Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η -...

of 18 /18
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου Συντακτική ανάλυση Ενότητα 11η Επικίνδυνες συμμαχίες Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη Φιλόλογος, ΜΕd users.sch.gr/olpaizi

Embed Size (px)

Transcript of Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η -...

Page 1: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Γ΄ Γυμνασίου

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Επιμέλεια: Όλγα Παΐζη

Φιλόλογος, ΜΕd

users.sch.gr/olpaizi

Page 2: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Ὦ Ἀγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες Λακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν, φίλος

καὶ σύμμαχος ἐγενόμην,

κατηγορούμενο στο υποκείμενο

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

δοτική

αντικειμενική στα φίλος και

σύμμαχος

κλητική προσφώνηση

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος

κατηγορούμενο στο υποκείμενο

κλητική προσφώνηση

κατηγορηματικός προσδιορισμός

στο Λακεδαιμόνιοι

επιθετική μετοχή ως επιθετικός

προσδιορισμός στο

Λακεδαιμόνιοι

Page 3: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὅτε τοῖς Ἀθηναίοις ἐπολεμεῖτε,

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση

αντικείμενο

ρήματος

ρήμα

ὑμεῖς:

υποκείμενο ρήματος

Page 4: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν,

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

αντικείμενο

ρήματος ρήμα

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος - μετοχής

κατηγορούμενο

του αντικειμένου

τροπική μετοχή,

συνημμένη στο

υποκείμενο του ρήματος

αντικείμενο

μετοχής

επιθετικός

προσδιορισμός στο τὸ

ναυτικόν

Page 5: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ ἵππου μαχόμενος μεθ’ ὑμῶν

εἰς τὴν θάλατταν κατεδίωκον τοὺς πολεμίους.

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

αντικείμενο

ρήματος

ρήμα

τροπική μετοχή,

συνημμένη στο

υποκείμενο του ρήματος

κατηγορηματικός προσδιορισμός

στο ἐγώ

εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος - μετοχής

εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός της συνοδείας

εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

Page 6: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Καὶ διπλοῦν οὐδὲν πώποτέ μου οὔτε ποιήσαντος οὒτ’ εἰπόντος

πρὸς ὑμᾶς ἒχοιτ’ ἂν κατηγορῆσαι.

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

τελικό

απαρέμφατο αντικείμενο

ρήματος

ρήμα

κατηγορηματικές μετοχές

που αναφέρονται στο αντικείμενο του

απαρεμφάτου μου, που είναι και υποκείμενό τους

σύστοιχο

αντικείμενο των μετοχών

επιθετικός

προσδιορισμός στο διπλοῦν

ὑμεῖς:

υποκείμενο ρήματος –

απαρεμφάτου ταυτοπροσωπία

επιρρηματικός προσδιορισμός

του χρόνου

εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός

της εχθρικής διάθεσης

αντικείμενο

απαρεμφάτου

Page 7: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὥσπερ Τισσαφέρνους (ἒχοιτ’ ἂν) (κατηγορῆσαι)

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική παραβολική πρόταση

αντικείμενο

απαρεμφάτου

ρήμα

τελικό

απαρέμφατο αντικείμενο

ρήματος

ὑμεῖς:

υποκείμενο ρήματος –

απαρεμφάτου ταυτοπροσωπία

Page 8: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Τοιοῦτος δὲ γενόμενος νῦν οὕτω διάκειμαι ὑφ’ ὑμῶν

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

εναντιωματική

μετοχή, συνημμένη στο

υποκείμενο ρήματος

ρήμα εμπρόθετος

επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού

αιτίου

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος –

μετοχής

κατηγορούμενο στο υποκείμενο

της μετοχής επιρρηματικός προσδιορισμός

του χρόνου

επιρρηματικός προσδιορισμός

του τρόπου

Page 9: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση

ρήμα εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

του τόπου

ἐγώ: υποκείμενο

ρήματος

αντικείμενο ρήματος

τῇ ἐμαυτοῦ: επιθετικός

προσδιορισμός στο χώρᾳ

γενική κτητική στο

χώρᾳ

Page 10: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

εἰ μή τι συλλέξομαι

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση

ρήμα

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος

αντικείμενο

ρήματος

Page 11: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὧν ἂν ὑμεῖς λίπητε

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική υποθετική πρόταση

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος

αντικείμενο ρήματος

Page 12: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὥσπερ τὰ θηρία (συλλέγονται)

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική αναφορική παραβολική πρόταση

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος

Page 13: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Ἃ δὲ μοι ὁ πατὴρ καὶ οἰκήματα καλὰ καὶ παραδείσους καὶ δένδρων

καὶ θηρίων μεστοὺς κατέλιπεν,

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση, αντικείμενο στο ρήμα ὁρῶ της κύριας πρότασης

που ακολουθεί

γενικές

αντικειμενικές από το μεστούς

ρήμα

επεξηγήσεις στο Ἃ

υποκείμενο

ρήματος

επιθετικός προσδιορισμός στο οἰκήματα

άμεσο αντικείμενο

ρήματος

έμμεσο αντικείμενο

ρήματος

επιθετικός προσδιορισμός

στο παραδείσους

Page 14: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ἐφ’ οἷς ηὐφραινόμην

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα ονοματική αναφορική πρόταση

ρήμα

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος

εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός

της αιτίας

Page 15: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ταῦτα πάντα ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα, τὰ δὲ κατακεκαυμένα.

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

κατηγορηματική μετοχή που αναφέρεται στο τὰ μέν, το οποίο είναι και

υποκείμενό της

ρήμα

ἐγώ:

υποκείμενο ρήματος

αντικείμενο ρήματος

κατηγορηματικός προσδιορισμός

στο ταῦτα

επιμεριστικές παραθέσεις στο

ταῦτα

κατηγορηματική μετοχή

που αναφέρεται στο τὰ δέ, το οποίο είναι και

υποκείμενό της

Page 16: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

Εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια,

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος αντικείμενα

ρήματος

Page 17: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Κύρια πρόταση

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος

άμεσο αντικείμενο

ρήματος

Page 18: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 11η - Συντακτική ανάλυση

ὅπως ταῦτ’ ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι.

Συντακτική ανάλυση

Ενότητα 11η

Επικίνδυνες συμμαχίες

Όλγα Παΐζη

Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα διδάξατε

της προηγούμενης κύριας πρότασης

ρήμα

υποκείμενο

ρήματος

γενική κατηγορηματική

κτητική στο ταῦτ’

επιθετική μετοχή ως επιθετικός

προσδιορισμός στο ἀνδρῶν

τελικό

απαρέμφατο αντικείμενο

μετοχής

ἄνδρας: υποκείμενο

απαρεμφάτου ετεροπροσωπία

αντικείμενο

απαρεμφάτου

επιρρηματικός

προσδιορισμός του τρόπου