ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ...

 • Τυ π

  ώ θη

  κε σ

  ε 10

  0% α

  να κυ

  κλ ω

  μ έν

  ο χ

  α ρ

  τί .

  Α΄, Β΄ & Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ

  114

  Ε ΥΕ

  Λ ΙΚ

  ΤΗ Ζ

  Ω Ν

  Η –

  Φ ΙΛ

  Α Ν

  Α ΓΝ

  Ω ΣΙ

  Α

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ΤΑΤΟΪΟΥ 121, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.: 210 28 04 800 • FAX: 210 28 19 550 www.psichogios.gr • e-mail: info@psichogios.gr K

  Ω Δ

  . Μ Η

  Χ/ ΣΗ

  Σ: 1

  17 67

  Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη

  Γα λά

  τε ια

  Γ ρ

  η γο

  ρ ιά

  δ ο

  υ -Σ

  ο υ

  ρ έ λη

  Ε Σ Ε Ι Σ Κ Ι Ε Μ Ε Ι Σ Π Α Ν Τ Α Σ ’ Ε Π Α Φ Η

  Αγ κα

  λι ά

  με π

  αρ αμ

  ύθ ια

  O ήρωάς μας έχασε τον ύπνο του, και μαζί και το κέφι του. Απελπισμένος καθώς ήταν, πήρε τηλέφω- νο τη γιαγιά του στο χωριό για να γκρινιάξει. Αυτή πο- λύ απλά του εξήγησε ότι τα παραμύθια που του έλεγε ήταν αυτά που του έδιναν κέφι και ύπνο, γιατί τα πα- ραμύθια είναι θησαυρός. Του υποσχέθηκε, μάλιστα, να του στείλει βιβλίο με πα- ραμύθια για να ξαναβρεί και τον ύπνο και τα όνειρα.

  Το ’πε και το ’κανε. Του έστειλε το βιβλίο… που κρα- τάτε, παιδιά, στα χέρια σας. Άντε, και καλά να περάσετε!

  Διαβάστε και τα άλλα υπέροχα βιβλία της αγαπημένης συγγραφέως που κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ.

  Αγκαλιά με

  παραμύθια

  Αγκαλιά με

  παραμύθια

 • ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: Κωνσταντίνα Παναγιώτου & ΣΙΑ Ο.Ε.

  © Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, 2013 © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2013

  Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2013

  ISBN 978-618-01-0205-5

  Τυπώθηκε σε 100% ανακυκλωμένο χαρτί.

  Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2121/1993

  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιο κτησίας. Απαγο-

  ρεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του εκδότη κατά οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο αντιγραφή, φωτοανα-

  τύπωση και εν γένει αναπαραγωγή, διανομή, εκμίσθωση ή δανεισμός, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση,

  παρουσίαση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλλευση

  του συνόλου ή μέρους του έργου.

  ÅÊ ÄÏ ÓÅÉÓ ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. ¸äñá: Ôá ôï À ïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str. 144 52 Ìå ôá ìüñ öù óç 144 52 Metamorfossi, Greece Âé âëé ï ðù ëåßï: Ìáõ ñï ìé ÷Ü ëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str. 106 79 ÁèÞ íá 106 79 Áthens, Greece Ôçë.: 2102804800 Tel.: 2102804800 Telefax: 2102819550 Telefax: 2102819550 www.psichogios.gr www.psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

  © Γαλατεια ΓρηΓοριαδου-Σουρελη 2013 / εκδοΣειΣ ΨυχοΓιοΣ 2013

 • 5

  Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού

  ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

  © Γαλατεια ΓρηΓοριαδου-Σουρελη 2013 / εκδοΣειΣ ΨυχοΓιοΣ 2013

 • Ç ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ-ΣΟΥΡΕΛΗ ãåí íÞ - èç êå óôç Ìá êå äï íßá. Ðñù ôï åì öá íß óôç êå óôçí ðáé- äé êÞ ëï ãï ôå ÷íßá ôï 1964 ìå ôï âé âëßï ×Ï ÑÅÕ Ï ÍÔÁÓ ÓÔÏ ÄÁ ÓÏÓ. ¸÷åé ãñÜ øåé ðïë ëÜ âé âëßá, ü÷é ìü- íï ãéá ðáé äéÜ êáé íÝ ïõò áë ëÜ êáé ãéá ενηλίκους. Åß- íáé ìÝ ëïò ôçò Åèíé êÞò Åôáé ñåß áò Åë ëÞ íùí Ëï ãï ôå- ÷íþí, ôïõ Êý êëïõ ôïõ Åë ëç íé êïý Ðáé äé êïý Âé âëß ïõ êáé ôçò Ãõ íáé êåß áò Ëï ãï ôå ÷íé êÞò Óõ íôñï öéÜò, êáé Ý÷åé ìü íé ìç ñá äé ï öù íé êÞ åê ðï ìðÞ. Âñá âåý ôç êå ôï 1964 áðü ôç Ãõ íáé êåßá Ëï ãï ôå ÷íé êÞ Óõ íôñï öéÜ êáé ôñåéò öï ñÝò áðü ôïí Êý êëï ôïõ Åë ëç íé êïý Ðáé äé- êïý Âé âëß ïõ, êá èþò êáé áðü ôï Ðáé äá ãù ãé êü Éí- óôé ôïý ôï ôçò ÐÜ íôï âá. Ôï üíï ìá ôçò óõã ãñá öÝως Ý÷åé áíá ãñá öåß óôïí ôé ìç ôé êü ðß íá êá ôïõ Äé å èíïýò Âñá âåß ïõ ¢íôåñ óåí. Ôï 1980, ç Áêá äç ìßá Áèç íþí ôçò áðÝ íåé ìå âñá âåßï ãéá ôçí ðñï óöï ñÜ ôçò, ãéá ôï óý íï ëï ôïõ Ýñ ãïõ ôçò, óôçí ðáé äé êÞ êáé åöç âé- êÞ ëï ãï ôå ÷íßá, åíþ ôï 2005, ç Åê êëç óßá ôçò Åë- ëÜ äáò ôçí ôß ìç óå ãéá ôçí ðñï óöï ñÜ ôçò óôá åñ ôæé á - íÜ êý ìá ôá êáé óôçí ðáé äé êÞ ëï ãï ôå ÷íßá.

  Áðü ôéò Åê äü óåéò ØÕ ×Ï ÃÉÏÓ êõ êëï öï ñïýí ôá âé- âëßá ôçò: ÍÔÏ-ÑÅ-ÌÉ ÊÉ ÅÍÁ ÓÊÕ ËÉ, Ï ÓÐÏÕÑ ÃÉ ÔÇÓ ÌÅ ÔÏ ÊÏÊ ÊÉ ÍÏ ÃÉ ËÅ ÊÏ, Ï ÌÅ ÃÁ ËÏÓ ÁÐÏ ×ÁÉ ÑÅ- ÔÉ ÓÌÏÓ, ÊÁ ÐÅ ÔÁÍ ÊÙÔ ÔÁÓ, ÐÁ Ó×Á, ÊÕ ÑÉÏÕ ÐÁ- Ó×Á, MIËÇÓÔÅ ÌÏÕ ÃÉÁ ÔÁ ×ÑÉ ÓÔÏÕÃÅÍÍÁ, ÊÏ - ÌÐÉÏÕÔÅÑÁÊÉ, ÁÃÁ ÐÇ ÌÏÕ, ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΛΑ ΦΟ ΝΤΕΝ, ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ και ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥ- ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.

  © Γαλατεια ΓρηΓοριαδου-Σουρελη 2013 / εκδοΣειΣ ΨυχοΓιοΣ 2013

 • 9

  Πρόλογος

  Ε, λοιπόν, τον έχασα. Κι έτσι έχασα και το κέφι μου. Γιατί όταν χάνω κάτι, γίνομαι θηρίο. Έψαξα… έψαξα… έφαγα τον κό- σμο! Έχασα, βλέπεις, τον ύπνο μου!

  Σκεφτόμουν να πω στον μπαμπά μου να γράψει στις εφημερίδες την εξής αγγελία:

  © Γαλατεια ΓρηΓοριαδου-Σουρελη 2013 / εκδοΣειΣ ΨυχοΓιοΣ 2013

 • 10

  «Ζητείται ύπνος. Όποιος τον βρει θα λάβει αμοιβή. Τηλεφωνήστε…»

  Ήμουν απελπισμένος όταν θυμήθηκα τη γιαγιά. Ναι… ναι… έφυγε βιαστικά για το χωριό και φαίνεται πως πήρε μαζί και τον ύπνο μου και το κέφι μου. Την πήρα τηλέ- φωνο.

  «Γιαγιά μου, πήρες μαζί σου και τον ύπνο μου και το κέφι μου. Ψάξε καλά στα πράγ- ματά σου, γιαγιάκα μου, γιατί θα… πεθά- νω…»

  Άκουσα το γέλιο της γιαγιάς, τέτοιο γέλιο που κόντεψα να κουφαθώ.

  «Ναι! Βρήκα τους θησαυρούς σου. Τα πα- ραμύθια που σου έλεγα σου έδιναν κέφι και… ύπνο. Τα παραμύθια είναι θησαυ- ρός. Μα εγώ θ’ αργήσω να ’ρθω να σου τα φέρω. Γι’ αυτό σου στέλνω βιβλίο με παρα- μύθια και θα βρεις και τον ύπνο και όνει- ρα και κέφι».

  «Σ’ ευχαριστώ, γιαγιά μου», είπα. «Σ’ αγαπώ και καλά να περάσεις», απά-

  ντησε.

  © Γαλατεια ΓρηΓοριαδου-Σουρελη 2013 / εκδοΣειΣ ΨυχοΓιοΣ 2013

 • 11

  Μου έστειλε το βιβλίο… είναι αυτό που κρατάς στα χέ