Νο 1331, 4 Ιούλη2018 ιμή 2 ερώ Όχι στη ... · ΤΟ. Στην ατζέντα...

of 19 /19
Απεργία στα Νοσοκομεία σελ. 4, 5 Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ. 611 Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ 26 Όχι στη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ STOP στα σχέδια FRONTEX-NATO Προσλήψεις και μονιμοποιήσεις -Όχι απολύσεις ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ Ανοιχτές εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ Γυρίστε στις σελίδες 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10-11 Διεθνής μέρα αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης, 17 Μάρτη 2018

Embed Size (px)

Transcript of Νο 1331, 4 Ιούλη2018 ιμή 2 ερώ Όχι στη ... · ΤΟ. Στην ατζέντα...

 • Το απεργιακό διήμερο σελ. 8, 9 • Οι συνέχειες σελ. 2, 14, 15

  Απεργία σταΝοσοκομεία

  σελ. 4, 5

  Κ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

  611

  Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδατης Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

  Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 www.sekonline.gr τιμή 2 ευρώ

  26

  Όχι στη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕSTOP στα σχέδια FRONTEX-NATO

  Προσλήψεις καιμονιμοποιήσεις-Όχι απολύσεις

  ΣΥΝΟΡΑ ΑΝΟΙΧΤΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

  Ανοιχτές εκδηλώσειςτης ΚΕΕΡΦΑΓυρίστε στις σελίδες 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10-11Διεθνής μέρα αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης, 17 Μάρτη 2018

 • Στις 11-12 Ιουλίου στιςΒρυξέλλες γίνεται η Σύ-νοδος Κορυφής του ΝΑ-

  ΤΟ. Στην ατζέντα της Συνόδουθα βρεθούν καταρχήν τα ζητή-ματα της αύξησης των προ-ϋπολογισμών που δαπανούν οιχώρες μέλη για εξοπλισμούςώστε να ξεπερνούν το πλαφόντου 2%, καθώς και οι νέοι επι-χειρησιακοί σχεδιασμοί τωνδυνάμεων του ΝΑΤΟ στηνΑνατολική Ευρώπη, στη ΜέσηΑνατολή και την ΑνατολικήΜεσόγειο.

  Ανάμεσα σε αυτούς: Ηεναρμόνιση των αμυντικώνσχεδιασμών ΝΑΤΟ-ΕΕ μέσααπό την δημιουργία ενός κοι-νού σώματος που σε μόνιμηβάση θα συνδιοργανώνει. Έναπρόγραμμα συνέχισης της εκ-παίδευσης παραστρατιωτικώνδυνάμεων του Ιράκ και τοάνοιγμα ενός παρόμοιου προ-γράμματος στην Ιορδανία. Τοάνοιγμα του ΝΑΤΟ στην Τυνη-σία την οποία ο Στόλτενμ-περγκ χαρακτήρισε «εταίρο -κλειδί» αλλά και την επέκτασητης χρηματοδότησης της να-τοϊκής αποστολής στο Αφγανι-στάν μετά το 2000. Η διεύρυν-ση του ΝΑΤΟ με άλλη μια χώ-ρα των Βαλκανίων, τη Δημο-κρατία της Μακεδονίας.

  Bασικό μέτωπο είναι αυτότης συνεργασίας ανάμεσα στοΝΑΤΟ και τις χώρες της ΕΕ,ιδιαίτερα μετά τις αποφάσειςπου πήρε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ αυ-τό το σαββατοκύριακο.

  «Δεν μπορεί παρά να έχουμε μια στενό-τερη συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ καιτην ΕΕ στη Μεσόγειο και αλλού» τόνισε οπρωθυπουργός της Ιταλίας Κόντε μετά τηνπρόσφατη συνάντησή του με τον γ.γ τουΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ. Ήδη την περασμέ-νη Κυριακή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερι-κών Μιλανέζι τόνισε τη σημασία που έχειγια την Ιταλία η Σύνοδος των Βρυξελλώνγια να μην υποτιμηθεί το «νότιο μέτωποόπου σοβαρές προκλήσεις προκύπτουνγια τη συμμαχία, ξεκινώντας από την τρο-μοκρατία». Και ο ιταλός υπουργός Εσωτε-ρικών Σαλβίνι παρομοίασε τους πρόσφυ-γες με πολεμική επίθεση: «Είμαστε κάτωαπό επίθεση και ζητάμε από το ΝΑΤΟ μιααμυντική συμμαχία για να μας προστατέ-ψει. Η Ιταλία δέχεται επιθέσεις από νότοκαι ανατολή».

  Πάνω στο θέμα ο Στόλτενμπεργκ δήλω-σε ότι «Έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα»,τονίζοντας ότι «ΝΑΤΟ και ΕΕ ανταλλάσ-σουν πλέον σε πραγματικό χρόνο ειδοποι-ήσεις για κυβερνοαπειλές» και επεσήμανε

  ότι η ναυτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ SeaGuardian υποστηρίζει την ναυτική επιχεί-ρηση Sophia της ΕΕ (με στόχο το κλείσιμοτης κεντρικής Μεσογειακής εισόδου στηνΕυρώπη). Είναι προφανές ότι όλα τα απάν-θρωπα ευρωπαϊκά σχέδια για περισσότερηαστυνόμευση των συνόρων, δημιουργίαστρατοπέδων σε χώρες εκτός ΕΕ και«πλατφορμών» στη θάλασσα που θέλει ναεφαρμόσει η ΕΕ με ένα και μοναδικό στό-χο, αθώους ανθρώπους, πρόσφυγες καιμετανάστες, χρειάζονται το ΝΑΤΟ.

  Η ελληνική κυβέρνηση

  Σε αυτήν την κατεύθυνση ευθυγραμμίζε-ται και η ελληνική κυβέρνηση με τον Καμ-μένο ήδη, από πέρσι τέτοιον καιρό στιςΒρυξέλλες, να έχει ζητήσει από τους ομο-λόγους του την ενίσχυση του ρόλου τουΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγά του για να ελεγχ-θούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι στην ανατολι-κή Μεσόγειο.

  Και η ευθυγράμμιση δεν αφορά μόνοτους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σεμια περίοδο που οι ΗΠΑ πιέζουν τις χώ-ρες του ΝΑΤΟ, το ελληνικό κράτος έχει

  γίνει το καλύτερο παρά-δειγμα για τον Τραμπ και τηλυκοπαρέα του, καθώς ακό-μη και εν μέσω κρίσης έχεικαταφέρει να ξεπερνά τοετήσιο 2% για εξοπλισμούς,ενώ όσον αφορά στις διευ-κολύνσεις, παρέχει τη Σού-δα και άλλες βάσεις σανορμητήριο για τις νατοϊκέςδυνάμεις στη Μέση Ανατο-λή. Αλλά και στα Βαλκάνια,πρόσφατα ελληνικά και ιτα-λικά αεροσκάφη διεξήγανάσκηση πάνω από το Μαυ-ροβούνιο το οποίο δεν δια-θέτει αεροπορία.

  Επιπλέον, την εμπλοκή τηςΕλλάδας στους σχεδια-σμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ αναβαθμίζειη ένταξη της Ελλάδας στοναντιδραστικό άξονα Ελλά-δας- Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύ-πτου, ιδιαίτερα μετά την κλι-μάκωση των αμερικάνικωνπιέσεων ενάντια στο Ιράν. ΟΤσίπρας, ο Κοτζιάς και οΚαμμένος προβάλλουν τησυνεργασία Ελλάδας-Ισραήλσαν εγγύηση για τις επεμβά-σεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε αντι-παράθεση με τις διαφορο-ποιήσεις της Τουρκίας. Πριναπό μερικούς μήνες, μετάαπό παρέμβαση της Γερμα-νίας και άλλων 17 χωρών κα-τά της πρότασης διεξαγω-γής της Συνόδου Κορυφήςτου ΝΑΤΟ στην Κωνσταντι-νούπολη, η Σύνοδος κατέλη-

  ξε τελικά να γίνεται στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι από τα Βαλκά-

  νια μέχρι το Αιγαίο και την Ανατολική Με-σόγειο, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδοςγια μια διεκδικητική πολιτική απέναντι σεόλους τους ανταγωνιστές και ιδιαίτερα τηνΤουρκία. Με αυτά τα εφόδια, στην πρό-σφατη συνάντηση με τον Στόλτενμπεργκ,ο Τσίπρας ζήτησε από το ΝΑΤΟ να αναλά-βει πρωτοβουλίες, ώστε «να σταματήσουνοι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρ-κίας στο Αιγαίο» και ο γ.γ του ΝΑΤΟ τουαπάντησε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί.

  Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν έχουννα κερδίσουν απολύτως τίποτα από τα αν-ταλλάγματα της βαθύτερης ένταξης τουελληνικού καπιταλισμού στους νατοϊκούςσχεδιασμούς με στόχο η Ελλάδα να γίνειτο «καλύτερο παιδί» των ιμπεριαλιστών. Εί-ναι σχεδιασμοί που, όπως και στο παρελ-θόν, στην πράξη μεταφράστηκαν σε κέρδηγια τους έλληνες καπιταλιστές και πόλεμο,θάνατο, φτώχεια και προσφυγιά για τουςεργάτες.

  Γιώργος Πίττας

  Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 Σύνοδος του ΝΑΤΟσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

  Ο Τραμπκαι το ΝΑΤΟ

  Μια σειρά από δηλώσεις και ενέργειεςτου Τραμπ έχουν πυροδοτήσει την συ-ζήτηση σχετικά με μια “αλλαγή πλεύ-

  σης” των ΗΠΑ στην επικείμενη σύνοδο τουΝΑΤΟ. Στην πρόσφατη συνάντηση των G7, oTραμπ είπε, και αυτό αναπαράχθηκε από ταΜΜΕ, ότι «το ΝΑΤΟ είναι τόσο κακό όσο και ηNafta» (εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με Κανα-δά και Μεξικό).

  Αυτή η δήλωση του Τραμπ, σε συνδυασμόμε τη συνάντηση που θα έχει αμέσως μετά τηΣύνοδο του ΝΑΤΟ με τον Πούτιν στο Ελσίνκιστις 16 Ιούλη, κάνουν αρκετούς σχολιαστές ναμιλάνε για επικείμενη «καταστροφή του ΝΑ-ΤΟ» και «αποσταθεροποίηση της ΕΕ» λόγωμιας νέας φιλορωσικής πολιτικής του Τραμπ.

  Πρόκειται για αστεία συμπεράσματα. Τασχέδια αναβάθμισης του ΝΑΤΟ στην Ευρώπηπροχωράνε προς όλες τις κατευθύνσεις. Ταχρήματα που ξοδεύει ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ εί-ναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξόδευε οΟμπάμα. Στην Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σεεξέλιξη ένα επιχειρησιακό πλάνο που προβλέ-πει την ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ πουσταθμεύουν στην Πολωνία και τις Bαλτικέςχώρες. Επίσης, στο περιθώριο της Διάσκεψηςτων Βρυξελλών, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, ηΤουρκία, η Γεωργία και η Ουκρανία, σχεδιά-ζουν να ανακοινώσουν ένα πρόγραμμα κοινώνθαλασσίων στρατιωτικών ασκήσεων στη Μαύ-ρη Θάλασσα.

  Κούρσα

  Όμως, «το NATO δεν θέλει μια νέα κούρσαεξοπλισμών με τη Ρωσία» έχει δηλώσει ο γ.γτου ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ «επικεντρωνόμαστεσε μια αντίδραση που θα είναι σθεναρή καιπροβλέψιμη, αλλά επίσης μετρημένη και αμυν-τική. Δεν θέλουμε νέο Ψυχρό Πόλεμο».

  Οι ισορροπίες που θέλουν να κρατήσουν οιΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία αφορούν αφενός τιςπρωτοβουλίες της αμερικάνικης κυβέρνησηςσε άλλα μέτωπα, στο Ιράν και στην Κίνα. Μετην πρόσφατη συνάντησή του με τον Βορεο-κορεάτη πρόεδρο Κιμ, οι ΗΠΑ έκαναν ένα ακό-μη βήμα για να πατήσουν πόδι σε μια περιοχήπου τους ενδιαφέρει στρατηγικά, στη νοτιοα-νατολική Ασία και στην θάλασσα της νότιας Κί-νας. Λίγες μέρες πριν ο πρόεδρος της Κίνας ΣιΤζιπίνγκ, μετά τη συνάντηση που είχε με τονυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Τζιμ Μάτις, δήλω-σε ότι η χώρα του «δεν πρόκειται να παραχω-ρήσει ούτε ένα εκατοστό από τα εδάφη της».

  Το μήνυμα που στέλνει ο Τραμπ κυρίως στιςχώρες της ΕΕ είναι το εξής: Η οποιαδήποτεστήριξη από τις ΗΠΑ στους σχεδιασμούς τηςΕΕ σε Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και χώ-ρες της Αφρικής και των Βαλκανίων, προϋπο-θέτει ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θαπρέπει από τη μια να αναβαθμίσουν οικονομι-κά τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και ταυτό-χρονα να στηρίζουν πειθαρχημένα τους σχε-διασμούς των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, στο Ιράνόπου ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρνούνται ναδιακόψουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά τουπου αμφισβητεί ο Τραμπ.

  ΕΕ-Φρούριο και ΝΑΤΟπολέμου συνδικάτο

  Την τετάρτη 11 Ιούλη μια σειρά κινήσεις και οργανώσεις με τη στήριξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και της ΛΑΕ καλούν αντιπολεμικά συλλαλητήρια

  στην Αθήνα και άλλες πόλεις ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

 • 4 Ιούλη 2018, Νο 1331H άποψή μαςεργατικη αλληλεγγυη σελ.3

  Οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίωνβδομάδων έρχονται να αποκαλύψουν τοβάθος της πολιτικής κρίσης που ξεδι-

  πλώνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη λύσ-σα με την οποία οι κυρίαρχες τάξεις προσπα-θούν να στρέψουν τη λαϊκή οργή προς τα δεξιά.

  Το θρίλερ με την κυβέρνηση Μέρκελ στηΓερμανία έρχεται να προστεθεί στην κατάρρευ-ση των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμάτωνστην Ιταλία που με τη σειρά της εντάσσεταιστον κύκλο που άνοιξε με το δημοψήφισμα κα-τά της ΕΕ στη Βρετανία, τη διάλυση των πα-λιών κομμάτων στη Γαλλία και την ξαφνικήπτώση του Ραχόι στην Ισπανία.

  Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι ηγέτες της ΕΕκαι ιδιαίτερα ο Μακρόν και η Μέρκελ αυτοπρο-βάλλονταν ως φάροι των “ευρωπαϊκών αξιών”απέναντι στην ακροδεξιά απειλή από την άνοδοτης Λεπέν και των συμμάχων της στην Ευρώπηκαι την επικράτηση του Τραμπ στις ΗΠΑ.

  Ρατσιστική ατζέντα

  Τώρα βλέπουμε τα επιτελεία της ΕΕ να αντι-γράφουν βήμα-βήμα τις κινήσεις του Τραμπ,όχι μόνο στους οικονομικούς ανταγωνισμούςενός εμπορικού πολέμου με επιβολή δασμών,αλλά και στη ρατσιστική ατζέντα του:

  -Τείχος στα σύνορα με το Μεξικό είχε εξαγ-γείλει ο Τραμπ, “πλωτά τείχη” στη Μεσόγειοφτιάχνει η ΕΕ ενισχύοντας τη Φρόντεξ και ανα-βαθμίζοντας το ρόλο του ΝΑΤΟ.

  -Κλουβιά για τα παιδιά των “παράτυπων” με-ταναστών έφτιαξε ο Τραμπ, “πλατφόρμες απο-βίβασης” και κλειστά “κέντρα υποδοχής” προ-ωθεί η ΕΕ.

  Όσο πιο πολύ συνεργάζεται η κυβέρνησητου Αλέξη Τσίπρα με αυτές τις ρατσιστικές “ευ-ρωπαϊκές λύσεις”, τόσο πιο πολύ κατρακυλάειστον εξευτελισμό και αφήνει περιθώρια για τηνλυσσαλέα εκστρατεία του Μητσοτάκη που αγ-

  καλιάζει την ακροδεξιά και συνδυάζει τις εθνικι-στικές κραυγές για το Μακεδονικό με την υστε-ρία για τους πρόσφυγες που “βουλιάζουν τανησιά”.

  Ευτυχώς, παντού υπάρχει αντίσταση σε αυτάτα αίσχη. Μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ γίνονται μα-ζικά συλλαλητήρια και παίρνουν πλατιά δημο-σιότητα χάρη στη συμμετοχή διασημοτήτωνόπως η Σούζαν Σάραντον και η Τζόαν Μπάεζ.Το σαββατοκύριακο που πέρασε, η Βιέννηπλημμύρισε από διαδηλωτές ενάντια στην κυ-βέρνηση Κουρτς όπου συμμετέχουν οι φασί-στες. Στο Λονδίνο σε δέκα μέρες οι διαδηλω-τές υπόσχονται να κάνουν το μεγαλύτερο συλ-λαλητήριο “υποδοχής” στον Τραμπ.

  Είναι χρέος της Αριστεράς να ανταποκριθείσε αυτή την πρό(σ)κληση. Απέναντι σε μια κυ-βέρνηση που δηλώνει “της Αριστεράς” αλλάυπογράφει με τα δυο χέρια Συμφωνίες μνημο-νιακής λιτότητας και ρατσιστικών φραγμών,χρειαζόμαστε μια Αριστερά που θα πάρει πάνωτης την αντίσταση και στα δυο μέτωπα. Η πρω-τοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ για καμπάνια με σύνθη-μα «Φυλακή για τους φασίστες-Σύνορα ανοιχτάγια τους πρόσφυγες» χτυπάει στην καρδιά τωνεξελίξεων και πρέπει να έχει τη στήριξη όλουτου φάσματος.

  Με δυνατό αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κί-νημα στην Ελλάδα μπορούμε να δείξουμε σεόλη την Ευρώπη ότι οι συμβιβασμοί του Τσίπραδεν είναι το τέλος των αναζητήσεων προς τααριστερά. Μια αντικαπιταλιστική Αριστερά μπο-ρεί να δώσει προοπτική ότι το μέλλον μας δενείναι η προσαρμογή στον μαύρο καπιταλισμότων κάθε λογής Τραμπ, είναι η πάλη για τηνανατροπή του και τη νίκη των εργατών.

  Άλλα 5.400 ευρώ συγκεντρώ-θηκαν την περασμένη βδομάδαανεβάζοντας τον δείκτη της οι-κονομικής εξόρμησης της Εργα-τικής Αλληλεγγύης στα 31.380ευρώ. Ευχαριστούμε όσες καιόσους συμμετείχαν στις γιορτέςτης εφημερίδας στα Χανιά, Ηρά-κλειο, Πάτρα, Γιάννενα και Βόλοδίνοντας ώθηση και στην οικονο-μική καμπάνια. Συνεχίζουμε αυτήτη βδομάδα με τη Γιορτή στηΘεσσαλονίκη αλλα και με εξορ-μήσεις σε εργατικούς χώρουςκαι γειτονιές σε όλες τις πόλεις.

  Ευχαριστούμε επίσης, τις συν-τρόφισσες και τους συντρόφουςγια τις προσωπικές τους ενισχύ-σεις που συνεχίζονται: από 600ευρώ Μαρίζα Ψ. και ΔημήτρηςΔ., Γιάννης Τ. 300 ευρώ, Κατερί-να Λ. 70 ευρώ, από 50 ευρώ Ελι-σάβετ Μ. και Δημήτρης Λ., Αργυ-ρή Ε. 25 ευρώ, από 20 ευρώ Νί-κος Β., Κώστας Β., Μαρία Π. καιΓιώργος Σ., από 15 ευρώ Αλέ-ξανδρος Π. και Νίκος Τ., ΘέμηςΠ. 12 ευρώ, από 10 ευρώ ΓιούληΚ., Μαρία Α., Μαρία Κ., ΓιάννηςΣ., Σωτήρης Π. και Ελένη Π.

  Ευχαριστούμε, τέλος, τουςΣτέφανο Λ., Νίκο Σ., Γιώργο Τ.,Μαρία Π. και Σπύρο Κ. που ανα-νέωσαν τη συνδρομή τους στηνΕργατική Αλληλεγγύη.

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

  Κυκλοφορεί

  ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣαπό τα κάτωwww.socialismfrombelow.gr

  Αριστερή απάντηση στην κρίση της ΕΕ

  Στηρίξτε την Εργατική Αλληλεγγύη

 • Στάση εργασίας σε όλες τις δομέςτης ΜΚΟ Praksis και παράστασηδιαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά

  γραφεία της, κάλεσε το σωματείο εργαζό-μενων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), την Τρίτη3/7.

  Όπως καταγγέλλει το σωματείο η ερ-γοδοσία έχει προχωρήσει σε κύμα στοχο-ποίησης εργαζόμενων που συνυπέγρα-φαν επιστολή στην οποία ζητούσαν να ξε-καθαριστεί το ζήτημα των συμβάσεώντους οι οποίες έληγαν στο τέλος Ιούνη.Λίγο μετά την υποβολή της επιστολής, οιυπογράφοντες είχαν να αντιμετωπίσουντην αυθαίρετη αξιόλογησή τους, την επι-βάρυνσή τους με έξτρα φόρτο εργασίας,αλλά και καθημερινές εκδικητικές συμπε-

  ριφορές. “Αποκορύφωμα της στοχοποί-ησης αυτής αποτελεί η απόλυση ενός –επί 20 μηνών – εργαζόμενου... ο οποίοςενημερώθηκε για τη «μη ανανέωση» τηςσύμβασής του δυο ημέρες πριν τη λήξητης. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η απόλυσητου συναδέλφου είναι εκδικητική, προςπαραδειγματισμό όσων αντιδρούν, και εν-δεικτική του πώς αντιμετωπίζει πάγια ηΜΚΟ τις διεκδικήσεις στο εσωτερικό της”,σημειώνει το ΣΒΕΜΚΟ και τονίζει ότι τηνίδια ώρα με τις απολύσεις και την τρομο-κρατία, εργαζόμενοι των ξενώνων ασυνό-δευτων ανηλίκων της Praksis παραμένουναπλήρωτοι και στην πλειοψηφία τουςζουν καθημερινά σε επισφαλές εργασιακόκαθεστώς.

  To μεσημέρι της Δευ-τέρας 2/7, συνεδρία-σε το Δ.Σ του σωμα-

  τείου των εργαζόμενων της Cosco στο λιμάνι τουΠειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), προκειμένου να ορίσει τη συ-νέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων.

  Οι εργάτες της Cosco στις προβλήτες 2 και 3του Λιμανιού, είχαν αποφασίσει ομόφωνα σε δυοδιαδοχικές συνελεύσεις την Πέμπτη 21/6, να δώ-σουν διορία μιας βδομάδας στην εργοδοσία και νασυνεχίσουν την απεργία, αν αυτή δεν σταματούσετις προσπάθειες μπλοκαρίσματος των διαπραγμα-τεύσεων και δεν έδινε γραπτές απαντήσεις στα αι-τήματα του σωματείου για υπογραφή ΣΣΕ. Η διο-ρία εξέπνευσε την Πέμπτη 28/6. Το Σάββατο 30/6,το σωματείο απεύθυνε νέα πρόσκληση στην εργο-δοσία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-ων, καλώντας την σε συνάντηση τη Δευτέρα 2/7,αλλά χωρίς ανταπόκριση. Στη συνεδρίασή του τοΔΣ του σωματείου αποφάσισε να καλέσει την ερ-γοδοσία σε νέα συνάντηση στις 11/7 και αν αυτήδεν ανταποκριθεί, να ξεκινήσει απεργία την επόμε-νη μέρα.

  “Η εργοδοσία με ανυπόστατες δικαιολογίεςκαι αιτιάσεις που δεν ευσταθούν, κωλυσιεργείσκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφήτης ΣΣΕ που έχει η ίδια δεσμευτεί...” καταγγέλειμε ανακοίνωσή του το σωματείο και ξεκαθαρίζειότι “με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευ-σης του Σωματείου μας καθώς και ομόφωνηαπόφαση του ΔΣ συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε και

  οργανώνουμε τη δράσημας με αγωνιστικές καιαπεργιακές κινητοποιήσεις

  μέχρι την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας”. Είναι προφανές ότι η εργοδοσία δεν έχει καμία

  διάθεση να διαπραγματευτεί. Αυτό που την ενδια-φέρει είναι η εκμετάλλευση του εργατικού δυνα-μικού της με όσο το δυνατόν χειρότερους όρουςγια αυτούς και όσο γίνεται πιο κερδοφόρους γιατην ίδια. Αντιμετώπισε την τριήμερη απεργία πουξεκίνησε στις 30 Μάη, με απεργοσπάστες, χρυ-σαυγίτες, απειλές και προσφυγές στα δικαστή-ρια. Μόνο η επιμονή στην απεργιακή σύγκρουσηκαι η ανυποχώρητη στάση των εργαζόμενων, σεσυνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη συμ-παράσταση που συγκέντρωναν οι απεργοί, τηνανάγκασαν να κάνει πίσω και να υποχρεωθεί σεξεκίνημα διαπραγματεύσεων για Συλλογική Σύμ-βαση Εργασίας. Με το που ανεστάλη η απεργίαάρχισε τις προσπάθειες σαμποτάζ των διαπραγ-ματεύσεων, προσπαθώντας να αποβάλει μέλητης αντιπροσωπείας των εργαζομένων από τηδιαπραγμάτευση.

  Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το ξεκίνημαξανά της απεργίας. Οποιαδήποτε καθυστέρησηστην εφαρμογή της απόφασης των γενικών συ-νελεύσεων της περασμένης Πέμπτης, δεν λει-τουργεί προς όφελος των εργαζόμενων, αντίθε-τα δίνει χρόνο στην πλευρά της εργοδοσίας ναοργανώνεται και να εντείνει τις πιέσεις.

  Σ.Μ.

  Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

  OTA Όχι στις απολύσεις

  Την Τρίτη 3/7, ταυτόχροναμε τους απεργούς των νο-σοκομείων, διαδήλωσαν

  και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοιστους δήμους, αντιστεκόμενοιστις απολύσεις και διεκδικώνταςμόνιμη και σταθερή δουλειά.

  Οι συμβασιούχοι – παρατασι-ούχοι των ΟΤΑ συγκεντρώθη-καν έξω από το ΥπουργείοΕσωτερικών. Η πρωτοβουλίαανήκε στους εργαζόμενους τουδήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοισε γενική τους συνέλευση απο-φάσισαν απεργία και κάθοδοστην Αθήνα, συσπειρώνονταςγύρω τους συναδέλφους απόμια σειρά δήμους. Αφορμή γιατην κινητοποίηση ήταν το γεγο-νός ότι ο δήμος Θεσσαλονίκηςπροχώρησε σε άμεση απόλυση500 παρατασιούχων μετά τηναρνητική απόφαση του δικα-στηρίου στην εκδίκαση ασφαλι-στικών μέτρων που είχαν κατα-θέσει οι εργαζόμενοι.

  Οι παρατασιούχοι συνεχίζουντις κινητοποιήσεις τους σε όλητη χώρα ενάντια στη διαδικασίατου διαγωνισμού 3Κ του ΑΣΕΠπου πετάει χιλιάδες από αυτούςεκτός δουλειάς. Σε μια σειράπόλεις έχουν στήσει κατασκη-νώσεις διαμαρτυρίας έξω απότα δημαρχεία, ενώ αντίστοιχηκινητοποίηση ήταν σε εξέλιξημέχρι την περασμένη βδομάδακαι στην πλ.Κλαυθμώνος. Σε

  πολλούς δήμους οι απολύσειςδεν έχουν προχωρήσει χάρηστα ασφαλιστικά μέτρα που κα-τέθεσαν οι εργαζόμενοι και είτεπήραν θετικές αποφάσεις είτεαναβλήθηκε η εκδίκασή τους,παρατείνοντας την παραμονήτους στην εργασία με προσωρι-νές διαταγές. Ωστόσο, οι παρα-τασιούχοι παραμένουν ουσια-στικά όμηροι του κάθε δικαστήπου θα εκδικάσει τα ασφαλιστι-κά μέτρα, δίνοντας τη δυνατό-τητα σε δημοτικές αρχές σαντης Θεσσαλονίκης, να προχω-ράει σε μαζικές απολύσεις.

  “Τρισίμιση και πλέον χρόνιαδώσαμε πολλές μάχες που εί-χαν ως αποτέλεσμα την παρα-μονή στην δουλειά, όλο αυτότο διάστημα. Από την αρχή, οαγώνας είχε προσανατολισμό,το κύριο αίτημα ήταν μόνιμη καισταθερή δουλειά. Προχωρήσα-με χωρίς αυταπάτες, γνωρίζον-τας ότι η μάχη είναι σκληρή,έχοντας να αντιπαλεψουμε κυ-βέρνηση, ΕΕ, δημοτικές αρχέςαλλά και εργοδοτικούς-κυβερ-νητικούς συνδικαλιστές. Φτά-σαμε ως εδώ. Σ’ αυτό τον δρό-μο, το δρόμο του αγώνα, θασυνεχίσουμε συνάδελφοι και θαδώσουμε και αυτήν την μάχησαν μια γροθιά, με πείσμα καιαποφασιστικότητα, με ψηλά τοκεφάλι, όπως όλα αυτά τα χρό-νια. Δεν είμαστε εύκολοι αντί-

  παλοι το γνωρίζουν πολύ καλάκαι η κυβέρνηση και οι δημοτι-κές αρχές” υπογραμμίζει ο Σύλ-λογος Εργαζομένων ΟΤΑ καιΔημοτικών Επιχειρήσεων τουΔήμου Θεσσαλονίκης.

  ΒσΣ

  24ωρη απεργία και πανελλα-δικό συλλαλητήριο στην Αθήναπραγματοποίησαν την περα-σμένη Τετάρτη 27/6 και οι ερ-γαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπί-τι. Οι απεργοί συγκεντρώθηκανστο Σύνταγμα και βάδισαν μέ-χρι το Υπουργείο Εσωτερικών.Όπως και στις άλλες περιπτώ-σεις συμβασιούχων σε δήμουςκαι νοσοκομεία, η κυβέρνησηφέρνει προκήρυξη προσλήψε-ων που αντί να μονιμοποιεί, πε-τάει στο δρόμο την πλειονότη-τα όσων εργάζονται στο πρό-γραμμα εδώ και 15 χρόνια. “Ηκυβέρνηση νομίζει ότι θα τσιμ-πήσουμε, ότι θα δεχτούμε τηνπροκήρυξη και θα φαγωθούμεμεταξύ μας για το ποιοι θα είναιοι ελάχιστοι τυχεροί που θα πε-ράσουν” σχολιάζει το δίκτυοεργαζόμενων στους ΟΤΑ “ΗΣκουπιδιάρα”, οι οποίοι επανα-λαμβάνουν τη διεκδίκηση γιανομοθετική ρύθμιση που θα με-τατρέπει τις συμβάσεις αορί-στου χρόνου για όλους και το-νίζουν την ανάγκη για κλιμάκω-ση των κινητοποιήσεων.

  COSCO

  ΜΚΟ

  Σε νέα στάση εργασίας προχώρησαν οι ηλεκτροδηγοί του Μετρό την Παρασκευή29/6. Οι εργαζόμενοι του Μετρό διαμαρτύρονται για τις μεγάλες ελλείψεις σεαπαραίτητα υλικά και προσωπικό.

  Το σωματείο χαρακτηρίζει τραγική την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις ελ-λείψεις σε ανταλλακτικά συρμών και ηλεκτροδηγούς με αποτέλεσμα, όπως καταγγέ-λουν: “να αγγίζουμε σήμερα το κατώτερο όριο ασφάλειας και ποιότητας στη μετακίνη-ση των επιβατών. Δυσκολία παρατηρείται σχεδόν σε καθημερινή βάση προκειμένου νααντικατασταθεί ένας προβληματικός συρμός ή παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να εν-τάσσονται στην κυκλοφορία συρμοί που παρουσιάζουν τις ίδιες βλάβες για μεγάλοχρονικό διάστημα”. Πρόκειται για τη δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση μέσα στη βδομά-δα, καθώς σύμφωνα με το σωματείο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη διοίκηση μετάτη στάση εργάσιας τη Δευτέρα 27/6.

  ΜΕΤΡΟ

  Την Πέμπτη 28 Ιουνίου οι συνταξιού-χοι της Εθνικής Τράπεζας, για μιαακόμη φορά συγκεντρώθηκαν έξω

  από το κεντρικό κατάστημα της Εθνικήςστην πλ.Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), γιανα διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουντην άμεση καταβολή του μετεργασιακούτους επιδόματος μέσω του ΛογαριασμούΕπικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ), αλλά και για νααπαιτήσουν το πάγωμα των οφειλόμενωνπρος την τραπεζα δανείων τους τα οποίαείναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν αφού ηίδια η τράπεζα επέφερε μείωση 40% στοεισόδημα των πρώην εργαζομένων της.

  Το κάλεσμα έγινε μετά από πρωτοβου-λία του Πανελλήνιου Συλλόγου πρώηνΔΕΚΟ και ΤΡΑΠΕΖΩΝ, στο οποίο ο Σύλ-λογος Συνταξιούχων ΕΤΕ αρνήθηκε νασυμμετέχει. Η απόφαση συμμετοχής πάρ-θηκε «από τα κάτω» από τις ομάδες δρά-σης που από την αρχή της κρίσης δημι-ουργήθηκαν προκειμένου να ξεπεράσουντις αγκυλώσεις.

  Η αίσθηση που σαφώς υπάρχει διάχυτημεταξύ των συνταξιούχων είναι πως οι δι-καστικοί αγώνες δεν είναι αυτοί που απόμόνοι τους θα στριμώξουν την Εθνική ναπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά πα-ράλληλα και σε συνδυασμό με αυτούς, οικινηματικές δράσεις είναι αυτές που θαβάλουν την πίεση. Στην τράπεζα αλλά καιστην κυβέρνηση, η οποία επιμένει στην

  μεταφορά της υποχρέωσης της Εθνικήςστο ΕΤΕΑΕΠ και στο Δημόσιο. Αυτή ησταθερή και επίμονη πρόταση από τηνπλευρά της διοίκησης της τράπεζας απότην αρχή, υιοθετείται τώρα και από τονπροσωρινό Διευθύνοντα Σύμβουλο Π.Μυ-λωνά, μετά την απομάκρυνση τουΛ.Φραγκιαδάκη από το τιμόνι της Εθνικής.

  Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασι-σμένοι να παραμείνουν σταθερά στην θέ-ση τους που δεν είναι άλλη από την υπε-ράσπιση του κουμπαρά ΛΕΠΕΤΕ με τις ει-σφορές εργοδότη και δικές τους.

  Ένα απο τα μεγάλα επόμενα ραντεβούγια όλους προσδιορίζεται γύρω στις 20με 25 Ιουλίου, την ημέρα που η Εθνική θαπραγματοποιήσει την Γενική της Συνέλευ-ση. Εκεί οι συνταξιούχοι θα δηλώσουν τηναποφασιστικότητά τους να παλέψουν μέ-χρι να νικήσει ο δίκαιος αγώνας τους απέ-ναντι σε μια τράπεζα που σώθηκε από τηναρχή των μνημονίων με τα χρήματα όλων.Αποφασισμένοι να σταθούν απέναντι στηνΚυβέρνηση που εννοεί την έξοδο από ταμνημόνια συμβατή με την φτωχοποίησηόλης της κοινωνίας συμπεριλαμβανομέ-νων και των πρώην εργαζομένων τηςΕθνικής, αφήνοντας για άλλη μια φοράασύδοτους τους Τραπεζίτες.

  Ιωάννα Παυλοπούλου

  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 • 4 Ιούλη 2018, Νο 1331Νοσοκομείαεργατικη αλληλεγγυη σελ.5

  Όχι παιχνίδιααπολύσεων

  Δεν πρόλαβαν να συμπληρωθούν δυο βδομάδες από τιςυποσχέσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π.Πολάκηότι δεν θα απολυθεί κανείς επικουρικός από τη δημόσια

  Υγεία και με μια κίνηση α λα Σκουρλέτη (βλ. περίπτωση των πα-ρατασιούχων ΟΤΑ – και χειρότερα), ετοιμάζεται να στείλει στηνανεργία χιλιάδες, απαραίτητους για το ΕΣΥ, εργαζόμενους.

  Την Παρασκευή 22/6, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομείαείχαν κατέβει σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπ.Υγεί-ας διεκδικώντας μονιμοποίηση όλων των επικουρικών που απει-λούνταν με άμεση απόλυση. Αφορμή ήταν η καθαρογραφή τηςαπόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποίακρίνονταν παράνομες οι παρατάσεις των συμβάσεων των επικου-ρικών που εργάζονταν για περισσότερους από 24 μήνες. Η από-φαση σήμαινε την σχεδόν άμεση απόλυση πολλών χιλιάδων ερ-γαζόμενων, γεγονός που πιθανότατα θα έφερνε και την οριστικήκατάρρευση των πληγωμένων δημόσιων νοσοκομείων. Σε αντι-προσωπεία των απεργών εκείνη την ημέρα, ο Πολάκης είχε δε-σμευτεί ότι θα πέρναγε τροπολογία “κόντρα”, υποτίθεται, στοΕλεγκτικό Συνέδριο όπου θα δινόταν νέα παράταση στις συμβά-σεις των επικουρικών και θα γίνονταν προσλήψεις στο τέλος τωνσυμβάσεων.

  Παράνομες

  Πέρυσι τέτοιες μέρες με παρόμοια απόφαση του ΕλεγκτικούΣυνεδρίου κρίνονταν παράνομες οι παρατάσεις των συμβάσεωνχιλιάδων εργαζόμενων στους δήμους κι οδηγούνταν σε άμεσηαπόλυση. Ο υπουργός Εσωτερικών Σκουρλέτης προσπαθώνταςνα αντιμετωπίσει έναν μεγάλο κύμα απεργιακών κινητοποιήσεωναπό τη μεριά των εργαζόμενων στους δήμους, είχε δώσει ανά-λογες υποσχέσεις: παρατάσεις στις συμβάσεις μέχρι την άνοιξητου 2018 και προσλήψεις μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η διαδι-κασία μοριοδότησης όμως στο διαγωνισμό, ήταν έτσι φτιαγμένηπου άφησε εκτός εργασίας σχεδόν το 90% των ήδη εργαζόμε-νων, παίρνοντας έτσι ρεβάνς για την υποχώρηση στην οποία εί-χε αναγκαστεί η κυβέρνηση λίγους μήνες νωρίτερα.

  Στην περίπτωση των νοσοκομείων, η τροπολογία κατατέθηκεκαι ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες, χωμένη σε ένα νομοσχέδιοτου Υπουργείου Ναυτιλίας (!). Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται ηλύση των συμβάσεων του Επικουρικού Προσωπικού (μη ιατρι-κού) και η σύναψη νέων που θα ισχύουν μέχρι τις 31 Μάη 2019.Πέντε μήνες παραπάνω από αυτές που ίσχυαν μέχρι τώρα και οιοποίες θα έληγαν την τελευταία μέρα του 2018. “Η ομηρία τωνεπικουρικών παρατείνεται και μάλιστα με διακοπή και νέες συμ-βάσεις διακόπτοντας έτσι τα δικαιώματα των συμβασιούχων γιαμετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου” σχολιάζει ηΠΟΕΔΗΝ και καταγγέλει το Υπουργείο Υγείας ότι αντί να μετα-τρέψει τις συμβάσεις του επικουρικού και πρώην εργολαβικούπροσωπικού σε αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη σύσταση οργα-νικών θέσεων όπου δεν υπάρχουν, τους απολύει όλους πέντε μή-νες αργότερα.

  Παράλληλα προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού μέσωΑΣΕΠ, χωρίς καμία πρόσθετη μοριοδότηση για όσους εργάζον-ται μέχρι τώρα. Οι εργαζόμενοι παρότι έχουν την εκπαίδευση καιτην πολύμηνη εμπείρια της δουλειάς, κινδυνεύουν να αντικατα-σταθούν από άλλους που θα προσληφθούν από το διαγωνισμό.

  Μάλιστα η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ εκθέτει το Υπουργείοκαθώς μεταφέρει ότι στη συνάντησή της με τους υπουργούς, ηκυβερνητική πλευρά μίλησε για αυξημένη μοριοδότηση στο δια-γωνισμό, προκειμένου να έχουν προβάδισμα οι ήδη εργαζόμε-νοι. To ίδιο επανέλαβε και στη συνάντηση κατά τη διάρκεια τηςαπεργιακής κινητοποίησης την Τρίτη 3/7, υποσχόμενος ότι η μο-ριοδότηση θα δοθεί στην προκήρυξη. Πράγμα που ωστόσο δενπροβλέπεται στην τροπολογία, αφήνοντας ανοχτό το ενδεχόμε-νο να μετατραπεί ο διαγωνισμός σε σφαγείο απολύσεων. Καικανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εργαζόμε-νους στο ΕΣΥ. Οι ελλείψεις – και οι ανάγκες - είναι τέτοιες πουχωράνε να μονιμοποιηθούν και οι μέχρι τώρα συμβασιούχοι ερ-γαζόμενοι και να προσληφθούν χιλιάδες επιπλέον.

  Στέλιος Μιχαηλίδης

  Σε 24ωρη απεργία στα νοσοκομείαόλης της χώρας και στάση εργα-σίας στα νοσοκομεία της Αττικής,

  κάλεσε η ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 3/7, αντι-δρώντας στην τροπολογία που αφήνειστον αέρα το εργασιακό μέλλον χιλιάδωνεπικουρικών εργαζομένων.

  Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε απερ-γιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-γείο Υγείας με συμμετοχή σωματείωνόπως του Αγ.Σάββα, του ΓΝΑ Γεννημα-τάς και του Ευαγγελισμού αλλά και δε-κάδων ακόμα εργαζομένων από νοσο-κομεία της Αθήνας. Συγκεντρώσεις έγι-ναν έξω από τις Υγειονομικές Περιφέ-ρειες σε μια σειρά πόλεις πανελλαδικά.

  Κατά τη διάρκεια της απεργιακήςσυγκέντρωσης, αντιπροσωπεία τωναπεργών συνταντήθηκε ξανά με τηνηγεσία του Υπουργείου.

  “Σήμερα έγινε το επόμενο απεργιακόβήμα στη μάχη που δίνουμε για τους12.000 με 15.000 συμβασιούχους” δή-λωσε στην Ε.Α μετά τη συνάντηση, οΚώστας Καταραχιάς, πρόεδρος τουΣυλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκο-μείο Αγ.Σάββας και μέλος του Συντονι-στικού Νοσοκομείων. “Η κυβέρνησηβρίσκεται υπό την πίεση του κινήματοςκαι γι'αυτό αναγκάζεται να δίνει υπο-σχέσεις. Λένε αόριστα ότι ψάχνουν ναβρουν τρόπους για να μη φύγει αυτόςο κόσμος, αλλά δεν δεσμεύονται για τί-ποτα, αφήνοντας έκθετους τους εργα-ζόμενους. Δεν μπορούν να τους 'ξεπε-τάξουν' γιατί είναι αντιμέτωποι με τονκίνδυνο απεργιακής έκρηξης μέσα στανοσοκομεία και κάθε φορά προσπα-

  θούν να τους καθησυχάσουν. Κανείςδεν πρέπει να εφησυχάζει από τις ασα-φείς υποσχέσεις ότι τελευταία στιγμήθα βρεθεί μια φόρμουλα.

  Περισσότερους

  Στα νοσοκομεία έχουν ανάγκη όχι μό-νο τους 12.000 που δουλεύουν αυτή τηστιγμή με ελαστικές σχέσεις εργασίαςαλλά πολύ περισσότερους. Χρειάζονταιτουλάχιστον 35.000 επιπλέον εργαζό-μενοι για να καλυφθούν τα κενά. Το ζή-τημα λοιπόν δεν περιορίζεται απλά στοαν θα δοθεί επιπλέον παράταση σε κά-ποιες συμβάσεις ή αν θα δοθεί μοριο-δότηση. Δεν ζητιανεύουμε προσωρινάμέτρα και μπαλώματα. Ούτε θα επιτρέ-ψουμε να γίνει αυτό που έγινε στουςδήμους, που έκαναν προσλήψεις, απο-

  λύοντας ταυτόχρονα χιλιάδες εργαζό-μενους. Πάμε σαν κίνημα να επιβάλου-με ότι δεν θα φύγει κανείς συμβασιού-χος, επικουρικός, ΟΑΕΔ, εργολαβικόςκλπ και με απεργιακή κλιμάκωση νααναγκάσουμε την κυβέρνηση να μονι-μοποιήσει όλους τους ελαστικά εργα-ζόμενους και να κάνει μαζικές προσλή-ψεις. Τα νοσοκομεία δεν γίνεται να λει-τουργήσουν αλλιώς. Κάνουμε ξεκάθα-ρο στην κυβέρνηση ότι αν δεν προχω-ρήσει σε αυτά τα βήματα θα έχει να αν-τιμετωπίσει έναν μεγάλο απεργιακό ξε-σηκωμό. Δουλεύουμε σαν ΣυντονιστικόΝοσοκομείων σε αυτή την κατεύθυνσηκαι γι'αυτό καλούμε όλες και όλους στησυνέλευση του Συντονιστικού, την Πέμ-πτη 12/7, στις 7μμ, στο αμφιθέατρο τουΑγ.Σάββα”.

  Νεα συνέλευση Συντονιστικού

  Σε συνέλευση για την οργάνωση των επόμενων αγωνι-στικών βημάτων στη μεγάλη μάχη που έχει ανοίξει στηδημόσια Υγεία, καλεί το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-

  ων, την Πέμπτη 12/7, στις 7μμ, στο αμφιθέατρο του νοσοκο-μείου Αγ.Σάββας.

  Ο ρόλος του συντονισμού και της οργάνωσης “από τα κά-τω” είναι κρίσιμος. Με το που έγινε γνωστή η ψήφιση τηςτροπολογίας, σήμανε συναγερμός στα νοσοκομεία. Η ομο-σπονδία των εργαζόμενων κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απερ-γία για την Τρίτη 3/7 και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Υπουρ-γείο Υγείας. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστι-κού Νοσοκοκομείων μπήκαν μπροστά στην οργάνωσή της.

  “Την Κυριακή 1/7 έγινε συνάντηση εργαζόμενων του προ-γράμματος ΟΑΕΔ στην Υγεία. Συμμετείχαν συμβασιούχοι απότο Αττικό, τον Αγ.Σάββα, το Δαφνί, το Μεταξά, το Ασκληπιείο,το ΓΟΝΚ «Αγ. Αναργύρων», τo Παίδων «Αγ.Σοφία», το ΕΚΑ,το ΕΚΕΑ, τον ΕΟΠΥΥ, την 1η ΥΠΕ κ.α” μεταφέρει στην Εργα-τική Αλληλεγγύη η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχα εργαζό-μενη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. “Έγινε ενημέρωση γιατις τελευταίες εξελίξεις με τους επικουρικούς. Εκπρόσωποιτου Συντονιστικού των Νοσοκομείων έκαναν παρέμβαση κα-λώντας σε κοινη δραση όλων των συμβασιούχων μαζί με τα

  σωματεία με αίτημα τη μόνιμη και σταθερή εργασία και μεπρώτο βήμα τη συμμετοχή στη στάση εργασίας στις 3/7”.

  Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο της Πάτρας ηΚατερίνα Αγγέλη μεταφέρει ότι “παρότι το Δ.Σ του σωματεί-ου δεν έχει κάνει κάτι, εδώ και μέρες οι σύντροφοι και οι συν-τρόφισσες της ΕΑΠ Νυστέρι κάνουμε εξορμήσεις ξεσηκώ-νοντας τους συναδέλφους και καλώντας τους στην απεργίακαι τη συγκέντρωση έξω από την 6η ΥΠΕ”.

  “Δουλεύουμε την απεργία με εξορμήσεις, μέηλ, τηλέφωνα,με κάθε δυνατό τρόπο. Έχουμε πετύχει νίκες στο πρόσφατοπαρελθόν. Γι'αυτό κι έχουμε την αυτοπεποίθηση να ισχυρι-στούμε ότι με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη μαζι-κή συμμετοχή θα σταματήσουμε τα κόλπα του Υπουργείουκαι θα επιβάλουμε τη μονιμοποίηση όλων. Η τροπολογία είναιπροκλητική κι έχει πυροδοτήσει μεγάλη οργή στους συνα-δέλφους. H τροπολογία του υπουργείου δεν κοροϊδεύει μόνοτο επικουρικό προσωπικό αλλά εξαιρεί τους γιατρούς μεαποτέλεσμα να γίνουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, απο-λύσεις μέχρι το τέλος του 2018 αφού δεν προβλέπονται άλ-λες παρατάσεις. Για αυτούς που ξεπερνούν τη διετία παρα-μένει στον αέρα η πληρωμή των δεδουλευμένων τους”, μαςλέει ο Γιάννης Κούτρας, μέλος Δ.Σ της ΕΝΙΘ και του Σωμα-τείου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

  Παλεύουμε για προσλήψειςκαι μονιμοποιήσεις

  Απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας, 3/7

 • Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 Σύνοδος ΕΕσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

  Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν εκατέρωθεν οι κυ-βερνήσεις της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μακε-δονίας σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών τονίζουν

  ότι η ενδεχόμενη ένταξη της δεύτερης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕείναι ένα βήμα που αφενός «μας φέρνει πιο κοντά» και αφετέ-ρου θα καλυτερέψει την κατάσταση στη γείτονα χώρα. Πρόκει-ται για ένα ψέμα όσον αφορά και στα δύο σκέλη.

  Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι χώρες του ΝΑΤΟ και αυτό δεντις εμπόδισε να έρθουν σε πόλεμο μεταξύ τους. Η ένταξη τηςΕλλάδας στην ΕΕ και την ευρωζώνη δεν εμπόδισε τις υπόλοι-πες χώρες-μέλη να της επιβάλουν καθεστώς επιτροπείας καισκληρής λιτότητας και να την εκβιάσουν με τον χειρότερο τρό-πο τον Ιούλιο 2015.

  Για την εργατική τάξη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας ησυμμετοχή της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα σημάνει ό,τι σήμανεαντίστοιχα και για την ελληνική: εφαρμογή των νεοφιλελεύθε-ρων πολιτικών σκληρής λιτότητας από τη μια. Στρατιωτικές βά-σεις και σπατάλες για εξοπλισμούς προκειμένου να πιάνουντον νατοϊκό όρο του 2%, από την άλλη. Θα σημάνει επιπλέονατελείωτες προϋποθέσεις, όρους και εκβιασμούς – που έχουνξεκινήσει ήδη πριν από την ένταξή της.

  Όροι

  Πριν από μια βδομάδα, ο γ.γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ επα-νέλαβε ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει πλήρες μέ-λος του ΝΑΤΟ, μόνο εάν επικυρώσει τη συμφωνία του ονόμα-τος αλλά και εάν υπερισχύσει το «Ναι» στο προσεχές δημοψή-φισμα. Δηλαδή, αν επικυρώσει τους όρους που έθεσε στιςΠρέσπες το ελληνικό κράτος, που με τη βάση της Σούδας καιόχι μόνο, αποτελεί στρατηγικό στήριγμα του ΝΑΤΟ στην περιο-χή. Οι όροι της Ουάσιγκτον περνάνε μέσα από την Αθήνα καιτούμπαλιν.

  Στην απόφαση της Συνόδου των Βρυξελλών, «το ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο υποστηρίζει θερμά τη συμφωνία που επιτεύχθηκεμεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-νίας και της Ελλάδας…». Όμως πίσω από τους χαιρετισμούςεντείνεται, μάλιστα μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περι-βάλλον, το παρασκήνιο όρων και προθεσμιών.

  Μερικές μέρες πριν τη Σύνοδο των Βρυξελλών, στο Συμβού-λιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, η Δανία, η Γαλλία και η Ολλαν-δία είχαν προτείνει την πλήρη αναβολή της έναρξης των εντα-ξιακών διαπραγματεύσεων Αλβανίας και Δημοκρατίας της Μα-κεδονίας. Αυτές οι κυβερνήσεις κινούνται πάνω στη γραμμήτης «εμβάθυνσης» της συνεργασίας (όσον αφορά χρηματοδό-τηση, χρέη κλπ) των χωρών της ΕΕ και όχι της «διεύρυνσης»που μεγαλώνει την «αυλή» της Γερμανίας.

  Τελικά, τη δεύτερη μέρα της Συνόδου των Βρυξελλών, οιηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν για την έναρξη ενταξιακών δια-πραγματεύσεων με την Δημοκρατία της Μακεδονίας και τηνΑλβανία το τέλος του 2019, με τον όρο όμως ότι μέχρι τότε καιοι δύο χώρες θα εμφανίσουν αρκετή «πρόοδο» σε μια σειράαπό «μεταρρυθμίσεις» που τους ζητάνε. Αυτές θα εξεταστούντον Ιούνιο 2019 και μόνο αν περάσουν τον έλεγχο, θα αρχί-σουν συνομιλίες στο τέλος του έτους.

  Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα πρέπει ναπροσθέσει κανείς τις πιέσεις προς την Αλβανία και τη Δημο-κρατία της Μακεδονίας να γίνουν οι τρίτες χώρες εκτός ΕΕπου θα ανοίξουν στρατόπεδα «υποδοχής» για τους πρόσφυ-γες, με την πρώτη να έχει ήδη αρνηθεί δημόσια την πρόταση.Ο δρόμος της «ένταξης» είναι στρωμένος με αγκάθια και συρ-ματοπλέγματα.

  “ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ”

  ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

  Ένας δρόμος γεμάτοςσυρματόπλεγμα

  Δουλική υπόκλιση στην ακροδεξιά και τους φασίστες

  Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στιςΒρυξέλλες ο Τσίπρας απέδειξεστην πράξη μέχρι πού φτάνει η

  κατρακύλα της κυβέρνησής του. Ήτανένας από τους 28 ηγέτες ευρωπαϊκώνχωρών όλου του πολιτικού φάσματοςπου κατέληξαν από κοινού και ομόφω-να στις πλέον ρατσιστικές αποφάσειςπου έχει βγάλει ποτέ η ΕΕ όσον αφο-ρά στην αντιμετώπιση των προσφύ-γων και των μεταναστών.

  Στη Σύνοδο κυριάρχησε το μετανα-στευτικό, παρότι εντάχτηκε τελευταίαστιγμή στην ατζέντα που κατά τα άλλαθα απασχολούσαν τα ζητήματα της«εμβάθυνσης» της συνεργασίας ανά-μεσα στις χώρες της ΟΝΕ και της ΕΕ,οι λεγόμενες «προτάσεις Μακρόν»κλπ. Τα ΜΜΕ παρουσίασαν ένα θρί-λερ, μια γεμάτη «ένταση» νύχτα, όπουοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία στις5 το πρωί.

  Τι ήταν άραγε τόσο επείγον, ακόμηκαι για τα δεδομένα της πολιτικής της«Ευρώπης-Φρούριο» - μήπως ένα προ-σφυγικό κύμα σαν κι αυτό του καλο-καιριού του 2015; Όχι βέβαια. Μετά τησυμφωνία με Τουρκία-ΕΕ και τηνσκλήρυνση της φύλαξης των συνό-ρων, οι «προσφυγικές ροές» του 2018είναι μειωμένες κατά 95% σε σχέση μεεκείνες του 2015.

  Η αιτία για όλη αυτήν την πρεμούραείναι πολιτική. Είναι η δουλική υπόκλι-ση της «πολιτισμένης» Ευρώπης στιςπαρανοϊκές απαιτήσεις των ακροδε-ξιών και των φασιστών.

  Αφορά αφενός τις εξελίξεις στηνΙταλία, όπου η συμμετοχή των ακρο-δεξιών στην νέα κυβέρνηση έχει ση-μάνει σκλήρυνση της πολιτικής τηςΙταλίας με τον υπουργό Εσωτερικώντης σε πολεμικούς τόνους να μιλά γιατο «νότιο μέτωπο» και να κάνει πράξητην ρητορική της αφήνοντας τουςπρόσφυγες να πεθαίνουναβοήθητοι μέσα στη θάλασ-σα. Όπως καταγγέλλουν οιδιασώστες της ΜΚΟ ΟpenArms: «για τους εκατό αν-θρώπους που έχασαν τηνζωή τους, στο ναυάγιο ανοι-κτά των λιβυκών ακτών, ευ-θύνεται η ακτοφυλακή τηςΛιβύης και της Ιταλίας», διό-τι «το πλοίο της μη κυβερνη-τικής οργάνωσης θα μπο-ρούσε να τους σώσει, αλλάη έκκλησή της αγνοήθηκε».

  Κυρίως όμως αφορά τιςεξελίξεις στη Γερμανία καιτην πολιτική κρίση πουέφτασε να κλονίσει την ίδιατη γερμανική κυβέρνηση.Φυσικά, ούτε στα σύνορατης Γερμανίας υπάρχουνσήμερα οι ουρές των προ-

  σφύγων που υπήρχαν το 2015. Έναεκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν τό-τε τα σύνορα της Γερμανίας, και τρίαχρόνια αργότερα, η παρουσία τουςστη Γερμανία δεν έχει σημάνει τους«λιμούς» και «καταποντισμούς» μετους οποίους η ακροδεξιά και οι φασί-στες προσπαθούσαν να τρομοκρατή-σουν τον κόσμο.

  Αξιώσεις

  Κι όμως, στη Σύνοδο της ΕΕ, η Μέρ-κελ πρωτοστάτησε στην λήψη τηςαπόφασης περαιτέρω σκλήρυνσηςτης ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ,προκειμένου να ικανοποιήσει τις αξιώ-σεις του σύμμαχου της CSU στην γερ-μανική κυβέρνηση. Όπως εξηγεί στηνστήλη του, στο Socialist Worker, οΆλεξ Καλλίνικος:

  «Το CSU φοβάται ότι θα χάσει πε-ρισσότερες ψήφους προς το ακροδε-ξιό AfD στις τοπικές εκλογές τηςΒαυαρίας τον Οκτώβρη και έτσι έχειμετατοπιστεί ακόμη δεξιότερα. Ο ηγέ-της του και υπουργός Εσωτερικών τηςΓερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ, απειλείμε ελέγχους στα σύνορα και επανα-προωθήσεις στους πρόσφυγες πουφτάνουν αναζητώντας άσυλο στα σύ-νορά της. Η Μέρκελ υποστηρίζει ότικάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την Συνθή-κη Σένγκεν και την ελεύθερη μετακίνη-ση που προβλέπει στο εσωτερικό τηςΕΕ και προσπαθεί να κάνει διμερείςσυναντήσεις με ηγέτες διαφόρων χω-ρών της ΕΕ για να μοιραστούν το βά-ρος των προσφύγων».

  Η Μέρκελ, πράγματι, έτρεξε να προ-σφέρει στο Ζεεχόφερ, τα «δώρα» 14χωρών, ανάμεσά τους και της Ελλά-δας που κατέληξαν σε συμφωνία γιαμια πιο «αποτελεσματική» διαδικασίααπέλασης των προσφύγων που έχουνήδη καταχωριστεί αλλού. Όμως ο Ζεε-χόφερ δήλωσε «ανικανοποίητος» από

  τις υποχωρήσεις της Μέρκελ και απεί-λησε με παραίτηση και πρόωρες εκλο-γές στη Γερμανία - που αποφεύχθηκετελικά το βράδυ της Δευτέρας με τησυμφωνία των δύο πλευρών για τη δη-μιουργία κλειστών κέντρων ασύλου(στρατόπεδα τράνζιτ) στα γερμανικάσύνορα, όπου θα εξετάζονται με τα-χείες διαδικασίες οι αιτήσεις ασύλουκαι, σε περίπτωση απόρριψης, θα γί-νονται άμεσα οι επαναπροωθήσεις.

  Αμέσως μετά η Αυστριακή κυβέρνη-ση ανακοίνωσε ότι είναι «έτοιμη να λά-βει μέτρα για να προστατεύσει κυρίωςτα νότια σύνορά μας» με την Ιταλίακαι τη Σλοβενία, υποστηρίζοντας ότιστη συμφωνία Μέρκελ-Ζεεχόφερ,προβλέπεται η επαναπροώθηση στηνΑυστρία των αιτούντων άσυλο πουφτάνουν στη Γερμανία, τους οποίουςδεν δέχεται πίσω η πρώτη χώρα εισό-δου τους στην ΕΕ.

  Μιλάμε για παράνοια. Ο ηγέτης τουμικρότερου κοινοβουλευτικού κόμμα-τος της Γερμανίας, ενός κόμματοςπου από όλα τα 15 γερμανικά κρατί-δια, συμμετέχει μόνο στις εκλογές τηςΒαυαρίας μπορεί πιέζοντας τη Μέρ-κελ να τραβάει μαζί της όλες τις χώ-ρες της ΕΕ σε ένα κρατικό ρατσιστικόκατήφορο που όμοιός της δεν έχειυπάρξει από την δεκαετία του ’30, κο-στίζοντας τις ζωές χιλιάδων αθώωνανθρώπων - με μόνο τελικά ωφελημέ-νο όχι μόνο στην Γερμανία αλλά πα-νευρωπαϊκά τους φασίστες και τηνακροδεξιά.

  Αυτό είναι το απάνθρωπο, ρατσιστι-κό και επιπλέον ασταθές και επικίνδυ-νο «ευρωπαϊκό πλαίσιο» και αυτά είναιτα άμεσα αποτελέσματα της συμφω-νίας που υπέγραφε ο Τσίπρας στα σα-λόνια των Βρυξελλών την περασμένηΠαρασκευή.

  Γιώργος Πίττας

 • Ηνέα συμφωνία της ΕΕ είναι ένα ρα-τσιστικό αίσχος. Ενδεικτικές τωναποτελεσμάτων που θα έχει η κλι-

  μάκωση αυτής της πολιτικής εκ μέρουςτης ΕΕ, είναι οι συνταρακτικές αποκαλύ-ψεις του Associated Press για το τι συμ-βαίνει ήδη στην Αλγερία: Πάνω από 13.000μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες καιπαιδιά, εγκαταλείφθηκαν από τις αλγερι-νές αρχές τους τελευταίους 14 μήνες στημοίρα τους στην έρημο Σαχάρα κάτω απότον καυτό ήλιο με τον υδράργυρο να δεί-χνει 48 βαθμούς Κελσίου, χωρίς τρόφιμακαι νερό, αναγκασμένοι ενίοτε να βαδίζουνυπό την απειλή όπλων. Κάποιοι δεν τα κα-τάφεραν να βγουν ζωντανοί. Οι μαζικέςαπελάσεις από τις αλγερινές αρχές επιτά-θηκαν από τον Οκτώβριο του 2017 μετάαπό πιέσεις της ΕΕ προς τις χώρες τηςΒόρειας Αφρικής να σταματήσουν τις με-ταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη μέ-σω της Μεσογείου ή των ισπανικών θυλά-κων της Μελούλα και της Μελίγια στο Μα-ρόκο.

  «Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μιασυμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλ-λά αυτό στην πραγματικότητα ήταν το ευ-κολότερο μέρος του έργου μας, σε σύγ-κριση με τα όσα μας περιμένουν όταν αρ-χίσουμε να την εφαρμόζουμε», είπε ο πρό-εδρος του Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

  Τα σχέδια της ΕΕ έχουν πράγματι να αν-τιμετωπίσουν δυσκολίες (π.χ μια σειράαπό χώρες εκτός ΕΕ των οποίων τα ονό-ματα αναφέρονται ως υποψήφιες για κέν-τρα κράτησης έχουν δημόσια εκφράσειαρνητική στάση, ανάμεσά τους, η Αλβανία,το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αλγερία, η Αίγυ-πτος) που η ΕΕ ελπίζει να κάμψει με αν-ταλλάγματα και χρηματοδότηση προς τιςκυβερνήσεις τους. Αλλά οι μεγαλύτερεςδυσκολίες που θα έχει να αντιμετωπίσει ηΕΕ δεν έρχονται από τα πάνω, αλλά κυ-ρίως από τα κάτω. Από το αντιρατσιστικόκίνημα και τον κόσμο της αλληλεγγύης,που από την Ισπανία μέχρι την Ιταλία καιτην Ελλάδα συγκρούεται με τις επιλογέςτων κυβερνήσεων – και αυτήν τη στιγμήπαίρνει δύναμη από το μαζικό κίνημα ενάν-τια στις απελάσεις που έχει ξεσπάσει στιςΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ.

  Απέναντι στην κατάντια του Τσίπρα, πουείχε το θράσος να αναφερθεί στη συμφω-νία μιλώντας για «κινδύνους που αποφύγα-με» και «κέρδη για τη χώρα μας» (ότι δενθα υπάρξει άνοδος του ΦΠΑ στα πέντε νη-σιά όπου εγκλωβίζονται πρόσφυγες) μπο-ρούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα του καλο-καιριού του 2015, και όπως τότε αναγκά-σαμε τις κυβερνήσεις να ανοίξουν τα σύ-νορα, έτσι και σήμερα, να καταργήσουμεστην πράξη την τελευταία και όλες τιςσυμφωνίες της ΕΕ και να φράξουμε τοδρόμο στην φασιστική απειλή, απαιτών-τας:

  Να δοθεί άσυλο και στέγη σε όλουςτους πρόσφυγες και χαρτιά στους μετανά-στες. Να κλείσουν όλα τα στρατόπεδασυγκέντρωσης και να σταματήσουν οι απε-λάσεις. Να καταργηθεί η Frontex, να στα-ματήσει το δολοφονικό κυνήγι στα σύνο-ρα. Αντί να σπαταλώνται δις ευρώ σεόλους αυτούς τους κατασταλτικούς δολο-φονικούς μηχανισμούς και συμφωνίες, ναδοθούν για τους πρόσφυγες.

  4 Ιούλη 2018, Νο 1331Σύνοδος της ΕΕεργατικη αλληλεγγυη σελ.7

  Ένα ρατσιστικό αίσχος

  Πνιγμοί, στρατόπεδα, απελάσεις

  Οι αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου τηςΕΕ που έγινε στις Βρυξέλλες στις 28-29Ιούνη κινούνται στην κατεύθυνση της

  σκλήρυνσης της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ.

  Το επιβεβαιώνουν αυτό οι δηλώσεις τουπρωθυπουργού της Ιταλίας Κόντε ο οποίος δή-λωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι», η Ιταλία δενείναι πλέον μόνη» ενώ ο ακροδεξιός πρωθυ-πουργός της Ουγγαρίας Ορμπάν σε πανηγυρι-κό τόνο δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη νίκη τηςομάδος του Visegrad». Το επιβεβαιώνει επιπλέ-ον το κύμα επικρίσεων που έρχεται, όχι μόνοαπό την αριστερά και το αντιρατσιστικό κίνημα,αλλά και από ΜΚΟ και θεσμικούς παράγοντεςόπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα («συμφώνησαννα μπλοκάρουν τους ανθρώπους στις πύλεςτης Ευρώπης», «δαιμονοποιούν τις επιχειρή-σεις έρευνας και διάσωσης»), η Unicef, και ηίδια η ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ.

  Ακολουθούν τα βασικά σημεία του κειμένου(απαλλαγμένα από τις υποκριτικές «ανθρωπι-στικές» σάλτσες περί «σεβασμού δικαιωμάτων»και «κανόνων διεθνούς δικαίου») που συμφώνη-σαν στην Σύνοδο οι 28 ηγέτες της ΕΕ.

  • «Η ΕΕ θα αναβαθμίσει την υποστήριξή τηςπρος την περιοχή του Σαχέλ (σ.σ στη Σαχάρα),την ακτοφυλακή της Λιβύης, τις παράκτιες καινότιες κοινότητες… Όλα τα σκάφη που επιχει-ρούν στη Μεσόγειο πρέπει να σέβονται τουςεφαρμοστέους νόμους και να μην παρεμποδί-ζουν τις επιχειρήσεις της λιβυκής ακτοφυλα-κής».

  Το ανελέητο κυνηγητό δηλαδή από τη Σαχά-ρα ως τις ακτές της Λιβύης και ο εγκλεισμόςτους σε στρατόπεδα προσφύγων (μέσα σταοποία, όπως αποκαλύφθηκε πέρσι δεκάδες χι-λιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχουν δολο-φονηθεί, βιαστεί, βασανιστεί και κρατηθεί σεκαθεστώς δουλείας από τις αντιμαχόμενεςοπλισμένες συμμορίες που αποκαλούν «λιβυ-κές αρχές») θα κλιμακωθεί.

  • «Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίαςκαι οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θαπρέπει να εφαρμοστούν πλήρως… Το Ευρω-παϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δρομολογηθεί ηδεύτερη δόση του Μηχανισμού για τους πρό-σφυγες στην Τουρκία...». Η κυβέρνηση τουΕρντογάν θα συνεχίσει να χρηματοδοτείταιαδρά για να κρατάει τους πρόσφυγες, ενώ το«να εφαρμοστούν πλήρως» είναι ένα καμπανάκιπου χτυπάει και προς την ελληνική κυβέρνηση,να επιταχύνει τις απελάσεις.

  Μπλόκα

  • Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες θα πετυ-χαίνουν να διασχίσουν τα μπλόκα στη Λιβύη καιστην Τουρκία και να φτάσουν στην ανατολικήκαι κεντρική μεσογειακή οδό θα έχουν να αντι-μετωπίσουν μια αναβαθμισμένη Frontex: «Ουποστηρικτικός ρόλος του FRONTEX, μεταξύάλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτεςχώρες, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέ-σω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εν-τολής του».

  • Και επειδή η Frontex δεν φτάνει, «η Ένωσηλαμβάνει συνεπώς μέτρα για την προώθηση τηςευρωπαϊκής άμυνας, με την ενίσχυση των αμυν-τικών επενδύσεων, της ανάπτυξης δυνατοτήτωνκαι της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι πρωτο-βουλίες αυτές αυξάνουν τη στρατηγική αυτονο-μία της και ταυτοχρόνως συμπληρώνουν καιενισχύουν τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, σύμ-φωνα με προηγούμενα συμπεράσματα».

  • Όσοι διασώζονται, σχέδιο της ΕΕ είναι ναοδηγούνται σε «χώρους υποδοχής» ή «θαλάσ-σιες πλατφόρμες» σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες,όπου θα γίνεται η «διάκριση»: «Απαιτείται νέαπροσέγγιση όσον αφορά την αποβίβαση όσωνδιασώζονται από επιχειρήσεις έρευνας και διά-σωσης. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβού-λιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή ναδιερευνήσουν αμελλητί την έννοια των περιφε-ρειακών πλατφορμών αποβίβασης σε στενή

  συνεργασία με σχετικές τρίτες χώρες. Οι πλατ-φόρμες αυτές θα πρέπει να λειτουργούν κάνο-ντας διάκριση των επιμέρους καταστάσεων(δηλαδή διαχωρισμό προσφύγων από 'παράνο-μους' μετανάστες)…»

  • Στο έδαφος τώρα της ΕΕ, «η μέριμνα αυ-τών που διασώζονται, θα πρέπει να αναλαμβά-νεται βάσει κοινής προσπάθειας, μέσω της με-ταγωγής σε ελεγχόμενα κέντρα που δημιουρ-γούνται σε κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βά-ση, εφόσον η ταχεία και ασφαλής επεξεργασίαεπιτρέπει, με πλήρη στήριξη της ΕΕ, να γίνεταιδιάκριση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών,οι οποίοι θα επιστρέφονται, και εκείνων πουχρήζουν διεθνούς προστασίας». Δηλαδή, ταστρατόπεδα συγκέντρωσης επεκτείνονται.

  • «Όσον αφορά την κατάσταση στο εσωτερι-κό της ΕΕ, οι δευτερογενείς μετακινήσεις αι-τούντων άσυλο μεταξύ κρατών μελών ενδέχε-ται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τουκοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου καιτου κεκτημένου του Σένγκεν. Τα κράτη μέλη θαπρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικάμέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήραγια την αντιμετώπιση των μετακινήσεων αυτώνκαι να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προςτον σκοπό αυτόν».

  Η διμερείς και τριμερείς «συνεργασίες»(προκειμένου να μην καταργηθεί ντε φάκτο ηΣένγκεν με ελέγχους στα σύνορα ανάμεσα στιςχώρες της ΕΕ) ξεκίνησαν με την συμφωνίαΜέρκελ-Τσίπρα μετά το τέλος της Συνόδου,για την επιστροφή προσφύγων και μεταναστώναπό τη Γερμανία στην Ελλάδα και η τελευταίαθα πρέπει να πάρει όλα «τα αναγκαία εσωτερι-κά μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτή-ρα», προκειμένου να σταματήσει η ροή στηνουσία προς τις βόρειες χώρες της ΕΕ. Δηλαδή,περισσότερα στρατόπεδα και μεγαλύτερηαστυνόμευση προσφύγων και μεταναστών.

  Γ.Π.

 • Νο 1331, 4 Ιούλη 2018 Το αντιρατσιστικό καισελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

  Ανοιχτή σύσκεψη οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκηςτην Δευτέρα 9 Ιούλη, στο Εργατικό Κέντρο, στις 7μμ,με κεντρικό θέμα την οργάνωση μεγάλης αντιφασι-

  στικής διαδήλωσης στις 15 Σεπτέμβρη, στα πέντε χρόνιααπό τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στην πόλη. Μετάτην επιτυχημένη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα πουάνοιξε την καμπάνια για ένα μαζικό αντιφασιστικό Σεπτέμ-βρη με βασικά αιτήματα “Στη φυλακή οι χρυσαυγίτες δολο-φόνοι - Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες” (βλέπε σελίδες 10-11), τη σκυτάλη παίρνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης προτεί-νοντας ένα αντίστοιχο δυνατό αντιφασιστικό-αντιρατσιστι-κό ραντεβού.

  Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει ακόμα μεγαλύτερεςδιαστάσεις μετά την κλιμάκωση των φασιστικών επιθέσεωντην περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Χρυσαυγίτες, φασί-στες και ακροδεξιοί, μεταμφιεσμένοι σε “αγανακτισμένουςπατριώτες πολίτες”, προχώρησαν σε σειρά επιθέσεων μεαφορμή τις “συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό” και με τηνκάλυψη της αστυνομίας. Ανάμεσα στα συνθήματα πουακούστηκαν στις συγκεντρώσεις τους ήταν “ή ταν ή επίτας”, “αναρχικοί και μπολσεβίκοι, αυτή η γη δε σας ανήκει”και “μαχαίρι στην καρδιά, του κάθε αντιφά”, αποκαλύπτον-τας το πραγματικό τους πρόσωπο. Η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-κης καλεί σαν απάντηση στην αντιφασιστική συγκέντρωσητην Τετάρτη 4/7 στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλα