Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

of 26 /26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Embed Size (px)

description

Το 12ο κεφάλαιο στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία του τομέα Ηλεκτρονικής και ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων, Γ’ τάξη ΕΠΑΛ. Η παρουσίαση αυτή (PPT in PDF) είναι ενεργή, συνοδεύεται από κάποια αρχεία τα οποία συνδέονται με υπερσυνδέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα http://www.ilektronikoi.gr/index.php?act=viewCat&catId=19

Transcript of Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

Page 1: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Page 2: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

2

l 12.1 Κυκλώματα χρονισμού.l 12.2 Το Ο.Κ 555.

• 12.2.1 Το Ο.Κ 555 ως μονοσταθής πολυδονητής.• 12.2.2 Το Ο.Κ 555 ως ασταθής πολυδονητής.

l Το 555 στο ίντερνετ.l Το 555 στο ίντερνετ 2l 555 tutorial

Κυκλώματα Χρονισμού «555»

Page 3: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

3

12.1 Ορισμοί

l Για την παραγωγή παλμών ρολογιούχρησιμοποιούνται ειδικά Ο.Κ τα οποίασυνδέονται με εξωτερικά παθητικά στοιχεία (R,C).

l Μονοσταθής πολυδονητής (one shotmultivibrator).

l Ασταθής πολυδονητής (free runningmultivibrator).

Page 4: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.1 Ορισμοί

l Μονοσταθής πολυδονητής (one shot multivibrator).l Έχει μια σταθερή κατάσταση εξόδου, στην οποίαπαραμένει μέχρις ότου διεγερθεί από κάποιο εξωτερικόσήμα.

l Τότε η έξοδος του οδηγείται σε μία «σχεδόν σταθερή»κατάσταση, στην οποία παραμένει για κάποιοπροκαθορισμένο χρονικό διάστημα και στην συνέχειεπανέρχεται στην σταθερή.

Page 5: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.1 Ορισμοί

l Ασταθής πολυδονητής (free running multivibrator).l Είναι ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούςπαλμούς χωρίς να απαιτείται εξωτερική διέγερση.

l Χαρακτηρίζεται από δύο καταστάσεις :l Υψηλή στάθμη (1) : tH ή tON.l Χαμηλή στάθμη (0) : tL ή tOFF.

Page 6: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.1 Ορισμοί

l Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας τετραγωνικήςκυματομορφής είναι ο κύκλος εργασίας (dutycycle).

l Κύκλος εργασίας % = (tH/T) * 100%.l tH : ο χρόνος που η κυματομορφή είναι σευψηλή στάθμη (1).

l Τ : η περίοδος της κυματομορφής.

Page 7: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

7

12.2. Το Ο.Κ χρονισμού 555.

l Το ολοκληρωμένο κύκλωμα χρονισμού 555παράγει στην έξοδο παλμούς με ορισμένηχρονική διάρκεια, μεγάλης ακρίβειας καισταθερότητας. Μπορεί να λειτουργήσει ως :

l Μονοσταθής πολυδονητής.l Ασταθής πολυδονητής.

Page 8: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2. Το Ο.Κ χρονισμού 555.

Τρεις αντιστάσεις R=5KΩ οι οποίεςλειτουργούν ωςδιαιρέτης τάσης. (555)

Page 9: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθήςl Είναι μια γεννήτριαπαλμών, η διάρκεια τωνοποίων εξαρτάται από ένακύκλωμα RC, το οποίοσυνδέεται εξωτερικά.(R1,C1).

l Η έξοδος έχει δύοκαταστάσεις :

l Μια σταθερή, στην οποίαη τάση εξόδου είναιπερίπου ίση με μηδέν «0»

l Μία ασταθή, στην οποία ητάση εξόδου είναι υψηλήςστάθμης «1».

Page 10: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθήςl Η υψηλήστάθμη στηνέξοδολαμβάνεταιόταν στηνείσοδο trigger(pin2)εφαρμοστείένας παλμόςμε μέτωποκαθόδου καιαπόλυτη τιμήτάσηςμεγαλύτερηαπό το 1/3 τηςVcc.

Page 11: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθής

Εφαρμόζουμετροφοδοσία,δενεφαρμόζουμεπαλμό trigger,η έξοδος είναι«0»

0

1

0

1

0

V>1/3Vcc

0

1

1

0

Page 12: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθής

l Η διάρκεια του παλμού στην έξοδο (το λογικό 1)εξαρτάται από την τιμή της RC.

l Όταν περάσει ο χρόνος αυτός η έξοδος επανέρχεταιαυτόματα στην σταθερή της κατάσταση «0» καιπαραμένει μέχρι να εφαρμοστεί ένας νέος παλμός στοpin 2.

Page 13: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθής

l Η διάρκεια του παλμού trigger πρέπει να είναιμικρότερη από εκείνη των παλμών εξόδου.

l Η τάση εξόδου παραμένει «1» για χρόνο :l tP=1,1*R1*C1.

Page 14: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθήςl Οιχαρακτηριστικές καμπύλες οιοποίες μαςβοηθούν στηνεπιλογή τωντιμών R1 καιC1 για ναπετύχουμε τηνεπιθυμητήδιάρκειαπαλμού tP.

Page 15: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

15

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθής

l Από την στιγμή που θα διεγερθεί, η έξοδοςπαραμένει «1» μέχρι το τέλος του χρόνου tPακόμα και αν εφαρμοστεί άλλος παλμόςtrigger.

l Ο μοναδικός τρόπος για την επαναφορά σεκατάσταση «0» είναι η ενεργοποίηση τηςεισόδου reset, όταν εφαρμοστή μια αρνητικήτάση στο pin 4.

Page 16: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.1. Το 555 ως μονοσταθής

Page 17: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

17

12.2.2 Το 555 ως ασταθής

l Είναι ένα κύκλωμα το οποίο παράγει στηνέξοδο του μία τετραγωνική κυματομορφή, καικαμία από τις δύο καταστάσεις της εξόδου δενείναι σταθερή.

l Δεν χρειάζεται εξωτερικούς παλμούς διέγερσηςγια την αλλαγή της κατάστασης εξόδου και γι’αυτό ονομάζεται «κύκλωμα ελεύθερηςταλάντωσης» (free running multivibrator).

Page 18: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Ο κύκλος εργασίας(duty cycle) τηςτετραγωνικήςκυματομορφήςεξόδου καθορίζεταιαπό δύοαντιστάσεις καιέναν πυκνωτή πουσυνδέονταιεξωτερικά στοΟ.Κ.

l R1, R2, C1.

Page 19: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθήςl Ο πυκνωτής C1φορτίζεται καιεκφορτίζεταιμεταξύ τωντιμών 2/3 Vccκαι 1/3 Vcc.

l Η εκφόρτιση τουπυκνωτή δενείναι ακαριαία,όπως στονμονοσταθή, γιατίτώραπαρεμβάλλεταιή αντίσταση R2.

Page 20: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

Page 21: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οπυκνωτής φορτίζεται από την τάση 1/3 Vccστην τάση 2/3 Vcc, είναι ίσο με το χρόνο που ηέξοδος παραμένει HΙGH=“1”=Vcc.

l tON=0,693*(R1+R2)*C1.

Page 22: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οπυκνωτής εκφορτίζεται από την τάση 1/3 Vccστην τάση 2/3 Vcc, είναι ίσο με το χρόνο που ηέξοδος παραμένει LOW=“0”=περίπου 0 V.

l tOFF=0,693*R2*C1.

Page 23: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

23

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Η περίοδος της κυματομορφής εξόδου είναι :l T=tON+tOFF.l T=0,693*(R1+2*R2)*C1.l Η συχνότητα των ταλαντώσεων είναι :l f=1/T=1,44/(R1+2*R2)*C1. άρα ανεξάρτητητης Vcc.

l Ο κύκλος εργασίας (duty cycle) :l d,c %=(tON/T)*100=(R1+R2/R1+2*R2)*100

Page 24: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12/2/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΠΕ1708

24

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Για να παράγουμε συμμετρική τετραγωνικήκυματομορφή (dc 50%) θα πρέπει R1=0.

ld,c %= (R1+R2/R1+2*R2)*100 =(R2/2*R2)*100 = 100/2 = 50%.

Page 25: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής

l Η συχνότητατωνταλαντώσεωνμπορεί ναπροσδιοριστείκαι γραφικά.

Page 26: Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Θεωρία ΚΕΦ 12

12.2.2. Το 555 ως ασταθής