ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1...

33
ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον οδηγό τις γραπτές οδηγίες σχετικές με τη μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη; α Ο παραλήπτης. Λ β Η τροχαία. Λ γ Ο αποστολέας. Σ 2 Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις της Συμφωνίας ADR: α Αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε περιορισμένες ποσότητες ανά μονάδα με- ταφοράς. Σ β Εφαρμόζονται μόνο στη χύδην μεταφορά . Λ γ Προβλέπουν ότι όλα τα οχήματα μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε επι-κίνδυνο εμπόρευμα αρ- κεί το βάρος του να μην είναι μεγαλύτερο των 1000 kg. Λ 3 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR α Δε ζητείται εάν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 9. Λ β Ισχύει σε όλα τα κράτη που εφαρμόζουν τη Συμφωνία ADR. Σ γ Ζητείται για την οδήγηση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα μόνο στο έδαφος του Ελληνικού κράτους, αλλά δεν απαιτείται για καμία διεθνή μεταφορά. Λ 4 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR α Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σ β Για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό εκτός των οδικών μεταφορών των επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο/περιβάλλον. Λ γ Είναι υποχρεωτικό για τη μεταφορά ευπαθών εμπορευμάτων. Λ 5 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR α Χορηγείται μόνο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Σ β Χορηγείται μετά από παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν επιτύχει σε καμία εξέταση. Λ γ Έχει ισχύ τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Λ

Transcript of ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1...

Page 1: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1 Ποιος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον οδηγό τις γραπτές οδηγίες σχετικές με τη

μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη;

α Ο παραλήπτης. Λ

β Η τροχαία. Λ

γ Ο αποστολέας. Σ

2 Οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις της Συμφωνίας ADR:

α Αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε περιορισμένες ποσότητες ανά μονάδα με-

ταφοράς. Σ

β Εφαρμόζονται μόνο στη χύδην μεταφορά . Λ

γ Προβλέπουν ότι όλα τα οχήματα μπορούν να μεταφέρουν οποιοδήποτε επι-κίνδυνο εμπόρευμα αρ-

κεί το βάρος του να μην είναι μεγαλύτερο των 1000 kg. Λ

3 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR

α Δε ζητείται εάν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 9. Λ

β Ισχύει σε όλα τα κράτη που εφαρμόζουν τη Συμφωνία ADR. Σ

γ Ζητείται για την οδήγηση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα μόνο στο έδαφος

του Ελληνικού κράτους, αλλά δεν απαιτείται για καμία διεθνή μεταφορά. Λ

4 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR

α Είναι υποχρεωτικό για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σ

β Για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτικό εκτός των οδικών μεταφορών των

επικίνδυνων εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο/περιβάλλον. Λ

γ Είναι υποχρεωτικό για τη μεταφορά ευπαθών εμπορευμάτων. Λ

5 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR

α Χορηγείται μόνο μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Σ

β Χορηγείται μετά από παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολή, ακόμα και στην περίπτωση που δεν

επιτύχει σε καμία εξέταση. Λ

γ Έχει ισχύ τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης. Λ

Page 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2

6 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR

α Είναι ένα πιστοποιητικό που δείχνει ότι έχει επιτύχει σε εξετάσεις για να μπορεί να οδηγήσει ορι-

σμένα οχήματα που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. Σ

β Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η

μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. Λ

γ Όταν λήξει προβλέπεται μια παράταση ή ειδική άδεια (χωρίς εξετάσεις) για να συνεχιστεί η δρα-

στηριότητα, τουλάχιστον για 6 μήνες μετά τη λήξη του. Λ

7 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR με ειδίκευση τις δεξαμε-

νές:

α Καθιστά ικανό τον οδηγό να πραγματοποιεί μεταφορές καθορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων

με εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που έχουν ικανότητα μεγαλύτερη των 3.000 λίτρων. Σ

β Καθιστά ικανό τον οδηγό να μεταφέρει καθορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα μόνο με δεξαμενές ή

εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που έχουν μέγιστη μάζα μικρότερη των 12t. Λ

γ Καθιστά ικανό τον οδηγό να πραγματοποιεί μεταφορές καθορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων

μόνο με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές με συνολική χωρητικότητα μικρότερη των

150 λίτρων.

Λ

8 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR με ειδίκευση τις δεξαμε-

νές:

α Εξουσιοδοτεί τον οδηγό να μεταφέρει σε βυτιοφόρο όχημα τα επικίνδυνα εμπορεύματα κατά ADR

όλων των κλάσεων (από 1 έως και 9). Λ

β Μπορεί να αποκτηθεί μετά την επιτυχία σχετικών εξετάσεων - πρώτα ενός βασικού προγράμματος

και μετά μίας πρόσθετης εξέτασης στις δεξαμενές. Σ

γ Μπορεί να αποκτηθεί κατευθείαν μετά από επιτυχία της εξέτασης στις δεξαμενές, χωρίς πριν να

έχει περάσει με επιτυχία καμία άλλη εξέταση. Λ

9 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR με ειδίκευση τα εκρηκτι-

κά (κλάση 1):

α Δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα σε δέματα της κλάσης 1. Σ

β Μπορεί να αποκτηθεί απευθείας αμέσως μετά από επιτυχία σε ειδικές εξετάσεις, χωρίς πριν να έχει

επιτύχει σε κανενός τύπου άλλες εξετάσεις. Λ

γ Δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 1 σε δεξαμενή . Λ

Page 3: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3

10 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού κατά ADR με ειδίκευση τα ραδιενερ-

γά (κλάση 7):

α Μπορεί να αποκτηθεί κατευθείαν αμέσως μετά από επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις, χωρίς πριν να

έχει επιτύχει σε κανενός άλλου τύπου εξετάσεις. Λ

β Δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 1. Λ

γ Είναι υποχρεωτικό για την οδήγηση οχημάτων που μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά σε κόλα. Σ

11 Σαν επικίνδυνο εμπόρευμα νοείται:

α Ένα εμπόρευμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβη (ζημιά) σε τρίτους ή στο περιβάλλον. Σ

β Μόνο ένα εμπόρευμα με υψηλή πυκνότητα σε υγρή μορφή. Λ

γ Αποκλειστικά ένα εμπόρευμα πολύ ελαφρύ αλλά μεγάλου όγκου. Λ

12 Τι είναι οι κλάσεις της Συμφωνίας ADR;

α Μια κατηγοριοποίηση των διαφόρων τύπων δεξαμενής. Λ

β Μια κατηγοριοποίηση των Κεφαλαίων κατά ADR. Λ

γ Μια κατηγοριοποίηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σ

13 Οι κλάσεις κινδύνου ADR:

α Είναι μια κατανομή των επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με τον τύπο του κινδύνου που αυτές

αντιπροσωπεύουν. Σ

β Είναι μια κατηγοριοποίηση των τύπων των οχημάτων. Λ

γ Δείχνουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τα επικίνδυνα εμπορεύματα. Λ

14 Πόσες είναι οι κλάσεις της Συμφωνίας ADR;

α Μία. Λ

β Δεκατρείς. Σ

γ Εννέα. Λ

Page 4: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4

15 Τι είναι οι κωδικοί κατηγοριοποίησης;

α Είναι μια απαρίθμηση των βαθμών ασφαλείας των δεξαμενών. Λ

β Είναι κωδικοί για την ομαδοποίηση εμπορευμάτων μεταξύ τους ομοίων, στο εσωτερικό μιας κλά-

σης κατά ADR. Σ

γ Είναι ο κατάλογος των διαφόρων κεφαλαίων της Συμφωνίας ΑDR. Λ

16 Ο κωδικός κατηγοριοποίησης F δείχνει ότι το εμπόρευμα είναι:

α Στερεό τοξικό. Λ

β Υγρό εύφλεκτο. Σ

γ Υγρό διαβρωτικό. Λ

17 Ποιες κλάσεις της Συμφωνίας ADR μεταφέρονται σε συσκευασίες;

α Όλες εκτός της 6.2. Λ

β Μόνο οι 1, 2, 7. Λ

γ Όλες. Σ

18 Οι τρόποι μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων που προβλέπονται από τη Συμφωνία

ADR είναι:

α Οδικά με οχήματα. Σ

β Με πλοία. Λ

γ Με αεροπλάνα. Λ

19 Η τήξη δείχνει το πέρασμα:

α από την αέρια στην υγρή φάση. Λ

β από τη στερεά στην υγρή φάση. Σ

γ από την υγρή στην αέρια φάση. Λ

20 Η στερεοποίηση δείχνει το πέρασμα:

α από την υγρή στην αέρια φάση. Λ

β από την υγρή στη στερεά φάση. Σ

γ από την αέρια στην υγρή φάση. Λ

Page 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5

21 Η εξάτμιση δείχνει το πέρασμα:

α από τη στερεά στην υγρή φάση. Λ

β από την υγρή στην αέρια φάση. Σ

γ από την υγρή στη στερεά φάση. Λ

22 Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR, μια ύλη χημικά ασταθής, εννοείται:

α Μια ουσία που με τη δράση θερμότητας ή με την επαφή με άλλες ουσίες μπορεί να αντιδράσει επι-

κίνδυνα με βίαιο τρόπο. Σ

β Μια ουσία που σε γενικές γραμμές πρέπει να ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια μεταφοράς. Λ

γ Μια ουσία που πρέπει να φορτώνεται με τρόπο στέρεο στα οχήματα. Λ

23 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 1 της Συμφωνίας ADR;

α Οι τοξικές ύλες. Λ

β Τα υγρά καύσιμα. Λ

γ Τα πυροτεχνήματα. Σ

24 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν τα εκρηκτικά αντικείμενα;

α Στην κλάση 1. Σ

β Στην κλάση 6.1. Λ

γ Στην κλάση 8. Λ

25 Το ΤΝΤ, κλάσης 1 είναι μια ύλη:

α Καύσιμη. Λ

β Εκρηκτική. Σ

γ Αυταναφλεγόμενη. Λ

26 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 2 της Συμφωνίας ADR;

α Τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια . Σ

β Οι υγρές εύφλεκτες ύλες. Λ

γ Τα καύσιμα. Λ

Page 6: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6

27 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν τα συμπιεσμένα αέρια, υγροποιημένα ή διαλυ-

μένα υπό πίεση;

α Στην κλάση 6.1. Λ

β Στην κλάση 2. Σ

γ Στην κλάση 9. Λ

28 Το προπάνιο είναι ένα αέριο, εύφλεκτο και ανήκει:

α Στην κλάση 4.1. Λ

β Στην κλάση 3. Λ

γ Στην κλάση 2. Σ

29 Οι ύλες της κλάσης 2 είναι επικίνδυνες γιατί:

α Μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, εάν είναι εύφλεκτες. Σ

β Απελευθερώνουν ατμό υγροποιημένο και διευκολύνουν την καύση. Λ

γ Εξατμιζόμενες παράγουν θερμότητα. Λ

30 Γιατί οι ύλες της κλάσης 2 είναι επικίνδυνες;

α Διότι μερικές από αυτές μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία χωρίς να υπάρξει προειδοποίηση (για

παράδειγμα αδρανή αέρια όπως το άζωτο). Σ

β Διότι μπαίνουν όλες σε αυτανάφλεξη σε επαφή με τον αέρα. Λ

γ Διότι είναι όλες καύσιμα. Λ

31 Πραγματοποιείται μια μεταφορά της κλάσης 3, πως παρουσιάζεται η ύλη;

α Σε υγρή μορφή. Σ

β Σε στερεή μορφή. Λ

γ Σε αέρια μορφή. Λ

32 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 3 της Συμφωνίας ADR;

α Τα εύφλεκτα υγρά. Σ

β Οι ύλες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη. Λ

γ Τα εύφλεκτα αέρια μεταφερόμενα όμως στην υγρή φάση (π.χ. ασετιλίνη). Λ

Page 7: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7

33 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 4.1 της Συμφωνίας ADR;

α Οι ύλες που σε επαφή με το νερό, παράγουν εύφλεκτα αέρια. Λ

β Οι εύφλεκτες στερεές ύλες. Σ

γ Οι ύλες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη. Λ

34 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 4.2 της Συμφωνίας ADR;

α Οι ύλες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη. Σ

β Οι τοξικές ύλες. Λ

γ Οι εύφλεκτες στερεές ύλες. Λ

35 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 4.3 της Συμφωνίας ADR;

α Οι ύλες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη. Λ

β Οι διαβρωτικές ύλες. Λ

γ Οι ύλες που σε επαφή με το νερό, παράγουν εύφλεκτα αέρια. Σ

36 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν οι εύφλεκτες υγρές ύλες;

α Στην κλάση 3. Σ

β Στην κλάση 5.1. Λ

γ Στην κλάση 2. Λ

37 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν οι εύφλεκτες στερεές ύλες;

α Στην κλάση 4.1. Σ

β Στην κλάση 4.2. Λ

γ Στην κλάση 4.3. Λ

38 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν οι ύλες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη;

α Στην κλάση 4.2. Σ

β Στην κλάση 4.3. Λ

γ Στην κλάση 6.2. Λ

Page 8: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

8

39 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν οι ύλες που σε επαφή με το νερό ελευθερώνουν

εύφλεκτα αέρια;

α Στην κλάση 4.3. Σ

β Στην κλάση 4.1. Λ

γ Στην κλάση 6.1. Λ

40 Τα εύφλεκτα υγρά είναι επικίνδυνα γιατί οι ατμοί τους:

α Μπορούν να αναφλεγούν με μία σπίθα. Σ

β Παίρνουν φωτιά αυτόματα. Λ

γ Αναμιγνύονται εύκολα με τα πετρελαιοειδή. Λ

41 Ο αέρας περιέχει:

α Περίπου 21% οξυγόνο. Σ

β Περίπου 21% άζωτο. Λ

γ Περίπου 79% οξυγόνο. Λ

42 Σε ποια κλάση ADR ανήκουν οι τοξικές ύλες;

α Στην κλάση 6.2. Λ

β Στην κλάση 4.1. Λ

γ Στην κλάση 6.1. Σ

43 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν οι μολυσματικές ύλες;

α Στην κλάση 4.2. Λ

β Στην κλάση 6.2. Σ

γ Στην κλάση 9. Λ

44 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 7 της Συμφωνίας ADR;

α Οι ύλες και τα εκρηκτικά αντικείμενα. Λ

β Οι ραδιενεργές ύλες. Σ

γ Τα καύσιμα. Λ

Page 9: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9

45 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 8 της Συμφωνίας ADR;

α Οι ύλες και τα διάφορα επικίνδυνα αντικείμενα. Λ

β Οι διαβρωτικές ύλες. Σ

γ Οι εύφλεκτες στερεές. Λ

46 Ποιος έχει την υποχρέωση να παραδώσει στον οδηγό τις γραπτές οδηγίες σχετικά με το επι-

κίνδυνο εμπόρευμα που μεταφέρεται;

α Ο φορτωτής. Λ

β Ο αποστολέας ακόμα και αν τις έχει στείλει στο μεταφορέα μαζί με την εντολή μεταφοράς. Σ

γ Ο παραλήπτης. Λ

47 Οι κανόνες της Συμφωνίας ADR περιέχουν, μεταξύ των άλλων, και:

α Τις σχετικές προδιαγραφές για την κατασκευή των δοχείων και δεξαμενών Σ

β Τις σχετικές προδιαγραφές για την κατασκευή των πλοίων που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά

οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. Λ

γ Τα πιστοποιητικά ποιότητας των εταιριών μεταφοράς. Λ

48 Τι είναι η Συμφωνία ADR;

α Μια ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη διεθνή οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σ

β Μια διεθνής Συμφωνία για την πλωτή μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Λ

γ Μια εθνική Συμφωνία για την οδική μεταφορά ευπαθών εμπορευμάτων. Λ

49 Ποιος είναι ο σκοπός της Συμφωνίας ADR;

α Να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Λ

β Να απαγορεύσει την οδική μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Λ

γ Η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων να διεξάγεται με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη

ασφάλεια. Σ

50 Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 5.1 της Συμφωνίας ADR;

α Οι διαβρωτικές ύλες (παράγουν οξέα που υποβοηθούν την διάβρωση). Λ

β Οι οξειδωτικές ύλες (παράγουν οξυγόνο που υποβοηθά την καύση). Σ

γ Οι μολυσματικές ύλες. Λ

Page 10: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10

51 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν τα οργανικά υπεροξείδια;

α Στην κλάση 4.2. Λ

β Στην κλάση 5.2. Σ

γ Στην κλάση 4.1. Λ

52 Το φαινόλο κλάσης 6.1 είναι μια ύλη:

α Διαβρωτική. Λ

β Τοξική. Σ

γ Εύφλεκτη. Λ

53 Σε ποια κλάση της Συμφωνίας ADR ανήκουν τα νοσοκομειακά απόβλητα;

α Στην κλάση 4.2. Λ

β Στην κλάση 6.2. Σ

γ Στην κλάση 9. Λ

54 Το θειϊκό οξύ κλάσης 8 είναι μια ύλη:

α Τοξική. Λ

β Διαβρωτική. Σ

γ Καύσιμη. Λ

55 Οι εξαιρέσεις μικρών ποσοτήτων ανά μεταφορική μονάδα:

α Αφορούν αποκλειστικά στη μεταφορά με βυτία. Λ

β Αναφέρονται σε όλους τους τρόπους μεταφοράς (βυτία, συσκευασίες, χύδην). Λ

γ Αναφέρονται αποκλειστικά στη μεταφορά με συσκευασίες. Σ

Page 11: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

1 Ποιοι κίνδυνοι και βλάβες μπορούν να προκληθούν από την οδική μεταφορά των επικίνδυ-

νων εμπορευμάτων;

α Κίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και το περιβάλλον. Σ

β Κανένας κίνδυνος, γιατί τα οχήματα πρέπει να ταξιδεύουν με χαμηλή ταχύτητα. Λ

γ Μικρές βλάβες μόνο του εδάφους και του ύδατος, επειδή τα επικίνδυνα εμπορεύματα είναι εύκολο

να συλλεχθούν. Λ

2 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται κύριος κίνδυνος της κλάσης 1;

α Η μολυσματικότητα . Λ

β Η διαβρωτικότητα. Λ

γ Η εκρηκτικότητα. Σ

3 Οι ιδιότητες του κινδύνου των αερίων είναι αναγνωρισμένες από ένα, δύο ή τρία γράμματα

που δείχνουν:

α Εάν είναι τα γράμματα ΤΟ, ένα αέριο εύφλεκτο, διαβρωτικό. Λ

β Εάν είναι τα γράμματα TOC, ένα τοξικό αέριο, οξειδωτικό και διαβρωτικό. Σ

γ Εάν είναι τα γράμματα ΤΟC, ένα ασφυξιογόνο αέριο, εύφλεκτο και διαβρωτικό. Λ

4 Από τα παρακάτω ποιος θεωρείται ο κυριότερος κίνδυνος της κλάσης 2;

α Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα. Λ

β Η πίεση. Σ

γ Η ραδιενέργεια. Λ

5 Από τα παρακάτω ποιος κίνδυνος μπορεί να αποδοθεί στα αέρια της κλάσης 2;

α Η ραδιενέργεια. Λ

β Η μολυσματικότητα. Λ

γ Η καύση. Σ

Page 12: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

12

6 Ποιος κίνδυνος μπορεί να αποδοθεί στα αέρια της κλάσης 2;

α Εκπομπή καρκινογόνου σκόνης. Λ

β Χαμηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Σ

γ Κανένας. Λ

7 Πώς μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ένα προϊόν της κλάσης 2;

α Υγρό. Σ

β Στερεό. Λ

γ Κοκκώδες (σπυρωτό). Λ

8 Γιατί τα υγροποιημένα αέρια (κρυογενικά) είναι επικίνδυνα;

α Διότι εκτός του ότι είναι πολύ ψυχρά, μπορούν να είναι εύφλεκτα. Σ

β Διότι είναι πάντα πολύ τοξικά. Λ

γ Διότι πιάνουν πάντα φωτιά σε επαφή με τον αέρα. Λ

9 Εάν τα δοχεία που περιέχουν αέριο υπερθερμανθούν ...

α Το αέριο μετατρέπεται πάντα σε ζεστό υγρό. Λ

β Το αέριο στο εσωτερικό του δοχείου στερεοποιείται. Λ

γ Το δοχείο μπορεί να εκραγεί. Σ

10 Το καθαρό οξυγόνο είναι αέριο ...

α που μπορεί να προκαλέσει ασφυξία γιατί είναι πολύ τοξικό. Λ

β που σε επαφή με αντικείμενα εύφλεκτα μπορεί να προκαλέσει την καύση. Σ

γ που σε επαφή με αντικείμενα εύφλεκτα δεν παρουσιάζει ειδικό ρίσκο (κίνδυνο). Λ

11 Από τα παρακάτω, ποιος χαρακτηρίζεται πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 3;

α Η διατήρηση της καύσης (υποβοηθά την πυρκαγιά). Λ

β Η τοξικότητα. Λ

γ Η ανάφλεξη, ή/και έκρηξη. Σ

Page 13: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

13

12 Από τα παρακάτω, ποιος χαρακτηρίζεται πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 4.1;

α Η διαβρωτικότητα. Λ

β Η ανάφλεξη και/ή έκρηξη. Σ

γ Η τοξικότητα. Λ

13 Από τα παρακάτω, ποιος χαρακτηρίζεται πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 4.2;

α Η αυτόματη ανάφλεξη (αυτανάφλεξη). Σ

β Η διαβρωτικότητα. Λ

γ Η τοξικότητα. Λ

14 Από τα παρακάτω, ποιος χαρακτηρίζεται ως πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 4.3;

α Η εκπομπή εύφλεκτου αερίου σε υγρό περιβάλλον. Σ

β Η αυτόματη ανάφλεξη. Λ

γ Η ραδιενέργεια. Λ

15 Από τα παρακάτω, ποιοι μπορούν να αποτελούν δευτερεύοντες κινδύνους της κλάσης 3;

α Η μολυσματικότητα. Λ

β Η τοξικότητα. Σ

γ Η διατήρηση της καύσης. Λ

16 Γιατί οι ύλες των κλάσεων 4.1, 4.2, 4.3 είναι επικίνδυνες;

α Διότι μπορούν να δημιουργήσουν καπνό διαβρωτικό σε επαφή με τον υγρό αέρα. Λ

β Διότι σε περίπτωση απωλειών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς μπορούν να δημιουργήσουν πυρκα-

γιά. Σ

γ Διότι αντιδρούν πάντα με τα εύφλεκτα υγρά. Λ

17 Γιατί οι ύλες της κλάσης 4.1 είναι επικίνδυνες;

α Διότι είναι ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά από το αποτέλεσμα τριβής. Σ

β Διότι είναι στερεά που αναπτύσσουν τοξικά αέρια σε επαφή με το νερό. Λ

γ Διότι είναι αποκλειστικά υγρά με χαμηλό βαθμό ανάφλεξης. Λ

Page 14: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14

18 Γιατί οι ύλες της κλάσης 4.2 είναι επικίνδυνες;

α Διότι αναφλέγονται αυτόματα σε επαφή με τον αέρα. Σ

β Διότι αντιδρούν βίαια με την υγρασία του αέρα. Λ

γ Διότι εξατμίζονται γρήγορα στο ξηρό αέρα. Λ

19 Για να προκληθεί μια πυρκαγιά, είναι απαραίτητα:

α Άζωτο + καύσιμο + σπινθήρας και θερμότητα. Λ

β Αέρας + καύσιμο + σπινθήρας και θερμότητα. Σ

γ Οξυγόνο + σπινθήρας. Λ

20 Τι νομίζετε ότι είναι απαραίτητα για να προκληθεί μια πυρκαγιά;

α Καύσιμο + αδρανές αέριο + σπινθήρας και θερμότητα. Λ

β Αέρας + εύφλεκτη υγρή ύλη σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR + σπινθήρας και θερμότητα. Σ

γ Μόνο καύσιμο. Λ

21 Τι είναι το σημείο ανάφλεξης;

α Μια καύση. Λ

β Μια πίεση. Λ

γ Μια θερμοκρασία. Σ

22 Το σημείο ανάφλεξης υγρών είναι:

α Η θερμοκρασία (ίση για όλα τα υγρά καύσιμα), στην οποία αυτά εκπέμπουν ατμούς που αναφλέγο-

νται με τη βοήθεια σπινθήρα. Λ

β Η πίεση που έχει ένα υγρό όταν ζεσταίνεται. Λ

γ Η θερμοκρασία (διαφορετική για κάθε εύφλεκτο υγρό), στην οποία αυτά εκπέμπουν ατμούς σε ποσότητα

τέτοια ώστε να αναφλέγονται στην παρουσία σπινθήρα. Σ

23 Γενικά, μια εύφλεκτη ύλη παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο:

α Εάν έχει ένα σημείο ανάφλεξης μικρότερο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σ

β Εάν έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης. Λ

γ Εάν έχει σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λ

Page 15: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

15

24 Ποιο είναι το σημείο αυτανάφλεξης;

α Είναι η ελάχιστη θερμοκρασία για να αρχίσει η καύση των ουσιών, ακόμα και στην απουσία των

σπινθήρων και της φλόγας. Σ

β Η πίεση στην οποία ένα μίγμα καυσίμου αρχίζει η απότομη (αυτόματη) καύση. Λ

γ Είναι η πίεση στην οποία ένα εύφλεκτο μίγμα εκρήγνυται. Λ

25 Για να ελαττωθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς των εύφλεκτων υλών, πρέπει:

α Να στοιβαχτούν αυτές οι ύλες μακριά από τα αδρανή αέρια. Λ

β Να στοιβαχτούν αυτές οι ύλες μόνο σε ανοικτά οχήματα. Λ

γ Να τις κρατάμε μακριά από πιθανές πηγές θερμότητας. Σ

26 Ποια μπορεί να είναι η αιτία μιας πυρκαγιάς;

α Η υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σ

β Δεν υπάρχουν ποτέ ακριβείς αιτίες. Λ

γ Η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λ

27 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται ο πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 6.1;

α Η ευφλεκτικότητα. Λ

β Η τοξικότητα. Σ

γ Η εκρηκτικότητα. Λ

28 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται ο κύριος κίνδυνος της κλάσης 6.2;

α Να προκληθούν αρρώστιες για τους ανθρώπους ή/και για τα ζώα. Σ

β Ευφλεκτικότητα. Λ

γ Εκπομπή εύφλεκτων αερίων. Λ

29 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται κύριος κίνδυνος της κλάσης 7;

α Η έκθεση σε ακτινοβολίες με ιονισμό. Σ

β Εκπομπή οξυγόνου. Λ

γ Διαβρωτικότητα. Λ

Page 16: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

16

30 Γιατί οι ύλες της κλάσης 8 είναι επικίνδυνες;

α Διότι μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές (διαβρώσεις) στα άλλα εμπορεύματα, ή στα μέσα

μεταφοράς επάνω στα οποία είναι φορτωμένα. Σ

β Διότι προκαλούν την απώλεια της ακοής. Λ

γ Διότι σκοτώνουν πάντα με την επαφή. Λ

31 Σε περίπτωση ατυχήματος, ποια από τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να παραδοθούν στις αρ-

χές πρώτων βοηθειών εκ μέρους του μεταφορέα;

α Η άδεια οδήγησης με το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου του οχήματος κατά ADR. Λ

β Η ασφάλεια. Λ

γ Οι γραπτές οδηγίες. Σ

32 Ποιος είναι ο κυριότερος οικολογικός λόγος για τον οποίο μεταφέρονται τα απόβλητα;

α Για να μη δημιουργούν ή για να ελαχιστοποιούν καταστροφές στο περιβάλλον. Σ

β Δεν υπάρχουν οικολογικοί λόγοι. Λ

γ Γιατί κατά τη μεταφορά, μια ποσότητα εξατμίζεται στην ατμόσφαιρα. Λ

33 Ποια από τις παρακάτω επεμβάσεις πρώτων βοηθειών που εφαρμόζεται στα θύματα ενός

οδικού ατυχήματος σας φαίνεται σωστή;

α Εάν το θύμα δεν είναι εκτεθειμένο σε άλλους κινδύνους, αναπνέει, έχει τις αισθήσεις του, δεν πα-

ρουσιάζει αιμορραγία, είναι σωστό να το αφήσουμε όπου βρίσκεται και να το σκεπάσουμε με μια

κουβέρτα.

Σ

β Εάν το θύμα είναι αναίσθητο ή κάνει εμετό, πρέπει να το τοποθετήσουμε σε θέση ανάσκελα (στε-

ρεωμένο με την πλάτη) και να βάλουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι. Λ

γ Εάν το θύμα δεν είναι εκτεθειμένο σε άλλους κινδύνους, αναπνέει, έχει τις αισθήσεις του, δεν πα-

ρουσιάζει αιμορραγία, κάνε το να περπατήσει και δώστου αλκοόλ. Λ

Page 17: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

17

34 Ποια από τις παρακάτω επεμβάσεις πρώτων βοηθειών που εφαρμόζεται στα θύματα ενός

οδικού ατυχήματος σας φαίνεται σωστή;

α Όταν υπάρχουν περισσότερα θύματα αναίσθητα, πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα με τους λιγότερο

τραυματισμένους και να καλέσουμε τις πρώτες βοήθειες. Λ

β Στην παρουσία πολλών τραυματιών με αισθήσεις, πρώτα να ζητήσετε βοήθεια δηλ. να ασχοληθείτε

με τον πιο βαριά τραυματισμένο (αιμορραγίες-σπασμένα άκρα). Σ

γ Στην παρουσία ενός μόνο τραυματία αναίσθητου (οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των θυμάτων)

πρώτα ζητείται βοήθεια γι’ αυτόν που είναι αναίσθητος. Λ

35 Ποια από τις παρακάτω επεμβάσεις πρώτων βοηθειών, μετά την απομάκρυνση από τον χώρο

του ατυχήματος ενός ή περισσοτέρων δηλητηριασμένων ατόμων, σας φαίνεται σωστή;

α Εάν το θύμα είναι αναίσθητο και αναπνέει, να εφαρμόσετε την τεχνητή αναπνοή. Λ

β Εάν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει, να εφαρμόσετε την τεχνική αναπνοή. Σ

γ Εάν το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει, να το θέσετε στην πλάγια θέση. Λ

36 Όλα τα εύφλεκτα αέρια σε μερικές αναλογίες μίγματος με τον αέρα μπορούν να πάρουν φω-

τιά:

α Εξ’ αιτίας του στατικού ηλεκτρισμού που μπορεί να παράγει σπινθήρα. Σ

β Εάν έρθουν σε επαφή με οξειδωτικά υγρά. Λ

γ Εάν τα δοχεία που τα περιέχουν εκτεθούν στις ηλιακές ακτινοβολίες. Λ

37 Τα υγρά με ένα υψηλό σημείο ανάφλεξης (μεταξύ 23οC και 60οC):

α Εξατμίζονται πολύ εύκολα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (15ο C-20o C). Λ

β Δεν εξατμίζονται πολύ εύκολα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος (15ο C-20o C). Σ

γ Δεν καίγονται σε υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη των 70ο C). Λ

38 Γιατί τα άδεια δοχεία ή οι άδειες δεξαμενές από εύφλεκτο υγρό που δεν έχουν καθαριστεί

είναι επικίνδυνα;

α Οι ατμοί συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό μέχρι την έκρηξη του δοχείου ή της

δεξαμενής. Λ

β Τα υπολείμματα των υγρών γίνονται πολύ διαβρωτικά. Λ

γ Οι ατμοί μπορούν να ξεφύγουν-διαρρεύσουν και να αναφλεγούν. Σ

Page 18: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

18

39 Οι ύλες της κλάσης 4.3 μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά;

α Ναι, γιατί καίγονται αν βρεθούν κοντά σε πηγές ανάφλεξης . Λ

β Ναι, εάν έρθουν σε επαφή με το νερό και είναι κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Σ

γ Όχι ποτέ. Λ

40 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται ότι είναι ο κύριος κίνδυνος της κλάσης 5.1;

α Η διάβρωση άλλων υλών ή εμπορευμάτων. Λ

β Η ευφλεκτότητα. Λ

γ Η πρόκληση ή η υποβοήθηση της καύσης άλλων υλών. Σ

41 Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται ότι είναι ο κύριος κίνδυνος της κλάσης 5.2;

α Η θερμική αστάθεια. Σ

β Η διαβρωτικότητα. Λ

γ Η ευφλεκτότητα. Λ

42 Από τους παρακάτω, ποιος θεωρείται ο πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 6.2;

α Η μετάδοση ασφθενειών σε ανθρώπους ή/και ζώα. Σ

β Η ευφλεκτότητα. Λ

γ Η τοξικότητα. Λ

43 Ποιος από τους παρακάτω θεωρείται πρωτεύοντας κίνδυνος της κλάσης 8;

α Η εκπομπή εύφλεκτων αερίων. Λ

β Η ευφλεκτικότητα. Λ

γ Η παραγωγή διαβρωτικών ατμών ή διαβρωτικού νέφους. Σ

44 Οι τοξικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα:

α Μόνο με εισαγωγή, εισπνοή και πίεση. Λ

β Μόνο με εισπνοή και απορρόφηση από το δέρμα. Λ

γ Μόνο με εισαγωγή, εισπνοή ή απορρόφηση από το δέρμα. Σ

Page 19: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1 Τι εννοείται μεταφορά με συσκευασίες;

α Η μεταφορά των στερεών εμπορευμάτων χωρίς αμπαλάρισμα. Λ

β Η μεταφορά των εμπορευμάτων σε συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανο-

νισμούς της Συμφωνίας ADR. Σ

γ Η μεταφορά των εμπορευμάτων σε συσκευασίες αποκλειστικά μεταλλικές. Λ

2 Τι εννοείται μεταφορά σε δεξαμενή;

α Εννοείται αποκλειστικά η μεταφορά καυσίμων σε ένα ή περισσότερα δοχεία (τοποθετημένα σε οχήμα-

τα), που έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 1000 λίτρων. Λ

β Η μεταφορά στερεών εμπορευμάτων, υγρών ή αερίων σε μεγάλα δοχεία για χύμα μεταφορά που

έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη των 450 λίτρων. Λ

γ Η μεταφορά των στερεών εμπορευμάτων (σε σκόνη ή κόκκους) ή υγρών σε δεξαμενή χωρητικότη-

τας μεγαλύτερης των 1000 λίτρων. Σ

3 Τι εννοείται χύδην μεταφορά;

α Η μεταφορά εμπορεύματος σε σκόνη ή κόκκους σε ένα ανατρεπόμενο αμάξωμα σκεπασμένο με

μια τέντα. Σ

β Η μεταφορά ενός στερεού εμπορεύματος ( σε σκόνη ή κόκκους) σε ένα όχημα με ένα δοχείο που

ονομάζεται «δεξαμενή σιλό». Λ

γ Η ταυτόχρονη μεταφορά εμπορευμάτων που περιέχονται σε συσκευασίες και δεξαμενές. Λ

4 Ένα εμπορευματοκιβώτιο:

α Είναι μια μονάδα φόρτωσης που μεταφέρεται μόνο όταν είναι τελείως κενό. Λ

β Είναι μια μονάδα φόρτωσης που στερεώνεται στο πλαίσιο ενός οχήματος με μόνιμο τρόπο. Λ

γ Είναι μια μονάδα φόρτωσης ειδικά φτιαγμένο για να μετακινείται ακόμα και όταν είναι φορτωμένο. Σ

5 Οι ύλες της κλάσης 2 πρέπει να μεταφέρονται:

α Σε δοχεία ερμητικά κλειστά . Σ

β Μόνο σε φιάλες που φέρουν μανόμετρο. Λ

γ Μόνο σε φιάλες με χωρητικότητα μικρότερη των 100 λίτρων. Λ

Page 20: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

6 Για να μεταφερθεί μια ποσότητα αερίου που να συμφέρει οικονομικά πρέπει:

α Να τη συμπιέσουμε και να τη ψύξουμε συγχρόνως. Σ

β Να την εξατμίσουμε πολύ γρήγορα. Λ

γ Να τη θερμαίνουμε. Λ

7 Για να αυξήσουμε τη μεταφερόμενη ποσότητα, τα αέρια μπορούν:

α Να θερμανθούν. Λ

β Να υγροποιηθούν (υπό πίεση) δηλ. γίνονται υγρά αυξάνοντας τη θερμοκρασία ή/και μειώνοντας

την πίεση. Λ

γ Να συμπιεστούν, δηλ. παραμένουν στην αέρια φάση (π.χ. το οξυγόνο σε φιάλες). Σ

8 Ένα αέριο μπορεί να περάσει από την υγρή φάση εάν:

α Συμπιεστεί και ψυχόμενο σε θερμοκρασίες μικρότερες από τη κρίσιμη θερμοκρασία. Σ

β Το αφήσουμε να διασταλεί μέχρι να φθάσει στο κρίσιμο όγκο. Λ

γ Αυξηθεί ο όγκος μέσα στον οποίο πρέπει να περιέχεται. Λ

9 Το έγγραφο μεταφοράς είναι υποχρεωτικό ακόμα και στην περίπτωση των αποβλήτων κατά

ADR;

α Όχι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα έγγραφο που περιέχει μόνο την εμπορική ονομασία του απο-

βλήτου. Λ

β Ναι, όμως μόνο για ποσότητες μεγαλύτερες των 5 t. Λ

γ Ναι, πρέπει να τηρείται η μέθοδος συμπλήρωσής του που προβλέπεται από τη Συμφωνία ADR. Σ

10 Πως πρέπει να είναι συμπληρωμένο το έγγραφο μεταφοράς σχετικά με ένα απόβλητο κατά

ADR;

α Για παράδειγμα: απόβλητο, UN 1230, μεθανόλιο, 3 (6.1) ΙΙ. Σ

β Για παράδειγμα: αμίαντος σκούρος, απόβλητο της κλάσης 9. Λ

γ Δε χρειάζεται να γραφεί το νούμερο UΝ. Λ

11 Τα έγγραφα στο όχημα (υποχρεωτικά από τη Συμφωνία ADR) για μια μεταφορική μονάδα

είναι:

α Οι γραπτές οδηγίες σχετικά με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα. Σ

β Η άδεια των Τελωνειακών Αρχών που ζητείται πριν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Λ

γ Η ειδική άδεια που επιτρέπει τη φόρτωση και την εκφόρτωση στο εσωτερικό των εργοστασίων. Λ

Page 21: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

21

12 Για ποιο λόγο χρειάζεται το έγγραφο μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη μετα-

φορά ADR;

α Για να γνωρίζεις τις επεμβάσεις πρώτων βοηθειών. Λ

β Για να τιμολογηθεί η μεταφορά. Λ

γ Για να γνωρίζεις και να ταυτοποιείς ακριβώς το επικίνδυνο φορτίο. Σ

13 Στο έγγραφο μεταφοράς σχετικά με τη μεταφορά συσκευασιών κατά ADR, πρέπει να φαίνο-

νται:

α Το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη. Σ

β Οι συμπεριφορές που ο οδηγός πρέπει να υιοθετήσει σε περίπτωση ατυχήματος. Λ

γ Ο αριθμός των πινακίδων κινδύνου που πρέπει να μπουν στο όχημα. Λ

14 Το έγγραφο μεταφοράς σχετικό με τα επικίνδυνα εμπορεύματα:

α Πρέπει να εκδίδεται από τον μεταφορέα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Λ

β Πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που προκαθορίζονται στη Συμφωνία ADR. Σ

γ Μπορεί να περιέχει μόνο όσα ο αποστολέας κρίνει από τη Συμφωνία ADR. Λ

15 Οι γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος για τον οδηγό:

α Πρέπει να είναι γραμμένες στην/στις γλώσσα/γλώσσες του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η

μεταφορά και οπωσδήποτε σε μια γλώσσα που ο οδηγός και το πλήρωμα είναι σε θέση να κατανο-

ήσει.

Σ

β Περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες σχετικά με το δρομολόγιο και τις στάσεις που θα πραγματοποιη-

θούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Λ

γ Συντάσσονται από τη μεταφορική εταιρία η οποία τις παραδίδει στον οδηγό. Λ

16 Οι γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος:

α Πρέπει να δίνουν πληροφορίες σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σ

β Που είναι σχετικές με το ταξίδι, κατά τη διάρκειά του, διατηρούνται στην καμπίνα οδήγησης μαζί

με εκείνη των τελευταίων 3 μηνών εργασίας. Λ

γ Πρέπει να διαβαστούν από τον οδηγό μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Λ

Page 22: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22

17 Οι γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος:

α Μπορούν να προβλέψουν ότι σε περίπτωση μικρών απωλειών ο οδηγός, με χώμα, με άμμο ή άλλο,

θα αποτρέψει τη ροή στα φρεάτια. Σ

β Πρέπει να τις συμβουλευτεί μόνο όταν έχει συμβεί ένα ατύχημα. Λ

γ Μπορούν να ζητηθούν δια μέσου φαξ. Λ

18 Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιέχονται στις γραπτές οδηγίες για τον ο-

δηγό;

α Η μεταφορική εταιρία. Λ

β Ο οδηγός του οχήματος. Λ

γ Ο αποστολέας. Σ

19 Οι γραπτές οδηγίες για τον οδηγό που βρίσκονται στην καμπίνα του οχήματος και μεταφέρει

2 διαφορετικές επικίνδυνες ύλες πρέπει να αναγράφουν:

α Μόνο για εκείνη την ύλη που είναι πιο επικίνδυνη. Λ

β Μόνο για τις μεταφερόμενες ύλες που θα ξεφορτωθούν τελευταίες από το όχημα. Λ

γ Για όλες τις επικίνδυνες ύλες Σ

20 Το φύλλο με τις γραπτές οδηγίες για τον οδηγό:

α Πρέπει να έχει τα περιγράμματα κόκκινα. Λ

β Πρέπει να φέρει την πληροφορία της ειδοποίησης, σε περίπτωση ατυχήματος των άλλων χρηστών

του δρόμου, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Σ

γ Πρέπει να δείχνει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του υπευθύνου φόρτωσης. Λ

21 Οι ύλες της κλάσης 3, μπορούν να μεταφερθούν:

α Σε οποιοδήποτε τύπου κλειστό όχημα, ανοικτό ή με μουσαμά, αρκεί να έχει συσκευαστεί σε κα-

τάλληλα δοχεία. Σ

β Μόνο σε οχήματα ανοικτά για να παίρνουν αέρα. Λ

γ Πάντα σε θερμοκρασία ελεγχόμενη ή καθορισμένη. Λ

Page 23: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

23

22 Οι ύλες κλάσης 4.1 κατά τη μεταφορά πρέπει:

α Να κρατούνται μακριά από πηγές θερμότητας και από την ηλιακή ακτινοβολία. Σ

β Να προστατεύονται από την βροχή και την υγρασία. Λ

γ Πάντα να βρίσκονται μακριά από διαβρωτικά προϊόντα. Λ

23 Οι ύλες της κλάσης 4.2 πρέπει να μεταφέρονται:

α Πάντα σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Λ

β Μόνο σε ανοικτά οχήματα. Λ

γ Για μερικές ύλες σε συσκευασίες ερμητικά κλειστές . Σ

24 Οι ύλες της κλάσης 4.3 πρέπει να μεταφέρονται:

α Γενικά σε κλειστά δοχεία ή με μουσαμά. Σ

β Προστατευόμενες από την σκόνη που βρίσκεται στον αέρα. Λ

γ Σε ανοικτά οχήματα για να διαχέονται πιθανές εκπομπές αερίων. Λ

25 Οι ύλες της κλάσης 5.1 πρέπει να μεταφέρονται:

α Μόνο σε δοχεία αλουμινίου. Λ

β Πολλές από αυτές σε κλειστά οχήματα ή με μουσαμά, με αδιάβροχο μουσαμά και όχι εύφλεκτο. Σ

γ Μακριά από διαβρωτικά υγρά. Λ

26 Οι ύλες της κλάσης 5.2 πρέπει γενικά να μεταφέρονται:

α Σκεπασμένη από ένα στρώμα νερού. Λ

β Σε χώρους φόρτωσης ερμητικά κλειστά στον αέρα. Λ

γ Οι πιο επικίνδυνες, σε οχήματα ισοθερμικά, ψυχόμενα ή ψυγεία και διατηρούμενες σε μια θερμο-

κρασία ελεγχόμενη. Σ

27 Κατά τη μεταφορά τοξικών αερίων:

α Είναι ανάγκη πάντα να διατηρούνται σε θερμοκρασία πολύ χαμηλή μικρότερη από εκείνη της απο-

σύνθεσης. Λ

β Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τους ατμούς τους. Σ

γ Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι δε θα έρθουν σε επαφή με τον αέρα. Λ

Page 24: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

24

28 Οι ύλες της κλάσης 8, πρέπει να μεταφέρονται:

α Μόνο σε συσκευασίες γυαλιού ή κεραμικό. Λ

β Πάντα σε ανοικτά οχήματα για να διαχέονται πιθανές απώλειες υγρών ή ατμών. Λ

γ Σε δοχεία που είναι κατασκευασμένα από υλικά που δε μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυνα με το

περιεχόμενό τους. Σ

29 Οι ύλες της κλάσης 9, πρέπει να μεταφέρονται:

α Μόνο με τις προφυλάξεις χρήσης για τις εύφλεκτες υγρές ύλες. Λ

β Αποφεύγοντας να συμμετέχουν σε μια πυρκαγιά. Σ

γ Όπως οι μη επικίνδυνες ύλες. Λ

30 Τα επικίνδυνα απόβλητα κατά ADR πρέπει να μεταφέρονται:

α Με οχήματα εξοπλισμένα σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR. Σ

β Με οποιοδήποτε βυτίο, αρκεί να είναι κατάλληλο τουλάχιστον για μια κλάση κινδύνου κατά ADR . Λ

γ Μόνο με ειδικά οχήματα. Λ

31 Η επισήμανση (ετικέτες) των συσκευασιών:

α Μπορεί να αποτελείται από μια ετικέτα κυκλικής μορφής. Λ

β Πρέπει να γίνεται με ευθύνη του αποστολέα. Σ

γ Μπορεί να αποτελείται από 2 ετικέτες με εξαγωνική μορφή. Λ

32 Η σήμανση των συσκευασιών (Αριθμός UN):

α Πρέπει να γίνεται από τον οδηγό. Λ

β Μπορεί να είναι δύο αριθμοί . Λ

γ Πρέπει να γίνεται με ευθύνη του αποστολέα. Σ

33 Τα έγγραφα στο όχημα για μια μονάδα μεταφοράς κατά ADR, υποχρεωτικά για τη μεταφορά

συσκευασιών, σε διεθνές επίπεδο είναι:

α Μια ενημερωμένη φωτοτυπία όλης της ισχύουσας Συμφωνίας ADR. Λ

β Οι γραπτές οδηγίες για όσα επικίνδυνα εμπορεύματα έχουν μεταφερθεί την τελευταία εβδομάδα. Λ

γ Το έγγραφο μεταφοράς σχετικά με τις συσκευασίες. Σ

Page 25: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

34 Σε ποιο έγγραφο περιέχονται οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους από τα μεταφερόμε-

να επικίνδυνα εμπορεύματα και τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο οδηγός σε περίπτωση ατυ-

χήματος;

α Στις γραπτές οδηγίες ή οδηγίες ατυχήματος που βρίσκονται πάντα μέσα στο όχημα . Σ

β Σε κανένα έγγραφο, επειδή ο οδηγός πρέπει να είναι έτοιμος για κάθε περίπτωση ανάγκης και επειδή κατέ-

χει πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR. Λ

γ Στο Έγγραφο Μεταφοράς που βρίσκεται πάντα μέσα στο όχημα. Λ

35 Οι πορτοκαλί πινακίδες (συμπληρωμένες ή κενές) τοποθετούνται:

α Μόνο στο επικαθήμενο όχημα. Λ

β Στις μεταφορικές μονάδες. Σ

γ Μόνο στα βυτιοφόρα οχήματα. Λ

Page 26: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 Ένα όχημα χωρίς κάλυμμα:

α Είναι ένα όχημα με πλατφόρμα ή εξοπλισμό με πλαϊνά τοιχώματα. Σ

β Είναι ένα όχημα βάσης, χωρίς αμάξωμα φορτηγού. Λ

γ Είναι ένα βυτιοφόρο όχημα που δεν προβλέπεται να έχει μόνωση. Λ

2 Ένα κλειστό όχημα:

α Είναι ένα όχημα με αψίδες και μουσαμά. Λ

β Είναι ένα όχημα με ένα διαμέρισμα φόρτωσης με σταθερά τοιχώματα. Σ

γ Είναι ένα όχημα του οποίου η πλατφόρμα είναι εξοπλισμένη με πλαϊνά τοιχώματα. Λ

3 Ένα όχημα με μουσαμά:

α Είναι ένα κλειστό όχημα, με τοιχώματα και κάλυμμα σταθερό. Λ

β Είναι ένα βυτιοφόρο όχημα με μόνωση . Λ

γ Είναι ένα ανοικτό όχημα που φέρει μουσαμά για να προστατεύει το μεταφερόμενο εμπόρευμα. Σ

4 Τι εννοείται «μονάδα μεταφοράς»;

α Ένα φορτηγό στο οποίο είναι συνδεδεμένο ένα ρυμουλκούμενο. Σ

β Ένα φορτηγό στο οποίο είναι συνδεδεμένα δύο ρυμουλκούμενα. Λ

γ Ένας οδικός ελκυστήρας χωρίς ημιρυμουλκούμενο. Λ

5 Ένας οδηγός οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει:

α Να τοποθετήσει τον προστατευτικό εξοπλισμό του προσωπικού μέσα στο κουτί των εργαλείων . Λ

β Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό . Σ

γ Να γνωρίζει αναλυτικά όλες τις ιατρικές φροντίδες που εφαρμόζονται στους ανθρώπους που θα χτυ-

πηθούν από τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρει. Λ

Page 27: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

27

6 Το πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού ADR με ειδίκευση στα εκρηκτικά:

α Δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 1 σε συσκευασί-

ες. Σ

β Για την απόκτηση του απαιτείται κατάρτιση και επιτυχή εξέταση μόνο στην κλάση 1 χωρίς καμία

άλλη κατάρτιση και εξέταση. Λ

γ Δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα της κλάσης 1 σε συσκευασίες

και σε δεξαμενές . Λ

7 Για ποια από τα παρακάτω οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει ο οδηγός

τους να κατέχει το ADR πιστοποιητικό ειδίκευσης για δεξαμενές;

α Οχήματα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια για χύδην μεταφορά με χωρητικότητα μεγαλύτερη

των 3000 λίτρων. Λ

β Βυτιοφόρο όχημα με ονομαστική χωρητικότητα δεξαμενής μεγαλύτερη των 1.000 λίτρων. Σ

γ Οχήματα που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές που έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη

των 1000 λίτρων αλλά μικρότερη των 3000 λίτρων. Λ

8 Ποια οχήματα πρέπει να οδηγούνται από οδηγό που κατέχει το απαραίτητο πιστοποιητικό

ADR;

α Όλα τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, εκτός αν υπάγονται σε κάποια εξαίρε-

ση. Σ

β Μόνο αυτά που έχουν μέγιστη μάζα μεγαλύτερη των 3,5 t και μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύμα-

τα, εκτός αν υπάγονται σε κάποια εξαίρεση. Λ

γ Μόνο τα βυτιοφόρα οχήματα . Λ

9 Κατά τη διάρκεια μιας οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR, εάν το ταξίδι

αφορά και διέλευση από σήραγγες:

α Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει να εφαρμόζει τις ειδικές διατάξεις διέλευσης από σήραγγες. Σ

β Οι διατάξεις της διέλευσης από σήραγγες αφορούν μόνο τις διεθνείς μεταφορές. Λ

γ Ποτέ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις διέλευσης από σήραγγες τη νύκτα. Λ

Page 28: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

28

10 Ποιος τύπος οχήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά-

των;

α Μόνο μεγάλα φορτηγά ή βυτιοφόρα οχήματα. Λ

β Οποιοσδήποτε τύπος οχήματος, αρκεί να είναι κατάλληλος. Σ

γ Οποιοσδήποτε τύπος οχήματος, αρκεί ο χώρος φόρτωσης να είναι κλειστός ή να καλύπτεται με

κάλυμμα. Λ

11 Σε ένα αρθρωτό όχημα (ελκυστήρας και επικαθήμενο), οι πορτοκαλί πινακίδες (συμπληρω-

μένες ή κενές) τοποθετούνται:

α Μία 1 στο εμπρόσθιο μέρος του ελκυστήρα και μία (1) στο πίσω μέρος του επικαθήμενου. Σ

β Μία (1) στο εμπρόσθιο μέρος του ελκυστήρα, μία (1) στο εμπρόσθιο μέρος του επικαθήμενου και

μία (1) στο πίσω μέρος του επικαθήμενου. Λ

γ Μία (1) στο εμπρόσθιο μέρος του ελκυστήρα, μία (1) στο πίσω μέρος του ελκυστήρα και μία (1)

στο πίσω μέρος του επικαθήμενου. Λ

12 Ένα όχημα που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει, σε κάθε περίπτωση:

α Να είναι κλειστό με μεταλλικά τοιχώματα. Λ

β Να έχει εγκριθεί και να φέρει το απαραίτητο ADR Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήματος. Λ

γ Να είναι κατάλληλο για τον τύπο, την μορφή και το είδος του εμπορεύματος. Σ

13 Πώς πιστοποιείται ότι ένα όχημα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά-

των;

α Για όλα τα οχήματα, ύστερα από έλεγχο που διεξάγει η αρμόδια αρχή για να διαπιστώσει ότι το όχημα

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR. Σ

β Για όλα τα οχήματα, με γραπτή βεβαίωση του κατασκευαστή ή του κατόχου του οχήματος ότι το όχη-

μα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Συμφωνίας ADR. Λ

γ Για όλα τα οχήματα, με την έκδοση από την αρμόδια αρχή ενός Πιστοποιητικού Έγκρισης του Ο-

χήματος κατά ADR. Λ

14 Για ποια οχήματα απαιτείται η έκδοση από την αρμόδια αρχή του Πιστοποιητικού Έγκρισης

του Οχήματος κατά ADR;

α Για όλα τα οχήματα που προορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Λ

β Μόνο για τα βυτιοφόρα οχήματα κατά ADR. Λ

γ Για ορισμένους τύπους οχημάτων όπως αυτά αναφέρονται στην ADR. Σ

Page 29: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

29

15 Για ποιά από τις παρακάτω μεταφορές απαιτείται όχημα με Πιστοποιητικό Έγκρισης του

Οχήματος κατά ADR;

α Μεταφορά νοσοκομειακών αποβλήτων. Λ

β Μεταφορά υγραερίου σε κυλίνδρους. Λ

γ Μεταφορά υγραερίου σε βυτιοφόρο όχημα. Σ

16 Για ποιό από τα παρακάτω οχήματα απαιτείται Πιστοποιητικό Έγκρισης του Οχήματος κα-

τά ADR;

α Οχήματα τύπου FL ή ΑΤ. Σ

β Οχήματα τύπου FΤ. Λ

γ Οχήματα τύπου ΟΧ/ΙΙ. Λ

17 Ένα φορτηγό μαζί με το συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο, θεωρούνται κατά την ADR:

α Δύο (2) μεταφορικές μονάδες και δύο (2) οχήματα. Λ

β Δύο (2) μεταφορικές μονάδες και ένα (1) όχημα. Λ

γ Μία (1) μεταφορική μονάδα και δύο (2) οχήματα. Σ

18 Ένα ρυμουλκούμενο ή ένα επικαθήμενο μόνο του χωρίς τον ελκυστήρα, θεωρείται κατά την

ADR:

α Ένα (1) όχημα. Λ

β Μία (1) μεταφορική μονάδα. Σ

γ Ούτε όχημα ούτε μεταφορική μονάδα. Λ

19 Με το πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης κατά ADR, ποια από τις παρακάτω μεταφορές

μπορεί να πραγματοποιηθεί;

α Μεθανόλη (κλάση 3) σε βαρέλια. Σ

β Νιτρικό οξύ (κλάση 8) σε βυτιοφόρο όχημα. Λ

γ Ουράνιου (κλάση 7) σε συσκευασίες. Λ

20 Με το πιστοποιητικό οδηγού βασικής κατάρτισης κατά ADR και ειδίκευσης στα ραδιενεργά,

ποια από τις παρακάτω μεταφορές μπορεί να πραγματοποιηθεί;

α Ράδιο (κλάση 7) σε κατάλληλες συσκευασίες. Σ

β Αιθανόλη (κλάση 3) σε εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή >3m3 Λ

γ Εκρηκτικά βιομηχανικού τύπου χωρίς πυροκροτητή (κλάση 1) σε κατάλληλες συσκευασίες. Λ

Page 30: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ - ΜΙΚΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ

1 Ο οδηγός πρέπει να ελέγχει την ασφάλεια του φορτίου;

α Ναι. Πριν ξεκινήσει η μεταφορά. Λ

β Ναι. Πριν ξεκινήσει η μεταφορά αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της

μεταφοράς. Σ

γ Ναι. Αλλά μόνο στην περίπτωση που φορτώνει ο ίδιος τα εμπορεύματα στο όχημα. Λ

2 Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές:

α Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρονται μαζί με επικίνδυνα εμπορεύματα. Λ

β Για να μπορούν να μεταφερθούν μαζί με τοξικές ή μολυσματικές ύλες πρέπει να απομονωθούν

αποτελεσματικά. Σ

γ Για να μπορούν να μεταφερθούν μαζί με δοχεία που περιέχουν εύφλεκτα υγρά πρέπει να απομονω-

θούν αποτελεσματικά. Λ

3 Ποιες δυνάμεις πρέπει να αντέχει ένα σύστημα ασφάλισης;

α Δυνάμεις ίσες με το βάρος του φορτίου. Λ

β Δύναμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός ίση με το μισό του βάρους του φορτίου. Λ

γ Δύναμη με κατεύθυνση προς τα εμπρός ίση με 80% το βάρος του φορτίου. Σ

4 Ένα σύστημα ασφάλισης πρέπει να αντέχει τις δυνάμεις φορτίου:

α Που δημιουργούνται σε περίπτωση φρεναρίσματος μόνο. Λ

β Που δημιουργούνται σε περίπτωση φρεναρίσματος αλλά και όταν το όχημα στρίβει. Σ

γ Που δημιουργούνται όταν το όχημα εκτρέπεται. Λ

5 Κατά τη φόρτωση ενός οχήματος πρέπει να:

α Τοποθετούνται όλες οι συσκευασίες πάνω στο όχημα και μετά ελέγχουμε εάν υπάρχουν κατάλλη-

λοι ιμάντες για να τις δέσουμε . Λ

β Εξετάζουμε το είδος, τον αριθμό και το βάρος των συσκευασιών πριν τις φορτώσουμε και μετά

ελέγχουμε εάν υπάρχουν κατάλληλοι ιμάντες για να τις δέσουμε πάνω στο όχημα. Σ

γ Τοποθετούνται όλες οι συσκευασίες πάνω στο όχημα, μετά τις δένουμε με ιμάντες και αφού οδη-

γήσουμε για μερικά χιλιόμετρα (π.χ. 50 χιλιόμετρα) ελέγχουμε αν έχουν δεθεί και ασφαλιστεί σω-

στά .

Λ

Page 31: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

31

6 Ειδικά κατά τη φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων:

α Εφόσον κριθεί σκόπιμο για την ασφάλεια, μπορεί το βάρος του φορτίου να είναι μεγαλύτερο από

το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος. Λ

β Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η φόρτωση εμπορευμάτων χύδην. Λ

γ Τηρούνται όλες οι απαιτήσεις ασφαλούς φόρτωσης που ισχύουν και για τα λοιπά εμπορεύματα. Σ

7 Κατά τη φόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ένα όχημα:

α Τοποθετούμε τα βαρύτερα αντικείμενα πάνω από τα ελαφρύτερα για να προστατέψουμε τις συσκευασίες

και για να διατηρήσουμε το κέντρο βάρους του οχήματος χαμηλότερα. Λ

β Τοποθετούμε τα βαρύτερα αντικείμενα κάτω από τα ελαφρύτερα για να προστατέψουμε τις συσκευασίες

και για να διατηρήσουμε το κέντρο βάρους του οχήματος χαμηλότερα. Σ

γ Αρκεί να συγκρατήσουμε σωστά το φορτίο και δεν μας απασχολεί το βάρος των συσκευασιών. Λ

8 Η ευστάθεια ενός οχήματος επηρεάζεται:

α Από το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου. Σ

β Από το βάρος του φορτίου. Λ

γ Από το σύστημα πρόσδεσης. Λ

9 Ποια από τα παρακάτω εμπορεύματα δεν πρέπει να μεταφέρονται μαζί στην ίδια μεταφορική

μονάδα;

α Διαβρωτικές ύλες μαζί με μεταλλικούς κυλίνδρους αερίων υπό πίεση. Σ

β Απόβλητα υγρών καυσίμων μαζί με υγρά καύσιμα. Λ

γ Εύφλεκτα υγρά μαζί με μολυσματικές ουσίες. Λ

10 Ποια επικίνδυνα εμπορεύματα απαγορεύεται να φορτώνονται μαζί στην ίδια μεταφορική μονά-

δα;

α Τα εξαιρούμενα εμπορεύματα. Λ

β Τα εύφλεκτα εμπορεύματα. Λ

γ Τα ασύμβατα εμπορεύματα. Σ

Page 32: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

32

11 Τι σημαίνει μια απαγόρευση μικτής φόρτωσης;

α Η απαγόρευση φόρτωσης στην ίδια συσκευασία δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών επικίνδυνων εμπο-

ρευμάτων. Λ

β Η απαγόρευση φόρτωσης στο ίδιο όχημα ή στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο δύο ή περισσοτέρων διαφορε-

τικών επικίνδυνων εμπορευμάτων. Σ

γ Η απαγόρευση φόρτωσης ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων σε δεξαμενές. Λ

12 Τι σημαίνει αποτελεσματική απομόνωση δύο εμπορευμάτων;

α Η απομόνωση και ασφάλιση των δύο εμπορευμάτων με την τοποθέτησή τους σε διαφορετικές συσκευα-

σίες Λ

β Η απομόνωση και ασφάλιση των δύο εμπορευμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ανάμιξη ή

η επαφή τους κατά την μεταφορά Λ

γ Η απομόνωση και ασφάλιση των δύο εμπορευμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η ανά-

μιξη ή η επαφή τους, ακόμα και στην περίπτωση ατυχήματος. Σ

13 Το φορτίο πρέπει να τοποθετείται, ακινητοποιείται ή ασφαλίζεται έτσι ώστε:

α Να μπορεί να μετακινείται ελάχιστα ώστε να μη σπάνε οι ιμάντες πρόσδεσης. Λ

β Να μη μπορεί να μετακινείται καθόλου κατά τη μεταφορά. Σ

γ Να μπορεί να ολισθαίνει αλλά να μη μπορεί να αναποδογυρίζει κατά τη μεταφορά. Λ

14 Σε περίπτωση μεταφοράς για μικρή απόσταση (π.χ. μικρότερη των 10 χιλιομέτρων):

α Το φορτίο πρέπει να ασφαλίζεται πάνω στο όχημα μόνο αν πρόκειται για επικίνδυνα εμπορεύματα. Λ

β Το φορτίο δε χρειάζεται να ασφαλίζεται πλήρως καθώς σε μικρές αποστάσεις δεν πρόκειται να

συμβεί κάποιο ατύχημα. Λ

γ Το φορτίο πρέπει να ασφαλίζεται πάνω στο όχημα σε κάθε περίπτωση. Σ

15 Η σωστή ασφάλιση των φορτίων αποσκοπεί στην:

α Προστασία του περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές ή πτώση υλικών. Σ

β Προστασία του περιβάλλοντος σε περίπτωση φωτιάς. Λ

γ Προστασία του περιβάλλοντος λόγω μικρότερων εκπομπών καυσαερίων ανά όχημα. Λ

Page 33: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Mistral · 2017. 3. 9. · ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

33

16 Ειδικά για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις κατά

τη φόρτωσή τους στα οχήματα;

α Όχι. Ισχύουν μόνο όσα και για τα λοιπά εμπορεύματα. Λ

β Ναι. Ανάλογα με το είδος του εμπορεύματος μπορεί για παράδειγμα να απαγορεύεται η φόρτωση

όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι. Σ

γ Ναι. Όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα απαγορεύεται να φορτώνονται με παρουσία κοινού. Λ

17 Ποιο από τα παρακάτω μέσα πρόσδεσης θεωρείτε ότι σας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια;

α Ένας ιμάντας που έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές και ξέρετε ότι αντέχει. Λ

β Ένας ιμάντας με ταμπελάκι πιστοποίησης και υπολογισμένος για την πρόσδεση. Σ

γ Ένα σχοινί. Λ

18 Σε περίπτωση που ένας ιμάντας έχει φθαρεί:

α Αν η φθορά είναι μικρή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Λ

β Αν η φθορά είναι μικρή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρές αποστάσεις. Λ

γ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Σ

19 Ποιο από τα παρακάτω είναι μέρος ενός συστήματος πρόσδεσης;

α Τάκοι και σφήνες. Λ

β Ιμάντες και συρματόσχοινα. Σ

γ Η μετώπη του χώρου φόρτωσης. Λ