όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

of 20 /20
Όλοι ςτο οικόπεδο 1 θ μζρα Βιβλίο μακθτι

Embed Size (px)

Transcript of όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Page 1: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Όλοι ςτο οικόπεδο

1θ μζρα

Βιβλίο μακθτι

Page 2: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Τι νομίηετε ότι ςυνζβθ;

Page 3: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Διαβάηω 1θ

φορά. Εντοπίηουμε πρόςωπα και καταςτάςεισ.

Τι ςυνζβθ τελικά;

Page 4: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Διαβάηω 2θ

φορά. Εντοπίηουμε

ςθμεία ςτίξθσ.

Ασ κυκλώςουμε όλα τα ςθμαδάκια τθσ

ςτίξθσ.

Page 5: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Διαβάηω 2θ

φορά. Εντοπίηουμε

ςθμεία ςτίξθσ.

Ασ κυκλώςουμε όλα τα ςθμαδάκια τθσ

ςτίξθσ.

Page 10: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Διαβάηουμε όλοι μαηί.

Διαβάηουμε με ρόλουσ.

Page 11: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Οι οιΌμικρον γιώτα είναι οι

και είμαςτε πολλοί μαζί.Ποιοι;

Οι βάτραχοι κι οι ποντικοί,Οι δάςκαλοι και οι βοςκοί.

Page 12: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Παρατθρώ :

Page 13: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Παρατθρώ :

Page 14: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Κυκλώνουμε

τα οι.

Page 15: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Κυκλώνουμε

τα οι.

Page 16: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα
Page 17: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα
Page 18: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα
Page 19: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Παίηουμε με τα ηάρια των ηώων και φτιάχνουμε προτάςεισ.

Page 20: όλοι στο οικόπεδο 1η μερα

Ρωτάμε !

Να κυμάςαι πωσ οι

λεξοφλεσ ποιοσ , ποια,

ποιο δεν παίρνουν

τόνο!