ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η...

28
1919 2019 ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΤΉΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΏΝ ΔΡΑΣΕΏΝ

Transcript of ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η...

Page 1: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΤΉΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΟΡΤΑΣΤΙΚΏΝ ΔΡΑΣΕΏΝ

Page 2: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Το 2019 είναι έτος ορόσημο για τη λειτουργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της. Η ΓΣΕΒΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι η ιστορία μας είναι ο πολιτισμός μας, έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη διερεύνηση και προβολή της ιστορίας της, που εξελίσσεται παράλληλα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Page 3: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση Συντεχνιών Σωματείων Εργοδοτών Ελλάδοςαπό 30 αντιπροσώπους εργοδοτικών σωματείων

Σύνδ

εσμο

ς Συν

τεχν

ιών

Αθην

ών

Πειρ

αιά

Ζεύς

Σω

τήρ,

190

0 πε

ρίπο

υ

Page 4: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019Αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας για την απόκτηση του κεντρικού κτιρίου της ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα [20/01]

Συνέντευξη Τύπου ανακήρυξης του 2019 σε έτος εορτασμού των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ και παρουσίαση προγράμματος εορταστικών και επιστημονικών εκδηλώσεων, Αθήνα [23/01]

Page 5: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Φω

τογρ

αφία

: 13

Πανε

παγγ

ελμα

τικό

Συνέ

δριο

, 11/

2/19

29, Π

ηγή:

lore

m ip

sum

Ομοσπονδίες και σωματεία μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή διεξήγαγαν εράνους για τους ομότεχνους πρόσφυγες και τους αποστρατευόμενους εφέδρους

Η κα

ταστ

ροφη

της Σ

μύρν

ης 1

922

- Βrit

ish

Path

é

Page 6: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Εκδήλωση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, Θεσσαλονίκη, [20/02]

Παρουσίαση 1ης εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το έτος 2019, Αθήνα

Page 7: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Αιματηρή απεργία των επαγγελματιών στις 10 Μαρτίου 1927 για τη διατήρηση του ενοικιοστάσιου καιτη μείωση της υψηλής φορολογίας

Συγκ

έντρ

ωση

επαγ

γελμ

ατιώ

ν 19

27

Page 8: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019Εκδήλωση “Γυναίκες και συνδικαλισμός”, Αθήνα [08/03]

Συνέντευξη Τύπου για την κεντρική εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα [27/03]

Βιβλιοπαρουσίαση έκδοσης “Η ΓΣΕΒΕΕ στον 20ο αιώνα”, Αθήνα

Page 9: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Εκατοντάδες συνδικαλιστικά στελέχη με δημοκρατικές αντιλήψειςβρέθηκαν σε φυλακές και εξορίες μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967

Λαμπ

αδηφ

ορία

επαγ

γελμ

ατοβ

ιοτε

χνώ

ν 19

63

Page 10: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019Κεντρική εκδήλωση εορτασμού “100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,[02/04]

Eκδήλωση“100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, Πάτρα

Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα [17/04]

Page 11: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Η ΓΣΕΒΕ αναστέλει τη λειτουργία της λόγω της κατάληψης της Ελλάδας από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής το 1941

Μικ

ροπω

λητέ

ς 194

4 - Ε

ΛΙΑ

ΜΙΕ

Τ

Page 12: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΑΐΟΣ 2019Βιβλιοπαρουσίαση Λευκώματος “1919-2019, 100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”, Αθήνα

Εκδήλωση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, Κρήτη

Εκδήλωση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, Ιωάννινα

Page 13: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της δεκαετίας του 1960, των Αγίων Πάντων γιορταζόταν η «Ημέρα του Επαγγελματοβιοτέχνου»

Ετήσ

ια γ

ιορτ

ή σω

ματε

ίου

Κατα

στημ

αταρ

χών

Κομμ

ωτώ

ν 19

39

Page 14: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Εκδήλωση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, Λάρισα

Βιβλιοπαρουσίαση έκδοσης “Η ΓΣΕΒΕΕ στον 21ο αιώνα”, Αθήνα

Page 15: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Το 1995 ιδρύεται από τη ΓΣΕΒΕΕ το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων

Σιδη

ρουρ

γείο

195

0 - Μ

ουσε

ίο Μ

πενά

κη

Page 16: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

Περιφερειακές θεματικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ

Page 17: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Το ωράριο και η επαγγελματική στέγη απασχόλησαν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις αρχές της Μεταπολίτευσης

Συγκ

έντρ

ωση

Θεσ

σαλο

νίκη

198

6

Page 18: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

Περιφερειακές θεματικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ

Page 19: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Τη δεκαετία του 1990 η ΓΣΕΒΕΕ γίνεται επίσημος κοινωνικός εταίρος με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για την ΕΓΣΣΕ

Υπογ

ραφή

Εθν

ικής

Γενι

κής Σ

υλλο

γική

ς Σύμ

βαση

ς Εργ

ασία

ς

Page 20: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκδήλωση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ & μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα”, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση 2ης εξαμηνιαίας έρευνας οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕγια το έτος 2019, Αθήνα

Page 21: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Τον Οκτώβριο του 1985 γίνεται πανελλαδική απεργία με κύριο αίτημα τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος

Πορε

ία σ

τη Β

ουλή

για

τον

εκδη

μοκρ

ατισ

μό το

υ ΣΚ

των

ΕΒΕ

- 198

4

Page 22: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Έκθεση “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”, Αθήνα

Διήμερο Επιστημονικό Συνέδριο “100 Χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”, Αθήνα

Page 23: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Το 2006 ιδρύεται από τη ΓΣΕΒΕΕ το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης των θέσεων της

Συνά

ντησ

η ΓΣ

ΕΒΕΕ

- CN

A στ

η Ρώ

μη -

2014

Page 24: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Περιφερειακές θεματικές εκδηλώσεις & παρουσίαση ψηφιακής έκθεσης “100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”

Page 25: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

Η εποχή των μνημονίων βρήκε για άλλη μία φορά τη ΓΣΕΒΕΕ στο δρόμο για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Κινη

τοπο

ίηση

ΓΣΕ

ΒΕΕ

- 201

7

Page 26: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Bιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης “Θέματα ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ και των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, Αθήνα

Περιφερειακές θεματικές εκδηλώσεις & παρουσίαση ψηφιακής έκθεσης “100 χρόνια ΓΣΕΒΕΕ”

Page 27: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

1919

Ένωση Συντεχνιών

και Σωματείων Εργοδοτών

Ελλάδος

ΕΣΣΕΕ

ΕΒΣΕΈνωση

Βιοτεχνικών Συντεχνιών

της Ελλάδος

ΓΣΒΠΕΓενική

Συνομοσπονδία Βιοτεχνών και

Παραγωγών της Ελλάδος

ΓΣΕΒΕΓενική

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος

ΓΣΕΒΕΕΓενική

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της

Ελλάδας

1920

1921

1924

1988

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ

Page 28: ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ · Στις 16 Ιανουαρίου 1919 ιδρύεται η Ένωση ... Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και της

ΓΣΕΒΕΕ Αριστοτέλους 46,104 33, Αθήνατηλ.: 210 3816600 fax: 210 3820735

Δομές ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΑθήναΑριστοτέλους 46,104 33, Αθήνατηλ: 210 8544666/210 8846852fax: 210 8543636/210 8846853

Κεντρική ΜακεδονίαΚωλέττη 24,546 27, Θεσσαλονίκητηλ: 2310 545967fax: 2310 546275

Δυτική ΕλλάδαΠανεπιστημίου 170, 264 43, Πάτρατηλ: 2610 438557 fax: 2610 461766

ΘεσσαλίαΚαστοριάς 2α, 413 35, Λάρισατηλ: 2410 579876-7 fax: 2410 579878

Ήπειρος Σταύρου Νιάρχου 94, 45 500, Ιωάννινατηλ: 26510 44727 fax: 26510 44541

ΚρήτηΒασιλείου Πατρικίου 11,714 09, Ηράκλειο Κρήτηςτηλ: 2810 361040 fax: 2810 361150

1919 2019

ΓΣΕΒΕΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ