φεκ β 1186 2015 υλη γ γελ 2015 16

20
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 96080/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελ− λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθ− μια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50). 2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118). 3. Tις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.δ. 68/2014 (Α΄ 110) 4. Την με αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη− σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) απόφαση του Πρωθυπουργού. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο− λογισμού. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα− ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118). 7. Την με αρ. 31/2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 8. Το με αρ. πρωτ. 250/08−09−2015 έγγραφο του Εθνι− κού Οργανισμού Εξετάσεων, αποφασίζουμε: Ορίζουμε την εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλα− δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 ως εξής: 12557

Transcript of φεκ β 1186 2015 υλη γ γελ 2015 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118619 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣAριθμ. 96080/Δ2Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελ−

λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4327/2015

«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθ−μια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50).

2. Την περ α. της παρ. 2Α του άρθρου 16 Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

3. Tις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Π.δ. 68/2014 (Α΄ 110)

4. Την με αριθμ. Υ100/20−02−2015 (Β΄ 299) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη−

σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Υ168/23−04−2015 (Β΄ 720) απόφαση του Πρωθυπουργού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−λογισμού.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).

7. Την με αρ. 31/2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

8. Το με αρ. πρωτ. 250/08−09−2015 έγγραφο του Εθνι−κού Οργανισμού Εξετάσεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλα−δικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 ως εξής:

12557

12558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.

( )

- :

1. - . . .,

: : : To :

2. - - , ,

. . . 3. . . .

( ).

:

. /

1. .

) , , :

: o ( , ,

, ) o ( , . .) o ( - )

: o o o , : o , o , : o / ( - ) o ( - )

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12559

o ( - ) o ( , ) . . , ,

, , . . , ( / / . .): o o o o . . .

) / : ( , , ) /

( , . .) . . ,

, , , . . / ( ,

. .). ) ( , , ,

, , . .) : : ( / / ) , , . . , , ,

, . . ,

( , , . .). 2. - - . ,

: , / ( ) . . . .

.

, ,

. –

12560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

, , , , . . , , . .

: . . . . / . . . / ( ,

) . .

( )

« ( 1815 ) , ,

, , , , - .

. 19 (1815-1871)

1. (1814-1815) 2. 3. 1821-

: ,

,

,

,

4. (1830-1881) 5. 6.

. 19 20 (1871-1914) 1. 3. 4. 5. (1912-1913)

.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12561

. 1. 1920-1930 2. (1923-1930) 3. 4. 1930-1940

. : 2.

(1939-1942)

.

( )

“ ” . . .

1

. 1.1. .

. 1.2. .

. 1.3.

. 1.4 , 2 .

2 . 2.1 . 2.2 , "

". . 2.3 , " ",

“ ” " ".

3 . 3.1 - . . 3.2 .

- , . , , .

, , ,

. 2 4 93 94 « »

, .

12562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5

( )

‘’ ’’ . . ., . .

1 :

1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

( « »)

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

(AIDS)

1.5

2:

2.1

2.1.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4.3

2.4.4

( : )

3 :

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12563

3.1.4

3.1.5

3.2

3.2.1

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.5

3.4.6

3.4.7

« , …

».

- , , ,

, - .

.

&

( ) &

( ) &

12564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

A. « , », . ,

. , . ., ( . . . .) " ". 1. :

. : . 2: . , , .

, . . 3: .

.

:

. 1:

.

: ) ( . : « …» «

») ) ( . )

IV.

:

) (1. , 2. 3. )

) (6. , 8. , 12. - , 13. 14. ).

) ( ). V. ( ): ) (« - » «

: , »). ) (« : », «

: . » « -

»). VI.

, ( )

VII.

, ( )

2. : .

: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7.

: 11, 12 13.

.

: : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10.

: : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12565

B. 1.

. 2. -

. « » , , , 2015.

. « », 2015 ( 1 - 21).

“ ” . , . , . , . , . .

. A.

. 19 . 20

.

(1821-1936) . (1844-1880) . (1880-1909) . - (1909-1922)

. (1821-1930) 19 ( ) 20 ( ) . 1914-1922 . . . . V. 19

20 . .

. .

:

&

.3

- 1, 2, 3

12566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

.5

- 4,5

.6

- 6

.7

- 7

.11

8, 9, 10, - 11

.13

12, - 13

.14

- 14

.15

- 15

.20

16, - 17, 18, 19, 20

.21

21

.24

22, - 23, 24

.25

- 25

.27

- 26, 27

.29

- 28, 29

.31

.30, 31

.34

& .32, 33, 34

.36

35, 36 49 ( )

.38

37, 38

.42

39, 40 ( ), 41( ), 42

.43

43 46 ( )

.44

44 50

.45

45

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12567

« » ., . . ..

1. – 1-1 .

1-2 .

1-3 .

1-5 .

1-6 .

1-6 :

1-7

2. 2-1 .

2-2 .

2-3 .

2-4 .

2-5 .

3. 3-1 .

3-2 .

3-3 .

3-4 .

3-5 Bernoulli.

3-6 .

4. 4-1 .

4-2 .

4-3 .

4-4 .

4-5 .

4-6 .

4-7 .

4-8 .

4-9 .

4-10 .

12568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. 5-1 .

5-2 .

5-3 .

5-4 .

5-9 Doppler.

( .5-1 5-4)

.

.

.

Doppler (5-9)

.

Doppler

.

:

« » . , . . .,

( . . . .) « ».

« – »

. « . – »

. « – . »

:

- « » «

»

- « » : 1)

3 CuO, 4) CO KMnO4 H2SO4 5)

FeCl2 K2Cr2O7 HCl .

« »

. « . -

– »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12569

: « – », « , 0», « , 0

f», « , 0c»,

« , 0n», « , 0

sol»

« , 0B».

« »

. « - »

1 .

« »

. « - »

. « – Le Chatelier»

. « Kc – Kp» «

Kc» .

:

Dalton.

« – »

KT :

« – » . « –

»

. « ».

« »

KT :

« » . « »

. « - »

« »

KT :

« » . « -

- »,

. « ( )»,

« » «

» . «

»,

« » . « – »

.

12570 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

&

« »

& ., . .

1 -

. 1.1 .

. 1.2 .

. 1.3 - .

. 1.4 x0 R . 1.5 , " "

. 1.6 x0 R.

. 1.7 .

. 1.8 .

2

. 2.1 , " "

. 2.2 - (

224 225).

. 2.3 , .

. 2.4 .

. 2.5 .

. 2.6 .

. 2.7 264 ( 2 ).

. 2.8 - . ( , , ).

. 2.9 - De l’ Hospital.

. 2.10 .

3

. 3.1 . ( « »

)

. 3.4

. 3.5. F(x) = xf (t)dt

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12571

- : :

« , , ,

f»,

.

.

.

. 3.7 , 3 348.

- ,

. , , .

, , ,

. - e 10.

‘’ ’’ - ., ., ., ., ..

1 « ». 2 « , ». 4 « DNA». 5 « ». 6 « ». 7 « » ‘’

’’ 8 « » ‘’ ’’

‘’ ’’. 9 « ».

- :

12572 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

) - , , ,

. ) , ,

. ) ‘’ …’’,

- .

( ) &

« » . , . , . , . , . , . , .

, ( . . . .) " ". 2.

2.1 . 2.3 . 2.4 / .

2.4.1 . 2.4.2 .

2.4.3 ( " ")

2.4.4 . 2.4.5 . 3. 3.2 + = 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 5. 5.1

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4

5.3 6. 6.3 . 6.4 . 6.4.1 . 6.4.2 . 6.4.3 . 6.7 .

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12573

7. . 7.1 . 7.2 . 7.3 . 7.4 . 7.5 . 7.6 . 7.7 . 7.8 . 7.9 - . 7.10 .

8.

8.1 8.1.1

8.2 8.2.1 ... 8.2.2 _ 8.2.3 ... ...

9.

9.1 . 9.2 . 9.3 . 9.4 .

10.

10.1 . 10.2 . 10.3 . 10.4 . 10.5 .

10.5.1 . 10.5.2 . 10.5.3 .

10.6 –

.

,

,

.

2 ( , )

7 8

, ’

.

3:

. 3.9 .

12574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

3.9 ( , , )

.

9

’ .

.

5 5.1 ( ), 5.3

( ).

.

.

( )

&

« » ., . ..

. 1: , 6 13. . 2: . . 3: , 5, 6, 7, 8 9

. . 4: . . 5: , 6.

.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12575

12576 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011861906150020*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−πτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]