ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση –...

16
ΙΒΕΠΕ Γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Transcript of ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση –...

Page 1: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

ΙΒΕΠΕΓνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

Κατάλογος

ΕκπαιδευτικώνΠρογραµµάτων

Page 2: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Εξειδίκευση Πιστοποίηση Κοινωνική

Κατάρ

τιση

Ευθύνη

Επιµό

ρφ

ωση Πρωτοπορία Αξιοπιστία Ποιότητα ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης

AΘΗΝΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΠΑΤΡΑ | ΒΟΛΟΣ

To reinforce people with updated knowledge and skills.

We believe in partnerships, based on ethics, aiming at continuous improvement

and quality results.

OUR COMMITMENTTo become a benchmark in vocational training &

lifelong education of professionals in Greece and in the greater region of Southeastern Europe.

OUR VISIONThe in-depth research

of our partners’ educational needs and creation

of appropriate custom-made training programs.

OUR POLICY

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓια την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών µας έχουµε αναπτύξει και εφαρµόζουµε Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που πληροί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO9001:2015, για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, ενώ συγχρόνως εφαρµόζουµε Πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχειριστικής Επάρκειας σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, για προγραµµατισµό και διαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Επίσης, το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 17024 του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤο ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της ∆ια Βίου Μάθησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Από το 1980 παρακολουθούµε συνεχώς τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σχεδιάζοντας & υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράµµατα για εργαζοµένους, αυτοαπασχολούµενους, ανέργους και ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα εκπαιδευτικά µας προγράµµατα σχεδιάζονται σύµφωνα µε την πραγµατική προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων ανά κλάδο οικονοµίας και ανά επάγγελµα και έχουν ως σκοπό να βοηθήσουν τους καταρτιζοµένους να διαµορφώσουν ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό επαγγελµατικό προφίλ. Παράλληλα, δίνουµε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, εκπαιδεύοντας και πιστοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό τους βάσει των τρεχουσών τους αναγκών.

38+ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣΓια περισσότερα από 38 χρόνια, υλοποιούµε καινοτόµα εκπαιδευτικά προγράµµατα σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο, αλλά και ενδοεπιχειρησιακά. Η άµεση σύνδεσή µας µε όλους τους παραγωγικούς τοµείς και η µακροχρόνια εµπειρία µας, µας επιτρέπουν να είµαστε αποτελεσµατικοί σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και σε προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συνεργαζόµαστε µε περισσότερες από 800 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πανεπιστήµια και experts από όλο τον κόσµο. Το εξειδικευµένο, άρτια καταρτισµένο προσωπικό µας και τα υψηλής ποιότητας standards που ακολουθούµε, καθιστούν το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αξιόπιστο συνεργάτη για την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού.

γνώσεις & δεξιότητες για πρωτοπορία

Page 3: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

1

Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .................................................................................................. 2

101. Ασφάλεια ..................................................................................................................................................................................................... 2

102. Αυτοματισμοί ........................................................................................................................................................................................... 2

103. Βιομηχανική Ηλεκτρολογία............................................................................................................................................................. 3

104. Βιομηχανική Μηχανολογία .............................................................................................................................................................. 3

105. Βιομηχανική Ψύξη ................................................................................................................................................................................. 4

106. Ειδικά Προγράμματα Τροφίμων ................................................................................................................................................... 4

107. Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον ..................................................................................................................................... 4

108. Μεταλλουργία .......................................................................................................................................................................................... 4

109. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι ............................................................................................................................................................ 5

110. Παραγωγή ................................................................................................................................................................................................... 5

111. Στοιχεία Μηχανών ................................................................................................................................................................................. 6

112. Συγκολλήσεις ............................................................................................................................................................................................ 6

113. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού .............................................................................................................. 6

114. Χειριστές ..................................................................................................................................................................................................... 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ............................................................................................................................ 8

201. Logistics........................................................................................................................................................................................................ 8

202. Μanagement .............................................................................................................................................................................................. 8

203. Μarketing .................................................................................................................................................................................................... 9

204. Εισαγωγές - Εξαγωγές ......................................................................................................................................................................... 9

205. Εργασιακά .................................................................................................................................................................................................. 9

206. Ιδιωτική Ασφάλεια - Security ......................................................................................................................................................... 9

207. Ναυτιλιακά (complied with STCW requirements, Cyprus approved) .............................................................................. 10

208. Ξένες Γλώσσες ...................................................................................................................................................................................... 10

209. Πληροφορική ......................................................................................................................................................................................... 10

210. Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών ....................................................................................................................................... 10

211. Πωλήσεις .................................................................................................................................................................................................. 11

212. Τουριστικά Επαγγέλματα .............................................................................................................................................................. 11

213. Χρηματοοικονομικά .......................................................................................................................................................................... 11

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ............................................................................................................................................. 12

301. Condition Monitoring ........................................................................................................................................................................ 12

302. Μachinery ................................................................................................................................................................................................ 12

303. Μaintenance ........................................................................................................................................................................................... 12

304. Pharmaceutical ..................................................................................................................................................................................... 12

305. Process ....................................................................................................................................................................................................... 13

306. Safety .......................................................................................................................................................................................................... 13

307. Welding ...................................................................................................................................................................................................... 13

Page 4: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

101. Ασφάλεια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

101.01 Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 16

101.02 Ασφάλεια Εργασιών σε Ύψη 12

101.03 Ασφαλής Φόρτωση και Μεταφορά Φορτίων 12

101.04 Ασφαλής Χειρισμός Περονοφόρων Οχημάτων 16

101.05 Διαχείριση Ασφάλειας στην Επιχείρηση 16

101.06 Ασφαλής Χρήση Ανυψωτικών Μηχανημάτων. Γερανοί - Γερανογέφυρες 16

101.07 Σχεδιασμός Διαχείρισης της Ασφάλειας κατά την Εκτέλεση Τεχνικών Έργων και Συντηρήσεων 16

101.08 Ασφαλής Αμυντική Οδήγηση 8

101.09 Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρολογικούς Χώρους 16

101.10 Ασφάλεια κατά την Εκτέλεση Θερμών Εργασιών 8

101.11 Ασφάλεια Εργαστηρίων 16

101.12 Ασφάλεια στα Χυτήρια & στη Βιομηχανία Μετάλλων 8

101.13 Ασφαλής Χρήση Χημικών Ουσιών 8

101.14 Ο Ρόλος του Εργοδηγού στην Ασφάλεια Εργασίας 16

101.15 Ασφαλής Χρήση Εργαλείων Χειρός & Φορητών Εργαλείων Ισχύος 4

101.16 Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία 16

101.17 Στρατηγική Μείωσης Πυρκαγιών & Πυροπροστατευτικός Σχεδιασμός 16

101.18 Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στην Επιχείρηση 16

101.19 Τεχνικοί Ασφαλείας Γ' Κατηγορίας (Πιστοποιημένο Πρόγραμμα) 10

101.20 Τεχνικοί Ασφαλείας Β' Κατηγορίας (Πιστοποιημένο Πρόγραμμα) 35

101.21 Μετρήσεις Επικίνδυνων Αερίων - Έλεγχος της Ατμόσφαιρας - Εργασία σε Περιορισμένους Χώρους - Κίνδυνοι

16

101.22 Πρώτες Βοήθειες 12

101.23 Έρευνα & Διάσωση σε Βιομηχανικά Ατυχήματα 16

101.24 Εκπαίδευση Ομάδας Πυροπροστασίας σε Δεξαμενές Αερίων Καυσίμων 8

101.25 Εργασίες σε Ύψος - Εξοπλισμός Ασφαλείας - Διάσωση 16

101.26 Χρήση Αναπνευστικών Συσκευών Διαφυγής 8

101.27 Lockout – Tagout (Ασφάλιση – Απασφάλιση Εγκαταστάσεων) 5

102. Αυτοματισμοί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

102.01 Ηλεκτρολογικοί Αυτοματισμοί 20

102.02 Πνευματικοί Αυτοματισμοί 24

102.03 Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί 24

Page 5: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

3

102.04 Υδραυλικοί Αυτοματισμοί 24

102.05 Ηλεκτροϋδραυλικοί Αυτοματισμοί 24

102.06 Μετρήσεις & Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών (Instrumentation) 24

102.07 PLC SIMATIC S7-300, A’ Επίπεδο 24

102.08 PLC SIMATIC S7-300, Β’ Επίπεδο 24

102.09 Βιομηχανικά Δίκτυα Επικοινωνίας Profibus DP 16

102.10 PLC - ALLEN BRADLEY - Ελεγκτές LOGIX, RSLogix 5000 24

102.11 WinCC Flexible 24

102.12 Μεθοδολογία Εντοπισμού Βλαβών σε Συστήματα της Σειράς S7-300 16

102.13 AC- Drives Siemens Micro Master 16

102.14 PLC - TIA PORTAL 24

103. Βιομηχανική Ηλεκτρολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

103.01 Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 16

103.02 Βιομηχανική Ηλεκτρολογία & Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 16

103.03 Ηλεκτρολογικές Ρυθμίσεις - Μετρήσεις 20

103.04 Προστασίες Υποσταθμών Υψηλής - Μέσης Τάσης / Ψηφιακοί Ηλεκτρονόμοι 24

103.05 ELOT HD 384 – Έλεγχοι Εγκαταστάσεων και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη 24

103.06 Γειώσεις & Αντικεραυνική Προστασία 8

103.07 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση 24

103.08 Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric 24

103.09 Τεχνολογία & Συντήρηση Ηλεκτρικών Κινητήρων 16

103.10 ePLAN Electric P8 Advanced 24

104. Βιομηχανική Μηχανολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

104.01 Μηχανολογικό Σχέδιο 24

104.02 Αναλογικές & Ένθετες Βαλβίδες Υδραυλικών Συστημάτων 16

104.03 Δίκτυα Ατμού 16

104.04 Μεταφορικές Ταινίες - Ταινιόδρομοι 16

104.05 Ευθυγράμμιση Μηχανών με laser & Συμβατικά 8

104.06 Αντλίες και Επιλογή Αντλιών 24

104.07 Διατάξεις Μετάδοσης της Κίνησης 24

104.08 PED (Pressure Equipment Directive) - Οδηγία της E.E.για εξοπλισμό υπό πίεση 16

Page 6: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

4

105. Βιομηχανική Ψύξη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

105.01 Εγκαταστάσεις Βιομηχανικής Ψύξης 24

105.02 Αυτοματισμοί Βιομηχανικής Ψύξης και Κλιματισμού 20

105.03 Βιομηχανικός Κλιματισμός 24

105.04 Κανονισμός F-GAS & Επαγγελματική Ψύξη 8

106. Ειδικά Προγράμματα Τροφίμων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16

106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16

106.03 Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP & ISO 22000) 16

106.04 Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων με Πιστοποίηση από ΕΦΕΤ 10

106.05 Αρχές Ποιοτικού Ελέγχου Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 16

106.06 Οργανοληπτική Αντίληψη Ποιότητας Τροφίμων 12

107. Ενέργεια - Φυσικό Αέριο - Περιβάλλον

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

107.01 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις 20

107.02 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Θερμομόνωση, Υγρομόνωση 20

107.03 Γεωθερμικές Εγκαταστάσεις 20

107.04 Λειτουργία & Συντήρηση Δικτύων Φυσικού Αερίου Βιομηχανικών και Μεγάλων Εμπορικών Εγκαταστάσεων

20

107.05 Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτηρίων 60

107.06 Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης 30

107.07 Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού 30

107.08 Βασικές Γνώσεις Θερμαστών - Αρχιθερμαστές 16

107.09 Διαχείριση Υδατικών Πόρων & Υγρών Αποβλήτων 16

107.10 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Ανακύκλωση 16

107.11 Μέθοδοι Εξοικονόμησης Ενέργειας 8

108. Μεταλλουργία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

108.01 Μεταλλουργία για μη Μεταλλουργούς 16

108.02 Τυποποίηση Χαλύβων/Κραμάτων & Θερμικές Κατεργασίες 16

Page 7: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

5

109. Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

109.01 Υπέρηχοι Μετρήσεις Πάχους (UTM/Thickness Measurement) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 40

109.02 Υπέρηχοι Έλεγχος Συγκολλήσεων (UT/Welds) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 80

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 120

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 120

109.03 Υπέρηχοι Έλεγχος Χυτών (UT/Castings) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 80

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 120

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 120

109.04 Διεισδυτικά Υγρά (PT) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 24

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 40

109.05 Μαγνητικά Σωματίδια (MT) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 24

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 40

109.06 Ερμηνεία Ραδιογραφίας (RI) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 56

109.07 Ραδιογραφική Δοκιμή (RT) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 80

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 120

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 120

109.08 Οπτικός Έλεγχος (VT) με δυνατότητα Πιστοποίησης

Πιστοποίηση κατά SNT-TC-1A (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά EN-ISO 9712 (Level II) 40

Πιστοποίηση κατά PCN (Level II) 40

110. Παραγωγή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

110.01 Οργάνωση και Διοίκηση της Παραγωγής (Production Management) 24

110.02 Lean Manufacturing - Λιτή Παραγωγή 24

110.03 Ολοκληρωμένη Στρατηγική Αξιοπιστίας Παραγωγικού Εξοπλισμού 24

Page 8: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

6

111. Στοιχεία Μηχανών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

111.01 Ανοχές, Συναρμογές 16

111.02 Τεχνολογία Οδοντωτών Τροχών 8

111.03 Εφαρμογές Εδράνων Κύλισης (Ρουλεμάν) 16

111.04 Ομοαξονικές Συνδέσεις Ατράκτων (Σύνδεσμοι - Κόμπλερ) 8

111.05 Στατική και Δυναμική Στεγανοποίηση 8

111.06 Η Μετρολογία & η Σημασία της στη Συντήρηση 16

112. Συγκολλήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

112.01 Οξυγονοκοπή 8

112.02 Κοπή Μετάλλων με Πλάσμα 8

112.03 Συγκόλληση με Ηλεκτρόδιο Τήξεως MMA με δυνατότητα Πιστοποίησης 24

112.04 Συγκόλληση με τη Μέθοδο TIG με δυνατότητα Πιστοποίησης 24

112.05 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MIG με δυνατότητα Πιστοποίησης 24

112.06 Συγκόλληση με τη Μέθοδο MAG με δυνατότητα Πιστοποίησης 24

112.07 Συγκόλληση με τη Μέθοδο Οξυγόνου Ασετυλίνης με δυνατότητα Πιστοποίησης 24

112.08 Απαιτήσεις Συγκολλήσεων για Δοχεία Υψηλής Πίεσης (PED) 12

112.09 Διαδικασίες Εφαρμογής & Αναφοράς Συγκόλλησης σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ, ASME (WPS/WPQR)

8

112.10 Εφαρμογή και Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Νέου Προτύπου ΕΝ 1090-1 στις Μεταλλικές Κατασκευές

20

113. Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

113.01 Λίπανση Βιομηχανικού Εξοπλισμού 16

113.02 Τεχνολογία & Συντήρηση Αντλιών 24

113.03 Συντήρηση Αεροσυμπιεστών 16

113.04 Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων & Λεβήτων 20

113.05 Management και Οργανική Ανασυγκρότηση της Συντήρησης 24

113.06 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 24

113.07 Διαγνωστική Θερμογραφία Η-Μ Εγκαταστάσεων 24

113.08 Τεχνικές Ανάλυσης των Δονήσεων στη Διάγνωση Βλαβών του Περιστροφικού Εξοπλισμού 24

113.09 Τεχνολογία Πεπιεσμένου Αέρα: Συντήρηση & Ενεργειακή Διαχείριση 16

113.10 Οι βλάβες στον Η-Μ εξοπλισμό. Πρόληψη, Διάγνωση & Θεραπεία 24

Page 9: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

7

114. Χειριστές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

114.01 Αυτόνομη Συντήρηση για Χειριστές Μηχανολογικού Εξοπλισμού 20

114.02 Αυτόνομη Συντήρηση για Χειριστές Αυτοματοποιημένων Συστημάτων 20

114.03 Βασικές Ηλεκτρολογικές Γνώσεις για Χειριστές Μηχανολογικού Εξοπλισμού 20

114.04 Χειριστές Εργαλειομηχανών - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών (NC - CNC)

20

Page 10: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

201. Logistics

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

201.01 Οργάνωση & Διοίκηση Δικτύων Διανομής 20

201.02 Πρόβλεψη Παραγγελιών και Έλεγχος Αποθεμάτων 16

201.03 Οργάνωση και Διαχείριση Lean Αποθήκης 16

202. Μanagement

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

202.01 Συστήματα Αξιολόγησης Ανθρωπίνου Δυναμικού 16

202.02 Αποτελεσματική Καθοδήγηση (Coaching) και Ανάπτυξη Ομάδας 24

202.03 Διοίκηση Έργων (Project Management) 24

202.04 MS Project 16

202.05 Γραμματεία Διοίκησης με δυνατότητα Πιστοποίησης 35

202.06 Εκπαίδευση Ομαδαρχών - Εργοδηγών στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 16

202.07 Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων σε Μεσαία Στελέχη Επιχειρήσεων 16

202.08 Management για Εργοδηγούς και Μεσαία Στελέχη Παραγωγής & Συντήρησης 24

202.09 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός - Business Plan 16

202.10 Αρχές Ευθυγράμμισης της Διοίκησης Παραγωγής με την Εταιρική Στρατηγική 24

202.11 Διοίκηση Βάσει Στόχων (Management by Objectives) 24

202.12 Διαχείριση Xρόνου και Άγχους (Time Stress Management) 16

202.13 Κατάρτιση και Διαπραγμάτευση Συμβολαίων Προμήθειας, Τεχνικών Αγαθών και Υπηρεσιών 16

202.14 Management of Industrial Projects (Διοίκηση Βιομηχανικών Έργων) 24

202.15 Risk Management in Industrial / Construction Projects - Διαχείριση Κινδύνων σε Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα

16

202.16 Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων (Decision Making Process) 16

202.17 In Focus: Conflict Management & Communications

Διαδραστικά εργαστήρια για επικοινωνία, επιρροή, διαχείριση παραπόνων και συγκρούσεων 16

202.18 Βελτίωση της Ικανότητας Διαχείρισης Άγχους σε Επαγγελματικό & Προσωπικό Επίπεδο

The Pilot and the Monk Paradigm - Control starts in your mind 16

202.19 Team Building - Βιωματικό Εργαστήριο για Δημιουργία Πραγματικής Ομάδας 24

202.20 Executive Coaching & Mentoring 16

Page 11: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

9

203. Μarketing

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

203.01 Αρχές Marketing για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 16

203.02 Marketing Υπηρεσιών 20

203.03 Εξαγωγικό Marketing & Επικοινωνία 16

203.04 Marketing για Πωλητές - Διανομείς 20

203.05 Web Marketing & Επικοινωνία μέσω Social Media 16

203.06 Στρατηγικές Τιμολόγησης 8

204. Εισαγωγές - Εξαγωγές

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

204.01 Διαδικασίες Μεταφορών στο Εξωτερικό 16

204.02 Εξαγωγικό Εμπόριο - INCOTERMS 8

204.03 Ηλεκτρονικό Τελωνείο 16

205. Εργασιακά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

205.01 Νεοψηφισθέντες Ασφαλιστικοί & Εργατικοί Νόμοι 8

205.02 Ασφαλιστική – Εργασιακή Ανάλυση 12

205.03 Το Νέο Υπερταμείο «ΕΦΚΑ» βάσει των Νόμων Ν.4387/16 & Ν.4416/16 6

205.04 Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων 10

206. Ιδιωτική Ασφάλεια - Security

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

206.01 Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ -ΕΟΠΠΕΠ

105

206.02 Ταχύρυθμο Πρόγραμμα Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας 30

206.03 Εκπαίδευση Προσωπικού Super Market σε Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” 16

206.04 Εκπαίδευση Προσωπικού Ξενοδοχείων σε Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” 28

206.05 Εκπαίδευση Προσωπικού Τραπεζών σε Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” 16

206.06 Εκπαίδευση Προσωπικού Εκπαιδευτηρίων σε Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” 16

206.07 Εκπαίδευση Προσωπικού Αερολιμένων σε Θέματα Ιδιωτικής Ασφάλειας “Security” 24

Page 12: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

10

207. Ναυτιλιακά (complied with STCW requirements, Cyprus approved)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

207.01 Operational Use of Electronic Chart Display & Information Systems (ECDIS - GENERIC) 30

207.02 Global Maritime Distress & Safety System / General Operator (GMDSS/GO) 72

207.03 Advanced Training Oil Tanker Cargo Operations 50

207.04 Ship Security Officer (SSO) / Company Security Officer (CSO) & Internal Auditor 16

208. Ξένες Γλώσσες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

208.01 Business English 40

208.02 Τεχνική Ορολογία κατόπιν

συνεννόησης

209. Πληροφορική

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

209.01 Βασικές Έννοιες (Windows - Office - Internet - Email) 40

209.02 Επεξεργασία Κειμένου (WORD) με δυνατότητα Πιστοποίησης 16

209.03 Υπολογιστικά Φύλλα (EXCEL) με δυνατότητα Πιστοποίησης 16

209.04 Τεχνικές Παρουσιάσεων (POWER POINT) με δυνατότητα Πιστοποίησης 16

209.05 Βάσεις Δεδομένων (ACCESS) με δυνατότητα Πιστοποίησης 16

209.06 Βασικές Γνώσεις Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (Photoshop) με δυνατότητα Πιστοποίησης 20

209.07 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 2D με δυνατότητα Πιστοποίησης 20

209.08 Σχεδίαση με Χρήση του AUTOCAD 3D με δυνατότητα Πιστοποίησης 30

209.09 Στατιστική Ανάλυση με τη Χρήση του Πακέτου SPSS 8

209.10 Search Engine Optimization (SEO) 8

209.11 Σχεδιαστής Ιστοσελίδων με δυνατότητα Πιστοποίησης 25

210. Ποιότητα και Βελτίωση Διεργασιών

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

210.01 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Total Quality Management (TQM) 20

210.02 Στατιστικός Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών (Statistical Process Control) 16

210.03 Σήμανση CE (CE Marking) 12

210.04 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14000, EMAS) 16

210.05 Βελτίωση Επιχειρηματικής Απόδοσης μέσω Ελέγχου Κόστους Παραγωγής - Ποιότητας 20

210.06 Δείκτες Απόδοσης & Σύστημα Διαχείρισης Δεικτών (KPIs, BSC) 16

210.07 Διαπίστευση Εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005 40

210.08 OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801: 2008 Σύστημα Διαχείρισης για την Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία

16

Page 13: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

11

210.09 Διαχείριση Κινδύνων Βάσει του ISO 31010 (Risk Management) 24

210.10 Εκπαίδευση Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015

16

210.11 Έλεγχος Ποιότητας στα Βιομηχανικά/Κατασκευαστικά Έργα 16

210.12 Σήμανση CE Δομικών Μεταλλικών Προϊόντων & Κατασκευών 16

210.13 Lean Six Sigma Yellow Belt - IASSC Certified 40

210.14 Lean Six Sigma Green Belt - IASSC Certified 40

210.15 Lean Six Sigma Black Belt - IASSC Certified 80

210.16 Διοίκηση για τη Λιτή Επιχείρηση 16

210.17 Επιχειρησιακά Εργαλεία Λιτής Διαχείρισης, 5S & 8 Wastes 24

210.18 Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Solving) 24

210.19 Lean Μεθοδολογία για τον Επιχειρησιακό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό 40

210.20 KAIZEN – Lean Continuous Improvement Culture 24

211. Πωλήσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

211.01 Στρατηγικές Διαχείρισης Πελατών - CRM 24

211.02 Οικονομικά για Πωλητές - Διανομείς 16

211.03 Key Account Management 16

211.04 Διαπραγματεύσεις για Στελέχη Πωλήσεων 16

211.05 Τεχνικά Προσόντα και Γνώσεις Επιτυχημένου Πωλητή με δυνατότητα Πιστοποίησης 30

211.06 e – Commerce με δυνατότητα Πιστοποίησης 35

212. Τουριστικά Επαγγέλματα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

212.01 Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου (Receptionist) με δυνατότητα Πιστοποίησης (Certified Tourism Executive - CTE) 30

213. Χρηματοοικονομικά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

213.01 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 24

213.02 Οικονομικά για Μη Οικονομικούς 16

213.03 Μηχανογραφημένη Λογιστική 24

213.04 Αναγκαία Χρηματοοικονομικά για Στελέχη (Finance Essentials for Decision Making) 16

213.05 UCP 600 «Οι Νέοι Κανόνες για τις Πιστώσεις» 8

213.06 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 15

213.07 Μεθοδολογία Εσωτερικών Ελέγχων (Οικονομικών - Διαχειριστικών) Υπηρεσιών 8

213.08 Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών με δυνατότητα Πιστοποίησης 40

Page 14: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

12

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

301. Condition Monitoring

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

301.01 Lubrication Management and Analysis (Field Analyst) Cat I Based on ISO 18436-4 BINDT CM GEN App C (BINDT PCN Certification Exam)

40

301.02 Lubrication Management and Analysis (Field Analyst) Cat II Based on ISO 18436-4 BINDT CM GEN App C (BINDT PCN Certification Exam)

40

301.03 Mastering Lubrication Technology (ICML Exams) 32

301.04 Thermography – Category 1 Based on ISO18436-7 & SNT-TC-1A (BINDT PCN Cert. Exam) 40

301.05 Vibration Analysis Category 1 BINDT PCN Accredited to ISO 18436-2 (BINDT PCN Cert. Exam) 40

301.06 Vibration Analysis Category 2 BINDT PCN Accredited to ISO 18436-2(BINDT PCN Cert. Exam) 40

301.07 Vibration Analysis Category 3 BINDT PCN Accredited to ISO 18436-2 (BINDT PCN Cert. Exam) 40

301.08 Acoustic Emission-Category 1 Based on ISO 18436-6 32

301.09 Infraspection Level I Certified Infrared Thermographer® 40

302. Μachinery

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

302.01 Pump Technology 24

302.02 Basic Operation and Theory Of Steam/Gas Turbines, Co-Generation and Combined Cycle Plants 32

303. Μaintenance

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

303.01 Achieving World Class Maintenance Performance 40

303.02 Effective Reliability Management 24

303.03 Turnaround Best Practices-Planning, Scheduling & Management of Shutdowns 24

303.04 Maintenance Practices for Improved Plant Profits 24

303.05 The Plant Wellness Way Operational Excellence System 24

303.06 Design and Maintenance of Aboveground Atmospheric Storage Tanks 24

304. Pharmaceutical

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

304.01 Pharmaceutical Process Development 24

304.02 Root Cause Investigation for CAPA 24

Page 15: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

13

304.03 Qualifying Vendors for Api’s, Packaging Materials 16

304.04 Process Validation 16

304.05 Audits 16

304.06 CGMP in the Analytical Laboratory & Quality Change Control 16

304.07

CGMP Topics for Pharmaceutical Industries

Selection of 6 Pharmaceutical Topics based on your Company's needs 4 - 24

304.08 CGMP In The Laboratory, Microbiological Control and Validation 24

304.09 Process & Cleaning Validation 16

305. Process

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

305.01 Plastics Injection Molding 24

305.02 Applying Reliability Engineering 24

305.03 Design, Inspection & Evaluation Of Refractory Materials for Refineries 24

305.04 Process Design for Process Plant Equipment 32

305.05 Mechanical Design of Process Plant Equipment 32

305.06 Practical Distillation Technology 24

305.07 Troubleshooting of Distillation Processes 24

305.08 GLP / GDP 24

306. Safety

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

306.01 Hazard & Operability Study (HAZOP) for Team Members & Team Leaders 40

306.02 Enviromental Hazard Identification (ENVID) 24

306.03 Incident Investigation Root Cause Analysis 40

306.04 Process Hazard & Layer Protection Analysis 24

306.05 Safety in Process Design & Relief System Design 40

306.06 Machinery Risk Assessment to EN ISO 12100 and related Standards 24

307. Welding

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Δ.Ω.

307.01 Welding Inspector PCN Certified 40

Page 16: ΙΒΕΠΕ · 106.01 Μικροβιολογία Τροφίμων 16 106.02 Συντήρηση – Συσκευασία Τροφίμων και Αλλοιώσεις 16 106.03 Υγιεινή