Πρώτο (Α') Εξάμηνο · Ε/Υ+Τομ.Γ 14 0,41 Υ επιλογή από Ε/Υ μαθ....

of 56 /56
1/6 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» Οκτώβριος 2013 Κωδικοί μαθημάτων Μαθήματα νέου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (από α.ε. 2013-14) Εξ Είδος Μαθήματος (Υ, Ε/Υ, Π) + Τομέας (Α, Β, Γ) + ΠΠΣ (άτυπη κατεύθυνση_ ΛΧ, πρώην Λ, ΧΑ) Κατ. (ΓΥ, ΕΥ,Ειδ) Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ ΠΜ Πρώτο (Α') Εξάμηνο 1 ΛΧ1001 Γενικές Αρχές Λογιστικής Α Υ,Α_ΛΧ ΕΥ 2 2 4 6 5 2 ΛΧ1002 Μικροοικονομική Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 3 ΛΧ1003 Αστικό Δίκαιο Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 4 ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 5 ΛΧ1005 Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 6 ΛΧ1106 Πληροφορική Ι Α Υ,Γ_ΛΧ ΕΥ 4 4 6 5 Π1 ΛΧΠ001 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι Α Π_ΛΧ 2 1 Γενικό Σύνολο Α' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30 Δεύτερο (Β') Εξάμηνο 7 ΛΧ2001 Χρηματοοικονομική Λογιστική Β Υ,Α_ΛΧ Ειδ3_ΛΧ 2 2 4 6 5 8 ΛΧ2002 Μακροοικονομική Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 9 ΛΧ2003 Εμπορικό Δίκαιο Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 10 ΛΧ2004 Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 11 ΛΧ2005 Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5 12 ΛΧ2006 Οικονομικά Μαθηματικά Β Υ,Β_ΛΧ ΕΥ 2 2 4 6 5 Π2 ΛΧΠ002 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ Β Π_ΛΧ 2 1 Γενικό Σύνολο Β' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30 \

Embed Size (px)

Transcript of Πρώτο (Α') Εξάμηνο · Ε/Υ+Τομ.Γ 14 0,41 Υ επιλογή από Ε/Υ μαθ....

 • 1/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Κω

  δικ

  οί

  μα

  θη

  μά

  τω

  ν

  Μαθήματα νέου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  (από α.ε. 2013-14) Εξ

  Είδ

  ος

  Μα

  θή

  μα

  το

  ς

  (Υ,

  Ε/Υ

  , Π

  ) +

  Το

  μέα

  ς (Α

  , Β

  ,

  Γ)

  + Π

  ΠΣ

  (άτυ

  πη

  κα

  τεύ

  θυ

  νση

  _

  ΛΧ

  , π

  ρώ

  ην

  Λ,

  ΧΑ

  )

  Κα

  τ.

  (ΓΥ

  ,

  ΕΥ

  ,Ειδ

  )

  Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ ΠΜ

  Πρώτο (Α') Εξάμηνο

  1 ΛΧ1001 Γενικές Αρχές Λογιστικής Α Υ,Α_ΛΧ ΕΥ 2 2 4 6 5

  2 ΛΧ1002 Μικροοικονομική Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  3 ΛΧ1003 Αστικό Δίκαιο Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  4 ΛΧ1004 Μαθηματικά για Οικονομολόγους Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  5 ΛΧ1005 Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Α Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  6 ΛΧ1106 Πληροφορική Ι Α Υ,Γ_ΛΧ ΕΥ 4 4 6 5

  Π1 ΛΧΠ001 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι Α Π_ΛΧ 2 1

  Γενικό Σύνολο Α' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30

  Δεύτερο (Β') Εξάμηνο

  7 ΛΧ2001 Χρηματοοικονομική Λογιστική Β Υ,Α_ΛΧ Ειδ3_ΛΧ 2 2 4 6 5

  8 ΛΧ2002 Μακροοικονομική Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  9 ΛΧ2003 Εμπορικό Δίκαιο Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  10 ΛΧ2004 Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  11 ΛΧ2005 Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  12 ΛΧ2006 Οικονομικά Μαθηματικά Β Υ,Β_ΛΧ ΕΥ 2 2 4 6 5

  Π2 ΛΧΠ002 Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός ΙΙ Β Π_ΛΧ 2 1

  Γενικό Σύνολο Β' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30

  \

 • 2/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Τρίτο (Γ') Εξάμηνο

  Κω

  δικ

  οί

  μα

  θη

  μά

  τω

  ν

  Μαθήματα νέου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  (από α.ε. 2013-14) Εξ

  Είδ

  ος

  Μα

  θή

  μα

  το

  ς

  (Υ,

  Ε/Υ

  , Π

  ) +

  Τομ

  έας

  (Α,

  Β,

  Γ)

  + Π

  ΠΣ

  (άτυ

  πη

  κα

  τεύ

  θυ

  νση

  _

  ΛΧ

  , π

  ρώ

  ην

  Λ,

  ΧΑ

  )

  Κα

  τ.

  (ΓΥ

  ,

  ΕΥ

  ,Ειδ

  )

  Θ Ε ΑΠ Σ ΦΕ ΠΜ

  13 ΛΧ3001 Λογιστική Εταιρειών Γ Υ,Α_ΛΧ ΕΥ 2 2 4 6 5

  14 ΛΧ3002 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Γ Υ,Β_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  15 ΛΧ3003 Ειδικά Θέματα Δικαίου (Εργατικό, Ασφαλιστικό, Πτωχευτικό) Γ Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 5

  Μερικό Σύνολο 12 18 15 Τρία (3) Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) από τα 3

  16a ΛΧ3010 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Γ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ Ειδ3_Λ 2 2 4 6 5

  17a ΛΧ3011 Φορολογία Ι (ΦΠΑ & Κεφαλαίου) Γ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 5

  18a ΛΧ3006 Εθνικοί Λογαριασμοί - Κοινωνική Λογιστική Γ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_Λ ΓΥ 2 2 4 6 5

  16b ΛΧ3007 Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήμη Γ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ Ειδ_Χ 2 2 4 6 5

  17b ΛΧ3008 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Ι Γ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 5

  18b ΛΧ3009 Marketing Γ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 5

  Γενικό Σύνολο Γ' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30

  Τέταρτο (Δ') Εξάμηνο

  19 ΛΧ4001 Λογιστική Κόστους Δ Υ,Α_ΛΧ Ειδ_ΛΧ 2 2 4 6 6

  20 ΛΧ4002 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι Δ Υ,Β_ΛΧ Ειδ3_Χ 2 2 4 6 6

  21 ΛΧ4003 Διεθνή Οικονομικά Δ Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 6

  Μερικό Σύνολο 12 18 18 Δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) από τα 2

  22a ΛΧ4010 Τήρηση Λογιστικών Αρχείων & Φορολογικών Διαδικασιών (Ε/Υ) Δ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ Ειδ_Λ 2 2 4 6 6

  23a ΛΧ4005 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών Δ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  24a ΛΧ4006 Επιχειρησιακή Έρευνα Δ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_Λ ΓΥ 2 2 4 6 6

  22b ΛΧ4007 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Δ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ Ειδ3_Χ 2 2 4 6 6

  23b ΛΧ4008 Αναλογιστικές Μέθοδοι Δ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ ΕΥ 2 2 4 6 6

  24b ΛΧ4009 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΙΙ Δ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 6

  Γενικό Σύνολο Δ' Εξ. 5 μαθ. 20 30 30

 • 3/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Πέμπτο (Ε') Εξάμηνο

  25 ΛΧ5101 Λογιστικές Εφαρμογές Ε Υ,Α_ΛΧ ΕΥ 4 4 6 5

  26 ΛΧ5002 Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής Ε Υ,Α_ΛΧ Ειδ3_ΛΧ 2 2 4 6 5

  27 ΛΧ5003 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Ε Υ,Β_ΛΧ Ειδ3_Χ 2 2 4 6 5

  Μερικό Σύνολο 12 18 15 Τρία (3) Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) από τα 3

  28a ΛΧ5004 Διοικητική Λογιστική Ε Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ Ειδ3_Λ 2 2 4 6 5

  29a ΛΧ5005 Φορολογία ΙΙ (Εισόδημα) Ε Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ Ειδ3_Λ 2 2 4 6 5

  30a ΛΧ5006 Δημόσια Οικονομική Ε Ε/Υ,Γ_ΛΧ_Λ ΓΥ 2 2 4 6 5

  28b ΛΧ5007 Παράγωγα Προϊόντα και Tεχνικές Aντιστάθμισης Kινδύνων Ε Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ Ειδ3_Χ 2 2 4 6 5

  29b ΛΧ5008 /

  ΛΧ5108 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) - Πληροφορική ΙΙ Ε Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΕΥ 2 2 4 6 5

  30b ΛΧ5009 Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Ε Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 5

  Γενικό Σύνολο Ε' Εξ. 6 μαθ. 24 36 30

  Έκτο (ΣΤ') Εξάμηνο

  31 ΛΧ6101 Πληροφορική Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΣΤ Υ,Α_ΛΧ Ειδ_Λ 4 4 6 6

  32 ΛΧ6002 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων ΣΤ Υ,Β_ΛΧ Ειδ3_ΛΧ 2 2 4 6 6

  33 ΛΧ6003 Στρατηγικό Management & Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΣΤ Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 6

  Μερικό Σύνολο 12 18 18 Δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) από τα 2

  34a ΛΧ6010 Ολοκληρωμένα Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα -ERP (SAP) ΣΤ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  35a ΛΧ6005 Εσωτερικός Έλεγχος ΣΤ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  36a ΛΧ6006 Ανάλυση Αποφάσεων ΣΤ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_Λ ΓΥ 2

  2 4 6 6

  34b ΛΧ6007 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ΣΤ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ ΕΥ 2

  2 4 6 6

  35b ΛΧ6008 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΣΤ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2

  2 4 6 6

  36b ΛΧ6009 Διεθνής Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ΣΤ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ ΕΥ 2 2 4 6 6

  Γενικό Σύνολο ΣΤ' Εξ. 5 μαθ. 24 30 30

 • 4/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Έβδομο (Ζ') Εξάμηνο

  37 ΛΧ7001 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ζ Υ,Α_ΛΧ Ειδ_Λ 2 2 4 6 6

  38 ΛΧ7002 /

  ΛΧ7102 Σεμινάριο Τελειοφοίτων Ζ Υ,Γ_ΛΧ ΓΥ 2 2 4 6 6

  Μερικό Σύνολο 8 12 12 Τρία (3) Επιλογής Υποχρεωτικά (Ε/Υ) από τα 3

  39a ΛΧ7003 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ζ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  40a ΛΧ7004 Ειδικά Θέματα Λογιστικής Ζ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  41a ΛΧ7105 Πληροφορική Λογιστικής Κόστους Ζ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 4 4 6 6

  42a ΛΧ7006 Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα Ζ Ε/Υ,Α_ΛΧ_Λ ΕΥ 2 2 4 6 6

  43a ΛΧ7007 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιβάλλον Ζ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_Λ ΓΥ 2 2 4 6 6

  39b ΛΧ7008 Logistics (Οικονομική των Μεταφορών) Ζ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 6

  40b ΛΧ7009 Στρατηγικές αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης διαπροσωπικών δεξιοτήτων Ζ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 6

  41b ΛΧ7010 Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ζ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ ΕΥ 2 2 4 6 6

  42b ΛΧ7011 Ασφάλιση Zωής και Περιουσίας Ζ Ε/Υ,Β_ΛΧ_ΧΑ Ειδ_Χ 2 2 4 6 6

  43b ΛΧ7012 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Πολυμέσα Ζ Ε/Υ,Γ_ΛΧ_ΧΑ ΓΥ 2 2 4 6 6

  Γενικό Σύνολο Ζ' Εξ. 5 μαθ. 20 30 30

  Όγδοο (Η') Εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Η 20

  Πρακτική Άσκηση Η 10

 • 5/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Προαιρετικά Μαθήματα (χωρίς ΔΜ, καταγράφονται στο Πτυχίο, αλλά δεν συνεκτιμώνται στο βαθμό πτυχίου. Προσφέρονται υπό

  προϋποθέσεις)

  Π3 Οποιοδήποτε μάθημα Ε/Υ του Τμήματος, πέραν αυτών που με επιλογή

  δηλώνονται υποχρεωτικά Α-Ζ Π 4

  Π4 Οποιοδήποτε μάθημα άλλου Τμήματος Α-Ζ Π 4

  Π5 ΛΧΠ005 Ειδικά Θέματα Λογιστικής ΙΙ Α-Ζ Π 3

  Π6 ΛΧΠ006 Διαπολιτισμική Διοίκηση (cross-cultural management) Α-Ζ Π 3

  Π7 ΛΧΠ007 Διοικητική Οικονομική Α-Ζ Π 3

  Π8 ΛΧΠ008 Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α-Ζ Π 3

  Π9 ΛΧΠ009 Ψυχολογία Εφήβου Α-Ζ Π 3

  Π10 ΛΧΠ010 Παιδαγωγική - Διδακτική Ι Α-Ζ Π 3

  Π11 ΛΧΠ011 Ξένη Γλώσσα Ι Α-Ζ Π 2

  Π12 ΛΧΠ012 Ξένη Γλώσσα ΙI Α-Ζ Π 2

  Π13 ΛΧΠ013 Ξένη Γλώσσα ΙII Α-Ζ Π 2

  Π14 ΛΧΠ014 Ξένη Γλώσσα ΙV Α-Ζ Π 2

  Π15 ΛΧΠ015 Ορολογία Ξένης Γλώσσας Ι Α-Ζ Π 2

  Π16 ΛΧΠ016 Ορολογία Ξένης Γλώσσας ΙΙ Α-Ζ Π 2

  Π17 ΛΧΠ017 Πληροφορική ΙΙΙ Α-Ζ Π 3

  Π18 ΛΧΠ018 Πληροφορική ΙV Α-Ζ Π 3

  Π19 ΛΧΠ019 Πληροφορική Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Α-Ζ Π 3

  Π20 ΛΧΠ020 Εργαστηριακό Σεμινάριο ERP-SAP Α-Ζ Π 3 Τομείς: Α Λογιστικής, Β Χρηματοοικονομικής, Γ ΔΟΝΑ-Πλ.-ΠΜ

  Είδος μαθ.: Υ υποχρεωτικό, Ε/Υ επιλογής υποχρεωτικό, Π προαιρετικό. Τομείς: Α=Λογιστικής, Β=Χρηματοοικονομικών, Γ=ΔΟΝΑ-Πλ.-ΠΜ. 1 ενιαίο ΠΠΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΧ), ενώ μέχρι 2018 πτυχία 3: α) Λ=πρώην Λογιστικής, β) ΧΑ=πρώην Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής και γ) ΛΧ=Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (από α.ε. 2013-14). Κατ.: ΓΥ=Γενικής Υποδομής (ΔΟΝΑ+Πλ.+ΠΜ), ΕΥ=Ειδικής Υποδομής, Ειδ_Λ=Ειδικότητας Λογιστικής, Ειδ_Χ=Ειδικότητας Χρηματοοικονομικής, Ειδ3_*=Ειδικότητας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

  Σύνολο μαθημ ΠΠΣ (χωρίς τα Π) 60

  Σύνολο μαθημ ΠΠΣ (Υ+Ε/Υ) για Πτυχίο 39

  Σύνολο (Υ) 26 26 Σύν. Υ+Τομ.Α 8 0,31

  Σύν. Υ+Τομ.Β 5 0,19

  Σύν. Υ+Τομ.Γ 13 0,50 Σύνολο (Ε/Υ) 34 Σύν. Ε/Υ+Τομ.Α 12 0,35

  Σύν. Ε/Υ+Τομ.Β 8 0,24

  Σύν. Ε/Υ+Τομ.Γ 14 0,41 Υ επιλογή από Ε/Υ μαθ. για Πτυχίο 13 Υ επιλογή από Ε/Υ για πτυχίο Γ΄ Εξ. 3 από 6 προσφερόμενα

  Υ επιλογή από Ε/Υ για πτυχίο Δ΄ Εξ. 2 από 6 προσφερόμενα

 • 6/6

  Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Οκτώβριος 2013

  Υ επιλογή από Ε/Υ για πτυχίο Ε΄ Εξ. 3 από 6 προσφερόμενα

  Υ επιλογή από Ε/Υ για πτυχίο ΣΤ΄ Εξ. 2 από 6 προσφερόμενα

  Υ επιλογή από Ε/Υ για πτυχίο Ζ΄ Εξ. 3

  από 10

  προσφερόμενα Σύνολο (Π) 18 Γενικής Υποδομής (ΓΥ) 26 Ειδικής Υποδομής (ΕΥ) 18 Ειδικότητας Λογιστικής (Ειδ_Λ) 10

  Ειδικότητας Χρηματοοικονομικής (Ειδ_Χ)

  10

  Ειδ_ΛΧ=Ειδικότητας Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής ή και των δύο (τα κοινά Ειδ_Λ και Ειδ_Χ)

  Ειδικότητας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Ειδ3_*) 10 Προϋποθέσεις για ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας (Π/Ε) σωρρευτικά : 1. Εγγεγραμένοι στο Έβδομο (Ζ') Εξ. 2. Επιτυχόντες τουλάχιστον στα 31 από τα 39 μαθήματα για το Πτυχίο Προϋποθέσεις για ανάληψη Πρακτικής Άσκησης (Π/Α) σωρρευτικά : 1. Εγγεγραμένοι στο Έβδομο (Ζ') Εξ. 2. Επιτυχόντες τουλάχιστον στα 2/3 των απαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου μαθημάτων. 3. Επιτυχόντες τουλάχιστον στο 60% των μαθημάτων Ειδικότητας που επέλεξαν (Λ, Χ, ή Λ&Χ)

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών-Διδακτικών Μονάδων

  (European Credit Transfer System, ECTS)

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Οκτώβριος 2013

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 8/51 Οκτ.2013

  Περιεχόμενα

  1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ .................................................................................................................................................. 4

  ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ..................................................................................................................................................... 4 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ........................................................................................................................................................................ 5 ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ................................................................................................................................................................................. 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ .................................................................................................................................. 6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ........................................................................................................................ 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ............................................................................................................................................. 8

  2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ .................................................................................................................................................. 8

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ......................................................................................................................................... 8 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ...................................................................................................................................................................... 9 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ......................................................................................................................................................................... 10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ..................................................................................................................... 11 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ........................................................................................................................................................... 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ .................................................................................................................................................... 12

  3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ................................................................................................................................................ 13

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ................................................................................................................................................................. 13 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ....................................................................................................................................... 14 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ) ....................................................... 15 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ................................................................................................................................................. 15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι (ΦΠΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)................................................................................................................. 16 ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ............................................................................................................ 17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ .......................................................................................................................... 18 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ I ............................................................................................................... 19 MARKETING ..................................................................................................................................................................................... 19

  4Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ................................................................................................................................................ 20

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ................................................................................................................................................................... 20 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ I ............................................................................................................ 21 ∆ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ .................................................................................................................................................................. 22 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ .................................................................. 22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ........................................................................................................................................... 23 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ............................................................................................................................................................. 24 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ .................................................................................................................... 25 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ......................................................................................................................................................... 25 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ............................................................................................................. 26

  5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ................................................................................................................................................ 27

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ............................................................................................................................................................ 27 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ......................................................................................................................................... 28 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ II .......................................................................................................... 28 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ............................................................................................................................................................... 29 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ) ......................................................................................................................... 30 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ............................................................................................................................................................... 30 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ............................................................................ 31 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS) - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ......................................................... 32 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ .................................................................................................. 33

  6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ................................................................................................................................................ 34

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ............................................................................................................................. 34 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ...................................................................................................................................................................................... 34 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......................................................................................................................... 35

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT & ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ................................................................................ 35

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 9/51 Οκτ.2013

  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ERP (SAP) ........................................................... 36 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ................................................................................................................................................................. 37 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ............................................................................................................................................................... 38 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ............................................................................................................ 38 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................................................ 39 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ........................................................................................................... 40

  7Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ................................................................................................................................................ 41

  ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ .................................................................................................................................................. 41 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ........................................................................................................................................................ 42 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ .................................................................................................................. 43 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ .................................................................................................................................................... 44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ .................................................................................................................................. 45 ∆ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ................................................................................................................................................. 45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ .................................................................................................................... 46 LOGISTICS ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 47 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ .............................................. 47 ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ................................................................................................... 49 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .................................................................................................... 50 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ....................................................................................................................... 51

  1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος Μαθήµατος Γενικές Αρχές Λογιστικής Κωδικός ΛΧ1001 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες)

  Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρµογών Καραµπίνης Νίκος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος, Εργαστηριακός Συνεργάτης

  Στόχος Το µάθηµα προσφέρει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για να κατανοήσουν και να ασκήσουν την επιστήµη της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. Η έµφαση δίνεται στην ουσία της λογιστικής επιστήµης και όχι στη λογιστική τυποποίηση, ενώ η διεξαγωγή του µαθήµατος γίνεται µε διαδραστικό τρόπο. Αναλύονται οι βασικές λογιστικές αρχές και υποθέσεις, η λειτουργία του λογιστικού κυκλώµατος και η κατάρτιση των βασικών οικονοµικών καταστάσεων.

  Περιεχόµενο Αρχές και υποθέσεις χρηµατοοικονοµικής λογιστικής. Ισολογισµός. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως (ΚΑΧ). Λογιστικό κύκλωµα. Ηµερολογιακές εγγραφές. Καθολικά. Ισοζύγια. Απογραφή. Εγγραφές προσαρµογής. Εγγραφές προσδιορισµού αποτελεσµάτων και µεταφοράς. Κατάρτιση Ισολογισµού και ΚΑΧ. Λογιστική παγίων. Λογιστική αποθεµάτων. Λογιστική πελατών.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Κατανόηση θεµελιωδών λογιστικών αρχών. Ανάπτυξη λογιστικής αντίληψης. Θεωρητική και πρακτική εκµάθηση λογιστικών προτύπων. Ικανότητα καταχώρησης εγγραφών γενικής λογιστικής στα βιβλία των επιχειρήσεων (ηµερολόγια – καθολικά - Ισοζύγια) και τέλος η κατανόηση της διαδικασία κατάρτισης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµός. κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης).

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 1. Καζαντζής Χ., Αρχές και πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής, Εκδ. Business Plus Α.Ε.,

  2008 2. Γκίκας ∆., Παπαδάκη Α., Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Εκδ. Γεωργία Μπένου, 2012

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 10/51

  Οκτ.2013

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  λληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Μικροοικονοµική Κωδικός ΛΧ1002 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Κυρίκος ∆ηµήτρης, Καθηγητής

  Στόχος

  Οι φοιτητές που συµπληρώνουν επιτυχώς το µάθηµα αναµένεται να γνωρίζουν: Τις βασικές έννοιες της οικονοµικής επιστήµης Τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς Την οικονοµική ανάλυση συµπεριφοράς του καταναλωτή Την υποδειγµατοποίηση των σχέσεων παραγωγής Τη συµπεριφορά των επιχειρήσεων ως προς τη διαµόρφωση του κόστους και την

  προσφορά αγαθών Τη λειτουργία των διαφόρων µορφών αγοράς

  Περιεχόµενο - Βασικές Έννοιες: Οικονοµική Επιστήµη, Παραγωγικές ∆υνατότητες, Λήψη Αποφάσεων -

  Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητα - Συµπεριφορά του Καταναλωτή - Θεωρία Παραγωγής - Θεωρία Κόστους - Μορφές Αγοράς, Πλήρης Ανταγωνισµός – Μονοπώλιο - Μονοπωλιακός Ανταγωνισµός - Ολιγοπώλιο

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές που συµπληρώνουν το µάθηµα επιτυχώς αναµένεται να µπορούν να: Προσδιορίζουν τις επιπτώσεις εναλλακτικών µέτρων πολιτικής στις αγορές Αναλύουν τη συµπεριφορά των οικονοµικών µονάδων βάσει της θεωρίας άριστων επιλογών Αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα της οργάνωσης παραγωγής ∆ιακρίνουν τις επιπτώσεις της οργάνωσης αγοράς στις τιµές και την παραγωγή

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 1. Bade R., Parkin M., Μικροοικονοµική Θεωρία και Πρακτική µε CD, Θεωρία και Πρακτική +

  CD,

  Επιστ. Επιµέλεια Κ. Μπουρλάκης, Ι. Χατζηδηµητρίου, Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2010, 1η 'Έκδοση. 2. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Εισαγωγή στην Οικονοµική, Νέα βελτιωµένη έκδοση, Τόµος

  Α, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 2006, 2η Βελτ. 'Έκδοση. 3. Θ. Α. Παπαδόγγονας, Βασικές Αρχές Μικροοικονοµικής Ανάλυσης και Εφαρµογές, 2013,

  3η 'Έκδοση. 4. Krugman P., Wells R., Μικροοικονοµική, Επίκεντρο, 2010, 1η 'Έκδοση.

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Αστικό ∆ίκαιο Κωδικός ΛΧ1003 Τύπος Υποχρεωτικό

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 11/51

  Οκτ.2013

  Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής Σταυράκη Εµµανουέλα, Επιστηµονική Συνεργάτιδα

  Στόχος Το µάθηµα του Αστικού ∆ικαίου αποτελεί µια εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο, προσανατολισµένη στις ειδικές ανάγκες των φοιτητών του τµήµατος, που οι οικονοµικές σπουδές τους θα επικεντρωθούν στα αντικείµενα της Λογιστικής και της Χρηµατοοικονοµικής. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται επίσης στο δίκαιο των συµβάσεων και ιδίως στα ζητήµατα της αθέτησης των συµβάσεων (ανώµαλη εξέλιξη των ενοχών).

  Περιεχόµενο

  Γενικές αρχές αστικού δικαίου. Ενοχικό δίκαιο. Ειδικό ενοχικό. Εµπράγµατο δίκαιο. Εφαρµογές σε επιχειρησιακά προβλήµατα. Η διδασκαλία του µαθήµατος συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που επιλύονται µε τη χρήση του Αστικού Κώδικα, καθώς και από υποθέσεις πραγµατικών περιπτώσεων (case studies).

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές θα µάθουν βασικά στοιχεία του ιδιωτικού δικαίου που αφορούν κυρίως θέµατα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Βάρκα - Αδάµη Αλεξάνδρα, Εισαγωγή στο Αστικό ∆ίκαιο, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2009 2. Βελέντζας Ιωάννης, Επίτοµο Αστικό ∆ίκαιο, Βελέντζας Ιωάννης, 2011

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους Κωδικός ΛΧ1004 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής ∆ηµοτίκαλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

  Στόχος Η κατανόηση και η εφαρµογή των βασικών µαθηµατικών εννοιών καθώς και των µεθόδων και τεχνικών που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση υποδειγµάτων της οικονοµικής θεωρίας.

  Περιεχόµενο

  Συναρτήσεις µιας πραγµατικής µεταβλητής (γραµµικές, µη γραµµικές εκθετικές και λογαριθµικές

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 12/51

  Οκτ.2013

  συναρτήσεις). ∆ιαφορικός λογισµός (Ακολουθίες, όρια, συνέχεια συναρτήσεων, παραγώγιση. Ελαστικότητα, µελέτη και βελτιστοποίηση συναρτήσεων µιας µεταβλητής, εφαρµογές των παραγώγων σε προβλήµατα οριακής οικονοµικής ανάλυσης). Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών (µερικές παράγωγοι, βελτιστοποίηση, εφαρµογές σε προβλήµατα οριακής οικονοµικής ανάλυσης). Γραµµική άλγεβρα (Ορίζουσες, µήτρες, διανύσµατα, συστήµατα γραµµικών εξισώσεων). Ολοκληρωτικός λογισµός (ολοκληρώµατα, µέθοδοι ολοκλήρωσης, οικονοµικές εφαρµογές).

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές θα µπορούν να χρησιµοποιούν τις βασικές µαθηµατικές τεχνικές και µεθόδους στα οικονοµικά προβλήµατα.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 1. Λουκάκης Μανώλης, Πρόσκληση στα Μαθηµατικά Οικονοµικών και ∆ιοικητικών

  Επιστηµών, Τόµος Α, Εκδόσεις Σοφία ,2011 2. Τσουλφίδης Λευτέρης, Μαθηµατικά οικονοµικής ανάλυσης (Μέθοδοι και υποδείγµατα),

  Gutenberg, 1999 3. Καβουσανός Εµµανουήλ, Εφαρµογές Μαθηµατικού Λογισµού σε Επιχειρησιακά και

  Οικονοµικά Προβλήµατα, Γεωργία Μπένου, 2012 4. Φλυτζάνης Ηλίας, Μαθηµατικά για Οικονοµολόγους Ι, Γεωργία Μπένου, 2008

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Κωδικός ΛΧ1005 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Τερζάκης ∆ηµήτρης, Καθηγητής

  Στόχος

  Η µελέτη, η κατανόηση και η εφαρµογή (ορθή περιγραφή και παρουσίαση δεδοµένων για την εξαγωγή συµπερασµάτων) σε επιχειρησιακά προβλήµατα, τόσο των βασικών αρχών της περιγραφικής στατιστικής, όσο και της βασικής θεωρίας πιθανοτήτων και των βασικών διακριτών θεωρητικών κατανοµών.

  Περιεχόµενο

  Περιγραφική στατιστική (Συλλογή οργάνωση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων, Στατιστικός πληθυσµός και κατανοµή συχνοτήτων, Στατιστικά µέτρα συµπύκνωσης δεδοµένων). Αριθµοδείκτες. Θεωρία πιθανοτήτων (Έννοια και βασικές ιδιότητες πιθανοτήτων, Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας, Σχέση µεταξύ δύο τυχαίων µεταβλητών). Βασικές διακριτές και συνεχείς θεωρητικές κατανοµές πιθανοτήτων.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Οι φοιτητές θα κατανοούν τις βασικές στατιστικές έννοιες και την χρήση τους στα οικονοµικά.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 13/51

  Οκτ.2013

  1. Θαλασσινός Ελευθέριος Ι., Σταµατόπουλος Θεόδωρος Β., Χαρίσης Χαρίλαος Φ., Επιχειρησιακή

  Στατιστική (Θεωρία, ασκήσεις, εφαρµογές), Σταµούλη Α.Ε., 1996 2. Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ., Στατιστική Επιχειρήσεων, Σύγχρονη Εκδοτική

  ΕΠΕ, 2004

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Πληροφορική Ι Κωδικός ΛΧ1106 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 1ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Επιστηµονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΣΤΕΦ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

  Στόχος

  Χρήση τεχνολογίας πληροφορικής (MS Office, OpenOffice, latex tools) για αυτοµατισµό γραφείου µε έµφαση στην προσέγγιση και ανάλυση πραγµατικών προβληµάτων.

  Περιεχόµενο

  Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου. Αυτοµατισµός Γραφείου. Ανάλυση ∆εδοµένων.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Τεχνολογία πληροφορικής και βασικά εργαλεία για αυτοµατισµό γραφείου.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Παπαδάκης Ν. - Παναγιωτάκης Σ. - Ψαράκη Μ., Εισαγωγή στην Πληροφορική, ∆ΙΣΙΓΜΑ, 2011 2. Ξαρχάκος Κ. Ι., Καρολίδης ∆. Α., Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2003, Άβακας, 2009 3. Χρήστος Γουλτίδης, Οδηγός Πιστοποίησης Πληροφορικής: MS WINDOWS XP & OFFICE

  2003, Εκδόσεις Κλειδάριθµος ΕΠΕ, 2012 4. Ξαρχάκος Κ. Ι.,Καρολίδης ∆. Α., Πλήρης Οδηγός για το ∆ίπλωµα ECDL (Windows XP -

  Office 2003), Άβακας, 2009 5. Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής για Οικονοµολόγους, Αθανάσιος Τσαδήρας, 2010

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος Μαθήµατος Χρηµατοοικονοµική Λογιστική

  Κωδικός ΛΧ2001

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 14/51

  Οκτ.2013

  Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Γαλυφιανάκης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρµογών Καραµπίνης Νικόλαος, Επιστηµονικός Συνεργάτης

  Στόχος

  Η κατανόηση των διαδικασιών του λογιστικού κυκλώµατος σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.

  Περιεχόµενο Λογιστικά βιβλία. Λογιστικά συστήµατα. Ανάλυση και αποτίµηση αποθεµάτων. Λογιστική Αποσβέσεων. Λογιστικές αναλύσεις εξόδων και εσόδων. Λογαριασµοί συναλλάγµατος. Λογιστική υποκαταστηµάτων. Προβλέψεις. Συµµετοχικοί λογαριασµοί. Εργασίες τέλους έτους. Γενική Εκµετάλλευση . Κωδικοποίηση Λογαριασµών.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Η εκµάθηση των λογαριασµών του λογιστικού κυκλώµατος και της λειτουργίας τους.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Αληφαντής Γ., Χρηµατοοικονοµική Λογιστική (Τόµος Β'), Όµιλος Επιχ. Τότση ΑΕΒΕ, 2009 2. Ποµόνης Νικόλαος Σ., Γενική λογιστική ΙΙ, Σταµούλη ΑΕ, 2010

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Μακροοικονοµική Κωδικός ΛΧ2002 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Κυρίκος ∆ηµήτρης, Καθηγητής

  Στόχος

  Οι φοιτητές που συµπληρώνουν επιτυχώς το µάθηµα αναµένεται να γνωρίζουν: o Τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη και στοιχεία εθνικών λογαριασµών o Τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της κατανάλωσης, αποταµίευσης και επένδυσης. o Τον τρόπο προσδιορισµού του εισοδήµατος ισορροπίας o Τους τρόπους άσκησης και τις επιπτώσεις της δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής o Τη σχέση των εξωτερικών συναλλαγών µε τα εγχώρια µακροοικονοµικά µεγέθη o Την άσκηση οικονοµικής πολιτικής στην ανοικτή οικονοµία

  Περιεχόµενο

  Βασικά Μεγέθη και Έννοιες Εθνικών Λογαριασµών- Προσδιορισµός της Μακροοικονοµικής Ισορροπίας- Κρατική ∆ραστηριότητα και Μακροοικονοµική Ισορροπία- Αγορά Χρήµατος - Ισορροπία στις Αγορές Αγαθών και Χρήµατος- ∆ηµοσιονοµική και Νοµισµατική Πολιτική

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 10/51 Οκτ.2013

  - Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά- Η Ανοικτή Οικονοµία: Ισοζύγιο Πληρωµών και Συναλλαγµατική Ισοτιµία- Οικονοµική Πολιτική στην Ανοικτή Οικονοµία- Πληθωρισµός και Ανεργία

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Οι φοιτητές που συµπληρώνουν το µάθηµα επιτυχώς αναµένεται να µπορούν να: o ∆ιακρίνουν µεταξύ εναλλακτικών προσεγγίσεων (σχολών σκέψης) στα µακροοικονοµικά θέµατα o Προσδιορίζουν και περιγράφουν την θέση ισορροπίας της οικονοµίας o Αναλύουν τις επιπτώσεις εναλλακτικών µέτρων µακροοικονοµικής πολιτικής

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Κατσέλη Λούκα, Μαγουλά Χαρά, Μακροοικονοµική Ανάλυση και Ελληνική Οικονοµία, Τυπωθήτω, 2005

  2. Νικόλαος Απέργης, Σύγχρονη Μακροοικονοµική Βασικές αρχές, εφαρµογές στην ελληνική οικονοµία, ασκήσεις, Εκδοτικός Οίκος Rosili, 2005

  3. Λιανός Θ., Μπένος Θ., Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική, Ευγενία Μπένου, 2013 4. Krugman Paul R.,Wells Robin, Μακροοικονοµική, Επίκεντρο, 2009

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Εµπορικό ∆ίκαιο Κωδικός ΛΧ2003 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής

  Στόχος

  Σκοπός του µαθήµατος είναι µια γενική επισκόπηση της ύλης του Εµπορικού ∆ικαίου, προσανατολισµένη όµως στις ειδικότερες ανάγκες των σπουδαστών που θα επικεντρώσουν τις σπουδές τους σε ζητήµατα Λογιστικής.

  Περιεχόµενο

  Εισαγωγικές έννοιες: έµπορος και εµπορική επιχείρηση, µεταβίβαση της και πελατεία. ∆ίκαιο Α.Ε., ∆ίκαιο Ε.Π.Ε., ∆ίκαιο Ο.Ε. και Ε.Ε. Αξιόγραφα: συναλλαγµατική, γραµµάτιο, επιταγή. Εφαρµογές σε επιχειρησιακά προβλήµατα. Η διδασκαλία του µαθήµατος συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που επιλύονται µε τη χρήση των κανόνων του Εµπορικού ∆ικαίου καθώς και από εκτενέστερες υποθέσεις εργασίας (case studies). Η διδασκαλία του µαθήµατος συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που επιλύονται µε τη χρήση του Νόµου, καθώς και από υποθέσεις πραγµατικών περιπτώσεων (case studies).

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές θα µάθουν τις βασικές έννοιες του Εµπορικού ∆ικαίου και ειδικότερα αυτές που αφορούν τους λογιστές και των συναλλαγών των επιχειρήσεων.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Ευθυµιάτου-Πουλάκου Αντωνία, Επιτοµή Εµπορικού ∆ικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2008

  2. Βελέντζας Ιωάννης, Επίτοµο Εµπορικό ∆ίκαιο, Βελέντζας Ιωάννης, 2012 3. Κουκιάδης Ιωάννης ∆., Εργατικό ∆ίκαιο Επιτοµή, Σάκκουλας Εκδόσεις Ε.Ε., 2013

 • Τµ.Λογ.&Χρηµ.: ECTS 11/51 Οκτ.2013

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Κωδικός ΛΧ2004 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής

  Στόχος Η απόκτηση της απαραίτητης επιστηµονικής στατιστικής γνώσης, τόσο για την κλασική παραµετρική επαγωγική, όσο και για την µοντελοποίηση της σχέσης µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µεταβλητών.

  Περιεχόµενο Επαγωγική στατιστική (∆ειγµατοληψία και κατανοµές δειγµατοληψίας, Εκτίµηση διαστήµατος εµπιστοσύνης πληθυσµιακών παραµέτρων, Έλεγχος υποθέσεων). Ανάλυση απλής παλινδρόµησης και συσχέτισης. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές θα µπορούν να χρησιµοποιούν την κλασική παραµετρική επαγωγική συµπερασµατολογία σε οικονοµικά προβλήµατα.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Ι. Χαλικιάς, Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηµατικές Αποφάσεις µε CD , Εκδ. Οίκος Rosili, 2009

  2. Θαλασσινός Ελ. Ι., Σταµατόπουλος Θ. Β., Χαρίσης Χ. Φ., Επιχειρησιακή Στατιστική, Σταµούλη Α.Ε.,1996

  3. Τερζάκης ∆ηµήτριος, Στατιστική επιχειρήσεων µε εφαρµογές στον τοµέα του τουρισµού, Interbooks,1999

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Κωδικός ΛΧ2005 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Τζωρτζάκη Αλεξία Μαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια

  Στόχος

 • Η κατανόηση από τους φοιτητές των βασικών αρχών της επιστήµης του Μάνατζµεντ. Το µάθηµα αυτό συµβάλλει αποφασιστικά στην προετοιµασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας είτε επιλέξουν να σταδιοδροµήσουν ως στελέχη εταιριών είτε ως επιχειρηµατίες ΜΜΕ.

  Περιεχόµενο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση. Το περιβάλλον της επιχείρησης. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Μορφές επιχειρήσεων. Η διοίκηση ως µέσο για την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων. Λειτουργίες και δραστηριότητες της διοίκησης. Αποτελεσµατική διοίκηση. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ο προγραµµατισµός της επιχείρησης. Στόχοι και προγράµµατα. Επιχειρηµατικές αποφάσεις και µέθοδοι λήψης τους. Ανάλυση SWOT. Η οργάνωση της επιχείρησης. Τυπική και άτυπη οργάνωση. Οργανογράµµατα. Τµηµατοποίηση. Ανάθεση δραστηριοτήτων. Στελέχωση της επιχείρησης. Προσέλκυση, αναζήτηση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού. Ένταξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού. Αµοιβές προσωπικού. Παρακίνηση εργαζοµένων και αποδοχή αλλαγών. Ηγεσία. Η αποτελεσµατική επικοινωνία. Ο έλεγχος στην επιχείρηση. Μέθοδοι ελέγχου. Συσχετισµός µε προγραµµατισµό. Πληροφοριακά συστήµατα και νέες τεχνολογίες στη διοίκηση. Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας. Το µάνατζµεντ του προσωπικού χρόνου. Προσωπικό µάνατζµεντ για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία. Οργάνωση και διοίκηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην κατανόηση της σηµασίας του ανθρώπινου παράγοντα και της επικοινωνίας µέσα στη σύγχρονη ελληνική επιχείρηση, µέσα από εφαρµογές και χειροπιαστά παραδείγµατα.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Η κατανόηση από τους φοιτητές: της σηµασίας του ραγδαία µεταβαλλόµενου µακρο και µικρο περιβάλλοντος του ρόλου του ανθρώπινου κεφαλαίου σε µια αγορά κυρίως παροχής υπηρεσιών των βασικών αρχών του Μάνατζµεντ της διαφοράς µεταξύ ενός απλού διοικητικού στελέχους και ενός ηγέτη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν στο Μάνατζµεντ οι ΜΜΕ και οι προκλήσεις της

  διοίκησης µιας οικογενειακής επιχείρησης.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 1. Τζωρτζάκη Α. και Τζωρτζάκης Κ., (2007), Οργάνωση και ∆ιοίκηση: Το Μάνατζµεντ της νέας εποχής, εκδοτικός οίκος Rosili. 2. Σαλαβού, Ε. και Κυριακίδου Ο., (2010), "Μάνατζµεντ: Εταιρικές Λειτουργίες", Εκδόσεις Rosili. 3. Payne J. και Payne S., (2001), Mάνατζµεντ: πως να το εφαρµόσετε. 110 δοκιµασµένες και πετυχηµένες ιδέες, εκδόσεις Κριτική. 4. Murphy M., (1999), Μάνατζµεντ µικρών & µεσαίων επιχειρήσεων, εκδόσεις Κλειδάριθµος

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Οικονοµικά Μαθηµατικά Κωδικός ΛΧ2006 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 2ο

  Μονάδες ECTS 5

 • Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Αρβανίτης Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής

  Στόχος Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει τις βασικές αρχές της διαχρονικής αξίας του χρήµατος. Οι φοιτητές που συµπληρώνουν επιτυχώς το µάθηµα αναµένεται να είναι σε θέση να υπολογίζουν απλό και σύνθετο τόκο, να προεξοφλούν στον απλό τόκο και ανατοκισµό και να χρησιµοποιούν ράντες.

  Περιεχόµενο ∆ιαχρονική αξία του χρήµατος & Επιτόκια (ονοµαστικό, πραγµατικό) - Χρονική διάρθρωση Επιτοκίου - Ανατοκισµός και Μελλοντική αξία εφάπαξ καταβολής & ροής - Προεξόφληση και Παρούσα αξία εφάπαξ καταβολής & ροής - Χρηµατοροές της Επιχείρησης και η Αξία τους - Εφαρµογές (Αποσβέσεις ∆ανείων, Απόδοση Οµολογιών κλπ.)

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα Οι φοιτητές θα µάθουν την χρήση των χρηµατοοικονοµικών µαθηµατικών (ανατοκισµός, προεξόφληση, εφάπαξ και ροών, κλπ) σε προβλήµατα επενδύσεων, δανείων, συναλλαγµατικών, αξιογράφων κλπ.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Χουβαρδάς Βασίλης, Οικονοµικά Μαθηµατικά, Μακεδονικές Εκδόσεις, 2004 2. Αποστολόπουλος Θ., Οικονοµικά Μαθηµατικά και Στοιχεία Τραπεζικών Εργασιών, Σύγχρονη

  Εκδοτική ΕΠΕ, 2003 3. Σφακιανός Γ. Κ., Σφακιανός Γ. Π., Οικονοµικά Μαθηµατικά, Interbooks, 2009 4. Κιόχος Α. Πέτρος, Κιόχος Π. Απόστολος, Οικονοµικά Μαθηµατικά (Ευρώ), Interbooks, 2003

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

  Τίτλος Μαθήµατος Λογιστική Εταιρειών Κωδικός ΛΧ3001 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες)

  Γιαννούλης Ιωάννης, Καθηγητής Εφαρµογών ∆οξαστάκη Καλλιόπη, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα Χειµωνάκη Χριστιάννα, Εργαστηριακή Συνεργάτιδα

  Στόχος

  Σκοπός του µαθήµατος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τις λογιστικές διαδικασίες ίδρυσης, µετατροπής συγχώνευσης των εταιρειών καθώς και διανοµής των αποτελεσµάτων τους. Ειδικότερα στόχοι είναι: i) να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών και ii) να αποκτήσουν την ικανότητα τήρησης λογιστικών βιβλίων, διαφόρων εταιρειών, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εργαστούν λογιστήρια ή οικονοµικές διευθύνσεις ή να συνεχίσουν τις οικονοµικές σπουδές τους.

 • Περιεχόµενο

  o Προσωπικές εταιρίες-οµόρρυθµος εταιρία o ∆ιανοµή – διάθεση κερδών ΟΕ o Μεταβολές εταιρικού κεφαλαίου ΟΕ o Λύση- Εκκαθάριση ΟΕ: Λόγοι λύσης ΟΕ. Βήµατα εκκαθάρισης – λογιστικές εγγραφές. o Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης & Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: Βήµατα – διαδικασίες ίδρυσης. Λογιστικές

  εγγραφές σύστασης ΕΠΕ. Λογιστικές εγγραφές συµπληρωµατικής εισφοράς εταίρων. o ∆ιανοµή – ∆ιάθεση κερδών ΕΠΕ: Φορολογική αναµόρφωση κερδών, λογιστικές εγγραφές διάθεσης

  κερδών, µεταφορά ζηµίας. o Λύση- Εκκαθάριση ΕΠΕ: Λόγοι λύσης ΟΕ. Βήµατα εκκαθάρισης – λογιστικές εγγραφές o Ανώνυµη Εταιρία: Βήµατα – διαδικασίες ίδρυσης. Λογιστικές εγγραφές σύστασης ΑΕ. ∆ιαφορά

  έκδοσης υπέρ το άρτιο, καταβολή κεφαλαίου σε δόσεις, σύσταση µε δηµόσια εγγραφή o ∆ιανοµή – ∆ιάθεση κερδών ΑΕ: Φορολογική αναµόρφωση κερδών, λογιστικές εγγραφές διάθεσης

  κερδών, µεταφορά ζηµίας.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να έχουν κατανοήσει τις θεµατικές ενότητες: Ανάλυση σχέσεων εταιρίας µε εταίρους. Αύξηση κεφαλαίου. Αποθεµατικά. ∆ιανοµή Κερδών, και Φορολογία.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Καραγιώργος Θ., Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήµατος, Θ. Καραγιώργου Ο.Ε., 2010 2. Νεγκάκης Χρήστος, Λογιστική Εταιριών, (Θεωρία και Πράξη), Εκδόσεις Σοφία, 2012

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Αγορές Χρήµατος & Κεφαλαίου Κωδικός ΛΧ3002 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα -

  ∆ιδάσκων (-οντες) Αναστασάκης Ανδρέας, Καθηγητής Εφαρµογών Μαυράκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής

  Στόχος Εφαρµογή µεθοδολογιών και Χρήση τεχνικών επίλυσης και κατανόηση των θεµελιωδών µηχανισµών των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου.

  Περιεχόµενο

  Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές. Αγορές Χρήµατος και Αγορές Κεφαλαίου. Κίνδυνος και αποτίµηση αξιογράφων. Οι οργανωµένες δευτερογενείς αγορές. Αποτίµηση Μετοχών, Οµολογιών. Υπολογισµός αποδόσεων αξιογράφων.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους φοιτητές σχετικά µε τη επίλυση προβληµάτων των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου.

 • Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Σπύρου Σπύρος, Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, Γεωργία Μπένου, 2013 2. Θωµαδάκης Στ. Β., Ξανθάκης Μαν., Αγορές Χρήµατος και Κεφαλαίου, Σταµούλη Α.Ε., 2011

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα ∆ικαίου (Εργατικό, Ασφαλιστικό, Πτωχευτικό)

  Κωδικός ΛΧ3003 Τύπος Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Ιατράκης Γεώργιος, Καθηγητής

  Στόχος

  Η κατανόηση των βασικών αρχών του εργατικού, ασφαλιστικού και πτωχευτικού δικαίου που αφορά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, µέσα από την αναλυτική διδασκαλία του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, καθώς και από την διδασκαλία των εκάστοτε τροπολογιών και συµπληρώσεων του.

  Περιεχόµενο

  Γενικές έννοιες Εργατικού ∆ικαίου. Ατοµική σύµβαση εργασίας. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών (εργοδότη – εργαζοµένου). Λύση της σύµβασης εργασίας. Πρόσληψη και αποδοχές προσωπικού. Απασχόληση µισθωτού πέραν του συµφωνηµένου ωραρίου. Επιδόµατα εορτών. Κανονική άδεια εργαζοµένων. Αποχή µισθωτού από την εργασία. Συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Απεργία. Βασικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης. Βασικές Αρχές Πτωχευτικού ∆ικαίου. Η διδασκαλία του µαθήµατος συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις που επιλύονται µε τη χρήση του Νόµου, καθώς και από µελέτες πραγµατικών περιπτώσεων (case studies).

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Η εκµάθηση των βασικών αρχών του εργατικού, πτωχευτικού και ασφαλιστικού δικαίου.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία 1. Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., Εργατικό ∆ίκαιο (Ατοµικό - Συλλογικό - Ευρωπαϊκό), Εκδ. Αντ.

  Ν. Σάκκουλα, 2007 2. Γεωργιάδου Νίκη, Εισαγωγή στο Εργατικό ∆ίκαιο, ∆ελτίο Εργατικής Νοµοθεσίας, 2012 3. Βελέντζας Ι., Στοιχεία Εργατικού ∆ικαίου & ∆ικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, Βελέντζας Ι.,

  2011

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήματος

  Ελλην ικά Λογιστ ικά Π ρότ υπ α ,

  αντ ιστο ιχ ίζεται → Ελληνικό Γενικό

  Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) & Κλαδικά Λογιστικά

  Σχέδια Κωδικός ΛΧ3010, παλιός κωδικός → (ΛΧ3004)

 • Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδομάδα 4 Εξάμηνο 3ο Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούμενα - Διδάσκων (-οντες)

  Στόχος Κατανόηση από τους φοιτητές του ενιαίου σχεδιασμού της λογιστικής και των λογιστικών προτύπων έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ομοιογενείς, σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την περιουσιακή διάρθρωση και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων.

  Περιεχόμενο

  Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο λογαριασμών.

  Απαιτούμενες Οικονομικές Καταστάσεις.

  Ανάλυση και Λειτουργία Λογαριασμών

  Πάγιου Ενεργητικού, Αποθεμάτων, Απαιτήσεων και Διαθέσιμων, Καθαρής Θέσης Μακροπροθέσμων, Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, Οργανικών Εξόδων, Εσόδων κατ’ είδος, Ανόργανων Εξόδων, Εσόδων κατ’ είδος,

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με την έννοια και σπουδαιότητα της Λογιστικής Τυποποίησης, μέσω της ανάλυσης των βασικών αρχών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και του τρόπου λειτουργίας, συλλειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών του προτεινόμενου, από τα Ε.Λ.Π., λογιστικού σχεδίου.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Σακέλλης, Ε., Εγχειρίδιο Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Εκδόσεις Ε.Σακέλλη Ομόρυθμη Ετ.

  Επιστ. Εκδ. & Επιμ. Στελ. Επιχ. - Ε. Σακέλλη και Συνεργάτες,1993 2. Σγουρινάκης Ν. Μιχελινάκης Β., Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013

  Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήματος Φορολογ ία Ι (ΦΠΑ & Κεφαλαίου) αντ ιστο ιχ ίζεται → Φορολογία Ι (ΦΠΑ)

  Κωδικός ΛΧ3011, παλιός κωδικός → (ΛΧ3005) Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδομάδα 4 Εξάμηνο 3ο Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούμενα - Διδάσκων (-οντες)

  Στόχος Οι φοιτητές θα πρέπει να o διακρίνουν τα είδη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), o αντιλαμβάνονται την έννοια του ΦΠΑ. o Κατανοούν την φορολογία ακίνητης περιουσίας (κεφαλαίου) με την χρήση φορολογικών εντύπων.

 • Περιεχόμενο

  i. ΦΠΑ

  Ν.1642 . Φορολογητέες πράξεις . Τύπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων . Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης . Φορολογητέα αξία και υπολογισμός φόρου. Απαλλαγές από τον φόρο. Έκπτωση και απαλλαγή από τον φόρο. Υπόχρεοι στον φόρο και οι υποχρεώσεις του. Διαδικασία βεβαίωση και καταβολής του φόρου. Φορολογικές παραβάσεις και κυρώσεις. Συμπλήρωση εντύπων ΦΠΑ (Φ4), (Φ5), (Φ2) (Φ1) και Intrastat. ii. Φορολογία Κεφαλαίου

  Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, φορολογία ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) Η διδασκαλία του μαθήματος συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις καθώς και από παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies).

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Να υπολογίζουν το ΦΠΑ με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, ανάλογα με τις κινήσεις που έχει στο βιβλίο εσόδων-εξόδων ο επιχειρηματίας. Να υπάρξει αναλυτική προσέγγιση της φορολογίας κεφαλαίου, ικανότητα υπολογισμού του φόρου και συμπλήρωσης των φορολογικών εντύπων.

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1. Δ. Καραγιάννης, Ι. Καραγιάννης, Αικ. Καραγιάννη, Φ.Π.Α. Δηλώσεις στην πράξη, Ιωάννης Καραγιάννης &

  Αικατερίνη Καραγιάννη ΟΕ, 2011 2. Φλώρος Α., Λογιστική και Πρακτική Αντιμετώπιση του Φ.Π.Α. (Βελτιωμένη έκδοση ως προς τη Λογιστική

  Αντιμετώπιση των Συναλλαγών Διακρατικού Χαρακτήρα), Σύγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2012 3. Αγαπητός Κράτσης, Φορολογία Κεφαλαίου, Εκδόσεις Κράτση ΕΠΕ, 2011 4. Χρ. Ν. Τότσης, Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Όμιλος Επιχ. Τότση

  ΑΕΒΕ, 2010

  Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Εθνικοί Λογαριασµοί - Κοινωνική Λογιστική

  Κωδικός ΛΧ3006 Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Σταµατόπουλος Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Στόχος

  Στόχος µας στο µάθηµα είναι να µεταφέρουµε στους φοιτητές (ΠΦ) την οικονοµική γνώση για τη λεγόµενη "Κοινωνική Λογιστική", όπως εναλλακτικά λέγονται οι Εθνικοί Λογαριασµοί, και ειδικά για τους ορισµούς των συγκεντρωτικών µεγεθών µιας εθνικής οικονοµίας, του δηµόσιου ελλείµµατος και χρέους της, τους τρόπους αποτίµησής τους και φυσικά την οικονοµική έννοια και συνέπειες στην οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα µιας οικονοµίας ή χώρας, µε εφαρµογές στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

 • Περιεχόµενο

  Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών και Οικονοµική Ανάλυση: Εθνική Οικονοµία, κοινωνική

  λογιστική και εισοδηµατικά µεγέθη. Μέθοδοι υπολογισµού του εθνικού εισοδήµατος και

  συστήµατα εθνικών λογαριασµών (ΣΕΛ). Συγκεντρωτικά µεγέθη εθνικού εισοδήµατος βάσει

  του Ευρωπαϊκού ΣΕΛ.

  Μέτρηση Εθνικής Οικονοµικής ∆ραστηριότητας µε το Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών:

  Ανάλυση του Ευρωπαϊκού ΣΕΛ: ταξινοµήσεις τοµέων, µονάδων, συναλλαγών. Ανάλυση

  του Ευρωπαϊκού ΣΕΛ µε έµφαση στην εθνική οικονοµία.

  ∆ηµόσιος Τοµέας και Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών: ∆ηµόσιο ή «γενική

  κυβέρνηση». Χρέος και έλλειµµά του. Μέτρηση µεγεθών δηµοσίου τοµέα, ελλείµµατος

  κρατικού προϋπολογισµού και χρέους. Ευρωπαϊκή οικονοµική και νοµισµατική ένωση (ΟΝΕ)

  και δηµοσιονοµική πολιτική. Βιωσιµότητα δηµοσίου χρέους.

  Εθνικοί Λογαριασµοί και Πολιτική Οικονοµία.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Αναλυτική προσέγγιση προβλήµατος, αφαιρετική ικανότητα, ικανότητα προς γενίκευση.

  Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  1. Καραβίτης, Ν., ∆ηµόσιο Χρέος και Έλλειµµα, ∆ΙΟΝΙΚΟΣ, 2008. 2. Σκούντζος, Θ., Μ.∆ιακοµιχάλης, Σύστηµα Εθνικής Λογιστικής, εκδ. Α.Σταµούλη, 2012. 3. Σκούντζος, Θ., Π.Λίβας, Σύστηµα Εθνικών Οικονοµικών Λογαριασµών, εκδ. Α.Σταµούλη, 2000. 4. Σαραντίδη, Σ., Σύγχρονη Μακροοικονοµική Ανάλυση, Τόµος Α’, εκδ. Ε.Μπένου, 2002.

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Εισαγωγή στην Ασφαλιστική Επιστήµη Κωδικός ΛΧ3007 Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Τσουκάτος Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής

  Στόχος Σκοπός του µαθήµατος είναι η συνολική παρουσίαση του θεσµού της ασφάλισης και του επιστηµονικού υποβάθρου πάνω στο οποίο έχει δοµηθεί.

  Περιεχόµενο Βασικές έννοιες της ασφάλισης και εξέλιξη του θεσµού. Επιστηµονικό υπόβαθρο. Μορφές ασφάλισης. Κοινωνική - Ιδιωτική ασφάλιση. Έννοια του κινδύνου. Κατηγοριοποίηση κινδύνων. Κλάδοι ασφάλισης. ∆οµή της ασφαλιστικής αγοράς. Αποζηµιώσεις. ∆ιαχείριση ασφαλιστικών τοποθετήσεων. Οργάνωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οργανισµών.

  Μαθησιακά Αποτελέσµατα

  Με την ολοκλήρωση µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: • To θεσµό της ασφάλισης και τη συµπληρωµατικότητα κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης • Την έννοια του ασφαλιστικού κινδύνου • Την κοινωνική και οικονοµική προσφορά της ασφάλισης • Τη δοµή της ασφαλιστικής αγοράς

 • Προτεινόµενη Βιβλιογραφία

  Μιλτιάδης Νεκτάριος, Εισαγωγή στην Ιδιωτική Ασφάλιση, Financial Forum, 2003

  Γλώσσα ∆ιδασκαλίας

  Ελληνικά

  Τίτλος Μαθήµατος Εφαρµοσµένη Οικονοµετρία I Κωδικός ΛΧ3008 Τύπος Επιλογής Υποχρεωτικό Ώρες/Εβδοµάδα 4 Εξάµηνο 3ο

  Μονάδες ECTS 5 Προαπαιτούµενα - ∆ιδάσκων (-οντες) Φλώρος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Στόχος Ο στόχος του µαθήµατος είναι να εξοικειώσει και να διδάξει στους φοιτητές την αξιόπιστη εφαρµογή του βασικού οικονοµετρικού µοντέλου της απλής/πολλαπλής παλινδρόµησης, µε έµφαση στις επεκτάσεις του γραµµικού υποδείγµατος και τη χρήση των ψευδοµεταβλητών. Επίσης, θα δοθεί έµφαση στις έννοιες της πολυσυγγραµικότητας, ετεροσκεδαστικότητας και της αυτοσυσχέτισης.

  Περιεχόµενο

  Ανασκόπηση των Εννοιών της Στατιστικής και της ανάλυσης Συσχέτισης και Παλινδρόµησης. Προβλέψεις. Υποδείγµατα Ψευδοµεταβλητών. Υποθέσεις του Υποδείγµατος Παλινδρόµησης (Οµοσκεδαστικότητα, Ανεξαρτησία, Ορ