ανθρώπινα δικαιώματα 11

9
Ανθρώπινα δικαιώματα Αλέξανδρος Ευθυμιάδης

Transcript of ανθρώπινα δικαιώματα 11

Page 1: ανθρώπινα δικαιώματα 11

Ανθρώπινα δικαιώματα

Αλέξανδρος Ευθυμιάδης

Page 2: ανθρώπινα δικαιώματα 11

Ορισμός : Η Αμνηστία ( Amnesty )

ονομάζεται επίσημη απόφαση δια νόμου της κρατικής αρχής που απαλλάσσει και αναστέλλει την ισχύ των νόμων από τις νομικές συνέπειες ορισμένων παράνομων πράξεων ή πολιτικών εγκλημάτων, ειδικά στην δίκη και συνήθως για σύνολο ανθρώπων. Με την αμνηστία επέρχεται δηλαδή η απόσβεση της ποινικής αγωγής.

ΑΜΝΗΣΤΊΑ

Page 3: ανθρώπινα δικαιώματα 11

Η Διεθνής Αμνηστία (Amnesty International) είναι διεθνής μη κυβερνητική ανεξάρτητη οργάνωση που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και που έχει ως κύριο αντικείμενο την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί για όλους τους ανθρώπους της Γης, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο και ανεξαρτήτως πολιτικής παράταξης, ιδεολογίας, θρησκευτικού δόγματος, χρώματος, φυλής, ηλικίας, φύλου, εκπαίδευσης κτλ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Οργάνωσης, που υιοθετήθηκε κατά την 25η Διεθνή Γενική Συνέλευσή της τον Αύγουστο του 2001, όπου και προσδιορίστηκε ως όραμα όλοι οι άνθρωποι στη Γη ν' απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τέθηκε ως κυρίαρχη αποστολή η διεξαγωγή έρευνας για την πρόληψη και καταστολή των παραβιάσεων αυτών που πλήττουν ιδιαίτερα τη σωματική και διανοητική ακεραιότητα, την ελευθερία συνείδησης και έκφρασης καθώς και την αποτροπή κάθε διάκρισης.

Διεθνής Αμνηστία

Page 4: ανθρώπινα δικαιώματα 11

Άρθρο 1 Ολοι οι άνθρωποι

γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 5: ανθρώπινα δικαιώματα 11

Άρθρο 5Κανείς δεν

επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 6: ανθρώπινα δικαιώματα 11

ΑΡΘΡΟ 26 Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η

εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους.

Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τους.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 7: ανθρώπινα δικαιώματα 11

ΑΡΘΡΟ 27◦ Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει

ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να χαίρεται τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της.

◦ Καθένας έχει το δικαίωμα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συμφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστημονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνική παραγωγή του.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 8: ανθρώπινα δικαιώματα 11

ΑΡΘΡΟ 28◦ Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια

κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Page 9: ανθρώπινα δικαιώματα 11