anoAura vea,