ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

54
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφείς Α.Βακάλη Η. Γιαννόπουλος Ν. Ιωαννίδης Χ.Κοίλιας Κ. Μάλαμας Ι. Μανωλόπουλος Π. Πολίτης Γ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίου Λυκείου Ενιαίου Λυκείου Διδάσκων: Τσιωτάκης Παναγιώτης

description

Παρουσίαση του κεφαλαίου 10 για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Transcript of ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

Page 1: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συγγραφείς Α.ΒακάληΗ. ΓιαννόπουλοςΝ. ΙωαννίδηςΧ.ΚοίλιαςΚ. ΜάλαμαςΙ. ΜανωλόπουλοςΠ. Πολίτης

Γ΄ τάξη Τεχνολογικής ΚατεύθυνσηςΓ΄ τάξη Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Ενιαίου ΛυκείουΕνιαίου Λυκείου

Διδάσκων: Τσιωτάκης Παναγιώτης

Page 2: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 3: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 3

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Κάθεπρόβλημαδιαιρείταισεμικρότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α αΣτοτέλοςταεπιμέρουςυπ προβλήματα είναι αρκετάαπλάώστεοιαντίστοιχοιαλγόριθμοιναμπορούννασχεδιασθούνκαιναγραφούνεύκολα

Οτελικόςαλγόριθμοςτουπροβλήματοςανάγεταισεπολλούςαπλούστερουςεπίμέρουςαλγόριθμους

Page 4: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 4

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Τμηματικόςπρογραμματισμόςονομάζεταιητεχνικήσχεδίασηςκαιανάπτυξηςτωνπρογραμμάτωνωςένασύνολοαπόαπλούστερατμήματαπρογραμμάτων

Page 5: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 5

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Π μ 1αράδειγ α ’ΑξιολόγησητωναποτελεσμάτωντωνμαθητώνΓ

ΛυκείουσταμαθήματαειδικότηταςΤοσύνθετοαυτόπρόβλημαγιανααντιμετωπισθεί

πιοεύκολαπρέπεινααναλυθείσεεπιμέρουςμικρόττεραπροβλήματα

ΕισαγωγήδεδομένωνΕπεξεργασίαδεδομένωνΕκτύπωσηαποτελεσμάτων

Page 6: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 6

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Π μ 1αράδειγ α

ÚΤατρίααυτάτμήματαμπορούννααναλυθούνπερισσότερο

Εισαγωγή δεδομένων

Καταχώρισηδεδομένων

Έλεγχοςδεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων

Υπολογισμόςμέσηςτιμής

Υπολογισμόςτυπικήςαπόκλισης

Κατανομήσυχνοτήτων

Δημιουργίαγραφικώνπαραστάσεων

Εκτύπωση αποτελεσμάτων

Εκτύπωσηπινάκωνσυχνοτήτων

Εκτύπωσηγραφικώνπαραστάσεων

Page 7: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 7

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Μπορούμεναεκμεταλλευτούμεταπρογράμματαπουέχουμεήδηγράψει

Ότανένατμήμαπρογράμματοςεπιτελείένααυτόνομοέργοκαιέχειγραφείχωριστάαπότουπόλοιποπρόγραμματότεαναφερόμαστεσευποπρόγραμμα

Page 8: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 8

Τμηματικός προγραμματισμόςΤμηματικός προγραμματισμός

Page 9: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 9

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 10: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 10

Χαρακτηριστικά των υποπρογρ/τωνΧαρακτηριστικά των υποπρογρ/των

Οχωρισμόςενόςπρογράμματοςσευποπρογράμματαπροϋποθέτειτηνανάλυσητουαρχικούπροβλήματοςσεμικρότεραυποπροβλήματα

Ηδυσκολίααυξάνεταιόσοπιομεγάλοκαιπιοσύνθετοείναιτοπρόβλημα

Ησωστήεφαρμογήτουτμηματικούπρογραμματισμούαπαιτείμελέτηστηνανάλυσητουπροβλήματοςεμπειρίαστονπρογραμματισμόταλέντοκαιφυσικάγνώσεις

Page 11: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 11

Χαρακτηριστικά των υποπρογρ/τωνΧαρακτηριστικά των υποπρογρ/των

Κάθε υποπρόγραμμα έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο

Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα ως προς τη συντήρηση αυτόνομα

Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλο και να εκτελεί μόνο μία λειτουργία

Page 12: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 12

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 13: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 13

Πλεονεκτήματα τουΠλεονεκτήματα τουτμηματικού προγραμματισμούτμηματικού προγραμματισμού

Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθμου και του αντιστοίχου προγράμματος

Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράμματος

Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράμματος

Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραμματισμού

Page 14: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 14

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 15: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 15

ΠαράμετροιΠαράμετροι

Ταυποπρογράμματαενεργοποιούνταιαπόκάποιοάλλοπρόγραμμαήυποπρόγραμμα

Τοαρχικόπρόγραμματοοποίοονομάζεται κύριοπρόγραμμα

Τουποπρόγραμμαείναιαυτόνομοκαιανεξάρτητοτμήμαπρογράμματοςαλλάσυχνάπρέπειναεπικοινωνείμετουπόλοιποπρόγραμμα

δέχεταιτιμέςαπότοτμήμαπρογράμματοςπουτοκαλείκαιμετάτηνεκτέλεσηεπιστρέφεισεαυτόνέεςτιμέςτααποτελέσματα

Page 16: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 16

ΠαράμετροιΠαράμετροι

Οιτιμέςαυτέςπουπερνούναπότοέναυποπρόγραμμαστοάλλολέγονταιπαράμετροι

Οιπαράμετροιμεταβλητέςενόςπρογράμματοςχρησιμοποιούνταιόμωςγιαναπερνούντιμέςσταυποπρογράμματα

Page 17: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 17

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 18: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 18

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Υπάρχουνδύοειδώνυποπρογράμματαοιδιαδικασίε ς καιοι συναρτήσεις

ανάλογαμετοείδοςτηςλειτουργίαςπουκαλείταιναεπιτελέσει

Οιδιαδικασίεςμπορούνναεκτελέσουνοποιαδήποτελειτουργίααπόαυτέςπουμπορείναεκτελέσειέναπρόγρ

ραμμαΝαεισάγουνδεδομέναναεκτελούνυπολογισμούςναμετ

αβάλλουντιςμεταβλητώνκαινατυπώνουναποτελέσματα

Μετηχρήσηπαραμέτρωνοιτιμέςμεταφέρονταικαισταάλλαυποπρογματα

Page 19: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 19

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Αντίθεταηλειτουργίατωνσυναρτήσεωνείναιπιοπεριορισμένη

Οισυναρτήσειςυπολογίζουνμόνομίατιμήαριθμητικήχαρακτήραήλογικήκαιμόνοαυτήνεπιστρέφουνστουποπρόγραμμαπουτηνκάλεσε

Οισυναρτήσειςμοιάζουνμετιςσυναρτήσειςτωνμαθηματικώνκαιηχρήσητουςείναιόμοιαμετηχρήσητωνενσωματωμένωνσυναρτήσεωνπουυποστηρίζειηγλώσσαπρογραμματισμού

Page 20: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 20

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Τόσοοισυναρτήσειςόσοκαιοιδιαδικασίεςτοποθετούνταιμετάτοτέλοςτουκυρίουπρογράμματος

ΟισυναρτήσειςεκτελούνταιαπλάμετηνεμφάνισητουονόματοςτουςσεοποιαδήποτεέκφρασηενώγιαναεκτελεστούνοιδιαδικασίεςχρησιμοποιείταιηειδικήεντολήΚΑΛΕΣΕκαιτοόνοματηςδιαδικασίας

Page 21: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 21

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Page 22: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 22

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Θαδιασπάσουμετοπρόγραμμασετρίαυποπρογράμματαπουεκτελούντιςτρειςπαραπάνωλειτουργίες

Ταπρώτουποπρόγραμμαπρέπειναδιαβάζειτηνακτίνακαινατηνεπιστρέφειστοκύριοπρόγραμμαυλοποιείταιμεδιαδικασία

Page 23: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 23

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Page 24: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 24

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Τοδεύτεροπρέπειναυπολογίζειτοεμβαδόνκαιναεπιστρέφειτηντιμήστοκύριοπρόγραμμα

ΤουποπρόγραμμααυτόπαίρνειτηντιμήτηςακτίναςκαιεπιστρέφειμόνομίατιμήτηντιμήτουΕμβαδού

Τοείδοςτηςσυνάρτησηςδηλαδήητιμήπουεπιστρέφειδηλώνεταιστηναρχήτηςσυνάρτησης

Page 25: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 25

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Page 26: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 26

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Τοτρίτουποπρόγραμματυπώνειτοαποτέλεσμα

Εφόσοναπαιτείταιαπόαυτόηεκτέλεσητηςλειτουργίαςτηςεκτύπωσηςπρέπειναυλοποιηθείμεδιαδικασία

Page 27: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 27

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Page 28: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 28

Διαδικασίες και συναρτήσειςΔιαδικασίες και συναρτήσεις

Ότανεκτελεστείτοπρόγραμμαθαζητήσειαπότοχρήστηναεισάγειμιατιμήγιατηνακτίνακαιθαεμφανίσειτοεμβαδότουκύκλου

Ανηεισαγόμενητιμήγιατηνακτίναείναιτότεθαηοθόόνηθαπαρουσιάζειταεξής

Δώσε την ακτίνα

10

Το εμβαδό του κύκλου είναι : 314

Page 29: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 29

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 30: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 30

Ορισμός και κλήση συναρτήσεωνΟρισμός και κλήση συναρτήσεων

ΤοόνοματηςσυνάρτησηςείναιοποιοδήποτεέγκυροόνοματηςΓΛΩ ΣΣΑΣ

Ηλίσταπαραμέτρωνείναιμιαλίσταμεταβλητώντωνοποίωνοιτιμέςμεταβιβάζονταιστησυνάρτησηκατάτηνκλήση

Page 31: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 31

Ορισμός και κλήση συναρτήσεωνΟρισμός και κλήση συναρτήσεων

Οισυναρτήσειςμπορούνναεπιστρέφουντιμέςόλωντωντύπωνδεδομένωνπουυποστηρίζειηγλώσσα

ΜιασυνάρτησηλοιπόνμπορείναείναιΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΑΚΕΡΑΙΑΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΛΟΓΙΚΗ

Στιςεντολέςτουσώματοςτηςσυνάρτησηςπρέπειυποχρεωτικάναυπάρχειμίαεντολήεκχώρησηςτιμήςστοόνοματηςσυνάρτησηςστοπροηγούμενοπαράδειγμαα Εμβαδό κύκλου Π ^^

Page 32: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 32

Ορισμός και κλήση συναρτήσεωνΟρισμός και κλήση συναρτήσεων

Κάθεσυνάρτησηεκτελείταιόπωςακριβώςεκτελούνταιοιενσωματωμένεςσυναρτήσειςτηςγλώσσας

Απλώςαναφέρεταιτοόνοματηςσεμιαέκφρασηήσεμίαεντολήκαιεπιστρέφεταιητιμήτης

Στοπαράδειγμαησυνάρτησηεκτελείταιμετηνεντολή Ε Εμβαδό κύκλου

Page 33: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 33

Ορισμός και κλήση συναρτήσεωνΟρισμός και κλήση συναρτήσεων

Τοκύριοπρόγραμμαπριντηνκλήσητηςσυνάρτησηςγνωρίζειτηντιμήτης

μεταβλητής

Κατάτηνκλήσημεταβιβάζεταιαυτήητιμήστηναντίστττττ τττ τττ τττ τ τ τοιχημεταβλητή της συνάρτησης

Ησυνάρτησηυπολογίζειτοεμβαδόντουκύκλουκαιτοαποτέλεσμααυτόεκχωρείταιστοόνοματηςσυνάρτησης

ΜετοτέλοςτηςσυνάρτησηςγίνεταιεπιστροφήστοκύριοπρόγραμμαόπουητιμήτουεμβαδούεκχωρείταιστημεταβλητήΕ

Page 34: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 34

Τμηματικός προγραμματισμός Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγ/σμού Παράμετροι Διαδικασίες και συναρτήσεις

– Ορισμός και κλήση συναρτήσεων– Ορισμός και κλήση διαδικασιών

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 35: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 35

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

Ηλίσταπαραμέτρωνείναιμιαλίσταμεταβλητώντωνοποίωνοιτιμέςμεταβιβάζονταιπροςτηδιαδικασίακατάτηνκλήσηήκαιεπιστρέφονταιστοκύριοπρόγραμμαμετάτοτέλοςτηςδιαδικασίας

Page 36: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 36

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

Κάθεδιαδικασίαεκτελείταιότανκαλείταιαπότοκύριοπρόγραμμαήάλληδιαδικασία

ΗκλήσησεδιαδικασίαπραγματοποιείταιμετηνεντολήΚΑΛΕΣΕ πουακολουθείταιαπότοόνοματηςδιαδικασίαςσυνοδευόμενομέσασεπαρενθέσειςμετηλίσταπαραμέτρων

Page 37: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 37

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

Page 38: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 38

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

Σεκάθεπερίπτωσηκλήσηςδιαδικασίαςμπορείναγίνεταιπέρασματιμώνμέσωτηςλίσταςπαραμέτρων

ννννννννΣτηνπερίπτωσητηςδιαδικασίαςΕίσοδος δεδομένωνγίνεταιεπιστροφήστοκύριοπρόγραμματηςτιμήςτηςακτίναςενώστηδιαδικασίαΕκτύπωσηγίνεταιμεταβίβασητηςτιμήςτουεμβαδούαπότοκύριοπρόγραμμαστηδιαδικασία

Page 39: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 39

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΔηλαδήηΕίσοδος δεδομένων δέχεται μια τιμή απόπληκτρολόγιοτηνεκχωρείστημεταβλητήΑριθμόςκαικατάτηνεπιστροφήμετάτοτέλοςτηςδιαδικασίαςγ

γγγίνεταιμεταβίβασηαυτήςτηςτιμήςστημεταβλητή τουκύριουπρογράμματος

ΑντίθεταστηδιαδικασίαΕκτύπωσηκατάτηνκλήσητηςμεταβιβάζεταιητιμήτηςμεταβλητήςΕτουκύριουπρογράμματοςστημεταβλητήΑποτέλεσματηςδιαδικασίας

Page 40: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 40

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

ΣτοσυγκεκριμένοπαράδειγμακάθεδιαδικασίαέχειαπόμίαπαράμετροΣτηγενικήπερίπτωσημπορούνναυπάρχουνκαμίαμίαήπερισσότερεςπαράμετροι

Ότανυπάρχουνπολλέςπαράμετροιτότεάλλεςχρησιμοποιούνταιγιαναμεταβιβάσουντιμέςστηδιαδικασίακαιάλλεςγιαναεπιστρέψουντιμέςστοκύριοπρόγραμμα

Page 41: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 41

Ορισμός και κλήση διαδικασιώνΟρισμός και κλήση διαδικασιών

Κάθεδιαδικασίαήσυνάρτησημπορείνακαλείταιαπότοκύριοπρόγραμμαήάλληδιαδικασία

Σεκάθεπερίπτωσημετάτοτέλοςτηςεκτέλεσηςτηςδιαδικασίαςγίνεταιεπιστροφήακριβώςμετάτοσημείο

’απ όπουκλήθηκε

Page 42: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 42

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

Ηκλήσητωνδιαδικασιώνγίνεταιμεαπλήαναφοράτουονόματοςτους

ς Κάθευποπρόγραμμαπρέπειναέχειμόνομίαείσοδοκαιμίαέξοδο

οΟισυναρτήσειςμπορούνναυπολογίζουνκαιναεπιστρέφουνμόνομίατιμή

ΛΛρ ωτ

Σωστό

ΛΛωστ

Page 43: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 43

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΠοιαηεπικεφαλίδατηςσυνάρτησης Εμβαδόπουυπολογίζειτοεμβαδόενός Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ Κ τριγώνουΕ βυ

ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΗΕμβαδόβυ

ΒΣΥΝΑΡΤΗΣΗΕμβαδό

�����������ΓΣΥΝΑΡΤΗΣΗΕμβαδόβυ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ

ΔΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣΥΝΑΡΤΗΣΗΕμβαδό

Page 44: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 44

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΤιθατυπώσουνοιεπόμενεςεντολές…Α 10Β 5ΚΑΛΕΣΕ διαδ(Α,Β)ΓΡΑΨΕ Α,Β…ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ διαδ(Γ,Δ)…..Α 0Β 0ΓΡΑΨΕ Α,Β…..

Β

ΓΔ

Page 45: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 45

ΕρωτήσειςΕρωτήσεις

ΕΟιμεταβλητέςπουισχύουνμόνοστουποπρόγραμμαπουδηλώθηκανλέγονται ………

Ηλίστατων…………παραμέτρωνεμφανίζεταιστηδήλωσητωνυποπρογραμμάτων ενώηλίστατων………………παραμέτρωνστηνκλήσητους

τυπικών

τοπικές

πραγματικών

Page 46: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 46

Βιβλίο ΜαθητήΒιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο Κεφάλαιο 1010 : Υποπρογράμματα : Υποπρογράμματα

Page 47: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 47

Συμβουλές – Υποδείξεις Συμβουλές – Υποδείξεις

Δημιουργίαδιαγράμματοςγιατηνιεραρχίαανάμεσασταυποπρογράμματα

Τουποπρόγραμμαυλοποιείταιμεδιαδικασίαήμεσυνάρτηση

Μήπωςυπάρχεικάποιοέτοιμουποπρόγραμμαπουναεπιτελείτηνίδιαεπεξεργασία

Κάθευποπρόγραμμαναείναιόσοπιοανεξάρτητογίνεταιαπόταυπόλοιπα

ΝαορίζεταιοτύποςτηςσυνάρτησηςΣωστήαντιστοίχισητυπικώνκαιπραγματικώνπαραμ

έτρων

Page 48: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 48

Επιπλέον παραδείγματα (Τ_ΔΤ1)Επιπλέον παραδείγματα (Τ_ΔΤ1)

Page 49: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 49

Επιπλέον παραδείγματα (Τ_ΔΤ2)Επιπλέον παραδείγματα (Τ_ΔΤ2)

Page 50: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 50

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

τυπικώνδιαδικασίες συναρτήσεις

απεριόριστη

Page 51: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 51

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

ΛΛεστ

Σωστό

ΛΛωστ

Λάθος

Page 52: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 52

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

9. Τι θα τυπώσουν οι παρακάτω εντολές

..

. . Τι � � � � � � � � � � � ��� ì ... . �� ìύ ·¯ – ½. . . . .. . . . . ... . ��. . ��ìύ·¯ – ½ Π2γ ξ üν �

Á. 5,10,0

Â. 5,10,-5

Ã. –5,10,0

Ä. –5,10,-5

Page 53: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 53

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης

10. Τι θα τυπώσουν οι παρακάτω εντολές

É ψ ° ήο É ψ ° ή ... . ψ ° ήο� ά 2�. . . . .. . . . . ... . ψ °. . . . . . . . . ψ ° ήο� ά 2� � � ε� �� ι

Á. Á

Â. Â

Ã.

Ä. Ä

Page 54: ΑΕΠΠ ΚΕΦ 10

26/10/09 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 54

Τεστ αυτοαξιολόγησηςΤεστ αυτοαξιολόγησης