ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ …...1323.001...

of 48/48
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 30/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 5.481,00 10.569,50 10.000,00 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.. 4260/62). 2.773,98 3.089,98 6.800,00 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ∆Κ) 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0,00 0,00 15.000,00 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά) Σύνολο Κ.Α. : 0116 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. : 011 31.800,00 13.659,48 8.254,98 012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 430,00 430,00 50,00 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 29.579,00 30.235,30 29.530,19 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958). 0125 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0,00 0,00 500,00 0125.001 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου). Σύνολο Κ.Α. : 0125 500,00 0,00 0,00 21,67 122,67 2.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα. Σύνολο Κ.Α. : 012 32.080,19 30.787,97 30.030,67 Σύνολο Κ.Α. : 01 63.880,19 44.447,45 38.285,65 02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 16.509,81 16.509,81 20.000,00 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες Σελίδα: 1 από 13 Αρ. πρωτ. : 1619
 • date post

  22-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ …...1323.001...

 • ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015

  Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 30/11/2015

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα

  5.481,00 10.569,50 10.000,00 0112 Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.∆. 4260/62).

  2.773,98 3.089,98 6.800,00 0113 Μισθώµατα Καλλιεργήσιµης γης (αρθ 195 Κ∆Κ)

  0116 Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84).

  0,00 0,00 15.000,00 0116.001 Μισθώµατα δηµοτικού λατοµείου (Ζωφόροι ∆οµικά Υλικά)

  Σύνολο Κ.Α. : 0116 15.000,00 0,00 0,00

  Σύνολο Κ.Α. : 011 31.800,00 13.659,48 8.254,98

  012 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων

  430,00 430,00 50,00 0121 Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001).

  29.579,00 30.235,30 29.530,19 0122 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

  0125 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

  0,00 0,00 500,00 0125.001 ∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) εντός των δηµοτικών βοσκήσιµων εκτάσεων (ανά κεφαλή ζώου).

  Σύνολο Κ.Α. : 0125 500,00 0,00 0,00

  21,67 122,67 2.000,00 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα.

  Σύνολο Κ.Α. : 012 32.080,19 30.787,97 30.030,67

  Σύνολο Κ.Α. : 01 63.880,19 44.447,45 38.285,65

  02 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

  16.509,81 16.509,81 20.000,00 0211.001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

  Σελίδα: 1 από 13

  Αρ. πρωτ. : 1619

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολο Κ.Α. : 0211 20.000,00 16.509,81 16.509,81

  Σύνολο Κ.Α. : 021 20.000,00 16.509,81 16.509,81

  Σύνολο Κ.Α. : 02 20.000,00 16.509,81 16.509,81

  03 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

  418.722,35 479.961,34 700.000,00 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

  Σύνολο Κ.Α. : 0311 700.000,00 479.961,34 418.722,35

  Σύνολο Κ.Α. : 031 700.000,00 479.961,34 418.722,35

  032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

  3.100,00 3.100,00 2.000,00 0321 ∆ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο.

  Σύνολο Κ.Α. : 032 2.000,00 3.100,00 3.100,00

  033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

  440,00 440,00 500.000,00 0331 ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου.

  0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως.

  87.100,19 206.221,41 6.000,00 0332.001 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως

  Σύνολο Κ.Α. : 0332 6.000,00 206.221,41 87.100,19

  Σύνολο Κ.Α. : 033 506.000,00 206.661,41 87.540,19

  034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958).

  0,00 0,00 6.500,00 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης.

  Σύνολο Κ.Α. : 034 6.500,00 0,00 0,00

  Σύνολο Κ.Α. : 03 1.214.500,00 689.722,75 509.362,54

  04 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).

  38.860,00 38.860,00 60.000,00 0411 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου.

  1.190,00 1.190,00 2.000,00 0412 ∆ικαίωµα ενταφιασµού.

  0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών.

  6.777,53 11.900,00 10.000,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών

  Σύνολο Κ.Α. : 0417 10.000,00 11.900,00 6.777,53

  Σελίδα: 2 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολο Κ.Α. : 041 72.000,00 51.950,00 46.827,53

  044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

  22.377,70 22.433,72 45.822,30 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων

  Σύνολο Κ.Α. : 0441 45.822,30 22.433,72 22.377,70

  Σύνολο Κ.Α. : 044 45.822,30 22.433,72 22.377,70

  045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

  33,85 33,85 100,00 0451 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93).

  1.502,71 1.502,71 300,00 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).

  Σύνολο Κ.Α. : 045 400,00 1.536,56 1.536,56

  046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα

  6.219,82 15.551,55 4.500,00 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80).

  0,00 0,00 39.000,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90).

  0463 ∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94).

  5.913,49 25.551,00 5.200,00 0463.001 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

  32.762,00 40.146,00 36.000,00 0463.002 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

  Σύνολο Κ.Α. : 0463 41.200,00 65.697,00 38.675,49

  Σύνολο Κ.Α. : 046 84.700,00 81.248,55 44.895,31

  Σύνολο Κ.Α. : 04 202.922,30 157.168,83 115.637,10

  05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι

  0,00 0,00 32.074,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.∆. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80).

  Σύνολο Κ.Α. : 051 32.074,00 0,00 0,00

  052 Εισφορές

  21.899,20 23.610,00 20.000,00 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))

  Σύνολο Κ.Α. : 052 20.000,00 23.610,00 21.899,20

  Σύνολο Κ.Α. : 05 52.074,00 23.610,00 21.899,20

  06 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

  Σελίδα: 3 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  061 Από θεσµοθετηµένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

  2.138.290,99 2.138.290,99 2.429.929,63 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).

  181.450,42 181.450,42 196.860,85 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91).

  0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε).

  0,00 0,00 478.166,46 0619.001 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς

  Σύνολο Κ.Α. : 0619 478.166,46 0,00 0,00

  Σύνολο Κ.Α. : 061 3.104.956,94 2.319.741,41 2.319.741,41

  Σύνολο Κ.Α. : 06 3.104.956,94 2.319.741,41 2.319.741,41

  07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα

  2.100,00 2.100,00 1.700,00 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ).

  22.820,00 22.820,00 52.103,70 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001).

  0,00 0,00 10.000,00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001).

  0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

  24.709,79 24.709,79 15.000,00 0718.001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.

  400,00 400,00 2.500,00 0718.002 Εγγραφές ανανεώσεις µελών ΚΑΠΗ

  150,20 150,20 500,00 0718.004 Έσοδα από την εκµετάλευση των Κυλικείων

  87.221,91 87.221,91 32.000,00 0718.005 Λοιπά έσοδα

  200,00 200,00 3.000,00 0718.006 Παράβολο τέλεσης πολιτικού γάµου

  Σύνολο Κ.Α. : 0718 53.000,00 112.681,90 112.681,90

  Σύνολο Κ.Α. : 071 116.803,70 137.601,90 137.601,90

  Σύνολο Κ.Α. : 07 116.803,70 137.601,90 137.601,90

  Σύνολο Κ.Α. : 0 4.775.137,13 3.388.802,15 3.159.037,61

  1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών

  36.600,00 36.600,00 36.600,00 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες.

  Σελίδα: 4 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  10.140,00 10.140,00 154.150,00 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις.

  Σύνολο Κ.Α. : 121 190.750,00 46.740,00 46.740,00

  Σύνολο Κ.Α. : 12 190.750,00 46.740,00 46.740,00

  13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων

  125.200,00 125.200,00 308.880,00 1311.001 Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)

  Σύνολο Κ.Α. : 1311 308.880,00 125.200,00 125.200,00

  1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

  26.100,00 26.100,00 26.100,00 1312.001 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)

  Σύνολο Κ.Α. : 1312 26.100,00 26.100,00 26.100,00

  1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/2004)

  0,00 0,00 37.723,06 1314.001 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΘΗΣΕΑΣ)

  Σύνολο Κ.Α. : 1314 37.723,06 0,00 0,00

  Σύνολο Κ.Α. : 131 372.703,06 151.300,00 151.300,00

  132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηµατοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα

  0,00 0,00 11.766,00 1321.001 Ασφαλτοστρώσεις ∆ηµοτικών δρόµων ΑΜ 272/2005 Ο.Π.Α.Α.Χ.

  264.576,90 264.576,90 917.757,70 1321.005 Επιχορ.έργου Βελτίωση υφιστάµενης οδού Καστελλίου-Θραψανού ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΣΑΕΠ Κρήτης 002

  Σύνολο Κ.Α. : 1321 929.523,70 264.576,90 264.576,90

  1322 Χρηµατοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς

  51.000,00 51.000,00 1.467.449,82 1322.002 Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Ν∆ΣΑ)

  0,00 0,00 35.000,00 1322.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΕΠ 402 ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ''

  Σύνολο Κ.Α. : 1322 1.502.449,82 51.000,00 51.000,00

  1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε.

  0,00 0,00 1.342.084,87 1323.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

  Σύνολο Κ.Α. : 1323 1.342.084,87 0,00 0,00

  1328 Χρηµατοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

  Σελίδα: 5 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  0,00 0,00 3.906,50 1328.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Βιολογικοό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Γερακίου -Αρµάχας ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ (ΕΣΠΑ)

  0,00 0,00 3.478,29 1328.002 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ Βιολογικό καθαρισµό και κεντρικό αγωγό λυµάτων οικισµών Κασταµονίτσας - Αµαριανού (ΕΣΠΑ)

  84.800,02 84.800,02 154.775,45 1328.003 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΕΣΠΑ

  15.839,64 15.839,64 26.992,12 1328.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'' ΕΣΠΑ

  205.428,45 205.428,45 229.093,87 1328.005 ΕΠΙΧΟΡ. Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆. ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ'- Β΄ ΦΑΣΗ'΄

  5.800,00 5.800,00 178.426,19 1328.006 Επιχορήγηση από Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013

  38.277,60 38.277,60 39.630,60 1328.008 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ''ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ'' ΕΣΠΑ

  0,00 0,00 9.049,55 1328.009 Χρηµατοδότηση από το ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" για το έργο "Βελτίωση δρόµου Πάρτιρα -Αµουργέλες"

  0,00 0,00 0,00 1328.010 Χρηµατοδότηση για το έργο "Βιολογικός καθαρισµός και κεντρικός αγωγός λυµάτων οικισµού Σµαρίου ∆ήµοτ Μινώα Πεδιάδας" ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΕΣΠΑ

  0,00 0,00 61.500,00 1328.012 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆.ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ∆.ΜΙΝΩΑ

  Σύνολο Κ.Α. : 1328 706.852,57 350.145,71 350.145,71

  1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα

  0,00 0,00 13.125,09 1329.001 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (ΕΤΕΡΠΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

  130.837,92 130.837,92 1.058.883,93 1329.002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013

  20.139,81 20.139,81 1.478.385,73 1329.003 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  82.609,62 82.609,62 162.321,83 1329.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 002

  0,00 0,00 76.295,73 1329.006 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελισµού

  0,00 0,00 20.921,73 1329.007 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας παλ.∆ηµοτ.Σχολείου Αρχαγγέλου

  0,00 0,00 84.165,36 1329.008 Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για Ανάπλαση πλατείας Αποστόλων

  0,00 0,00 145.214,11 1329.011 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ Τ.Ε.Ο. Α.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΘΡΑΨΑΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ''

  Σελίδα: 6 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  0,00 0,00 1.000.000,00 1329.012 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΑΕΠ 002

  39.592,00 39.592,00 380.000,00 1329.013 Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 LEADER

  167.772,00 167.772,00 265.000,00 1329.014 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΡΤΙΡΩΝ - ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΩΝ''

  0,00 0,00 172.662,00 1329.015 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΩΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟ.ΚΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

  90.036,38 90.036,38 200.000,00 1329.016 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΘΕΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

  0,00 0,00 75.000,00 1329.019 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

  0,00 0,00 20.000,00 1329.020 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ"

  0,00 0,00 500.000,00 1329.021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Π∆Ε 2014ΣΕ57100004 ΤΗΣ ΣΑΕ571

  0,00 0,00 47.367,00 1329.022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΕΠ 402 ΜΕ ΚΑ 2010ΕΠ40200068 & ΚΑ 2010ΕΠ40200067

  0,00 0,00 15.000,00 1329.023 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ''

  0,00 0,00 150.000,00 1329.024 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ''

  0,00 0,00 500.000,00 1329.025 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ''∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ''

  0,00 0,00 416.000,00 1329.026 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Τ.Κ. ΝΙΠΙ∆ΙΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ''

  0,00 0,00 35.000,00 1329.029 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ''ΜΕΛΕΤΗΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΑΡΙΠΑ - ΙΝΙ''

  Σύνολο Κ.Α. : 1329 6.815.342,51 530.987,73 530.987,73

  Σύνολο Κ.Α. : 132 11.296.253,47 1.196.710,34 1.196.710,34

  Σύνολο Κ.Α. : 13 11.668.956,53 1.348.010,34 1.348.010,34

  14 ∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες

  0,00 0,00 860,00 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες

  Σύνολο Κ.Α. : 142 860,00 0,00 0,00

  Σελίδα: 7 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολο Κ.Α. : 14 860,00 0,00 0,00

  15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.∆. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93).

  36.819,51 40.748,89 30.000,00 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών

  Σύνολο Κ.Α. : 1511 30.000,00 40.748,89 36.819,51

  1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93).

  4.554,35 6.184,35 7.500,00 1512.001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 κτλ.

  Σύνολο Κ.Α. : 1512 7.500,00 6.184,35 4.554,35

  1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86).

  0,00 0,00 10.000,00 1514.001 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 Ν 1647/86)

  Σύνολο Κ.Α. : 1514 10.000,00 0,00 0,00

  210,00 210,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων.

  1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

  2.049,12 6.500,00 100,00 1519.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

  49.343,31 50.660,00 1.000,00 1519.005 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων

  1.815,84 1.987,78 2.500,00 1519.006 Λοιπά πρόστιµα που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες

  Σύνολο Κ.Α. : 1519 3.600,00 59.147,78 53.208,27

  Σύνολο Κ.Α. : 151 51.100,00 106.291,02 94.792,13

  Σύνολο Κ.Α. : 15 51.100,00 106.291,02 94.792,13

  16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 162 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1624 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 ν. 2696/1999, άρθρο 367 ΚΒΠΝ

  49.726,59 49.726,59 30.000,00 1624.001 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

  0,00 0,00 700,00 1624.002 Εισφορές από εισπράξεις για φυσιοθεραπείες µελών των ΚΑΠΗ

  0,00 0,00 300,00 1624.003 Λοιπά έκτακτα έσοδα

  Σύνολο Κ.Α. : 1624 31.000,00 49.726,59 49.726,59

  1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων

  Σελίδα: 8 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  0,61 0,61 2.500,00 1629.002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις

  Σύνολο Κ.Α. : 1629 2.500,00 0,61 0,61

  Σύνολο Κ.Α. : 162 33.500,00 49.727,20 49.727,20

  169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1699 Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α"

  15.760,00 15.760,00 15.760,00 1699.004 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

  Σύνολο Κ.Α. : 1699 15.760,00 15.760,00 15.760,00

  Σύνολο Κ.Α. : 169 15.760,00 15.760,00 15.760,00

  Σύνολο Κ.Α. : 16 49.260,00 65.487,20 65.487,20

  Σύνολο Κ.Α. : 1 11.960.926,53 1.566.528,56 1.555.029,67

  2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.

  32.961,91 74.990,91 200,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

  47.959,82 75.982,12 150.000,00 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

  3.886,56 6.947,95 2.000,00 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας.

  1.719,60 8.443,61 1.000,00 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

  2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα.

  13.358,74 13.358,74 0,00 2119.001 Ειδικό τέλος λατοµείου 5% Ιντερµπετόν ∆οµικά Υλικά Α.Ε.

  52.552,05 54.333,50 0,00 2119.002 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

  237,50 807,50 0,00 2119.003 Έσοδα από µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

  497,75 7.580,00 200,00 2119.004 Έσοδα ΚΟΚ

  346,30 623,17 0,00 2119.005 Έσοδα από µισθώµατα από Αγροτικά ακίνητα

  67,90 67,90 0,00 2119.006 Έσοδα από τέλη παρεπιδηµούντων

  1.044,60 3.919,19 1.500,00 2119.007 ∆ιάφορα τακτικά έσοδα

  Σύνολο Κ.Α. : 2119 1.700,00 80.690,00 68.104,84

  Σύνολο Κ.Α. : 211 154.900,00 247.054,59 154.632,73

  Σελίδα: 9 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολο Κ.Α. : 21 154.900,00 247.054,59 154.632,73

  Σύνολο Κ.Α. : 2 154.900,00 247.054,59 154.632,73

  3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα

  0,00 40,00 40,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.

  12.339,74 290.503,36 290.499,20 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης.

  439.599,13 1.156.615,60 1.156.312,78 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης.

  1.871,99 30.493,14 30.493,13 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης.

  550,40 1.861,17 764,77 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας.

  8.147,11 121.851,45 120.185,40 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών

  3219 Λοιπά έσοδα.

  1.440,13 14.621,31 10.500,99 3219.001 Τέλη κοινοχρήστων χώρων

  1.614,64 49.353,12 49.418,79 3219.002 Τέλη από παράβαση ΚΟΚ

  34,05 5.415,58 5.415,58 3219.003 ∆ικαιώµατα και µισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων

  0,00 4.171,68 4.171,68 3219.005 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

  3.087,40 15.305,30 15.305,30 3219.006 Τέλη Νεκροταφείου

  2.718,57 69.242,06 68.536,59 3219.009 Από λοιπές περιπτώσεις

  470,23 2.597,77 2.597,77 3219.012 Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια

  14.813,36 20.436,95 20.436,95 3219.013 Έσοδα από εµπορία ΚΡΥΣΤΑΛ

  5.079,03 5.079,03 5.079,03 3219.014 Έσοδα από εµπορία υδάτων ΚΡΗΝΗ ΑΤΒΕ

  0,00 3.100,00 8.571,35 3219.015 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις.

  100,00 3.096,86 7.217,18 3219.017 Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

  Σύνολο Κ.Α. : 3219 197.251,21 192.419,66 29.357,41

  Σύνολο Κ.Α. : 321 1.795.546,49 1.793.784,38 491.865,78

  322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα.

  Σελίδα: 10 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  350,72 4.819,76 4.819,76 3221.000 Έκτακτα γενικά έσοδα.

  1.060,00 4.660,00 3.660,00 3221.001 Πρόστιµα από παραβάσεις κανονισµών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης.

  116,62 2.396,41 1.609,03 3221.002 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων

  574,12 13.288,09 11.518,31 3221.003 Πρόστιµα κοινόχρηστων χώρων

  3,52 3.315,00 3.315,00 3221.004 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν.∆. 805/71 κτλ

  Σύνολο Κ.Α. : 3221 24.922,10 28.479,26 2.104,98

  Σύνολο Κ.Α. : 322 24.922,10 28.479,26 2.104,98

  Σύνολο Κ.Α. : 32 1.820.468,59 1.822.263,64 493.970,76

  Σύνολο Κ.Α. : 3 1.820.468,59 1.822.263,64 493.970,76

  4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές

  0,00 0,00 3.000,00 4111 Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

  Σύνολο Κ.Α. : 411 3.000,00 0,00 0,00

  412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις

  112.297,11 112.297,11 120.000,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών.

  550,10 550,10 20.000,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

  4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ

  26.350,04 26.350,04 30.000,00 4123.001 Φόρος επί των Προµηθειών αγαθών ή Υπηρεσιών

  12.335,94 12.335,94 20.000,00 4123.002 Φόρος Εργοληπτών Τεχνικών Έργων

  260,40 260,40 50.000,00 4123.003 Φόρος Ελευθέρων επαγγελµατιών

  Σύνολο Κ.Α. : 4123 100.000,00 38.946,38 38.946,38

  11.702,50 11.702,50 50.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου

  Σύνολο Κ.Α. : 412 290.000,00 163.496,09 163.496,09

  413 Ασφαλιστικές εισφορές

  716.902,19 716.902,19 800.000,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία.

  Σύνολο Κ.Α. : 413 800.000,00 716.902,19 716.902,19

  Σελίδα: 11 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.

  36.630,71 36.630,71 70.000,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆.

  4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.

  5.325,76 5.325,76 38.472,68 4142.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

  0,00 0,00 20.000,00 4142.008 Κρατήσεις από Απεργία-Απουσία

  0,00 0,00 20.000,00 4142.009 Aφορά την είσπραξη και απόδοση 15% του ΤΑΠ

  Σύνολο Κ.Α. : 4142 78.472,68 5.325,76 5.325,76

  Σύνολο Κ.Α. : 414 148.472,68 41.956,47 41.956,47

  Σύνολο Κ.Α. : 41 1.241.472,68 922.354,75 922.354,75

  42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων

  0,00 0,00 4.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.

  0,01 0,01 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).

  0,00 1.467,35 0,00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων

  Σύνολο Κ.Α. : 421 4.000,00 1.467,36 0,01

  Σύνολο Κ.Α. : 42 4.000,00 1.467,36 0,01

  Σύνολο Κ.Α. : 4 1.245.472,68 923.822,11 922.354,76

  5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα

  285.964,19 285.964,19 285.964,19 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών

  Σύνολο Κ.Α. : 511 285.964,19 285.964,19 285.964,19

  512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών

  73.636,45 73.636,45 73.636,45 5121.000 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  15.442,88 15.442,88 15.442,88 5121.002 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

  19.364,99 19.364,99 19.364,99 5121.009 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΟΣΚ

  89.810,19 89.810,19 89.810,19 5121.018 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Σελίδα: 12 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

  ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  35,00 35,00 35,00 5121.020 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΑ∆ΙΑ

  3.998,32 3.998,32 3.998,32 5121.024 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

  50.468,41 50.468,41 50.468,41 5121.028 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

  754.893,85 754.893,85 754.893,85 5121.029 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΣΑΤΑ

  17.841,42 17.841,42 17.841,42 5121.030 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

  117.897,15 117.897,15 117.897,15 5121.031 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΑΡΘΡΟ 27 Ν.3756/09

  32.870,79 32.870,79 32.870,79 5121.032 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΜΑΡΘΑ

  23.852,31 23.852,31 23.852,31 5121.038 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ∆ΟΑΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜ. ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ)

  0,00 0,00 0,00 5121.039 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

  45.017,19 45.017,19 45.017,19 5121.040 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

  1.955,45 1.955,45 1.955,45 5121.043 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ πρόγραµµα ΚΕΡΑΜΕΥΣ

  7.890,10 7.890,10 7.890,10 5121.046 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

  1.514,86 1.514,86 1.514,86 5121.047 ΧΡΗΜΑΤ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΕΡΠΣ για το έργο Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου εκθετηρίου σύχγρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού

  38.100,00 38.100,00 38.100,00 5121.048 ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

  Σύνολο Κ.Α. : 5121 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36

  0,00 0,00 0,00 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου.

  Σύνολο Κ.Α. : 512 1.294.589,36 1.294.589,36 1.294.589,36

  Σύνολο Κ.Α. : 51 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55

  Σύνολο Κ.Α. : 5 1.580.553,55 1.580.553,55 1.580.553,55

  21.537.458,48 9.529.024,60 7.865.579,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

  Σελίδα: 13 από 13

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015

  Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015 - 30/11/2015

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315

  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

  00-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

  00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

  00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

  00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  82.000,00 57.816,66 52.590,66

  Σύνολα ΚΑ: 00-603 52.590,66 57.816,66 82.000,00

  00-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

  00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 18.000,00 10.138,88 9.228,18

  00-6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν∆ 4260/61 και 33 Ν∆ 5441/66)

  140.391,09 128.700,00 128.700,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-605 137.928,18 138.838,88 158.391,09

  00-607 ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

  00-6073 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

  00-6073.001 ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

  1.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6073 0,00 0,00 1.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-607 0,00 0,00 1.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-60 190.518,84 196.655,54 241.391,09

  00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

  00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών

  00-6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

  00-6111.001 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 5.000,00 1.668,54 1.668,54

  Σύνολα ΚΑ: 00-6111 1.668,54 1.668,54 5.000,00

  00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.500,00 0,00 0,00

  00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

  00-6117.000 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

  1.000,00 0,00 0,00

  Σελίδα 1 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολα ΚΑ: 00-6117 0,00 0,00 1.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-611 1.668,54 1.668,54 7.500,00

  00-612 ∆απάνες αιρετών

  00-6121 Έξοδα παραστάσεως ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)

  00-6121.001 Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 Κ∆Κ)

  89.096,08 74.201,60 74.201,60

  Σύνολα ΚΑ: 00-6121 74.201,60 74.201,60 89.096,08

  00-6123 Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

  127.200,00 116.600,00 95.400,00

  00-6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

  00-6126.000 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

  7.657,44 1.938,67 1.938,67

  Σύνολα ΚΑ: 00-6126 1.938,67 1.938,67 7.657,44

  Σύνολα ΚΑ: 00-612 171.540,27 192.740,27 223.953,52

  00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

  00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ∆ικαίου

  00-6142.001 Αµοιβή ελέχγου ισολογισµού χρήσεως 2014 σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών

  15.154,00 0,00 0,00

  00-6142.003 Αποµαγνητοφώνηση των Πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 6.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6142 0,00 0,00 21.154,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-614 0,00 0,00 21.154,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-61 173.208,81 194.408,81 252.607,52

  00-62 Παροχές τρίτων

  00-622 Επικοινωνίες

  00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 10.000,00 7.412,77 7.412,77

  00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.000,00 15.640,91 15.640,91

  00-6223 Κινητή τηλεφωνία 7.500,00 5.358,01 5.358,01

  00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-622 28.411,69 28.411,69 39.500,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-62 28.411,69 28.411,69 39.500,00

  00-63 Φόροι - τέλη

  00-631 Φόροι

  00-6311 Φόροι τόκων 4.400,00 1.362,43 1.362,43

  Σύνολα ΚΑ: 00-631 1.362,43 1.362,43 4.400,00

  Σελίδα 2 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  00-633 ∆ιάφοροι φόροι και τέλη

  00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 15.000,00 14.649,93 14.649,93

  Σύνολα ΚΑ: 00-633 14.649,93 14.649,93 15.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-63 16.012,36 16.012,36 19.400,00

  00-64 Λοιπά γενικά έξοδα

  00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

  00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 2.000,00 604,77 604,77

  00-6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 1.500,00 192,91 192,91

  Σύνολα ΚΑ: 00-642 797,68 797,68 3.500,00

  00-643 ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)

  00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου 2.000,00 0,00 0,00

  00-6432 ∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

  00-6432.002 ∆απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 6.000,00 5.235,30 5.235,30

  Σύνολα ΚΑ: 00-6432 5.235,30 5.235,30 6.000,00

  00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

  500,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-643 5.235,30 5.235,30 8.500,00

  00-645 Συνδροµές

  00-6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

  00-6451.001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000,00 600,00 0,00

  00-6451.002 Συνδροµή στην ∆ήµος ΝΕΤ 2.000,00 1.845,00 1.845,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6451 1.845,00 2.445,00 4.000,00

  00-6452 Συνδροµές Internet 1.000,00 0,00 0,00

  00-6453 Λοιπές συνδροµές 1.000,00 336,48 336,48

  Σύνολα ΚΑ: 00-645 2.181,48 2.781,48 6.000,00

  00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων

  00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

  00-6463.001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 15.000,00 2.578,68 2.578,68

  00-6463.002 ∆ηµοσιεύσεις αποχαρακτηρισµού εκτάσεων γεωτρήσεων 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6463 2.578,68 2.578,68 17.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-646 2.578,68 2.578,68 17.000,00

  00-649 ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

  00-6492 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

  Σελίδα 3 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  00-6492.006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4/2012 ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  2.921,25 0,00 0,00

  00-6492.040 ∆ικαστικά έξοδα και λοιπά έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 20.000,00 4.419,23 4.419,23

  00-6492.064 Τελεσίδικη Απόφαση υπαλλήλων ∆ήµου 40.000,00 0,00 0,00

  00-6492.072 ΑΓΩΓΗ Ν. & Ε. ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ Ο.Ε. 23.000,00 0,00 0,00

  00-6492.075 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 2797/ΤΜ/484/2011 ΓΑΙΤΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  37.800,00 37.800,00 37.800,00

  00-6492.076 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΑ 632/ΤΜ/122/2012 ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  22.170,00 0,00 0,00

  00-6492.078 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 67/2014 ΥΠΕΡ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ

  11.465,00 11.465,00 11.465,00

  00-6492.079 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 77/2014 ΥΠΕΡ ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

  2.972,70 2.972,70 2.972,70

  00-6492.080 ∆ΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΑΡ. 88/2014 ΥΠΕΡ ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  4.900,00 4.900,00 4.900,00

  00-6492.081 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 144/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡ Υ∆ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕ

  5.806,20 3.806,20 3.806,20

  00-6492.082 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 90/2014 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  250,00 250,00 250,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6492 65.613,13 65.613,13 171.285,15

  00-6493 ∆απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)

  4.679,70 0,00 0,00

  00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 473,34 473,34

  00-6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

  00-6495.002 Ρύθµιση οφειλών ∆ήµου προς ΙΚΑ 26.620,00 13.064,39 13.064,39

  00-6495.003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης 25.000,00 23.038,90 23.038,90

  00-6495.004 Έξοδα και προµήθειες από κατανοµές-επιχορηγήσεις κτλ. 7.500,00 5.559,16 5.559,16

  00-6495.007 Πρόστιµα Ασφαλιστικών Ταµείων και τυχών προσαυξήσεις 20.000,00 0,00 0,00

  00-6495.008 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 45.000,00 45.000,00 45.000,00

  00-6495.009 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ∆ΕΗ 25.000,00 0,00 0,00

  00-6495.010 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ 2.500,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6495 86.662,45 86.662,45 151.620,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-649 152.748,92 152.748,92 330.584,85

  Σύνολα ΚΑ: 00-64 163.542,06 164.142,06 365.584,85

  00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

  00-652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης (∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

  Σελίδα 4 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  00-6521 Τόκοι δανέιων εσωτερικού

  00-6521.001 Τόκοι δανείων Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 36.605,71 36.605,71 36.605,71

  00-6521.002 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνετ.Τράπεζας (ΚΑΣΤ 75880) 4.719,00 4.263,21 4.263,21

  00-6521.004 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906)

  1.634,65 1.456,74 1.456,74

  00-6521.005 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659)

  6.470,37 5.874,70 5.874,70

  00-6521.006 Τόκοι ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331)

  3.207,83 2.850,80 2.850,80

  Σύνολα ΚΑ: 00-6521 51.051,16 51.051,16 52.637,56

  00-6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

  00-6526.002 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.75880) 35.639,28 32.642,09 32.642,09

  00-6526.004 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ 221906) 12.305,15 11.289,00 11.289,00

  00-6526.005 Χρεωλήσιο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας (ΚΑΣΤ.83659) 60.970,23 55.819,65 55.819,65

  00-6526.006 Χρεωλήσια ∆ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας ΘΡΑΨ.228331)

  69.582,89 69.582,89 69.582,89

  Σύνολα ΚΑ: 00-6526 169.333,63 169.333,63 178.497,55

  Σύνολα ΚΑ: 00-652 220.384,79 220.384,79 231.135,11

  Σύνολα ΚΑ: 00-65 220.384,79 220.384,79 231.135,11

  00-67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

  00-671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

  00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 196.860,85 139.730,51 98.282,78

  00-6713 Απόδοση σε αθλητικούς οργανισµούς

  00-6713.001 Απόδοση στον Οργανισµό Αθλητισµού Πολιτισµού 90.000,00 40.000,00 30.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6713 30.000,00 40.000,00 90.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-671 128.282,78 179.730,51 286.860,85

  00-672 Υποχρεωτικές εισφορές

  00-6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων

  00-6721.001 Ετήσια εισφορά στο Σύνδεσµο στον οποίο µετέχει ο ∆ήµος 023% (ΕΣ∆ΑΚ)

  16.105,56 16.105,56 16.105,56

  Σύνολα ΚΑ: 00-6721 16.105,56 16.105,56 16.105,56

  00-6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 4.679,70 0,00 0,00

  00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54 23.398,52 0,00 0,00

  Σελίδα 5 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

  00-6726.001 Εισφορά υπέρ Παγκρήτιας ∆ιαδηµοτικής Αστικ'ης Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

  1.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6726 0,00 0,00 1.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-672 16.105,56 16.105,56 45.183,78

  00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

  00-6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες

  00-6733.000 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 2.000,00 0,00 0,00

  00-6733.001 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

  38.100,00 7.000,00 7.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6733 7.000,00 7.000,00 40.100,00

  00-6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 3.500,00 0,00 0,00

  00-6736 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων

  00-6736.001 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3.690,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6736 0,00 0,00 3.690,00

  00-6737 Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ. 1 Κ∆Κ)

  00-6737.001 Επιχορήγηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου 40.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-6737 0,00 0,00 40.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-673 7.000,00 7.000,00 87.290,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-67 151.388,34 202.836,07 419.334,63

  00-68 Λοιπά έξοδα

  00-682 Εκτακτα έξοδα

  00-6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 2.159,83 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 00-682 0,00 0,00 2.159,83

  Σύνολα ΚΑ: 00-68 0,00 0,00 2.159,83

  Σύνολα ΚΑ: 00-6 943.466,89 1.022.851,32 1.571.113,03

  Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

  Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

  10-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

  10-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

  10-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

  Σελίδα 6 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  10-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  475.165,08 468.519,12 453.793,75

  10-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

  35.760,00 19.295,85 19.295,85

  Σύνολα ΚΑ: 10-601 473.089,60 487.814,97 510.925,08

  10-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

  10-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  121.964,08 104.960,49 97.088,15

  Σύνολα ΚΑ: 10-602 97.088,15 104.960,49 121.964,08

  10-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

  10-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  2.112,96 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-604 0,00 0,00 2.112,96

  10-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

  10-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 80.000,00 77.367,39 77.367,39

  10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 30.156,08 26.012,70 24.079,26

  10-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 121,32 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-605 101.446,65 103.380,09 110.277,40

  10-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

  10-6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 1.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-606 0,00 0,00 1.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-60 671.624,40 696.155,55 746.279,52

  10-62 Παροχές τρίτων

  10-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

  10-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

  0,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-621 0,00 0,00 0,00

  10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα

  10-6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

  10-6232.001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 40.000,00 10.354,48 10.354,48

  Σύνολα ΚΑ: 10-6232 10.354,48 10.354,48 40.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-623 10.354,48 10.354,48 40.000,00

  10-625 Ασφάλιστρα

  10-6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 20.000,00 13.036,00 13.036,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-625 13.036,00 13.036,00 20.000,00

  Σελίδα 7 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

  10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

  10-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6263 0,00 0,00 2.000,00

  10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

  10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 5.000,00 4.972,02 4.972,02

  Σύνολα ΚΑ: 10-6264 4.972,02 4.972,02 5.000,00

  10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

  10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού

  2.000,00 1.828,82 1.828,82

  Σύνολα ΚΑ: 10-6265 1.828,82 1.828,82 2.000,00

  10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού

  10-6266.001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 16.000,00 2.000,00 2.000,00

  10-6266.002 Συντήρηση portal του ∆ήµου 9.350,00 0,00 0,00

  10-6266.003 Συντήρηση λογισµικού ACE HELLAS 1.000,00 971,70 971,70

  10-6266.005 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 3.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6266 2.971,70 2.971,70 29.350,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-626 9.772,54 9.772,54 38.350,00

  10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

  10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

  36.257,77 30.157,89 30.157,89

  10-6276 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 200,00 0,00 0,00

  10-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-627 30.157,89 30.157,89 38.457,77

  Σύνολα ΚΑ: 10-62 63.320,91 63.320,91 136.807,77

  10-63 Φόροι - τέλη

  10-632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

  10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

  10-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 18.500,00 5.378,28 5.378,28

  10-6321.004 Έξοδα αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας µηχανολογικού εξοπλισµού ∆ήµου

  3.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6321 5.378,28 5.378,28 21.500,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-632 5.378,28 5.378,28 21.500,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-63 5.378,28 5.378,28 21.500,00

  10-64 Λοιπά γενικά έξοδα

  Σελίδα 8 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  10-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

  10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 4.500,00 2.185,60 2.185,60

  Σύνολα ΚΑ: 10-642 2.185,60 2.185,60 4.500,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-64 2.185,60 2.185,60 4.500,00

  10-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

  10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

  10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

  10-6612.001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 8.496,28 8.496,28

  Σύνολα ΚΑ: 10-6612 8.496,28 8.496,28 15.000,00

  10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

  15.000,00 4.512,87 4.512,87

  Σύνολα ΚΑ: 10-661 13.009,15 13.009,15 30.000,00

  10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας

  10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού

  10-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 15.000,00 497,34 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6634 0,00 497,34 15.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-663 0,00 497,34 15.000,00

  10-664 Καύσιµα και λιπαντικά

  10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

  3.000,00 0,00 0,00

  10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-664 0,00 0,00 8.000,00

  10-665 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών

  10-6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-665 0,00 0,00 2.000,00

  10-669 Λοιπές προµήθειες

  10-6699 Λοιπές προµήθειες

  10-6699.001 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 3.000,00 1.976,62 1.976,62

  10-6699.004 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 5.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6699 1.976,62 1.976,62 8.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-669 1.976,62 1.976,62 8.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-66 14.985,77 15.483,11 63.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-6 757.494,96 782.523,45 972.087,29

  Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

  Σελίδα 9 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

  10-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

  10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

  10-713 Προµήθειες παγίων

  10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

  10-7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

  6.900,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-7134 0,00 0,00 6.900,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-713 0,00 0,00 6.900,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-71 0,00 0,00 6.900,00

  10-73 Έργα

  10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

  10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

  10-7331.001 Συντήρηση εγκατάστασης ∆ηµαρχείου 2.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-7331 0,00 0,00 2.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-733 0,00 0,00 2.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-73 0,00 0,00 2.000,00

  10-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

  10-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

  10-7413 Λοιπές µελέτες

  10-7413.001 Καταγραφή περιουσίας ∆ήµου 10.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-7413 0,00 0,00 10.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-741 0,00 0,00 10.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-74 0,00 0,00 10.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 10-7 0,00 0,00 18.900,00

  Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

  Τέλος υπηρεσίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

  15-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

  15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

  15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

  Σελίδα 10 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  118.853,52 115.050,79 111.297,80

  Σύνολα ΚΑ: 15-601 111.297,80 115.050,79 118.853,52

  15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

  15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  164.768,90 148.179,25 136.939,04

  Σύνολα ΚΑ: 15-602 136.939,04 148.179,25 164.768,90

  15-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

  15-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  37.327,96 16.597,36 15.655,03

  Σύνολα ΚΑ: 15-604 15.655,03 16.597,36 37.327,96

  15-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

  15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 25.587,60 25.512,19 25.512,19

  15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 40.546,68 36.572,84 33.812,24

  15-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 16.320,40 12.695,35 12.443,65

  Σύνολα ΚΑ: 15-605 71.768,08 74.780,38 82.454,68

  Σύνολα ΚΑ: 15-60 335.659,95 354.607,78 403.405,06

  15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

  15-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων

  15-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων

  15-6162.001 Λοιπά έξοδα τρίτων 5.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-6162 0,00 0,00 5.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-616 0,00 0,00 5.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-61 0,00 0,00 5.000,00

  15-62 Παροχές τρίτων

  15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

  15-6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 4.000,00 3.967,00 3.967,00

  15-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

  15-6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 3.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-6264 0,00 0,00 3.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-626 3.967,00 3.967,00 7.000,00

  15-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

  15-6277 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους

  15-6277.001 Απεντοµώσεις δηµοτικών κτιρίων 2.000,00 0,00 0,00

  Σελίδα 11 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  Σύνολα ΚΑ: 15-6277 0,00 0,00 2.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-627 0,00 0,00 2.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-62 3.967,00 3.967,00 9.000,00

  15-66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

  15-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας

  15-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-663 0,00 0,00 3.000,00

  15-664 Καύσιµα και λιπαντικά

  15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

  15-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

  10.000,00 3.051,90 2.986,50

  Σύνολα ΚΑ: 15-6641 2.986,50 3.051,90 10.000,00

  15-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 10.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-664 2.986,50 3.051,90 20.000,00

  15-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

  15-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

  15-6662.001 Προµήθεια υλικών συντήρησης σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-6662 0,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-666 0,00 0,00 0,00

  15-669 Λοιπές προµήθειες

  15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

  15-6699.001 Προµήθεια τροφίµων 40.000,00 3.439,65 3.439,65

  15-6699.003 Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου 10.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-6699 3.439,65 3.439,65 50.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-669 3.439,65 3.439,65 50.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-66 6.426,15 6.491,55 73.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-6 346.053,10 365.066,33 490.405,06

  Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ )

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

  15-7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

  15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

  15-713 Προµήθειες παγίων

  15-7135 Λοιπός εξοπλισµός

  Σελίδα 12 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  15-7135.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

  75.000,00 0,00 0,00

  15-7135.006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 WC ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

  20.000,00 0,00 0,00

  15-7135.008 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (ΣΑΤΑ 2012)

  4.524,15 0,00 0,00

  15-7135.011 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ 2013)

  0,00 0,00 0,00

  15-7135.012 Προµήθεια εξοπλισµού στο Ιατροκοινωνικό κέντρο Καστελλίου 12.724,99 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-7135 0,00 0,00 112.249,14

  Σύνολα ΚΑ: 15-713 0,00 0,00 112.249,14

  Σύνολα ΚΑ: 15-71 0,00 0,00 112.249,14

  15-73 Έργα

  15-731 ∆απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου

  15-7311 ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

  15-7311.001 Κατασκευή WC σχολικών κτιρίων 6.900,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-7311 0,00 0,00 6.900,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-731 0,00 0,00 6.900,00

  15-732 ∆απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

  15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

  15-7326.003 Βελτίωση εσωτερικών χώρων σχολικών κτιρίων 12.226,44 0,00 0,00

  15-7326.004 Κατασκευή βάσεων για τοποθέτηση προκατασκευασµένων σχολικών αιθουσών & w.c.

  20.000,00 0,00 0,00

  15-7326.005 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

  150.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-7326 0,00 0,00 182.226,44

  Σύνολα ΚΑ: 15-732 0,00 0,00 182.226,44

  Σύνολα ΚΑ: 15-73 0,00 0,00 189.126,44

  15-74 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

  15-741 Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

  15-7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων

  15-7411.001 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

  15-7411.002 Αρχοτεκτονική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

  15-7411.003 Στατική µελέτη κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού 0,00 0,00 0,00

  Σελίδα 13 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  15-7411.004 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

  3.000,00 0,00 0,00

  15-7411.005 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 35.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-7411 0,00 0,00 38.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-741 0,00 0,00 38.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-74 0,00 0,00 38.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 15-7 0,00 0,00 339.375,58

  Τέλος Β' κεφαλαίου (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ )

  Τέλος υπηρεσίας (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

  20-6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

  20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

  20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

  20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  121.433,28 117.926,97 114.554,81

  Σύνολα ΚΑ: 20-601 114.554,81 117.926,97 121.433,28

  20-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

  20-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  41.194,44 38.726,27 35.129,40

  Σύνολα ΚΑ: 20-602 35.129,40 38.726,27 41.194,44

  20-604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.)

  20-6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

  168.034,84 69.627,14 63.481,14

  Σύνολα ΚΑ: 20-604 63.481,14 69.627,14 168.034,84

  20-605 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

  20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 19.562,68 18.931,09 18.931,09

  20-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 11.031,48 10.380,43 9.422,53

  20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 48.443,28 19.270,69 17.565,21

  Σύνολα ΚΑ: 20-605 45.918,83 48.582,21 79.037,44

  Σύνολα ΚΑ: 20-60 259.084,18 274.862,59 409.700,00

  20-62 Παροχές τρίτων

  20-621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

  Σελίδα 14 από 35

  ΑΔΑ: 672ΟΩΚ6-ΨΤΟ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

  ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ

  20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

  65.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 20-621 0,00 0,00 65.000,00

  20-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

  20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

  20-6263.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 8.000,00 0,00 0,00

  Σύνολα ΚΑ: 20-6263 0,00 0,00 8.000,00

  Σύνολα ΚΑ: 20-626 0,00 0,00 8.000,00

  20-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

  20-6277 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µ