Έκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

of 7 /7
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ 13o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΣΡΑ Πάηρα 14 Μαΐοσ 2013 Αριθ. Πρωη.: Ταχ. Δ/νση :Κορίνθου 221, ΣΚ. 26221, ΠΑΣΡΑ Τηλ./Fax : (2610) - 222696, 222503 E-mail: [email protected] Προς: 1. Περιθεριακή Γ/νζη Π. & Γ. Δκπ/ζης Γση. Δλλάδος Τμήμα επιζηημονικής & παιδαγωγικής Καθοδήγηζης Γ/θμιας Δκπ/ζης 2. ΥΠΓΒΜΘ Γιεύθσνζη Δσρωπαϊκής Ένωζης Τμήμα Β΄ Α.Παπανδρέοσ 37, Μαρούζι, ΤΚ 15180 3. Γιεύθσνζη Γ/θμιας Δκπ/ζης Ν. Αταΐας 4. ΙΚΥ Λ. Δθνικής Ανηιζηάζεως 41 ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία - Αηηική Θέκα: ΕΚΘΕΗ ΠΡΑΓΜΕΝΩΝ- ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΕΠΙΚΕΨΗ- ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΣΗ GEBZE ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2011-1-ES1-COM06-34473 3. Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην 13 ν ΓΔΛ Πάηξαο ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα Comenius Γηα βίνπ Μάζεζεο Πνιπκεξείο Σρνιηθέο Σπκπξάμεηο κε ηίηιν «My coast, your coast, our coast» θαη αξηζ. ύκβαζεο 2011-1-ES1-COM06-34473 3. Καηόπηλ έγθξηζεο από ηελ ππεξεζία ζαο, ε πληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Μαξία ηαδήκα- Σζόηξα, ε θηιόινγνο θ. Αγγειηθή Απνζηνινπνύινπ θαη ν βηνιόγνο θ. Νηθόιανο Φαιηζέηαο θαζώο θαη νθηώ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο, επηζθέθηεθαλ ην ζρνιείν- εηαίξν «Osmangazi Ilkogretim Okulu » ζηελ πόιε Gebze ηεο Τνπξθίαο. Δπίζεο παξαβξέζεθε θαη ε ηζπαληθή απνζηνιή από ην ζρνιείν- εηαίξν «Instituto de Enseñanza Secundaria Son Rullan» από ηε Πάικα ηεο Μαγηόξθαο ηεο Ηζπαλίαο. Ζ επίζθεςε έγηλε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζύκθσλε εκεξνκελία θαη από ηνπο ηξεηο εηαίξνπο από ηηο 22 έσο 28 Απξηιίνπ 2013.

Transcript of Έκθεση Δραστηριοτήτων 13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

Page 1: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ,

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/ΝΗ Π. Δ. & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Ν. ΑΥΑΪΑ

13o ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΠΑΣΡΑ

Πάηρα 14 Μαΐοσ 2013 Αριθ. Πρωη.:

Ταχ. Δ/νση :Κορίνθου 221, ΣΚ. 26221, ΠΑΣΡΑ Τηλ./Fax : (2610) - 222696, 222503

E-mail: [email protected]

Προς: 1. Περιθεριακή Γ/νζη Π. & Γ. Δκπ/ζης Γση. Δλλάδος Τμήμα επιζηημονικής & παιδαγωγικής Καθοδήγηζης Γ/θμιας Δκπ/ζης 2. ΥΠΓΒΜΘ Γιεύθσνζη Δσρωπαϊκής Ένωζης Τμήμα Β΄ Α.Παπανδρέοσ 37, Μαρούζι, ΤΚ 15180 3. Γιεύθσνζη Γ/θμιας Δκπ/ζης Ν. Αταΐας 4. ΙΚΥ Λ. Δθνικής Ανηιζηάζεως 41 ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία - Αηηική

Θέκα: ΕΚΘΕΗ ΠΡΑΓΜΕΝΩΝ- ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΕΠΙΚΕΨΗ-

ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ ΣΗ GEBZE ΣΗ ΣΟΤΡΚΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2011-1-ES1-COM06-34473 3.

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην 13ν ΓΔΛ Πάηξαο ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα

Comenius Γηα βίνπ Μάζεζεο Πνιπκεξείο Σρνιηθέο Σπκπξάμεηο κε ηίηιν «My coast,

your coast, our coast» θαη αξηζ. ύκβαζεο 2011-1-ES1-COM06-34473 3.

Καηόπηλ έγθξηζεο από ηελ ππεξεζία ζαο, ε πληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θ.

Μαξία ηαδήκα- Σζόηξα, ε θηιόινγνο θ. Αγγειηθή Απνζηνινπνύινπ θαη ν

βηνιόγνο θ. Νηθόιανο Φαιηζέηαο θαζώο θαη νθηώ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο,

επηζθέθηεθαλ ην ζρνιείν- εηαίξν «Osmangazi Ilkogretim Okulu » ζηελ πόιε

Gebze ηεο Τνπξθίαο.

Δπίζεο παξαβξέζεθε θαη ε ηζπαληθή απνζηνιή από ην ζρνιείν- εηαίξν «Instituto de

Enseñanza Secundaria Son Rullan» από ηε Πάικα ηεο Μαγηόξθαο ηεο Ηζπαλίαο.

Ζ επίζθεςε έγηλε ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζύκθσλε

εκεξνκελία θαη από ηνπο ηξεηο εηαίξνπο από ηηο 22 έσο 28 Απξηιίνπ 2013.

Page 2: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΕΠΙΚΕΨΗ

Ηκέξα 1ε

Δεπηέξα 22 Απξηιίνπ 2013 Αλαρώξεζε ην πξσί από Πάηξα γηα ην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο κε ηε ζπγθνηλσλία.

Πηήζε Αζήλα- Κσλζηαληηλνύπνιε θαη κεηά κεηάβαζε ζηε Gebze κε κηζζσκέλν κηθξό

ιεσθνξείν. Υπνδνρή από ηνπο Τνύξθνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Σπλάληεζε ησλ καζεηώλ καο κε ηνπο μέλνπο καζεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Γείπλν ησλ

καζεηώλ κε ηηο νηθνγέλεηεο. Γείπλν ησλ εθπαηδεπηηθώλ – εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Ηκέξα 2ε

Σξίηε 23 Απξηιίνπ 2013

Παξαθνινύζεζε ηνπ ενξηαζκνύ κηαο «Δζληθήο Δνξηήο» ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο

«Ηκέξαο ηνπ Παηδηνύ» ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, κε απαγγειίεο θαη παξαδνζηαθνύο

ρνξνύο.

Δπίζθεςε ζην Δζληθό Πάξθν Ballkayalar, ηνπνζεζία κε κνλαδηθή γεσκνξθνινγία

από βξάρνπο από ζρηζηόιηζν κε θαηαξξάθηε, θαξάγγη, ιίκλεο θαη ζπήιαηα.

Μεηά ην κεζεκεξηαλό θαγεηό επίζθεςε ζην Εσνινγηθό θαη βνηαληθό θήπν Faruk

Yalcin ζηε πόιε Darica. Δπηζηξνθή ζηε Gebze, ειεύζεξνο ρξόλνο, νη καζεηέο κε ηηο νηθνγέλεηεο γηα θαγεηό,

αλάπαπζε.

Page 3: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία
Page 4: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

Ηκέξα 3ε

Σεηάξηε 24 Απξηιίνπ 2013

Τν πξσί επηζθεθζήθακε κε ιεσθνξείν ην παξαζαιάζζην πάξθν Dudayev ζηε πόιε

Darica.

Σηε ζπλέρεηα θαηεπζπλζήθακε ζηελ πόιε Ismit, ηελ αξραία Νηθνκήδεηα. Δθεί

βξίζθεηαη ε κνλάδα Izaydas πνπ επεμεξγάδεηαη ηα απόβιεηα ηεο πεξηνρήο, ηελ

νπνία θαη επηζθεθηήθακε. Ζ κνλάδα δηαζέηεη εηδηθή εγθαηάζηαζε απνηέθξσζεο ησλ

απνβιήησλ θαη παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μαο έγηλε παξνπζίαζε ηεο

δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο θαη απνηέθξσζεο ησλ ζθνππηδηώλ. Τν απόγεπκα επηζηξέςακε ζηε Gebze γηα βξαδηλό θαγεηό ( νη καζεηέο ζηηο νηθνγέλεηεο) θαη

αλάπαπζε.

Ηκέξα 4

ε

Πέκπηε 25 Απξηιίνπ2013

Ζκεξίδα ηνπ Τνπξθηθνύ ζρνιείνπ ζε αίζνπζα εθδειώζεσλ μελνδνρείνπ ηεο πόιεο

γηα ηε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ καζεηώλ ησλ ηξηώλ ζρνιείσλ – εηαίξσλ. Οη

καζεηέο καο παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο πνπ αθνξνύζαλ ζην ζέκα ηεο αύμεζεο

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πιαλήηε καο θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηα πξνβιήκαηα

πνπ απνξξένπλ από απηήλ, αιιά θαη ηη πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βνεζήζνπκε ηηο

αθηέο καο θαη ηε γε καο. Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο αθνινύζεζε γηνξηή κε

παξαδνζηαθνύο θαη ζύγρξνλνπο ρνξνύο θαη θαγεηό από ηνπο γνλείο ησλ καζεηώλ. Ζ

ρνξεπηηθή εθδήισζε είρε κεγάιε επηηπρία θαη απήρεζε ζε όινπο ηνπο καζεηέο, πνπ

ρόξεςαλ όινη καδί θαη επηθξάηεζε ελζνπζηαζκόο.

Αθνινύζεζε ζύζθεςε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην πξόγξακκα εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ

κεξηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληαιιαγήο.

Page 5: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

Σπδεηήζεθε ην πεξηερόκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ιεπηνκέξεηεο γηα ηα πξντόληα

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε δηάρπζε θαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ ηειηθή ζύζθεςε πνπ ζα

γίλεη ηνλ Ηνύλην ζηε Πάηξα.

Τν απόγεπκα επηζθεθηήθακε ηα αμηνζέαηα ηεο πόιεο.

Αθνινύζεζε βξαδηλό θαγεηό, νη καζεηέο απνραηξέηηζαλ ηνπο γνλείο ησλ Τνύξθσλ καζεηώλ,

αλάπαπζε.

Page 6: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

Ηκέξα 5ε

Παξαζθεπή 26 Απξηιίνπ 2013

Επίζθεςε ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε.

Όινη νη καζεηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Τνύξθνη, Ηζπαλνί, Έιιελεο, κε ηνπο ζπλνδνύο

επηζθέθηεθαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σηελ Πόιε επήγακε ζηελ Αγία νθία πνπ

έρεη ηόζε κεγάιε ηζηνξηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα καο ηνπο Έιιελεο.

Θαπκάζακε ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ, ηα ςεθηδσηά , ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε

κεγαινπξέπεηα ηνπ λανύ. Σηε ζπλέρεηα επηζθεθηήθακε ην Τδξαγσγείν ηνπ

Ινπζηηληαλνύ κε ηε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή. Καηαιήμακε ζην κνπζείν ηνπ Σνπ

Καπί όπνπ επηζθεθηήθακε ηηο αίζνπζεο κε ηα κνλαδηθά έξγα ηέρλεο θαη θνζκήκαηα.

Απνραηξεηήζακε ηνπο Τνύξθνπο θαη Ηζπαλνύο καζεηέο θαη ζπλνδνύο, νη νπνίνη

επέζηξεςαλ ζηε Gebze θαη θαηαιήμακε ζην μελνδνρείν καο γηα θαγεηό θαη

αλάπαπζε.

Ηκέξα 6ε

άββαην 27 Απξηιίνπ 2013

Δεύηεξε κέξα ζηε Κσλζηαληηλνύπνιε.

Δθθιεζηαζκόο ζην Παηξηαξρείν. Δπίζθεςε ζην Ηεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην

Φαλάξη θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο. Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ

Παηξηαξρείνπ. Αθνινύζσο επηζθεθηήθακε ηε Μεγάιε ην Γέλνπο ρνιή, ε νπνία

επξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζην Φαλάξη. Δπηζηξνθή ζηε Πόιε θαη επίζθεςε ηνπ

Μεγάινπ ζθεπαζηνύ Παδαξηνύ κε ην ηδηαίηεξν πνιηηηζηηθό ρξώκα. Δπίζθεςε

επίζεο ηεο αγνξάο ησλ κπαραξηθώλ.

Page 7: Έκθεση Δραστηριοτήτων  13ο ΓΕΛ Πάτρας Τουρκία

Ηκέξα 7ε

Κπξηαθή 28 Απξηιίνπ 2013

Δπίζθεςε ζην Μπιέ Σδακί. Σηε ζπλέρεηα επηζθεθηήθακε ην θέληξν ηεο Πόιεο ζηε

πιαηεία Σαμίκ θαη ηνλ εκπνξηθό δξόκν Ιζηηθιάι. Σηελ ίδηα πεξηνρή επηζθεθηήθακε

ηνλ Ι. Ν. ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηε ζπλνηθία Μπέτνγινπ.

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη από εθεί κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε

ζηελ Διιάδα. Άθημε ζηελ Αζήλα θαη θαηεπζείαλ κεηαθνξά από ην αεξνδξόκην Δι.

Βεληδέινο ζηελ Πάηξα κε κηζζσκέλν κηθξό ιεσθνξείν. Άθημε ζηε Πάηξα ζηηο 2:30 π.κ.

Ζ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ καο ζηε ζπγθεθξηκέλε αληαιιαγή απνθόκηζε ηηο

θαιύηεξεο εληππώζεηο γηα ην ζρνιείν – εηαίξν Osmangazi Ilkogretim Okulu.

Οη καζεηέο καο ήζαλ άξηζηα πξνεηνηκαζκέλνη, νη παξνπζηάζεηο ηνπο ήζαλ άξηηα

δνκεκέλεο θαη πεξηεθηηθέο. Σπκπεξηθέξζεθαλ κε ππεπζπλόηεηα, ζνβαξόηεηα,

επγέλεηα θαη ππαθνή ζηηο ζπζηάζεηο ησλ ζπλνδώλ. Ζ ζπλεξγαζία, ε ζπλύπαξμε θαη ε

ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηνπξθηθνύ ζρνιείνπ θαζώο θαη ηνπ ηζπαληθνύ,

ήηαλ εμαηξεηηθή.

Θεσξνύκε όηη θαη απηή ε αληαιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηέθζεθε κε επηηπρία.

Ο Γηεπζπληήο ηνπ 13νπ

ΓΔΛ Πάηξαο Ζ Σπληνλίζηξηα ηνπ πξνγ/ηνο

Γεκνζζέλεο Σθαιηζάο Μαξία Τζόηξα

Γξ. Φπζηθόο Πιεξνθνξηθόο