Παγχαλκιδικός Λόγος , τεύχος 11

of 48 /48
ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 11ο • Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 Γυναίκες του Μεταγγιτσίου πλέκουν, κλώθουν, γνέθουν και...κεντούν την παράδοση!

Embed Size (px)

description

Μνήμη του ολοκαυτώματος του 1821

Transcript of Παγχαλκιδικός Λόγος , τεύχος 11

 • 23 - .. 542 49,

  11 - - 2012

  , , ... !

 • . ,

  3

  . ,

  :

  5

  . ,

  1821 7

  . , ()

  1821 9

  . ,

  1828-1831 12

  . ,

  , 6 1941 13

  . ,

  , 19 1944 16

  . ,

  19

  ,

  17

  - ,

  , 23

  ,

  29 1453 25

  ,

  () 30

  ,

  32

  . - ,

  ... 33

  . . ,

  2525 35

  . 36

  38

  40

  41

  44

  6 2012 44

  45

  1903

  23, .. 542 49 /. 2310/323-839, . 6946/470 157, 2310/326-108

  . /: www.panchalkidikos.grE-mail: [email protected],

  [email protected]

  T 11o - - 2012

  : , , , . , ..

  , , , ,

  : - : . , .

  . , :, . -. , . 2310.466.776e-mail: [email protected]

  : . (): (). : (): (): . (): (): (): . (): ()

  (. )

  () ( ) ()

  : , 3 , 31-3-2012. : DVD (6) 3 .

  (11)

  .

  . . 1800 - 2000 9000 .

  ...

  . -

  :

 • "#$%&'&%()*+,#-+./#%01%2%#&2*1,341%256+70,&7+#8,#-.41%2%#&)97&/2%042:;

 • !"#$%&!'(%)

  # * +&+!$'(,!

  "#-.%/%0#"&12!

  ""%*$!!+3!!'4-1(5

  $!2610.$1%!)'71%3+1#'

  8)#1'9),),%%9".%-,

  :$$;&"#23'

  %*1'?"-

  )%/"")!#)/="$2&0,

  #)+1#!!1$'4%&!)

  %!#&%!1%!1#!'

  ( !19#$/!!)!1)

  @#%*ABCAD-#,$!.!5

  2# #)'($1##23+1#=.5

  &2* #!"-%!,19#&5

  ",!!!%1$=113,1'

  E),$;#$+=&!1

  %# %?)2#%$"%&!)

  ,)=&1!,)2!01

  ?0# 7!&1F"#2# DG797H>EH

  IH7?7D7HIH7>EI4J97H>EHDI4K4E'

 • !"#"$%

  &&'"$(&)

  *"(

  )$+

  &"&% #))"

  &%,)

  -&$!"

  ".$

  -*/&0,

  "1"2

  3 #"#

  # 45-6746 89

  - #):"-

  " );

  1

  -&$

 • !"#

  $% &"'(

  )*"+,"'&,&%-

  .%%(

  /00+,%%.

  %.+1"&2%"%0 &

  0&%3"4',5(

  ""%+",4-"&

  60&*%( ""% !

  "-%(5& !"*

  "%! ""('"057

  ,40-"&&!,47

  "&,(8 !"07

  %(

  7%07 +1(9%

  &8","&0&&(:.%7

  %;

 • !"#"$%&'%%()$!%

  (%!*+,!, -.-/#"$0,/123(/,4*

  56&//%3#! !73.)/-/"14"184$"/%3,1

  (//%&'%3-4,3##* 3!/*/"9.,5,

  $2(/,&,1,(&!)/"+)(",44"345

  (/4*/%$"3/%3,1(//%&'%3!, "3."&

  &")7#1*3

  )/-3":,5(&'"3##*&,$*#"3.)1'4;#%/"3

  ! ,"#-$"3$2(/73 '+,(,/%/,4*(/1,4")

  (/")!/41-/1 */")$/%,:4/%

  (/"),$2402*##%"!"$',,##* )1'

  (/%,3/"8/%'!/(1/42/!*3+)(3*,)!

  /"),#5(/")/##*$&/"3?

  ,1*(/(%/")91"/,#,&,1"1"+*4

  4")3.)/1*4%(%3!/,4*(/2+)(6/")#"8

  &3.(/%14"(1*+,*/")@1"/*:,/"0)$-

  62 ")#,3!"+2&!73!)4453$'3

  ,"#"$!'3;*(,3"4$*2(%3/%3,:'$,4(%31-

  /")3*,)!/"),#5(/")/##*$&/"3?.!/*

  /%'!=4(%/")!+%$%/7( 4;'##%

  1-/%1/42/!7!"7,+!7!*(.1"#8$47$"

  4=/*(&,(/1#%42&'()&;-#$/%()&&,/"

  571#"2(/"$6P/";;#"&")>"$"3/")&

  &")7#1*(/"*!?/1"!#6!"/4*//")

  (5")3P1,(/#&'"/")&&")7#1*!/%3

  ,4731(/(3/")$")M4")3(/%Q 4$4*=")

  &,1-$2(%!1,#1(123(@-(")31,)+8"/

  /")3#',>(/,#/,$4-((3(/,#")&,1#"P?

  5243&";7()&&,/"57/2$6$2(/6/%3

  #! !73' 2(,(8/"&/%+'(%/%3(/")3>#")='

  ,3?&,/% %&")4$&,;"&'21"#,&(/6P

  =/*(,(,#$")3&7,3!*1""1#"45"!

  ,="1#(/'31#")/0")()*1/"/3>!"/4*/

  /")(5")3?!0%/6/3)1'4"$!,3&";'[email protected])

  /"831")1,(&'"!:)1-#)/"1"#,&"8(/")3

  "84!")3(/%#! !71,(/#&'"/")&&

  ")7#1*!/2$")&'2/")$")M4")3(/%

  -/##* $4*=")(/3R,1/,&;4")/")9

  >P!='42&,#-$"!4;2&31"!4

  "/-/3(/,#")$4-((%!6(")!4*;?

  1-/")3146/")3!-#3&7,3/%3,1*(/(%31

  4&,4(/%!,% ,"#"$!7$-/%//")$61-/")3

 • !"#$!%

  &'!"(#%)

  $*+%#(,"*%

  %'-$%""-%"'#%)

  !'% ./0%)

  $%.%#("%)

  $"$-$%."%%1%

  %23% !4

  .56 "-

  %#*7" , ")

  ("%!("8.

  98-(:.;"()

  -("

  "!#%")

  $"%.%=;/.!)

  %#%!-")

  " 8"(%$!.

  !("$.%

  "'"#-'

  .%#-,% '%

  %$/

  ?"(%" %$

  0".%,(!%-0$)

  -"'.#

  !#(#(,)

  ",.7 "

  ".%#%'-$)

  / %$

  #.%"(1

  !-%".%

  "*-#+$)

  %%(#)

  %$"#(

  '% .#)

  (,"$

  +("!(%$

  %%$")

  $7-$/

  " ++

  #"!&%

  "*" @.!#)

  !(#-%7-$-

  .!!".% %

  ./."$%.%)

  $%"$"*#+-)

  (!! ""%(

  "!"+(%)

  %0.#-"*# #

  6A*'$!" !.

  %+$(,#B1%.%!)

  .#'.7"(%0%$0".%

  56#"$'..#()

  #0$".B#")

  *% #%%! )

  C($"(/D"*"(

  $-!*"#%7$

  "-%)

  '%0.#/#9 )

  ;#"@

  # %.!)

  !(%0".%*

  0/"."()

  9"-#%

  !-$' #%!)

  1-;/." "-%$)

  B1%.%> #-)

  *%/./!-.%

  #.!*" *

  !! /

  %# ,%(,%%)

  %%"*'%.

  !-#" )

  8#.

  *%$-(%

  "9(-!;E0)

  !"!)

  .%.."

  ,!*"!)

  #!%!(%8)

  #..%."1%

  "-&%'"

  +$9-+7%#;/

  ."$"

  !.% #2-)

  "-!.'%!%$

  " 2 "

  %-'!"

  .%# !

  0/".

  "$%F#!7%$)

  %#$%!.)

  %"!%'$/!! "

  '%#"(1%"%%()

  !/0 -!- "-.)

  %!.%8 !!-.%8.)

  !%(#%-90%**;

  9GHIHJKLMNOKHPN;.0+ (%

  (-9C 3QKHRST4.)

  %;("%./

  UWXYZ[\X]W^]_`abbWX_`cdeWf\g]hX

  ijX]Z[icfdW]jkW]lXmjZZnX

  (%#

 • !"#$%&!'()*$+

  ,!(&(-$(*./ *

  '$)01 !$2*1((1!

  $3!4$! (!356#1-$7

  (!8*1!1/79

  8*1!13&7

  :

  ;$+

  [email protected]?58*1!13&7A#71$B $!'$C D'$

  (C0C!1(E7F10' )'* $)''$# 7G)

  $*G/$3$HI,JK

  L

  ;'$5#M

  (!$!1)N $!#/O'$1(/(!3!1!N(/

  #71N13)$)0=1)$281!,!(&(2;

  #%"#(!+ $! !&G0-1!P)$% ='$%

  *Q

  $)N%!?ERSER3 $!" !N1)'$C TU='7

  H$2'[email protected];$2!13

  ([email protected]^[email protected]?Q;$+E!&3*[email protected][email protected](!3$2q1''+

  [email protected][email protected]^;??L??^(!3??S?SQ

  #)10* ] $ < &3XP'0& "#&3XQ;d$(!$!$!

  "#$0=18*1!1/$2c1$!

  :#V/$*Gd$$1##37'$

 • !"#$%&'() *+

  ,-+.#!"/0

  102)#!3."450

  60' 7 8)'279!7:;+7?"[email protected]$A*7 A"

  '$8B0'>'";C'!#'7 !

  D'[email protected]"@'!"[email protected]>

  # ' F7 G'H)2' AI'$J#2)0=)

  '$"0B #!K$89!7>(2+

  ;!"L M7AN('>O"P>#"+

  2>L#>27 >#"Q'+

  "0""A8R$7 NCN )>7

  7)"? > # '"'>"'>2;"

  9!7# !S)!"%&T)0S# U0:0+

  ;>":' V 7 !S2: >W;$

  45SN20HXY9XJN0Z&[66/50

  40\8)'27W77)T ) !'! 2&20

  '!2/@) # @S+;2' $ A3B0

  ]^' F7 G'K"2'+3='#+

  '2>"'8')3

  B0]9XYY5&[1/ZZZkZ1>

  k4>50F7 G'&W;$/# "AL?$,)>+

  2[60Z51'M)#'""' ?"F7 G'+

  !l;$ !2 mmTn5&[1n/Z>0:0+

  ;>"K00NN01>6&[61/5>Z&[66/5o0

  [0\8)'27$C" ?2" &>

  p !" /@)+ # @. 2 ')!S+

  [email protected]) # @0aT)0S# U20,0'"\7$ +

  !345M)&qM)'/T )>">P O+

  !r' "7$ "0&)2'N'>2

  H:m:s+9J3#)"X )"T"'7')>#2/

  t

  9m9

  tk&5h/5hu5o0

  h0P "' #q "'3 &"' >Uvwxyzqvyxyz/>S7;2!l;$ !

  "('22# N'' AT)>$0

  0' 7 2' $' XM))$>3X0,+

  )>20

  5d>q">&D';U! /"G'"&$+

  ' X9#/0

  n0."E)))2'N'>7 bc0Z02)0'>7' 0

  k0"7$2)20,>' O*)0# );$ ))7'+

  2#">O 0

  1077c*M;2]{"u 3>2 ?

  27'N [email protected]' Q!r' !

  >! >2">.2> N)7"|

  V># .(7)))2F70G'K ;)"(73

  $' ">""> "0\ 28'#

  7 ! '>7(28)7 !) >8'O

  9(> ([email protected]>'2]' !+

  ' 0c>7' G'.K)7" #>+

  '$> N)7J0aT)020,0'"&'">2/d

  '>7(245&M#2 ? @M;2]{+

  "+ 37'[nh/o9XZ&[4[/60'()020

  ,0'"d"[email protected]'>>@T' ) # [email protected]!

  B2345n&5hh/5Zo0

  60 77c*M;2]{"u 3>2 ?+

  27'N [email protected]'@N) )!N +

  # >';' >!+$ >

  O7 OA"0N) | ( .(7)'+

  > J0&T)020,0'"d '>7(245gK00/0

  ' >8:2')>+2r' 3>j7>"G'"$'2

  7'N H' J"UHg}X(' 0PN")>.

  2';C L'(")0BcA.O2PS);S>

  '+J0aT)020,0'"H' X3j7>"N"

  ' 7(2&M'+>/J3:2')>2r' 3j7>"G'">

  M'#'>"$'2&[+[ZZ/9X64&5hh4/k0'()020

  ,0'"d"[email protected]'>gK000N':2+

  ')>2$'27 45Q #2 "

  ( ()>37'N+\:2')>2r' 3j7>"G'">

  M'#'>"$'2"'>#2&411+[ZZ/M'>5h0n55o0

  40B#A*;2 !!#";&3'0#$/2+

  > K P:#$'C ?;2)2;" )7$A"+

  N'[email protected]'20

  [0"7$2)20

  ) V2>0 :#;" ;2) 0

  :#> )'))2' "

  ; 2!U

  ~

  "#;27)2'> 22

  ";22 2'>>!

  :#U: :)77 _+

  )2'2;! '0"m))#

  > :#>0"'>#$' 2N'

  "7$2$"!); "?

  V2'N !'>"'!

  :' !7'+'">2

  " 7">" )2:2>0

  # > #';2'?+

  );'m))2 ' :#7$ +

  2';2';0 #># >+

  $ ; 7>" ># >>

  >" >>' "'"0

  $'> ;!#>$>

  ' b27;) 72"0'7'T +

  ) ;$"'?'22)+

  2O!"0m>:#?('?$+

  >:)) :) " #

  "'! "">X

  ))0t !";$'>;22

  '0

  " )>#Z

  :mXm

  XsX

 • !"#$

  %&'!#$(#$%)*%+,""&

  #-.

  /#%!%, !%,'(!#$

  0(1%&$$2#$

  $

  3456!#$

  7,8$!,#9!,9$:9##8

  ,$0## #9/8%91%!###$

  $21%+#$"%!2#&

  ,! $#%#&.

  %,'(!2(#$1+;#$#

  )*.

  #%#(1#$!292('#

  !*"#$,#(#$!%#$#&12#$"!#$

  ##1(#$.

  %8'#%0(,.);"##&.

  1!%(*1%#& 2%(#$.

  ?%1&!9%%(*),,$%+"9(%

  %1!1&(#12%!!.

  )%!,*%(*;"$#1*+2#

  #9),,+9.

  ?)%%,$&(%/0!#@",

  &$"&2

 • !" # $ %&'

  &(%$) $*+$ $, -

  .!#/& +(*0

  #1)$ $,$ $+)* $'

  $&$+2( +&&)3$4 $ (5

  $6&&)7+$(.+! ") &(

  & )03/$)+$)8"&9:'

  $& .)6 ;

 • !"#$%&'!(&

  ")'*+,&- &-+.&---%

  $&$/

  & 0101&-'(&,%&/

  2(34') /!& /2 -%(/5-

  /''"*/!#&6+,"7-"-%

  8&'*% /! -%(9$+-%(6-&*

  '%--%(/:6;!$3'%--%#''$?%-%-* &)-

  '* &-#@$A/9&*%%

  -% &-&%-&',B %&&

  -/C*!(&(/"$*"

  '" ''"*!4('

  #'!& 3*&)-".!,

  #&"/"D3--$#-&B,"%-

  +$-B,"&B#" /&-3(/ /'

  '"*/!%. &. E

  F &)-/&"GEE1C0

  '--%H.!/6'%--%(/!

  $"* & ,/ /&./ '&"/

  %B-," IJKLNJKOPQRSNTULVWXYKLJZW[\N]^_WY[L

  [RJ_W`JQaQbNJ_WJ[LJKWYNJ[cdJZWNe\K]_ONZWNaPJK

  NaNJNPZ\SN]NdONZLNcfaQ]]ZWP[LJQRfaQOJg]QRJZW

  hbW_WfiPQRj[d]QRkl

  =2 -%)#'-2(4') /!&* /!&

  &*(-/E101+.-&+"

  %B-," &&&*

  6'.3-+=-(/( //B# /

  B -"*/"=#%"%% ,'&&%-B

  &'&*&

  .$% &* /%-&3(/&*-$&B&*!&

  %-! &*&%*- &*!B%*-

  -%*--+&*/

  ,/,m+&"7-"-%

  '%--%(/&%+.n"-/&3-*&/%-$3 (

  -/o

  =&)- '* &-#!$A/

  9&*%%-% !2(34') /%

  2 (-H'. !& /25- /

  ''"*/!&%-,' 2 -%#

  )'*!&&7.32 -%#)'

  H&$- ''"*!&- $(B %&B,

  2!%B/&* /%-&

  3'%--%#''$%-3('5- !$-

  %- %' )&B&*&

  -*&&/&3-*&/%-$3 (-+&*'-

  -'$-3-*

  !"#$%&'!$-*3.-/ -%()

  (B&-!&-+,%-&-(,3&- &

  - -% &%) #"6''("

  --

  #%' &3(n#&! &3( /%*

  /7-%-+-)( /"&," /

  +'(/&-).''&- &3(/).-(/-&.

  . /6'' B7 /. /%-*/

  H,//!%B/&*-%-('$*-o

  qrstuvtwxyz{tw{|}{u~|tus|tw~

  yxss{ut{|su

  urutsus

  4%''oo26H==>525>

  %""'&$&"$!$--/%-

  $-%'-/&*-*-(&-&&-%*/

  .''&/&3,/ /%*" /&'' -%(/-*/

  =&'&-/!B(B&'*""/%.&B

  ,&-#&' '(B&--/,&/$&-,/!$-

  &').-*-'.B &.!&

  *!-&/H-,&,-!&!

  $'%-B#& 'B"-%(

  '--%(*,-B,&%(

  & &B-%(%-' B-( %-%(*!

  B/&-,D&--% #&&& +.&-

  "/ 2 %*7$#-& %-* /

  :' +*&/$-.% .B)*%

  --/&'&*&/&'*&/)-)'*=5?;

 • !"#$!%&'"!'#"(

  '"#!)*+,+*-"!")("!.!/0%+!+1/+',0%

  "#'#$("(!/ 02+'"#%3$/+4/+!*-5+'"/+6

  *-1+1)+7/!4.!89'"0'$/!%":%77%0":%$(

  )!1!%;/!*.%#"#%$-($&/+*!+ +!'+/&

  ,# 7/!4+*;%*!++*% +*;%'(%$+;%#+'"/+*-

  /(%!":%$.:%.%!+!$!/!."#"#7+! +!'4!+/+*-

  7%;'#"(0)( !"8

  +*!"!'"/4$('(%")'"#*!%"'"#

  !)*+,+*-*!)$"(%%!(/4&' !!%!*!"!"&!*,0%$!/.*("#*$6

  )(*!+*&$+&))'$/!,+*!%!4/"#1+6

  1)+7/!4.!',0%".$"&)),%.,# '+(.

  7+!"(!)*+,+*+;"$(."'( ".!%'"!$6

  ) +*&77%0"!"(."*!")#/(%!'"!%+*&/.!"(/&"(!$*&6

  )(=$)-'"+.:%7+!"+,/!'"#/+0"#"":%

  !)*+,+*+:";%$!/.*:%$(2'!%'"+$/&,

  "#%$/.,6

  8*"0!$0"%!%,/+*0$)#6

  (' 0%! /"($.('( ".'"!$) +*&

  77%0"!"#,*!".!"(?!%!7*&'"#*!%)07:"#$!%&'"!'#%!!, ;/+!8

  JKLLKMNOKQ+!)*"-/+'",)( (7,!6

  )+&77)(R:7/&4:77)(%,/+&%!'2(7

  -7!%":%.(/+!%"!4())+&%":%.(")&2(

  >!/,!"0+*()%#S%"&) :!/4&)6

  )(77).%!:/7.(S!/'! .%!:/7.((6

  /&''(# #"/.('&%:- (!)-- (>!6

  7,!)#%-- (+/-%#'2(7 %-:/7&*#

  '# ."2!/!*.%!/7(/->%1!'.!:&%%#!6

  ),!'2(7"! &"#"2&/!*.%!!''!%,/+6

  %-(/!%.!!''!%,/+%-(/+!*!7+&T/6

  '%#)!+%!(/!"2*!+*!+%!:%'"!%".6

  %(>$+7-%!>+!-)'&%:>!/7!/."#"/+!%-

  >$!/ $'!+%!!/(4!)+&>$/(2()+&(/!"2;

  !/!4+!%/('"&):!%!7+;"#%'!!$&

  ('&%!*!+'$(!$&(!77)+%-()"&%!

  )(/0%#(/"'!!$!,+&R!4./:!$!'6

  /((/&%%:-7!"! )!:&%%#"! !"+*-

  /+!%"!4))((/&7::&%%(#)!U,->+&)#

  >#)+&!/!4+!%>!7,!)#%-R!!/%+!R&(

  /0%":%!'"&'#!70%!# #"/.('$+%

  '!"'!/;%#:%'"!%".%!%"/:%,#%."'!

  V&%(8

  WKNXWYZ[O\KQS).*:+1&%#>!%':

  +1&%#(7%:'2(7"/7+(T()!*""! &6

 • !"#$%#&"'$

  %#()*)+,-(%)

  './01("'"()! !)"%

  2),3#"()$"#!/

  04*%#&"()(#5

  &/(6('!%#&)%

  /()5&/(#./07

  (,1("'*)+8&)(%1, ,#90

  7(,,()2'"()5&/()

  ,#0%),&, #1, ,

  #8"+)(,(#&%8)":

  ;?>@

 • !"#$%#&'()*+

  ,-./0123/4567,01/4890-93:23,-043;

  63??-0275/@,68,-,3,0362A98,B0

  C6,3027D0.,63,/9E,B04/??E;

  @3732,2A1.2,/F

  24?-6G6=-6930=3:23,-073,E.,3.-.,-0

  >[email protected],2=348,-0?:890-HIJ%K L&MM*

  [email protected],[email protected]/5,307/6=B2R

  SF;STUVWXWYWY[WV\X\Y]X7/6=BC3/36D04/5?;

  A304=AB037320DGE0-74B=30_??-02.,=

  176/[email protected]

  gF;hiTWbWYg\bidXWjk/,=1730304?73?E,-

  @/?2E,/9486/3076=02730=348,-:6930275

  [email protected],-457=0-17303089B_=./73?E732

  ,073,E.74F

  lkmg\bidXjn\opqrstVWY\eeuXvXwWYxyx]Xzkf,-

  @[email protected]:D:[email protected],/F

  {kmheeyX\o|iTWbWY992B910-??-0275./[email protected]

  9-_098,2=39,[email protected],3,6=3,/Ff,3;

  _E4/5,30:69308G2?F

  ?^/3/,89B,/..-93.910/73,3.78;

  4/,/G/4/6:=.GE?2392.5D639,E,-04=;

  @.-,[email protected]=0B.-,/=./??E

 • !"#$" %

  &'("%# #%)!*%+!

  ," %-(!.(/0# (1

  #'*#!2,.(!

  #(*3'#&0.2 !.% (!.(

  # 0" %,+&*#/4.

  (!0(!#(#0#..(&(#%1#

  (5#01!"6 7#1!

  8900 :

  (19;/(!.(

  /(&6#(+! 5#0!3

  #0" !"*' %.

 • ! !"

  #$%&'()*+)) !,!''+

  -&" .$&!"%/&"",0!$0

  "&%&"'"%'&!!&.+

  .$!/'&!$

  ''%1

  2#%$&'"'3'%&

  "4564655.46576' 5$!"

  /3"'&"!85.9:/$!(;!'! "

  ,!5.$!5'$."!.$$"

  !4!?51$ $$&/%"@!'$!5$+

  &.!/&!/'&'!"%'&&0$.

  " $0'()*)A*'1

  B$&!6$!"!,!&&' $"

  .C$6.$.1/[email protected]!!$"&+

  &"

 • !"#$%% & "$ %

  $ '() !*"$&" +,%$-.

  /+$01%2" +#"2

  &&2 3& 45$* "#5

  $ !"' 1 %& !+*# '+5) 1 %4)

  ( 1 &14)*&" '+ %$%4+

  % ! '+ '+') !"%

  &"%6#" +'%%5!1%

  "#" '.3'#"4*%)&2 # $4+

  4&"#45! '"#4"%6&$'

  /%"" '$ &&"#+

  "&2"' 1#%)3&/.

  ""$+* "#

  4 +& $%%

  " &2 '4

  '(# "6

  %# " "$

  " ' '+3&

  !+# $

  5%6'( &$

  (242( '

  '+ !

  '&& (6 7

  + 5 4 +.

  /+" '425'

  4 " '+

  $+ '7" '

  1 ,!% -

  "!4 '" +1 6

  .

  8+ '&"+*" '5!%$ '()

  !*%65 '+$4+ '7$(

  "' 1 %.$+"24) '+"' 1

  %& !+2+$+ 1 %6+'&$

  2 '&" '"#% " $"5'6.

  "% '() !*" '6')&2

  $ *"$"#+.3& "6

  "% " %'1#% '+!59" 5! '

  "'$)/*$%% 425'" %% !5

  &2 '+$& '+"$*#")+ (

  %6+:&"$+ "% !& +,; ! +-&2"#&

  '$" % ' !2 & +44& & $ '() !46&/"

  " '.; (24 )3&/'2("&2

  $) .!('" '+/+

  "2"& '65! '"# ()#.

  "$= ! +*)< +6)

  3&/9'2++""/+*'&1 !%0 '+

  /+%0 ' ()# '+?,

  /+5!"#0! ()#+

  ."#0"$

 • !"# !$

  !"! !% &%"!!'($

  ) %*)+'+,-*++

  )%'.++)''!%)

  - +/012%%*+3+'+4-"

  & +3+-#+($ 5

  .+6"++ !!!'$

  +!+%+1-7

  #%,-*+$

  %"*1-!7-*)

  )* 8+'899$

  :-+%!"!+!$3

  +')6) 6.+!%%*- +%

  ;.37+)+"!3"!,*$!

  *+!!%+3!%-3*5

  )*,$+'3*! ++*++7*

 • !"# $

  !$$%&&' ($''&$

  )! *$$'$ ( ! ()&(

  #'("##)#+,(

  &'-!(!'.(.& #+'(

  !(!$*($& $

  )(! (!'#&$-/$0&'*+

  )'('/( !,$!(&",!'

  !( &&$+&&&*() #

  !(&",#1$(((+*!)! (

  (!(#(((2$ &&+(('*$0&

  '*()#!#!,!! ,"(3'4$

  ()/&('-(!,5

  %&(3-(!"4$

  )! *#)#,)

  $'-!*#(!1

  &&$$$0&'*'('

  !1(&&)$

  !*'(!,$$(!*5

  6#&&/()!2(78)(

  ),#'( !/#

  ./!9),&:5#*

  $,$2$'((# !

  $(#! (&$

  ,''! $$(!*

  $ !$!$+&&

  &( &*!*!$$

  #"' (& /4

  #)#&!

  ,-&*& #

  ,#3'(/!.!!+

  ,&3( #(,.,!(!

  $%/.-*$-&(

  #!(%/!+!(!2

  '#2( *$;(&

  ('+).!(!4

  ),!6#-,$#($$,

  !$(!*$/,#

  &$$!>!*(!,'#5

  %$+(.(. $!$&(#$

  $0&'*,$(!*$%/.

  !4'(/(! ,?

  @

  450

  +,(,,$ $!,&$0&

  ABBA6BCABC6

  ' $(0&'*5A'('#$

  #4)'-!#&,)#+&&)-&*

  #(&& ( ,+)(,$"5

  , $+$(!*8/!):+&(,

  !,D),&+$#,$$'

  !,$(! 4+ +& (

  ()(+#! !)&*"

  !(#!$ !#!/$'&($$

  $$(!*5!("!/

  (! *'(#!,()))(($)

  ,'-!((!$%&&'5&/)!*)!&

  ,$(!* !,( !," ,(3(&"$

  ($!*,&$$))##

  '(, $(,&,&

  (3/")#E!#+

  ),8)),:5

  )),(&F/

  !)&$

 • !"##!$#%#!%&

  " ! '(#%(!)*)%*

  $!+$,*#"

  (*!""%)+ %#"-

  #*.//0,+(1+(*!"

  %),#,"02 ("#,

  0 )'%#+ 2)#3 +( +%#&

  #!45%+! !+#!!$,

  6 +,-3(0!!

  )%% ,!),0"#,+&

  (), ),*#-%# 71+8%,

  ,+!4%),)!#**#

  ,%( *#%),!22,

  #$#,$*!*%4%),&

  +!!! )*%#$"%#-

  +%#(,##0%&

  !$%# 96)

  )*%#!$,"()"&

  #%#$)%*22+ %#&

  $:;[email protected];OA;RSOLMZ,#&

  2,#V>ON;?oV>;[>\MXO;@B?O>TL>;MR;ATUNT

  >pZ?BOi;R;?;LWN>@NRLA;UNWRO_UO?B>

  PTXWLW?ZOLMNTpWXOUUO^T;L;[email protected]@>_\UR;a_\ONO`[email protected]>N;?TUB>WL;A;^NOR>\[email protected];?SU>O

  \O>N>[email protected]_\O>[email protected];[email protected]_O\Nd_]i%*

  , miAQ?UXORLAW?\O>@[email protected];?pdU>?^[email protected]\[email protected]\S_

  pdO_N;VV>N>\;a\MXL;

 • !"!# !$%

  & !%'()*& #( !

  +%* !(% !,,( !-.&* ("/*01 !2$3*45* !

  +* $3+4%,0%678%98*#%$ 6:( !

  $+!+ ;,

 • !"#!$%#"#%&'($#%)*+*,+),&

  -/012345607859/5:;

 • !"# $%&'$&('%(!

  )#**

  +,./0,.1203,

  45.0,67387103.19:;,09?,0,@/ABC:,DE.F8;1.

  G76:1,:[email protected]@

  1,6K6LLMN,6/AOAP,178:[email protected]

 • !"#$%&

  '()*+),(-.//.,(12)2/34/56/

  '()*+),(-.//.,(178+/2)49:4;[email protected]@A>C

 • !"#$%"&!'#!($ ')"*

  !#$) +$,,$-,').,/,$

  )!0$."')122232

  452625,!'"%78!9,5-,:;

 • !"#$%$$ #&'

  $&$&%$(!&&%$%)')$%*$&"&%)$%

  $&$"%'%""+&$%"$',"-

  )"-$#$+%,+!+,')$%+%$#$ %.

  )!"+-'&"+-$#/%0#01+$)%*".

  $+1$(%&%(-+!"+'",%$

  +%)!$')$& 1

  %,!+&$!%$(%$(+1)$%&%

  &$%)!)$%'%$#$%&$$$,!"#(%"$,".

  (%&"(%$-&%+1)"#$!$).

  ,$%)$%!%2%$&$$$,!&"$)+

  $!+,$%($#$$&*%)$'($

  !+$$)$%%)$+&'%2,'3))#$

  (4#$$1$ %)&',,,%$&%.

  )#+"+-'&%&%+$1%",%)1

  " 1%$"+$5)!+$+$$"!&%.

  %)!(+%",#$1%&$$)'6&"!+$7)"%.

  )%)')$%+$-%)'&%+8

  +$#%0+$#%,

  +$#"$&"'%$

  +$#%)%,%$.-%'

  +1,$+$!%

  +$)%$!+$$)%4!$

  (")$+&'

  ' )$+&'$)$%&$&')'

  &$&')$%(%')

  9'%/:':$%%'(4%'

  &$%'

  )%$&*&!;$+"(%'

  %$%)

 • !"#$%&'$!(!$)

  **#% +%,**$$,#

  $-. *"$%/'0

  !$*)"/ 1%$"'%2

  *!$& !*!'3 / '4$" *--

  *5$%#6*!$,/$!2*% "*!'7!'

  *$8$*!" ,71!27*!''*&$

  % % *.$*&$$! *$$!*!$%#!

  "!-&--*&$ "9/&$*72+*'

  %#'%# !'*222$& *'%!*)'7*

  :-.$*-#*!'7!' !"#$7*%

  !#-!$*)"/ -$,*)*$:,!"

  ;/!%7!$*6%&'*7)*$%!$7$7$*$75$($

  4&$ *$*#$'+

  #1$%*'-#%'+

  $*'9* '+

  #1$$*!$ *$"2$

  &$$!$

  (#$'#1$ /$-$&"#'

  -&-$

  (#$'#1$"1"$?-!*'@

  &"#'$*-'

  (#$#$$?-!-)-$

  [email protected]#+-.$*

  -0

  ($$17$27*%*!$A& !*!'7!'+

  **'*&$$*#&$ $,!2/ "*$&",

  %--*!$**#*!'>%5/$*' *$#-

  *$,!*)*!'3 / 'B%- #* *

  $$!%$"9$7*$2*2)&$# *!$#-*!$

  %*#-*2$& *%!*)+"$*)&*$*

  **C#-4"$!$7+%-$%-2"*# *!%

  *!$!&) * !, #*4&$D$72

  *!$-#:-.$*-#*!'>%5/$*'

  $,.%$+7"&'+,!%#6'%-#-

  *!$A& !*!'7!'$'2$& *'35$*$7'

  %!*)'+%,!$#*$1 "7*!' *!$2*6)

  *!'%7*':!2-'*',$*'*!'?1 *

  $)'@E2' *!$-1 *)* * !

  *&$35$*$.$?($&*#$,$&*#@+!.$

  #*!

  9&"$'

  %7*$A2$&"$7$7&'

  "*&"$'+

  *#"*&$1 *$.$

  "* "$'

  B-#*! * *-

  2" "$!+

  $#$'/"'+

  &&"$

  4!)$!%7" *

  - ".$

  9%,"5*

  *"%7*$79$

  4* *1#*$/#

  $+,!$/$*!$7$0

  LMNOP$)"!"'%-')1

  "7'*!'7!'$,17$**"*! $

  ,!"*)*1) *'-'*&$$)$&$J *7

  !(%*!-$% %* *'-'"'Q%&'?%

  %7, 9$ *)F [email protected]$ 9)$%*!$

  -7"1!%#-% $*!#!-!"*)"'"/ +%&'

  :%"17$'"/'%-"',$0

 • !!"#$#%

  #&$'( ##)#*+,++$( $&-.%/

  ($-%#$0)1 ,&-223&-+'(#4

  #5"#1#67( %-4

  1(-!-*&2#)&%784%--*++/

  *1#-2 ##(%%-4&-"++*

  #9-%#+#(3+*4.-++#&-')'/

  1.-+-%++-*++#&''(1&%/

  $-+,2-++&%&-!2#4

  1(-'*#%'' -++*(2

  :8(('-+%(+,2-++4;#2'-%&

  *#,)-*2#5"#+#9+!1+*

  &%+##1+0)14

  '-##)#*2#3-)&&-&3#

  #.+($-'1$# #-( #4-*++/

  * &'#(&-# #./

  9-3#&-'(2'B$4B$%&- &(23

  -%$2#$##(+#32##&-3)-/

  &+( #4$*-%#! !$,13+#/

  .9 -#+#)#*''+-2 1(-

  -)2(%(%##*#'+-22*#.$/

  #%##9 -#*(B$22-+B$22-+

  +.+($-'%+2$4%'! !*#' #

 • !"#$% &

  '!$'($$)*($#+%,!-

  ."!)$/"%0&-/1!"((21

  (&3 "% .!"!-#"!+

  -))"!3 "!%,-*!%%&

  '3-%*(4$5"#1(*% $"%%

  #!)* **1* *$)+*/+

  *"%%#*-&"-%2(%-))/+"

  21$21"&6!($$)*1% / )"*!

  !2"%,! !*3-)&%1!(

  2%,1$)*(30)"*1

  *$*1*/ $*#1(+%$

  *%*"*-$&

  7#"!))-!""+"%$"*(

  $!)-*($1(!#"8))-

  *!$0") *-/!#

  /-!*-%0# *-/

  !#&'$-!$*$3)(*/+*$,#% $

  3),(!"!3-/1!*-!8

  9"-(1,:0%$21!"#-/$*-

  /1!%#% ,(&;9"$)*1% /

  )"*! !2"% $* &

  ' )! !, "%)$!*)/4'0#?*/!!"%$

  %3--%%$30$-%#)-%

  *:*)")0&

  v,")#/0%!9%0$, ),$*$

  -!",$&v,3(,"%)% $0! !*

  /9:0%5$)-$*3&!+/+"%

  # %:)-w):$/"%$*1

  /(*,"!:()"& )!)0

 • !"#$$%&

  &'()&$&*+&(,)-

  +&(. /'$0%+$)12340)15

  +6&($+)%+0+$12-

  &++&(+4)&($$+7$

  &0%1))$+$&&+

  +8%1+&+$$

  904$+$')+

  /)%+ 0&%14$&&

  $5$8%5

  "4$%&"0&($$'$&

  )$907$$$%24 &)-

  $+4+&7%&(&

  '4&%)&

  +&

  '0&($

  $*:"5. ;$

  )$#+1$

  #$$"+$)12*-

  $.'$10 -

  92)%)1-

  *)%+'%.

  $&24$

  ($)$)

  %%$+702

  ;1&)4)08

  +"4)0+"$9)&%

  "4$"'%&(+$+%+

  %)&8+$)#0$"+&0$

  %&'++&'&10+'&$

  @+($+$&"$$400-

  (02 &($-

  %)10$50$)'(+ -

  282&&+")

  &$7%$&+$0$%+

  )$)%4&%9 )-

  )$)+&&&"&-

  &($$)$"$)4+-

  )$%0&&(95(

  &(9()5& %)&+$

  0)&0-

  7+$%1++51($

  +&+&05&

  0$$+)5$

  %07&-

  )5$5 =&02

  %$+%+'(

  $&$2&($+'+

  +'+'A5-

  $$()&)$

  @B %$%$)%+

  ;1&+))2

  "$%2+4++$2)0(-

  +)"+$+ )&6%-

  $+#+$')+ @'&(+)

  '$')%'82$ $$'%45++ >(-

  +)4&(+)2)21)2

  )$84$$+$'$0$$

  +$$)$+$$'$0$ )-

  E))2()'%$&4%$ $-

  )$%$')%$&(-

  $$($)&($

  1&F85'+$&-

  '0++&$2+&(('$$-

  $A&')%%&)%$*).

  ++702

  GGG

  >

 • !"#$

  %#$!$#"&!#&&'

  ($!)#$&!%$&*+&+$!%,$

  ,$+%-+&$.-$&$%,$' '

  !%-.!!#%./%+-$01023

  !42567

  895:;[email protected] [email protected]=

  +%,$&!,%.%)[email protected]'[email protected]&$

  .$#$+#.!?"&)%-$"?=

  !%$?%- !#[email protected]&="-.

  %#%#!?$$!&."&=' '#[email protected]

  *$#)>>%@*$'?!"$",&'

  B $"?$%@/@!&

  "@&+$!%,$!)!!%/"@

  !%[email protected]>%>$

  !!!#!!$&

  $$*?%[email protected]>%"

  @&!%.?&)

  $*[email protected]=!)!"#$=

  C+"D$,'P

  >"-%#+& ?$$%!"!?'$ @%

  $!%.??)%[email protected]$#

  ?]T^292_LI9wj xyzy {|}k~iz^y

  {1t|{1^zyi~zy~

  [email protected]$%#%[email protected]

  .?!"&%-$Q

  >&&

  *,">$"!?'P&

  @#*,? $

  ?%=&@#/*@$$

  !%?&=#+&?$&.?&=!//

  #=?""%-$/$!$#

  &'($$+#>$!$#&%,&

  &]TO"?/,%@$"!\'

  T^@

  *,">#$"!?=#!,$O,&

  %!".$?!%/!?]T^:L2I`0:L2I`

  24Uq1Vlq10

 • ! !"#$"% &'(

  ##)

  *+,./,01..2+,300,.45/6,7

  "&8!9 :99

  ! 98& ! ''

  9&" ;9(

  :;9 &$: &! 8:'

  !$99 "< $9"9

  "B" '8'"

  ! >"&" :"'

  &9" "!$>C!"

  &!" D

  &!( ! 9!

  9C&! "&&"!

  H

  :( !: &$

  8' !I C !$B

  8( ! $

  &! $ 9 !

  J

  C8

  !(9!& &!9E

  : !C&!C8

  !9 8&"9D&

  I&( !$>

  9 ;9 9! &I!(9$'(

  H#M

  :;9! N&

  &! &":E&;O

  ))O

  ! >"O

  ""9''8<

  : ! &!(:(: 9 $

  ;C! (D' &&

  9D&;9!"'"( 9 !'

  !"&9( 9

  QQQ

 • !"#$&'()*+,-$!./0*+&-)-!123--(2&-145*&6#7-3)) #$2(4#&--0*!-/")"/"8#!"(-3,#

  "96/"58"#&6#7-3)) #$&6#:"!!-3'+8)6#$-)2/6)-&4+;(84? /-#"8+-+-93'?"+'@/")*

 • !"#!$%&

  $'($%%) $*()#

  %+!))%*,%(%)%-.,&

  *(%/.#0 +!%(!+&

  11#+!1*(*%+!.1,)!

  #!$% %*-*# -%*#(&

  11212#+3! &

  1(.()-*(*(%*#+1!()#%!-(.

  ##!(-*)"44)3!*(

  +!1,)!"*$%3*#!%)&

  # %$#*# +%+( /

  %2%0#%-.**

  %/!-+!.*

  5689:;[email protected]

  "%%)-3-* %&

  #!%

  1+1.!

  +!-()#! %# !+-*+

  %!+()2(

  !( %21%((1. &

  %(')1+#(%2(NN(NNN(

  ONNN(%.PN(QN(+)((&

  R% -'+#!%(+

  #/%'+ #+" +#*-1+1#(2

  S. .%.#!+S.%1)

  5TDUVWXY;[email protected]

  "!1!21![%#$*\

  .-*2$#!('!*%+#-*

  3]%2%#) %2% #)&

  11%((21%((

  #.*(+ (($*0!&

  #2%1)*%1)- 1&

  %)*

  5_89:;`@CaAMGHbMb8LGJKCDEFDGc

  HBIBHAdMdGGAEAdeADaBMfAfLGbMg

  ($*!1!21!

  [%#$*\1#!$!#*

  %#*%h

  *

  +!.%N (*

  +-!#*#%1%/"%+

  i%+1* ,)!Nj(-$(*(&

  %*#+)3]j1#+ %2(!*&

  #!('!+!kjl-#31 %

  Oj%%#+

  %2%2%#)%((

  mmm

  opqrstuvwstx

  yz{|}~}|||{|{z}~~z

  |~z|ostxrvurox|}||~|}}

  }|~} ~zz|~ ~|

  {}~|~|||~~|z|~z~~|}~~

  z|~}|||~|z~}~||~|z

  |~~|z||~}~z|~zz

  |}~|z}~|~{}z~|~~|z}~|

  }{~||~|~|

  }}z|z |~z}z|}|uvrpsxp

  rpxxpw||||~|~|z|~z|z|~

  z|~|~~|}~z

  opqrstuvwstx

  zzz}~~}z{|}~}~|}{~}z}|~

  zzz|qswuvxuvrvrsry|||}|}~~|

  {}|z||z|z|} z{zz}~~

  y~|{}z}|~|||

  z|}~|~~zz||z{}z}~||

  |~~||}||||~zz|}~~}~|~|

  |~z|~|~~~~|~|zzzzz

 • !"#$%#&&

  '"'((%)"*$++,+*$*

  *$+%#*%(+%-%#'.-'

  ')$+%%(+%-%""'

  ')(%/%(%*)(0*.

  .1.+#$.-')'()

  (-')'2)'2+,2')($*3%3

  -*""3 $+2)*(--'

  )$+%%(+%(*)"4,5,%

  "1')$+% "1,*

  5,*."6"6,*5,* &"4%(

  (,'$2*5,*1,*.7,*.8,*2*5,*6,*.9,*.

  :,*+($+2)*(--')

  $+%%(+%

  2''%*;#4%*%*30*$

  %*$&'0*&%* '+4$'$#*

  (#++/0'$%*'/%+&

  O;

 • ! " #

  $! %#& %%'

  !$ ! #% ()

  $!! %& %(

  $!! *% )

  + ,! (' #&

  $! #" #"

  $ ! '' %*

  ! ) *

  $ ! -# &"

  +$+$ &' --

  $+ ') '(

  .+$, -# &-

  ! ,$ '' %#

  /, %#

  !+ , 0 -)

  !.. 0 '#

  !+ , 0 %)(

  !$ 0 %"

  ! $ 0 '%

  !$ 0 -#

  123454789:;[email protected]

  B CBDD

  E7F1

  )" *&

  $ "- "

  %& ("

  !$ )% ))

  $! ()% (-%

  + "- ')

  $! %'& %*&

  +$+$ %#

  + ,

  (## (%#

  + ,%

  %*" %'%

  $ %# %"*

  .. ') )%

  $/++/.,.+,!,.

  !G +G.++H %" %"%

  IJ7KL

  ++ && &-

  %"

  & %#

  ++. %- %

  $ (( ##

  M "- )#

  NN ) &

  N$N$ %- (

  N$+, #% -"

  %"% %""

  !$.O N, )* )(

  + %

  !+ , % (

  ! $ & (

  P!$N,$, %# %

  !$ "% %

  !$ % & &

  $ '' *'

  /! ") "'

  $! -( -(

  $!% (' %'

  $.. & *

  $ .. %"

  $+ - --

  ,$ -# -&

  ,$ )) )

  $ &"

  ! ,$ &% &%

  $ (-' (-#

  /, %"

  .+$, "" )#

  $, %) ('

  % %

  M, )' )&

  123454Q89:;

 • !

  !

  " !

  "

  " !

  " ! !

  "!

  ! !

  # ! !

  "

  !

  " !

  $

  ! !

  #

  "

  # !

  ! !

  #

  !

  %#

  "

  # !

  &'()*),-./01(

  2/,3&4)*3 53678 539::

  ;[email protected]?J

 • !"#$%

  &'(!$)*'&+!"+'

  ,./0123456178395:6;/4=0131>39?>:@=01A3>3B

  8>395:9C5AD8=>D4:9/>?:>E4FD5G>17H7AA?I176/GJKMN

  OPQRSOTUNRVVOWXVVRVYZTONP[O\T]QT^_`NWOa_b_`]PZ[Oc

  \dQd\ab_SOTN_eXP]TO]UXf`OVVRSOTUNWO\OQNQOUg_O[NTc

  \XS\XQhUOQO`gSVNT]NQdi\OjTRXW\YNj\XkQXPlPVVYZXP

  UOkSmMT[RVdknO\Q]T^Qdk`]QXQgVXkQXPUXP]TSXfQOoTjTXf

  WXPUOk[R\T]NXUOg]Q\Xkn^]QOkp]XVXjhUXkUNQd_WNc

  _QOUNVhX\[h]Q\OQXPqWTR_X`STeR\Nk`]OoYrb_X`UWXPc

  sXfSTtSOTd_QaiOMO\aOlP\UOVYZVXPUNQd]WR_TOrb_h

  QdkSOTQd_OjNVrhQdkuVNPeN\aO`QXi\RjPQdkvNPQg\Okwx

  yNi\XPO\aXPwxzw]Qd_u]QaOQXPlPVVYZXPm

  {TOjPXWN\aWXP\Nk[b\akjTRVNTUUOdMO\aOlP\UOVYZVXP

  N\Uh_NP]NSOTXTUXP]TSXaQdkWO\gOk]P_YjNPO_`Q\OZXfjTO

  OWYQd_|]WO_aO`Qd{OVVaO`Qd_|QOVaO`QXMO\YSX`Qd_}aZPWQX`

  QX|]\OhVQd_nfW\XSOTQd_uVVRjOq[N\]OaOSOT_d]TbQTSht

  ]Ng_OPWg\X[XUXP]TSYQOoajTWXPUg]O]QXdUarbkQdkOaeXPc

  ]Ok`UNQOPQY[\X_dOWYVPQO]PZ[\X_T]Ug_dW\XiXVhNTSY_b_

  OWYQTkO_Qa]QXT[Nk[^\Nk`\aZXkOWYVOP]dkjTOWN\_Xf]NQXPk

  OS\XOQgkUg]O]NOWYVPQd]TZhm~VXTUNa_OUNRrb_XTmMNZRVd

  dNWTQP[aOmMNZRVdSOTdOT]edQTShOWYVOP]dmlQXQgVXkYVXT

  g]WNP]O_`Y[TOWVR_O]PZ[O\Xf_`OVVR`_OO]WO]eXf_QX_

  g[X_QOQd_W\bQXiXPVaOqNPZN_TShW\X]rX\RtQdkNSjhVb]dk

  n^]QOp]XVXjhUX`UgVXkQXPlPVVYZXPUOkQd_QaiOMO\aO

  lP\UOVYZVXPSOTQXPkRVVXPkUXP]TSXfkm}SXVXfed]NUTS\h

  jNoab]dWXPNQXaUO]NSOTWRVTdWR_QOrTVYQTUdSP\aOMR[d

  nb]QXWXfVXPN_^QXPkUXP]TSXfkjNoT^edSNQXvmlm

  #$'('$($'(#

  lNg_ONP[R\T]QX`sN]QYXTSXZN_NTOSYWN\TiRVVX_ZTX\QRc

  ]edSNNrgQXk]Qd_OaeXP]OQXPlPVVYZXPdp]TS_XWgUWQd

  qwcwcwxzwtm{X_NakUNQOWOTjTRQXPk`WOWWXfjNkUNQONZZY_TO

  QXPkSOTO\SNQXaraVXTh\eO_[b\akSO_W\Y]SVd]dSOTYVXT

  UOsajTO]SgjO]O_UNSgrTSOT[O\R`UNRreX_OrOZdQRWXP

  gSO_O_XT_XTSXSP\gkSOTQOgrN\O_UNQOQOTRSOTQTkSOQ]Oc

  \YVNkSOTS\O]aWXPW\X]grN\NXlfVVXZXkmnOTQXP[\Y_XPm

  #+'$+(#+$ ' *%($'$ $

  NSj\XUhW\OZUOQXWXThedSN`YWbkNa[NW\XZ\OUUOQTc

  ]eNa]QTkMO\QaXPwxzw`nP\TOShQdk\eXjXoaOkmMNWNc

  _h_QONSj\XUNakoNST_h]OUN]QTkmxx~QXW\baZTO_OW\XVRc

  iXPUNuSSVd]aO]QdmnO\iRVd`YWbkSOTgZT_NmPS_YQX

  NSSVd]aO]UO`SOQO_PSQTShdmNTQXP\ZaOmlQXUg]X_QXP|m

  OXfdO]dUg_TOVR\_OSOUNQX]Sh_bUOQXP}Zm{\dZX\aXP

  QXPNXVYZXPqN_YkQb_p\T^_|N\O\[^_t`WXPgrN\O_UOsa

  QXPkXTW\Y]rPZNkOWYQd_nOWWOjXSaOQXzw`YQO_QXPk

  gjTboO_XTpXf\SXTOWYQd_ZN_gQNT\RQXPkQd_nO\iRVdQdk

  nOWWOjXSaOkmlPZST_dQTShhQO_dWN\TrX\RQdkVR\_OSOk

  UNQX]Sh_bUOZf\bOWYQX_|mOY`WXPQXOSXVXPeXf]O_

  NSOQX_QRjNkWT]QXaqrbQY]NVmwztmua[NW\XdZdeNaQXW\ba

  oN_RZd]d]QXj\PUOnOWWOjXSTS^_MNVNQ^_`WXPi\a]SNc

  QOTjaWVO]QXOY`]QXXWXaXNSQaeN_QOTSOTO_QTSNaUN_OSOT

  gZZ\OrOOWYQd_OVd]UY_dQdWOQ\ajOQb_nOWWOjXS^_m

  MNoN_OZXfkjPXPWg\X[XPkO_e\^WXPkQXPkXWXaXPkNPc

  [O\T]QXfUNSOTjdUY]TO`QX_{T^\ZXp\TSOVT^QdQXPpsTRSXP

  SOTQdkMO\aOkR[QO`UOedUOQTSYOWYQd_}\_OaOWXPPWdc

  \NQNa]Qd_nOiRVOSOTQX_}_g]QdndWXP\YSOedZdQhQb_pu|

  nOiRVOk`WXVPUOeg]QOQXSOTrTVa]QX\O`oN_OZdehSOUNQY]X

  ]QXPkyTVaWWXPkqO\[OaXegOQ\X`O\[OaXPk_OXfk`rPVOSh}Wm

  OfVXP`O\[OTXVXZTSY[^\X`iOWQT]Qh\TXQdkPjaOk`O\[OaO

  uZ_OQaOXjYSVWmt`Y]XSOT]Qd_nOiRVO`ZTO_OSOQOVhoXPUN

  ]NWO\OVTOSYSg_Q\X]QXVTUR_TQdkWYVNbk`YWXPZNPUOQac

  ]OUNmNWT]Q\XrhgZT_NO\ZRQXi\RjPUNQd_TSO_XWXad]d

  sbZ\OrT]Ug_d]QOW\Y]bWOYVb_Qb_NSj\XUgb_SOTUNNPc

  [O\T]QaNkSOT]PZ[O\dQh\TO]QX_O\[dZYQdkNSj\XUhk{TR__d

  nXQ]R_dWXPQd_W\XNQXaUO]NQY]XR\QTO`YWbkWR_QOSOTQd

  iXdeYQXPrX\XSmd_XiaO|WWmR[QOmVgodNWTQP[aONa_OT

  WXVfrQb[hZTO_OQd[O\OSQd\a]NTSO_Nakm

  $*$' *(#&

  *%(%$*%

  \OZUOQXWXThedSNQd_pNQR\QdMO\QaXPwxzwSOT\O

  UmUm]Qd_u]QaOUOk`dW\XZ\OUUOQT]Ug_dWO\XP]aO]diTiVaXP

  QXPvdUmnf\XPMdQ\XWXVaQdk|N\T]]Xf}Zm~\XPkSOT}\c

  jOUN\aXPlbS\RQdklQOP\ajdkzcz`WXPehQNP]N]Qd_

  }\_OaOZTOXVYSVd\O[\Y_TOSOTUNQd_WOQ\TShY]XSOTjPc

  _OUTShWO\XP]aOQXPiXhed]NQX_QYWXSOTQXPkO_e\^WXPk

  QXPQY]XWXPWO\YVXWXPWg\O]O_O\SNQgkjNSONQaOkOWYQX

  eR_OQYQXPdU_hUdQXP`WR_QOOZOeh`WO\OUg_NT]QTk]P_NTc

  jh]NTkQb_O_e\^Wb_WXPWXaUO_NmTWO\XP]TO]QgkQXPiTc

  iVaXP]QTk]NVajNkQXPXWXaXPoNQPVaZX_QOTVNWQXUN\^kYVNk

  XTWQP[gkQdkW\X]rX\RkQXPONaU_d]QXPMdQ\XWXVaQd]Qd_

  WN\TX[hSOTTjTOaQN\O]Qd_}\_OaO`SmlQgVTXkOWOeO_O]aXP

  j\myTVXVXZaOkSOTXSm|bR__dkMWRSdkVgSQX\OkQXP}mmmm

  {VOrP\YQOQXTSOTO_OVPQTSXa`gSO_O_QXSXT_Y_OWO\OSXVXPc

  eh]NTRrb_XNWaUaOSOTWVgX_\OQTkNT]dZh]NTk]QTk`XWXaNk

  QX_a]QdSNdNWTQP[aOQXP]PZZ\OrgO`rTVXVYZXPSOTNSjYQd

  SmvdUmnf\XP`]Qd_WN\TZ\OrhQdkWXVfWQP[dkj\R]dkQXP

  MdQ\XWXVaQd]NYVXPkQXPkQXUNakQdke\d]SNPQTShkSOTQdk

  SXT_b_TShksbhkQdkNWO\[aOkQXPm}WXSRVPdQdki\OjTRk

  PWh\oNXSmlQmOWOeO_O]aXP`WXPUNQd_WXVVhjP_OQhSOT

  UN]QbUg_dXUTVaOQXP`gSO_NTjTOaQN\dOa]ed]d`OrXfZTO

  W\^QdrX\RNUrO_a]QdSN]QX_OZ[OVSTjTSYmO\^_]Qd_NSc

  jhVb]dSOTX\bQX]fZSNVVXkQdk|mMdQ\XWYVNbk|N\T]]Xf

  Wm\P]Y]QXUXkMOj^_dk`XXWXaXkbkNSW\Y]bWXkQXP]dc

  UN\T_XfUdQ\XWXVaQdSmSmTSXjhUXP`[OT\gQT]NQd_NSjhVb]d`

  ]P_N[R\dQX_]PZZ\OrgO`NP[O\a]Qd]NQX_OZ[OVSTjTSYlfVc

  VXZXZTOQd_W\X]rX\RSOTQd_j\R]dQXPSOTW\YiOVNNTSYc

  _NkOWYQXg\ZXQXPUOSO\T]QXfMdQ\XWXVaQdmpd_NSjhVb]N

  gSVNT]NXajTXkX]PZZ\OrgOkUNNP[O\T]QaNk]NYVXPkQXPk]Pc

  _QNVN]QgkQdkgSjX]dkSOTQdkWO\XP]aO]dk`UNTjTOaQN\dO_Oc

  rX\RSOTNP[O\T]QaNk]QXTOQ\YSOTiXPVNPQhSm{N^\ZTXOZTc

  b_RXXWXaXk[\dUOQXjYQd]NNoXVXSVh\XPQd_gSjX]dQXP

  iTiVaXP`OVVRSOTQd_OWX]QXVhQXP]NYVOQOl[XVNaOYVb_

  Qb_iOeUajb_uSWOajNP]dk]QdOVSTjTShmpdi\OjTRgSVNT]N

  UNNP[O\T]QaNkSOT]PZ[O\dQh\TOXW\YNj\XkQXPlPVVYZXP

  SmMT[mnO\Q]T^QdkmlQXQgVXkWO\OQgedSNOWYQX_OZ[OVc

  STjTSY`UNQdr\X_QajOQdkSmMR[dknb]QXWXfVXP`VTQhjNoac

  b]dW\XkQTUh_QXP]PZZ\OrgOSOTQb_WO\XP]TO]Q^_`N_^X

  ]PZZ\OrgOkW\Y]rN\N]NYVXPkQXPkWO\T]QOUg_XPkOWYg_O

  O_QaQPWXQXPiTiVaXPQXPjb\NR_m

  (+'(!##!

  \d]SNPQTSYU_dUY]P_XPWg\O_OWOf]NbkQb_P[^_

  Qb_ONTU_h]Qb_W\Xgj\b_`Qb_UNV^_Qb_jTXTSdQTS^_]PUc

  iXPVab_SOTQb_UNV^_QXPlPVVYZXPUOkWXPOWNjhUd]O_

  NTknf\TX_`OWYTj\f]N^kQXPUg[\T]hUN\O`QNVg]edSNUN

  W\bQXiXPVaOQXPvmlm]QX_|N\YOYQb_p\T^_|N\O\[^_

  N]]OVX_aSdkQd_nP\TOShzzMO\QaXPwxzwmO\Y_]f]c

  ]bUXQXvmlmSOTWXVVRUgVdQXPlPVVYZXPmMNQRQXQgVXk

  QdkQNVNQhkWO\OQgedSNSOrgkSOTUXT\R]QdSO_QXSYVVPiO

  ]Qd_u]QaOQXPlPVVYZXP`YWXPUaVd]NNWTSOa\bk`UNO_OrXc

  \gk]QOX_YUOQOQb_jTOQNVN]R_Qb_W\Xgj\b_SOTQXg\ZX

  QXPk`XW\YNj\XkQXPvmlmSOTd[X\bjaOgOVNUg]O]NZN_Tc

 • !" !"!#

  $%&'()*+*,-%./)*+*+122-'3452121*6789*6:26

  ;[email protected]>[email protected]>FGACHGCIJAC

  KCC=>FCA=>>[email protected]>>HFEGH#[email protected]

  KC>EH?>H#NAO>P>GO#TUG>HR;=?=RV>A>G>R

  W>>R#X?ARWF>FAYVCA=JCAC=>ZC?CR

  A[DH?>HA[[email protected]>>J>=>L>AEGE=>

  E>>K=EG>>=>K=FAEC>FAM>FEFAIH

  C?FED?C>=AC=HDC=H=>GCF?CAKCDR

  B\]>GCAS^>?DA>Z=>>CF=CJLOR

  ?C>=_E>B?>E??CP`>=O

  FG==?OBT=X?A=>=>DA>SFOA

  ;A=IZ#"[email protected]>[email protected]

  CF[C=H>[email protected][C=HBFA>?>F=LC=ECO?>

  >[email protected]>_NU ;^[email protected]

  GE?>HFEG>A>DG>P>=G=D#

  b&/c%d+*13d$2)e29f'g'f3h27813d6i312&'2.3h6j

  ;A=>kl">A?CDG>L>KCR

  A=DR

  [email protected]>M>G==Hp>R

  A>J=HW>=AC>HN>G=A=>OHQADQC#

  $2&2f393h4*+*1q.rst2'&%1'+:u.

  [email protected]@>[email protected]>=JGHaGR

  [email protected]>=C?>A=UWJA>?

  aOAB>A=[=>H>CAHBEF>=F>R

  A>GOL>>GL>I]TN>=AC=?[#VAEC=>=

  =>@>FGOA>[email protected]?>A=>EAE?>F

  ?>HCFI>C#vFCOLHHADIH]#]A>??>@>H

  ]=DHDH#>=MAE#

  wx

  *

  yd./.1*+*t3&qg'u.1*6t29f'g'f(6

  ;aDQQ>k">Az{kz>=[A>|?#?#FA>?>R

  F=LC>L>[email protected]>=pCOVOAR

  Z

  aDNAIG=O>JAD#aaDFA>[email protected]@C

  MAIM>G==G=[BI #~GR

  [>=H #;[email protected]="C>=#!

  >L>>>D?C#VGGFAGL>>[email protected]?C=>EAR

  L==>FM[A>#

  ;=?EHCQ=A>J=DIMAInQ>FF#VDM>#V>AECOI?X#a#!EGC=C=F>A>C>==R

  E?=>HF>[email protected]>HGC`@G=G>DEA>>?FAD>=A>HDW?CH

  CJD?C>=>F=O?CGF#BF>FAH

  @>F=EF>?>`[email protected]@C>[email protected]

  >BCO>[email protected]>BG>DA=`>?>GG=DBKGI>R

  JO=>GF#B=FCHHF?CM>[email protected]>R

  >>=EG=?>`KCI>>L>?CM>G=

  A>OHM>ADH>=HF>[email protected]>H#>?=>C=E>@>

  B?>CIHMAIH>GLOCCFR

  @A>L[H>=>>GR

  ?>=>

  #V#o#ZFCOLHMAIHSQG#[email protected]=FECF=M>HB>[email protected]=?C>COR

  ?>[email protected]>=CKC=GCFAER

  >=>>FLC?>=H;ADFC`>HIX?=R

  [;A>=N>G=A>HQGCH

  N>G==IDHBCFAEIFHVCA=JCR

  AC=DAM#PDHB#V>>=[HI?=D=FAECG=?>F=LCW>

  ?>HFAA>??>[email protected]>LH

  A?>HVo>[email protected]?>HB

  #a>[email protected]?>#

  !#>[email protected]>[email protected]>G?>>[email protected]

  F>[email protected]>A>A=C=A=EE?O?F>HB

  ?CCG>[email protected]@=B>GGDFAF>EH?C

  [email protected]>>G>

  I>CA=?[BEFIH>C>=>[email protected]>FEOR

  MAAG>#"CQLC=>[email protected]?IJ>C=[

  >=C=EI?>H>K=E>[email protected]?>B

  C[EG=>>G=`E?CL>?C

  [email protected]>>E##!I?C>H[HBFM>R

  A>A`C=#>LBCCH>A>@H=>DGG

  ?=>JAD#UFAECHCC=>DGG?=>JAD=CACF=?=E

  QDAH?=GBCF>CC>E=>EGFAJAD

  CF=?>GGD>=FAHV>M>G=>CCH>@CAH>A=R

  @GV>CF=?=E?>H>=HCCMC>>[email protected]>R

 • !"#$%&'()

  *+,-/0123445,63-78/90:8;,[email protected]/09>,A;/511BCA;C94,9>8D820>5D=,85>:/,0

 • !"#

  $%'()*+)(, -.01234536762289360:4.0;

  [email protected]@BCB;>DE532F536;>:=1GH;5:DE5;GED=F

  >G85:EF5360;53I:;IH;>G35;I=;DE537J223980:4

  KLMNPQRSTPRUVWXWYZ[N\TNV]MNPW^NVQ_VN_]TNaT^Rba

  S`McNZZQNTWY_TN_VT^baNdT^[NacPWYNMNefRSVNT_V]]NMNg

  \RNebV]aVNYVhV]VNaVUMPS_hMVUM_VWSMWVQeTWVUMiN^Sg

  dWMW`QjUMVWYkl`NVWamnoVNelV]VWWPW[W_Y`PZ]RlMSTV]M

  hZ]_pMqS_]VWYM]`S[WYVWYrQsN_V]MPSRTWjbV]at\[Na

  tMN_VN_[Nauvn

  w3xy7yE6zF5|2DE;E6=;}GI:E

 • !""#$%"&'(( #!%)! & *+',-("*./&0#-"&123

  4!'5 *.-.('0!-6%!!-"!*#"!'0"'$'(1/&0#-"&1237( !('"."!!%*.+)6

  -8!'5&9.3!5')'!!%!!+'"!(!6!(&!"-"!211$'(!!*&)'-.%".%:--!*6 .%

  !(".%;!* (( ,%3

  [email protected]>EAFGHFIGCI=JAKLHJGHFIEJAMFNMOFP

  [email protected]>HFIJER?J=FISTFIHJPUFIG

  VWXWZ[\]^Z_`abcd`Zb`[\]^e[fg]hg]ab\ijZb\\f`bk\]lZ`m

  _iZbk[g_lnhgaiZ[hg]n[og]j\]bpbk[qg]jp[bnrsjjprnrX

  Wbktualgjkf\_igtgfg]t`Zrug]h\ka]r\_dZaiZlZ`klg`rp

  t_vakZfgb\jgurZfZ_Zibkbkf_gwfxy\akd`ZrZo_guh\b`[

  t`\zxtg][fg]xjg`_\`Z{xhZab\X|Z{ih\bg][y\_hgu[Z`m

  _\b`ahgu[hg]a\xjZbZhejkbg]W]jjxdg]}f_gaojefnabkr

  ZdZabpa]r\_dZaiZxjnrhZ[d`ZbglZjxbk[t`Zib\_k[fZb_im

  tZ[hZ[bk[~Zjl`t`lp[XZo_ialghZ`fvrbgb\abkt`vy\akaZ[

  d`Zxb`_\`Zab\ib\X|\\lbihkakrrZZbaZ_guX

  .37 3!"-!'#6!(,."! "( *%"&4!0$!* ((

  #&**0&%(&*&"%(,!'$(

  !((4''("."( &8&*6".%;!*

  (( ,%3

  F=URGAICRCHF?FG'"&**6&/06

  /-"*/*&"6&33&"*&&-6&/03'&%

  ("*,"&."5!"4!0$!* (( #**0(

  ( ,8,)(!0(!!!*.')#$'.!".

  !!-",*-."&**6&"&&,.$('!0!"(

  .)633-3!+5-(-"("!6".!"&'"%

  6!(&!"!( !(.)60(!"66!( "% !"!-"!"(

  (!"5"&&**0&!**5 !(*0( ( ,%

  !&!6!%3

  ?AUFGJCCF=O>GOEFIHLA>G-0'!"

  !6".5!%0(!( ( ,6-$&-."&&**0&!"

  "!6"&,&!%!5".-00'!+"6&

  0'5+((($6'% !(!!+'(rZdrn_i{g]h\bkakhZm

  aiZlZ`bkrZrvdlk]fgabp_`zk[bg]e_dg]aZ[}\jfi{nxhn[

  xb`\irZ`lZbZrgkbxxb`g`t]a^\_\i[g`lgrgh`le[a]rypl\[fg]

  Zrb`h\bnfi{\`gVphg[\aaZjgrilk[}fg]fjegrbnr\yr`lcr

  f_gojkhvbnre^\`\f`oZ_]ry\iZfxb`[g`lgrgh`le[\ll_\hxbkm

  b\[fg]fZ_ejZo\}e^g]rf\_`g_ia\`b`[t]rZbxbkb\[rZ\r`a^um

  a\`bgZibkhvaZ[X

  [email protected](!"'% !(*%"&&**0&!%

  (-"*,"&12 +'5('%"'' !("!

  *."&33"!0 5'(!-&0$!'.",'(!"&(6& !(".%

  -&"&0(!"(%'5-(% !("(%(-(%&!!"#--(

  "33-$'&%$!*#%-"!&"%!-"+)#!

  ("&$6! !(5*(-"!!&'8# 5)!(-(.'8*9.

  !"5 (,*06! !("*((!-$!*(%&$%3

  &$!'(-"#)'53

  M

  BOALH>GCOFGd`x[bg]shhXZffvabg|Zr`vl`X

  -"'( &)(-"'.!3''%121

  JFULA>GALGZfZrg]hiblZX0*--( (6!

  ".%!,%3:--!**6 .123

  JRNBAFGULGL=>JFULA>W\fb\ho_ig]}

  ~g_b`vbk[X}b`Zfeh\`r\Zfbkhe_Z\l\irkkhrphk\irZ`X

  ".%;'"(5".%1113

  HPAFGIKFFPE>Gd`x[bk[Zab\_xalgrk[X7(-"'6!

  "&-#!"%0(!!((53 -(%4*!."5'(3:--!*

  6 .1223

  JAMFNMOL

  FPKIAFG"#$%5'"(%/'6*(%123

  ".%(5.%!!"5%3

  A="#$% "8'(%8'(% 8'(%

  1223 ".%)*0% !(+(**0% 3.3#'&

  FPHHAFJAMCCFP"#$%"&123 -."&

  4*("(-"( #&**0&'(--#*(0.%3

  JNJGERH>BON"322!&5'(%8'&5'(

  %123 -.".%"!('6!% (*"3

  FOB"3!&5'(%8'&5'(%123

  -.".%! ,%-"6!%:-6 .%3

  ?JANJG

  >NR=M+.'6!"&4*("(-"( #&**0&4!

  *!( 5-"'&;! * (( ,%3335'"(%/'6*(%5%

  123

  [email protected]+.'6!"&4*("(-"( # !(&

  -(*!"'( #6*&4!*!($'6&;!* (( ,%!-"*(3

  313!&5'(%8'&5'(%5'"(%123

  [email protected]+.'6!4!0$!* (( ("( &

  4*("(-"( #&**0&/)./'(-""*.%3323!

  &5'(%8'&5'(%5'"(%123

  ?AM=RG+.'6!"&'+"( #/)*."( #

  &**0&8'(!%4"' '5-333!&5'(%

  8'&5'(%5'"(%123

  QB=HFILNFI+.'6!".%-.%!8(

  :--!*6 .%332235'"(%123

  [email protected]

  U=>ML==>AML=H>5'"(%/'6*(%123

  FAHMLH>G+.'6!".%&'#"'.%'($,%"&

  ;'"(5".33213!&5'(%8'&5'(%5'"(%12

  ('0!-6%&$&-"!*6 !($&.-(&)6$'(-,'!+&*5--"!(-"!'$6"&4'(( #

  0(!"!!"#$.3'0!-6%.-(&%,,(-"'+"!(3

  )&6"!("($'%.-6&-.%% (&'-('6"!(!"..'.6! !"5)-.%

  -"'(( !**5!".$'.-("."!"&".( !('"."!"&"0)%"(%!50 %"&'(( # 3*33

 • !"$%&'(")"*$+,%)-,%&)(!.-&''-/)&)-012&%-&30'."&-&30'

  43&!"5,60"(,0%"7)-7)587),59!-58,%,5:-"84*(1;,!'$

 • !"# $%'()*+,-+-,)-.$")/+,/+-,)-

  0123467879:;[email protected]:>EF:GH:CH;I9:BF:J>4=9:;A?=AAGA>[email protected]=IF4M8M;P

  ;LK4MC:Q7

  RSTVWXYZ[\]\[^_`_ZabWcYdVe_fghijZ_jVagk

  lmnopqprstnutvwxRkyzk{k|}stmttn!p~~n!wkk|}stpmntnrrqpvwykkRk|k

  yjbYfeij_[Y\SZ\[Y\VijgVe_fgb\YVWd_S\VjfYVijgk

  ikyk

  t(#p&"&p &'-,)-""

  Re\Tg

  WVeij

  Re\Tg

  WVeij

  y^[YRbSWk yj[\

  {YeY\ZWRZ_`\]ijY^k kij]Yd\

  WWVe\]WgRYdc\igk _ccYZidf[W

  xYSYb_ebfijW^Ve\igk YZV\cVY

  SYZYe\ddYk yVeYVd\

  {ijVcTgk\Y^Zk h]ig

  xYSYb\ddWg\[TZYigk RedYfY

  YcVief]Wgdigk RedYfY

  RhYVf]WgRdYcVc\igk _e\ccTg

  WWVeY[i]WYefYk RedYfY

  yeigR\ZZaYgk Yc\Z\[

  y_eY_fW^Ve\igk _eiSZVYdig

  Zeig_T]eigk RedYfY

  {idVib\ebWgW^Ve\igk {e^dW

  _\hY]\VWg{ddigk xYZY\ieY

  yS\[YY_\eiSiZijddYk YZV\cVY

  ijZadWk _ie\

  z\[idTiji[Y\dYj]i[fYk YZV\cVY

  Yc\Zi]WgW^Ve\igk kxYdYb\

  xYSY]TSijZig_T]kk w^Yeig|aeW

  {YVcYeiddYwijZ_jV^g|k YeheY

  jYbbaZijZfYgk kxYdYb\

  _i]ei]WZijV_\d^k Y`\eWg

  Sijb\ZYg\Y^Zk x_Vei[aeYcY

  [ijdb\YgYdij^Zk YZV\cVY

  z\[idif]WgRZa`Yd]eigk kefbZ\Y

  {YeVc\VWacSi\dY xiZbjeig k

  xYSijVc^gRYdc\ig iV\ k

  ZVcWYefY RedYfY k

  YhYd^V_\d^ YZV\cVY k

 • .