ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 -...

of 52 /52
1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ ηηκώλ γηα έλα κηθξό θαηάζηεκα. Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή. . Σν αξρείν ηηκώλ πεξηιακβάλεη ηνλ θωδηθό ηνπ πξνϊόληνο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ΑΣΚΗΣΗ 2 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ην ηακείν ελόο κηθξνύ θαηαζηήκαηνο. Ο πειάηεο δίλεη ηα πξντόληα ζην ηακείν. Δθεί εληνπίδεηαη ν θσδηθόο κε βάζεη ην πξντόλ. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη. Πειάηεο παίξλεη ην ηηκνιόγην. ΑΣΚΗΣΗ 3 ρεδηάζηε έλα ΔΡΔ γηα ην ηακείν ελόο κηθξνύ θαηαζηήκαηνο. Ο πειάηεο δίλεη ηα πξνϊόληα ζην ηακείν. Εθεί εληνπίδεηαη ν θωδηθόο κε βάζεη ην πξνϊόλ. Οη ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη. Πειάηεο παίξλεη ην ηηκνιόγην.. Ο πειάηεο πιεξώλεη θαη παίξλεη ηελ απόδεημε. Σν αξρείν ηηκώλ πεξηιακβάλεη ηνλ θωδηθό ηνπ πξνϊόληνο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ΑΣΚΗΣΗ 4 Έλαο θαξκαθνπνηόο πξνκεζεύεηαη θάξκαθα θαη ηα ππόινηπα είδε θαξκαθείνπ από δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. Γηαηεξεί κεραλνγξαθεκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ απνζεκαηηθνύ. ηαλ γίλεηαη κηα πώιεζε απηόκαηα ε πνζόηεηα κεηώλεηαη θαη όηαλ απηή ε πνζόηεηα θηάζεη ζην όξην παξαγγειίαο (Re order level ) εηνηκάδεηαη θαηάινγνο κε ηα είδε γηα παξαγγειία πνπ ζα απνζηαιεί κε fax ή Email. Ο πξνκεζεπηήο ζα απνζηείιεη ην εκπόξεπκα κε ην ηηκνιόγην θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην αξρείν. ΑΣΚΗΣΗ 5 ε έλα κηθξό θαηάζηεκα ν πειάηεο δίλεη ηα πξνϊόληα ζην ηακείν, όπνπ εληνπίδεηαη ν θωδηθόο κε βάζε ην πξνϊόλ. Οη ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη θαη ν πειάηεο παίξλεη ηηκνιόγην.Να ζρεδηάζεηε έλα ΔΡΔ (Δηάγξακκα Ρνήο Δεδνκέλωλ, Data Flow Diagram) γηα ην ζύζηεκα ηνπ ηακείνπ, επεμεγώληαο ηηο νληόηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη ξνέο δεδνκέλωλ. ΑΣΚΗΣΗ 6 Να ζρεδηάζεηε έλα ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ, Data Flow Diagram) γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ κε ζηνηρεία καζεηώλ ελόο ζρνιείνπ. Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ, ην ηκήκα ηνπ καζεηή, ην όλνκα ηνπ καζεηή, ηε δηεύζπλζε ηνπ θαη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ ν νπνίνο ζα είλαη θαη ην πξσηεύνλ θιεηδί. Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία θαηαιόγνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην αξρείν θαη ζα

Embed Size (px)

Transcript of ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 -...

Page 1: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

1

ΑΣΚΗΣΗ 1

ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ ηηκώλ γηα έλα κηθξό θαηάζηεκα.

Σν αξρείν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ θσδηθό ηνπ πξντόληνο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ

ηηκή. . Σν αξρείν ηηκώλ πεξηιακβάλεη ηνλ θωδηθό ηνπ πξνϊόληνο, ηελ

πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή

ΑΣΚΗΣΗ 2

ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ην ηακείν ελόο κηθξνύ θαηαζηήκαηνο. Ο πειάηεο δίλεη ηα

πξντόληα ζην ηακείν. Δθεί εληνπίδεηαη ν θσδηθόο κε βάζεη ην πξντόλ. Οη ηηκέο ησλ

πξντόλησλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη. Πειάηεο παίξλεη ην

ηηκνιόγην.

ΑΣΚΗΣΗ 3

ρεδηάζηε έλα ΔΡΔ γηα ην ηακείν ελόο κηθξνύ θαηαζηήκαηνο. Ο πειάηεο δίλεη ηα πξνϊόληα ζην ηακείν. Εθεί εληνπίδεηαη ν θωδηθόο κε βάζεη ην πξνϊόλ. Οη ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη. Πειάηεο παίξλεη ην ηηκνιόγην.. Ο πειάηεο πιεξώλεη θαη παίξλεη ηελ απόδεημε. Σν αξρείν ηηκώλ πεξηιακβάλεη ηνλ θωδηθό ηνπ πξνϊόληνο, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ΑΣΚΗΣΗ 4

Έλαο θαξκαθνπνηόο πξνκεζεύεηαη θάξκαθα θαη ηα ππόινηπα είδε θαξκαθείνπ από

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. Γηαηεξεί κεραλνγξαθεκέλν ζύζηεκα ειέγρνπ ηνπ

απνζεκαηηθνύ. ηαλ γίλεηαη κηα πώιεζε απηόκαηα ε πνζόηεηα κεηώλεηαη θαη όηαλ

απηή ε πνζόηεηα θηάζεη ζην όξην παξαγγειίαο (Re order level) εηνηκάδεηαη

θαηάινγνο κε ηα είδε γηα παξαγγειία πνπ ζα απνζηαιεί κε fax ή Email. Ο

πξνκεζεπηήο ζα απνζηείιεη ην εκπόξεπκα κε ην ηηκνιόγην θαη ζα πξέπεη λα

ελεκεξσζεί ην αξρείν.

ΑΣΚΗΣΗ 5

ε έλα κηθξό θαηάζηεκα ν πειάηεο δίλεη ηα πξνϊόληα ζην ηακείν, όπνπ εληνπίδεηαη ν θωδηθόο κε βάζε ην πξνϊόλ. Οη ηηκέο ηωλ πξνϊόληωλ βξίζθνληαη από έλα αξρείν ηηκώλ θαη αζξνίδνληαη θαη ν πειάηεο παίξλεη ηηκνιόγην.Να ζρεδηάζεηε έλα ΔΡΔ (Δηάγξακκα Ρνήο Δεδνκέλωλ, Data Flow Diagram) γηα ην ζύζηεκα ηνπ ηακείνπ, επεμεγώληαο ηηο νληόηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη ξνέο δεδνκέλωλ.

ΑΣΚΗΣΗ 6

Να ζρεδηάζεηε έλα ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ, Data Flow Diagram) γηα ηε

δεκηνπξγία ελόο αξρείνπ κε ζηνηρεία καζεηώλ ελόο ζρνιείνπ. Σν αξρείν πξέπεη λα

πεξηιακβάλεη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ, ην ηκήκα ηνπ καζεηή, ην όλνκα ηνπ

καζεηή, ηε δηεύζπλζε ηνπ θαη ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ ν νπνίνο ζα είλαη θαη ην

πξσηεύνλ θιεηδί. Σν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία

θαηαιόγνπ κε ηα ζηνηρεία ησλ καζεηώλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην αξρείν θαη ζα

Page 2: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

2

παξαδνζεί ζηε δηεύζπλζε. Γηα ην πξόβιεκα απηό εθηόο από ην δηάγξακκα ξνήο ζα

πξέπεη λα εμεγήζεηε ηηο νληόηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη ηηο ξνέο δεδνκέλσλ.

ΑΣΚΗΣΗ 7

ε θάπνην ζρνιείν ηεο Κύπξνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εγγξαθώλ ζπκπιεξώλεηαη

εηδηθό έληππν κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ

θαλνληθώλ καζεκάησλ ηνπ ηξηκήλνπ νη βαζκνί ηνπ θάζε καζεηή εηζάγνληαη ζην

αξρείν ηεο βαζκνινγίαο θαη εηνηκάδεηαη θαηάζηαζε βαζκνινγίαο ηνπ καζεηή θαη ν

κέζνο όξνο . Σέινο εηνηκάδεηαη ζπλνπηηθόο θαηάινγνο καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ

πεξάζεη ηε ζε ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Ζ εηαηξία XYZ co. αζρνιείηαη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη ηε θαισδίσζε

ζπζηεκάησλ ζε δηάθνξεο εηαηξίεο, γξαθεία, εξγνζηάζηα αθόκα θαη νηθίεο. Οη

εξγαζίεο ηεο επεθηείλνληαη ζε νιόθιεξε ηελ Κύπξν θαη γη' απηό ην ζθνπό ππάξρνπλ

παξαξηήκαηα ηεο εηαηξίαο ζε όιεο ηηο πόιεηο. Οη πξννπηηθέο επέθηαζεο ηεο εηαηξίαο

ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ζην εμσηεξηθό είλαη αξθεηά θαιέο. Ζ εηαηξία εξγνδνηεί 100

ππαιιήινπο (αλαιπηέο, κεραληθνύο ειεθηξνιόγνπο, ηερληθνύο ειεθηξνληθώλ

ππνινγηζηώλ, ειεθηξνιόγνπο, πσιεηέο θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό). Γηεπζπληήο θαη

ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο είλαη ν θ. Α. Π. ν νπνίνο απνθάζηζε λα επελδύζεη ζε έλα

ζύζηεκα πιεξνθόξεζεο πνπ λα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη θαιύηεξν έιεγρν ζε

όιεο ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο ηνπ

ΑΣΚΗΣΗ 9

ε θάπνην λνζνθνκείν ηεο Κύπξνπ πξνζέξρνληαη αζζελείο γηα εμέηαζε ζηα

εμσηεξηθά ηαηξεία. Δάλ δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη ζην αξρείν αζζελώλ ηόηε

εγγξάθνληαη δίλνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία (νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε,

ηειέθσλν, ειηθία, επάγγεικα) θαη παίξλνπλ έλαλ θσδηθό αξηζκό αζζελή. Με ηνλ

θσδηθό ηνπο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ξαληεβνύ-εμέηαζε από θάπνην ζπγθεθξηκέλν

ηαηξό. Οη ηαηξνί ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο εηδηθόηεηεο, π.ρ. παζνιόγνη, θαξδηνιόγνη,

νξζνπεδηθνί, δεξκαηνιόγνη, παηδίαηξνη θιπ. Μεηά ηελ εμέηαζε ν ηαηξόο ζπκπιεξώλεη

κηα θαξηέια γηα ηνλ αζζελή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν θσδηθόο θαη ην νλνκαηεπώλπκό

ηνπ, ε εμέηαζε πνπ έγηλε, ε δηάγλσζε θαη ηα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα πάξεη. ην ηέινο

θάζε κέξαο εηνηκάδεηαη θαηάινγνο αζζελώλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζπλνιηθά, αιιά θαη

αλά εηδηθόηεηα ηαηξνύ.

ΑΣΚΗΣΗ 10

Μηα αεξνπνξηθή εηαηξεία πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ειεθηξνληθή θξάηεζε ζέζεο.

Γηα ην ζθνπό απηό δηαζέηεη ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ε νπνία επηθνηλσλεί κε ην

αξρείν πηήζεσλ ζην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλα ηα ζηνηρεία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ

ηηο πηήζεηο αλά πόιε – πξννξηζκό, εκεξνκελία θαη ώξα αλαρώξεζεο. Μέζα από ηελ

ηζηνζειίδα απηή, έλαο ππνςήθηνο πειάηεο κπνξεί λα δεη ηηο δηαζέζηκεο πηήζεηο θαη

ώξεο αλαρώξεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πόιε εηζάγνληαο κέζσ κηαο θόξκαο νζόλεο

ηελ πόιε – πξννξηζκό πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία αλαρώξεζεο.

ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πξνβεί λα πξνβεί ζε θξάηεζε ζέζεο, επηιέγνληαο κηα

ζπγθεθξηκέλε πηήζε από ηε ιίζηα δηαζεζίκσλ πηήζεσλ θαη εηζάγνληαο ζε κία ζε κηα

Page 3: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

3

άιιε θόξκα νζόλεο ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ θαη ηνλ αξηζκό δηαβαηεξίνπ ηνπ. ηαλ

γίλεη κηα θξάηεζε απνζεθεύεηαη ζην αξρείν θξαηήζεσλ θαη εθηππώλεηαη κηα

αλαθνξά πνπ πεξηέρεη όια ηα ζηνηρεία πνπ έδσζε ν πειάηεο, ηα ζηνηρεία ηεο πηήζεο,

θαη έλα κνλαδηθό αξηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε θξάηεζε. Ζ έθδνζε ηνπ

εηζεηεξίνπ γίλεηαη από ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο όπνπ ν πειάηεο πξνζθνκίδεη ηελ

αλαθνξά πνπ εθηύπσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο όηαλ έθαλε ηελ θξάηεζε. Ο κνλαδηθόο

αξηζκόο θξάηεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ αλαθνξά εηζάγεηαη ζην ζύζηεκα, γίλεηαη

αλαδήηεζε ζην αξρείν ησλ θξαηήζεσλ γηα λα βξεζεί ε ζπγθεθξηκέλε θξάηεζε θαη

εθδίδεηαη ην εηζηηήξην. (α) Να ζρεδηάζεηε ην ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνεο Γεδνκέλσλ).

Καη λα πεξηγξάςεηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (β) Να γξάςεηε ην πίλαθα κε ηα πεδία ηνπ

αξρείνπ πηήζεσλ.

ΑΣΚΗΣΗ 11

Ζ Σξάπεδα ΝΚ ζέιεη λα κεραλνγξαθήζεη ηελ δηαδηθαζία αλάιεςεο κεηξεηώλ από

πειάηεο ηεο . Ζ ηξάπεδα αθνινπζεί ηελ εμήο δηαδηθαζία πξηλ από ηελ αλάιεςε. Ο

πειάηεο έξρεηαη ζηε ηξάπεδα ζπκπιεξώλεη έλα έληππν αλάιεςεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ (

όλνκα, επίζεην, αξηζκό ηαπηόηεηαο, αξηζκό ινγαξηαζκνύ, πνζό). Γηα λα γίλεη ε

δηεθπεξαίσζε ηεο ζπλαιιαγήο ιακβάλνπλ ρώξα ηξεηο ιεηηνπξγίεο, πξώηα γίλεηε

έιεγρνο αλ ππάξρνπλ ιεθηά ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ πειάηε, αθνινύζσο γίλεηαη

ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ θαη ηέινο ππνγξάθεη ην έληππν αλάιεςεο ιεθηώλ.

ΑΣΚΗΣΗ 12

ηελ Ακεξηθή ηα παλεπηζηήκηα δίδνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο αιινδαπνύο καζεηέο λα

δνπιέςνπλ 6 κήλεο, πξηλ λα νινθιεξώζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ

ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιήζνπλ θνηηεηέο ζηέιλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζην

παλεπηζηήκην (λνκα εηαηξείαο, δηεύζπλζε, ηειέθσλν, είδνο εξγαζίαο πνπ

πξνζθέξνπλ, αξηζκώλ ζέζεσλ, εκεξνκελία έλαξμεο θαη εκεξνκελία ιήμεο) όπνπ θαη

γίλεηαη ε θαηαγξαξαθή απηώλ ησλ ζηνηρείσλ. Οη θνηηεηέο πνπ λα εξγνδνηεζνύλ

ζπκπιεξώλνπλ κηα θόξκα ζηελ νπνία γξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο (όλνκα, επίζεην,

δηεύζπλζε, ηειέθσλν, είδνο εξγαζίαο , ππεύζπλν θαζεγεηή θαη εκεξνκελία πνπ

επηζπκεί λα αξρίζεη εξγαζία θαη ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί λα ζηακαηήζεη. Οη

θόξκεο κε ηα ζηνηρεία απηά θαηαγξάθνληαη ζε έλα αξρείν καζεηώλ πνπ επηζπκνύλ λα

εξγαζζνύλ. Μεηά ην παλεπηζηήκην αθνύ ζπγθεληξώζεη ηηο θόξκεο από ηηο εηαηξείεο

θαη ηνπο καζεηέο θαηαξηίδεη έλα πξόγξακκα γηα θάζε θνηηεηή θαη ηνλ εηδνπνηεί κε

κία επηζηνιή. Δπίζεο απνζηέιιεη ην πξόγξακκα ηνπ θνηηεηή θαη ζην θαζεγεηή πνπ

ηνλ έρεη αλαιάβεη. Σέινο ηα πξνγξάκκαηα απηά απνζεθεύνληαη ζε έλα αξρείν γηα λα

κπνξεί ην παλεπηζηήκην λα μέξεη αλά πάζα ζηηγκή πνπ βξίζθεηαη ν καζεηήο. Αθνύ

ηειεηώζεη ηελ εξγνδόηεζε ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη κία έθζεζε γηα ηηο

ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη ηελ νπνία παξαδίδεη ζην ηκήκα ειέγρνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ.

Σν ηκήκα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθάιηζε όηη όινη νη καζεηέο ππέβαιαλ ηελ

έθζεζε απηή γη απηό θαη κεηά από έιεγρν απνζηέιιεη επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο

καζεηέο πνπ δελ ππέβαιαλ ηελ έθζεζε ηνπο κε ην πέξαο ηεο εξγνδόηεζεο ηνπο . Να

γίλεη ην ΓΡΓ θαη λα αλαιπζεί.

Page 4: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

4

ΑΣΚΗΣΗ 13

Έλαο καζεηήο έρεη κηα πξνζσπηθή ζπιινγή από CD κε ηξαγνύδηα ζηελ νπνία

ππάξρνπλ θαη πνιιά CD κε ηξαγνύδηα από δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο πάλσ ζην ίδην CD.

Κάζε θνξά πνπ ν Μαζεηήο αγνξάδεη έλα θαηλνύξγην CD θάλεη ηα εμήο πξάγκαηα :

Κάλεη κηα εγγξαθή ηνπ θαιιηηέρλε κέζα ζην αξρείν θαιιηηερλώλ αθνύ

πξώηα θάλεη έιεγρν εάλ ππάξρεη ν θαιιηηέρλεο (Code, FirstName,

LastName)

Κάλεη κηα εγγξαθή ζην αξρείν ησλ CD αθνύ πξώηα θάλεη έιεγρν αλ ην

CD ππάξρεη ζην αξρείν (Code, title, year, company)

Κάλεη κηα εγγξαθή ζην αξρείν GeneralInfo ζην νπνίν απνζεθεύνληαη ην

θάζε ηξαγνύδη πνπ ππάξρεη πάλσ ζην θάζε CD μερσξηζηά. (

artistcode,cdcode,song,position)

Κάλεη κηα εγγξαθή ζην πίλαθα εηαηξεηώλ αθνύ πξώηα θάλεη έιεγρν αλ ε

εηαηξεία ππάξρεη (code, name)

Κάλεη κηα εγγξαθή ζην πίλαθα ηξαγνπδηώλ, SONG, αθνύ πξώηα θάλεη

έιεγρν αλ ππάξρεη ην ηξαγνύδη (code, song);

Ο καζεηήο αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζέιεη λα μέξεη :

Σα ηξαγνύδηα (ηίηιν) πνπ έρεη θαη ην όλνκα ην ηξαγνπδηζηή πνπ ηξαγνπδά ην

θάζε ηξαγνύδη.

Σα ηξαγνύδηα θάπνηνπ ηξαγνπδηζηή

Σα ηξαγνύδηα θάπνηαο εηαηξείαο

ΑΣΚΗΣΗ 14

Έλα Γξαθείν ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ ζέιεη λα θξαηήζεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο

πειάηεο ηνπ ηα απηνθίλεηα πνπ έρεη πξνο ελνηθίαζε, ηνλ ηξόπν ηηκνιόγεζεο θαη ηηο

κέιινπζεο πξν θξαηήζεηο. Σν ζύζηεκα λα παξάγεη πίλαθεο κε ηηο κέξεο θαη ηηο ώξεο

πνπ έλα απηνθίλεην είλαη δηαζέζηκν πξνο ελνηθίαζε, γεληθό θαηάινγν γηα όια ηα

απηνθίλεηα πνπ έρνπλ ελνηθηαζζεί, θαηάινγν γηα ην θάζε απηνθίλεην, θαζώο επίζεο

θαη ηα ηηκνιόγηα ησλ πειαηώλ.

ΑΣΚΗΣΗ 15

Ζ βηβιηνζήθε ηνπ ζρνιείνπ ζέιεη λα θξαηά ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο, ηα βηβιία ηεο

βηβιηνζήθεο, γηα ηα βηβιία ηα νπνία κπνξνύλ λα δαλεηζζνύλ, ηα βηβιία ηα νπνία

έρνπλ δνζεί. Σν ζύζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα παξάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηα βηβιία ηα

νπνία είλαη ζε δαλεηζκό, ηα βηβιία ηα νπνία έπξεπε λα είραλ επηζηξαθεί αιιά δελ

έρνπλ επηζηξαθεί, πνία βηβιία βξίζθνληαη αλά πάζα ζηηγκή κέζα ζηε βηβιηνζήθε,

θαηάινγν κε ηηο εκεξνκελίεο πνπ ην θάζε βηβιίν έρεη δνζεί, θαη γξάκκαηα γηα ηνπο

καζεηέο πνπ λα ηνπο ελεκεξώλεη όηη ην βηβιίν πνπ έρνπλ δαλεηζζεί έρεη πεξάζεη ηε

πξνζεζκία επηζηξνθήο.

ΑΣΚΗΣΗ 16

ε έλα θέληξν αζιεηηζκνύ ζέινκε λα θαηαγξάςνκε όια ηα κέιε. Σν ζύζηεκα λα

κπνξεί λα παξάγεη θαηαιόγνπο ησλ κειώλ. Καηαιόγνπο ησλ κειώλ νη νπνίνη έρνπλ

πιεξώζεη ζπλδξνκή θαη απηνύο πνπ δελ έρνπλ πιεξώζεη ζπλδξνκή. Δπίζεο ζα πξέπεη

λα κπνξεί λα ζηέιλεη γξάκκαηα ζηα κέιε γηα θάζε ζπλάληεζε.

Page 5: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

5

ΑΣΚΗΣΗ 17

ε έλα ζρνιείν πξέπεη λα αλαπηύμνκε έλα ζύζηεκα ζην νπνίν λα κπνξνύκε λα

απνζεθεύνκε ηηο εκπεηξίεο ζηε δνπιεηά (εβδνκάδα εξγαζίαο). Γηα λα κπνξέζνπκε λα

δεκηνπξγήζνκε απηό πξέπεη λα κπνξνύκε λα απνζεθεύνκε ζηνηρεία ησλ καζεηώλ,

ησλ εξγνδνηώλ, θαη ζε πνηό εξγνδόηε έρεη πάεη ν θάζε καζεηήο. Σν ζύζηεκα πξέπεη

λα κπνξεί λα παξάγεη πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνί καζεηέο δελ ζα είλαη ζην ζρνιείν ζε

θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε κέξα. Καηάινγν θαζεγεηώλ θαη καζεηώλ πνπ ζα

επηζθεθζνύλ, θαη πόηε, θαηάινγν καζεηώλ πνπ δελ έρνπλ βξεη αθόκα εξγνδόηε, θαη

ηέινο αηνκηθά γξάκκαηα γηα θάζε εξγνδόηε θαη θάζε καζεηή γηο ην πνύ πάεη ν

θαζέλαο.

ΑΣΚΗΣΗ 18

Σν Α’ Λύθεηνλ Πάθνπ έρεη 600 καζεηέο. ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο γίλνληαη νη

εγγξαθέο ησλ καζεηώλ γηα ηελ επόκελε ρξνληά. Οη εγγξαθέο ζπκπιεξώλνληαη ην

επηέκβξην. Γηα λα γίλεη εγγξαθή ν θάζε καζεηήο ζπκπιεξώλεη κηα θόξκα κε ηα

πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά θαηαρσξνύληαη ζην κεηξών ησλ καζεηώλ.

Καηά ηελ εγγξαθή ηνπνζεηείηαη ζε ηάμε θαη ηκήκα ελώ παξάιιεια δεκηνπξγνύληαη

θαη ε θαηαιόγνη ησλ καζεηώλ αλά ηκήκα. ηα κέζα Ννεκβξίνπ απνζηέιιεηαη ζην

ππνπξγείν παηδείαο κηα ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε γηα ηα ηκήκαηα θαη ηνπο αξηζκνύο

ησλ καζεηώλ. Ζ ίδηα θαηάζηαζε παξαδίδεηαη θαη ζην δηεπζπληή. ην ηέινο θάζε

ηξηκήλνπ νη θαζεγεηέο παξαδίδνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπ θάζε καζεηή ν θαζέλαο ζην

κάζεκα ηνπ ζπκπιεξώλνληαο έλα εηδηθό έληππν. Ζ γξακκαηεία αλαιακβάλεη λα

πεξάζεη ηε βαζκνινγία ζην βηβιίν βαζκνινγίαο θαη εθδίδεη έλα δειηίν πξνόδνπ γηα

ην θάζε καζεηή πεξηιακβάλνληαο θαη ην γεληθό βαζκό ηξηκήλνπ. Παξαθαιώ όπσο

κεραλνγξαθήζεηε ηηο πνην πάλσ δηαδηθαζίεο.

ΑΣΚΗΣΗ 19

H βηβιηνζήθε ηνπ Α Λπθείνπ παξαιακβάλεη κηα ζεηξά από βηβιία από δηάθνξνπο

εθδόηεο. Ο θάζε εθδόηεο ζηέιλεη ηα δηθά ηνπ βηβιία ζε έλα παθέην θαη κέζα ζην

παθέην βάδεη θαη κία ζεκείσζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ βηβιίνπ θαζώο

επίζεο θαη ηελ αμία ηνπ βηβιίνπ. ηαλ ην παθέην κε ηα βηβιία θζάζεη ζηε βηβιηνζήθε

ε ζεκείσζε ειέγρεηε από ηνλ ππάιιειν ηεο βηβιηνζήθεο θαηά πόζν ζπκθσλεί κε ηα

βηβιία πνπ

πεξηέρνληαη ζην παθέην (έρνπλ παξαγγειζεί). Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξεζεί όηη

ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ζεκείσζεο θαη απνζηαιζέλησλ βηβιίσλ ηόηε απνζηέιιεηαη

εηδνπνίεζε ζηνλ εθδόηε λα εμεηάζεη ηε πεξίπησζε ζηελ νπνία κπνξεί λα έγηλε ιάζνο.

Αλ δελ ππάξρεη ιάζνο ηόηε εηνηκάδεηαη έλα θαηάινγνο κε ηα ζηνηρεία ησλ βηβιίσλ. Ο

θαηάινγνο απηόο καδί κε ην παθέην απνζηέιινληαη ζηνλ ππάιιειν ν νπνίνο είλαη

ππεύζπλνο γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ βηβιίσλ. Αθνινύζσο απνζηέιιεηαη ην ηηκνιόγην

ην νπνίν πεξηέρεη ηελ αμία ησλ βηβιίσλ ζην ινγηζηήξην γηα λα απνζεθεπζεί ζε έλα

αξρείν. Ο ππάιιεινο ηνπ ινγηζηεξίνπ πνπ έρεη παξαιάβεη ην ηηκνιόγην ειέγρεη αλ νη

ηηκέο ζπκθσλνύλ κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ( θαηάινγν ηηκώλ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί από

ηνλ θάζε εθδόηε). Δάλ ην ηηκνιόγην ζπκθσλεί κε ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία ηόηε δίδεηαη

εληνιή λα πιεξσζεί ν εθδόηεο ζηνλ νπνίν θαη απνζηέιιεηαη κηα επηηαγή. Αλ ππάξρεη

δηαθσλία ηόηε ην ηηκνιόγην θαηαρσξείηαη ζε έλα αξρείν κε εθθξεκήο ππνζέζεηο.

Page 6: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

6

ΑΣΚΗΣΗ 20

ηελ Αγγιία θαη Ακεξηθή ηα ππάξρνπλ πνιιά βηβιηνπσιεία ηα νπνία έρνπλ

θαηαιόγνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηα βηβιία πνπ δηαζέηνπλ πξνο πώιεζε αιιά δελ

δηαζέηνπλ απόζεκα. Έλα ηέηνην βηβιηνπσιείν είλαη θαη ην AMAZON.COM. Οη

πειάηεο ηνπ βηβιηνπσιείνπ απηνύ βιέπνπλ ηνπο θαηαιόγνπο θαη παξαγγέιλνπλ ηα

βηβιία ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ πιεξώλνληαο κε πηζησηηθή θάξηα. Σελ ζηηγκή ηεο

παξαγγειίαο. Σν βηβιηνπσιείν απηό γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηώλ δηαζέηεη

δύν ηκήκαηα. Σν πξώην ηκήκα είλαη έλα ηκήκα θαηαγξαθήο παξαγγειηώλ θαη ειέγρνπ

πηζησηηθήο θάξηαο. ηαλ γίλεη κηα παξαγγειία , ηελ θαηαγξάθεη ζην αξρείν

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ, θαη απαληά κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ πειάηε γηα λα

ηνπ επηβεβαηώζεη ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο . Αθνινύζσο ειέγρεη ηελ

πηζησηηθή θάξηα ηνπ πειάηε από ηνλ νξγαληζκό έθδνζεο ηεο γηα ην όξην / ππόινηπν

αλ είλαη αξθεηό γηα ηε παξαγγειία. Μεηά ηνλ έιεγρν ην ηκήκα απηό ζα ελεκεξώζεη

ηνλ πειάηε γηα ην απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πξόβιεκα, θαη ηαπηόρξνλα

θαηαρσξεί ηελ παξαγγειία ζην αξρείν γηα ΔΚΚΡΔΜΔΗ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ. Αλ δελ

ππάξρεη πξόβιεκα κε ηε πηζησηηθή θάξηα ζηέιλεη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ζην

ηκήκα πξνώζεζεο παξαγγειηώλ κε ηνλ αξηζκό ηεο παξαγγειίαο θαη ηνλ θσδηθό ηνπ

πειάηε θαη ηελ εληνιή γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία. Σν δεύηεξν ηκήκα ηνπ

βηβιηνπσιείνπ είλαη ην ηκήκα πξνώζεζεο ηεο παξαγγειίαο. Σν ηκήκα απηό αθνύ

πάξεη εληνιή ζηέιλεη ηε παξαγγειία ζηνλ εθδνηηθό νίθν από ηνλ νπνίν θαη

παξαιακβάλεη ηα βηβιία. Μεηά ηελ παξαιαβή ηα βηβιία ζπζθεπάδνληαη θαη

ηαρπδξνκνύληαη ζην πειάηε καδί κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο. (α) Να ζρεδηάζεηε ην

ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ). Καη λα πεξηγξάςεηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (β) Να

γξάςεηε ην πίλαθεο κε ηα πεδία ηνπ αξρείσλ. (γ) Να ζρεδηάζεηε ηηο θόξκεο νζόλεο

γηα λα γεκίζνπλ νη πίλαθεο. (δ) Να ζρεδηάζεηε ηα εθηππσηηθά

ΑΣΚΗΣΗ 21

Μηα εηαηξία ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο καδεύεη ηηο θόξκεο κε ηηο ώξεο θάζε

εξγαδόκελνπ θαη ηηο απνζηέιιεη ζηνλ ρεηξηζηή ην κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο

πνπ δηαζέηνπλ. Δθεί ηα δεδνκέλα πιεξσκήο θάζε εξγάηε εηζέξρνληαη ζην ζύζηεκα

ειέγρνληαη θαη εμαθξηβώλνληαη παξάγνληαο έλα θαηλνύξγην αξρείν κε όια ηα ζσζηά

δεδνκέλα θαη κία έθζεζε κε ηπρόλ πξνβιήκαηα. Σν αξρείν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα

ηελ ελεκέξσζε ηνπ θπξίσο αξρείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Μεηά εθδίδνληαη θαηαζηάζεηο

πιεξσκήο θαη ηα ιεθηά θαηαηίζεληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ εξγαδνκέλσλ

θαηεπζείαλ ζηηο ηξάπεδεο. . (α) Να ζρεδηάζεηε ην ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο

Γεδνκέλσλ). Καη λα πεξηγξάςεηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (β) Να γξάςεηε ην πίλαθεο κε

ηα πεδία ηνπ αξρείσλ. (γ) Να ζρεδηάζεηε ηηο θόξκεο νζόλεο γηα λα γεκίζνπλ νη

πίλαθεο. (δ) Να ζρεδηάζεηε ηα εθηππσηηθά

ΑΣΚΗΣΗ 22

ε πνιιέο ρώξεο ηηο Δπξώπεο νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ εγγξαθέο καζεκάησλ

κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή θάπνηαο θόξκαο κε ην όλνκα ηνπο, ηνλ αξηζκό

κεηξώνπ, θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα ήζειαλ. Σν ζύζηεκα ειέγρεη αλ ππάξρνπλ ζέζεηο

ζηα ελ ιόγσ καζήκαηα δίδεη ηα καζήκαηα ζηνπο καζεηέο ζηα νπνία ππάξρνπλ

ζέζεηο. Αθνινύζσο ελεκεξώλνληαη δύν αξρεία ην αξρείν καζεκάησλ θαη ην αξρείν

καζεηώλ θαη ηαπηόρξνλα απνζηέιιεηαη έλα γξάκκα επηβεβαίσζεο ζηνπο καζεηέο ζην

Page 7: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

7

νπνίν θαηαρσξνύληαη όια ηα καζήκαηα γηα ηα νπνία ηνπο έρνπλ δνζεί θαζώο επίζεο

θαη γηα απηά πνπ δέλ ππήξραλ ζέζεηο. (α) Να ζρεδηάζεηε ην ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο

Γεδνκέλσλ). Καη λα πεξηγξάςεηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (β) Να γξάςεηε ην πίλαθεο κε

ηα πεδία ηνπ αξρείσλ. (γ) Να ζρεδηάζεηε ηηο θόξκεο νζόλεο γηα λα γεκίζνπλ νη

πίλαθεο. (δ) Να ζρεδηάζεηε ηα εθηππσηηθά

ΑΣΚΗΣΗ 23

Έλα κηθξό πεξίπηεξν πσιεί κηα ζεηξά από πξντόληα θαζώο επίζεο εθεκεξίδεο θαη

πεξηνδηθά. Γηα ηελ ώξα νη πειάηεο πξέπεη λα έξρνληαη ζην πεξίπηεξν λα αγνξάδνπλ

ηηο εθεκεξίδεο ηνπο. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη επηρείξεζεο πάεη πνιύ θαιά ν

πεξηπηεξάο ζθέθηεηαη λα νξγαλώζεη ππεξεζία παξάδνζεο ζηνπο πειάηεο. (α) Να

ζρεδηάζεηε ην ΓΡΓ (Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ) κε ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα

αλαπηύμεη ην ζύζηεκα παξάδσζεζ. Καη λα πεξηγξάςεηε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (β) Να

γξάςεηε ην πίλαθεο κε ηα πεδία ηνπ αξρείσλ. (γ) Να ζρεδηάζεηε ηηο θόξκεο νζόλεο

γηα λα γεκίζνπλ νη πίλαθεο. (δ) Να ζρεδηάζεηε ηα εθηππσηηθά

Page 8: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

8

Page 9: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

9

Page 10: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

10

ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΗ 2

πξνκεζεπηήο

Αξρείν ηηκώλ

3

Καηαρώξεζε ζηνηρεία

ζην αξρείν 4 1

5 2

6

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΣΗΜΖ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

2

7

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

10

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

12

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΗΜΔ

8

11

ΣΗΜΖ

9

4

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

Page 11: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

11

ΑΣΚΗΣΗ 3

6

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΣΗΜΖ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

2

7

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

10

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

12

ΚΧΓΗΚΟ ΣΗΜΔ

8

11

ΣΗΜΖ

9

4

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

15

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

13

14

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

Page 12: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

12

ΑΣΚΗΣΗ 4

Μείσζε ηε

πνζόηεηα

ζην αξρείν

Stock 2

3

4

5

6 2

Δηνίκαζε

παξαγγειία

Παξαγγειίεο

Πξνκεζεπηήο

Αύμεζε ηε

πνζόηεηα

ζην αξρείν

Stock

7

8

9 2

10

11 12

13

14

15

Πξνκεζεπηήο

16 2

17

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ,

ΣΗΜΖ, ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ, ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΠΟΟΣΖΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΠΟΟΣΖΣΔ

Page 13: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

13

ΑΣΚΗΣΗ 5

ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

ηηκή

Κσδηθόο

πξντόληνο

Σηκνιόγην

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

7

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΣΗΜΖ

9

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

8

1 6

2

4

10 11

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

ΣΗΜΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

Page 14: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

14

ΑΣΚΗΣΗ 6

ΔΡΔ

καζεηήοδηεπζπληήο

D1 Αξρείν κε ζηνηρεία καζεηώλ

Καηαρώξηζε

ζηνηρείωλ Δεκηνπξγία

θαηαιόγνπ

Page 15: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

15

ΑΣΚΗΣΗ 7

Κάξηα

εγγξαθήο

Πξόζζεζε

εγγξαθή ζην

αξρείν

Αξρείν καζεηώλ

Δηνίκαζε

βαζκνινγία

θαη Μ.Ο.

Γξαπηό Αξρείν βαζκώλ

Μαζεηή Γηεύζπλζε Δηνίκαζε

θαηάινγν

ζηάζηκσλ

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Βαζκόο Βαζκνί

καζεηώλ

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

1

2

3

4

5

7

8 9 11

12

13

14

15

16

17 18

Page 16: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

16

ΑΣΚΗΣΗ 8

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

Νέν έξγν

(project) project

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ησλ

ππαιιήισλ

ηνπ έξγνπ

Emp_proj

Νένο

ππάιιεινο

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ηνπ

ππαιιήινπ

Employees

Δηνίκαζε

αλαθνξέο

δηεύζπλζε

Καηάζηαζε

κηζζνδνζίαο θαη

εξγαζηώλ.

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

1 2

3

4

5

6

7

8

10 11

13 15

16

17

18

19

20

project 21

9

Page 17: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

17

ΑΘΔΝΖ

1

ΔΛΔΓΥΟ

2

3

4

5

ΗΑΣΡΟ

10

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΗΑΣΡΧΝ

11

12

13

14

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΑΘΔΝΧΝ

9

7

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΑΡΥΔΗΟ

ΑΘΔΝΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ

ΗΑΣΡΧΝ

ΑΘΔΝΖ

15

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ

16

17

18

19

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ

ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΗΑΣΡΟ

21

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΣΧΝ

22

23

24

5 25

26

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΑΡΥΔΗΟ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ

8 6

ΑΣΚΗΣΗ 9

Page 18: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

18

ΓΗΔΤΘΤΝΖ

26

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ

ΓΔΝΝΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

27

28

29

25

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΖΜΔΡΑ

ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

30

31

32

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΖΜΔΡΑ

ΑΝΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΡΥΔΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

Page 19: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

19

ΑΘΔΝΖ

1

ΑΣΚΗΣΗ 9

ΔΛΔΓΥΟ

2 3

4

5

ΗΑΣΡΟ

10

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΗΑΣΡΧΝ

11

12

13

14

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΑΘΔΝΧΝ

9

8 ΚΧΓΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΑΡΥΔΗΟ

ΑΘΔΝΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΑΘΔΝΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ

ΗΑΣΡΧΝ

ΑΘΔΝΖ

15

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ

16

17

18

19

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΗΑΣΡΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ ΡΑΝΣΔΒΟΤ

ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΗΑΣΡΟ

21

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΣΧΝ

22

23

24

5 25

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ΑΡΥΔΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΡΑΝΣΔΒΟΤ 26

Page 20: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

20

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΠΔΛΑΣΖ

7

ΠΔΛΑΣΖ

16

ΑΣΚΗΣΗ 10

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ

2

3

4 5

ΠΡΟΟΡΗΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΑΝΑΥΧΡΖΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΣΖΔΧΝ

ΑΡΥΔΗΟ ΠΣΖΔΧΝ

9

ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΔΧ

6

ΛΗΣΑ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ 10 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΘΖΜΖΣΖ

ΠΣΖΖ

ΠΣΖΔΧΝ

12 ΑΡΥΔΗΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 11

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

8

ΠΡΟΧΠΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

ΑΝΔΤΡΔΖ ΚΡΑΣΖΖ

18

ΔΚΓΧΖ ΔΗΖΣΖΡΗΟΤ

21

ΔΚΣΤΠΧΖ

ΑΝΑΦΟΡΑ

13

14

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΡΑΣΖΖ

ΔΚΣΤΠΧΖ

ΑΝΑΦΟΡΑ

15

19 ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

17

ΚΧΓΗΚΟ

ΚΡΑΣΖΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

20 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΡΑΣΖΖ 22

ΔΗΖΣΖΡΗΟ

Page 21: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

21

ΑΣΚΗΣΗ 11

3

ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΥΡΖΜΑΣΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

6

ΔΛΔΓΥΟ

ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ

2

12

9

ΥΔΧΖ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

14

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΛΔΦΣΧΝ ΠΔΛΑΣΖ

16

5

4

7

8

10 11

13

15

17

ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΘΔΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΜΔΣΡΖΣΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Page 22: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

22

ΑΣΚΗΣΗ 12

3

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ

13

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΦΟΗΣΖΣΧΝ

16

ΔΣΗΜΑΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

32

ΔΛΔΓΥΟ

ΔΚΘΔΔΧΝ

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

1

ΦΟΗΣΖΣΔ

11

ΤΠΔΤΘΗΝΟ

ΚΑΘΖΓΖΣΖ

14

16

ΦΟΗΣΖΣΔ

22

26 ΔΚΘΔΔΗ

5

2

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

18 ΔΣΑΗΡΔΗΔ

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

10 ΦΟΗΣΖΣΔ

33 ΦΟΗΣΖΣΔ

2

4

12

9

ΦΟΗΣΖΣΔ

21

15

17

18

20

24

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΔΚΘΔΔΧΝ

22

3

25

27

29

30

31

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ

34

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΘΔΖ

ΔΚΘΔΖ

ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΔΚΘΔΔΗ

Page 23: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

23

ΑΣΚΗΣΗ 11

3

ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΥΡΖΜΑΣΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

6

ΔΛΔΓΥΟ

ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ

2

12

9

ΥΔΧΖ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

14

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΛΔΦΣΧΝ ΠΔΛΑΣΖ

16

5

4

7

8

10 11

13

15

17

ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΘΔΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΜΔΣΡΖΣΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Page 24: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

24

Page 25: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

25

Page 26: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

26

ΜΑΘΖΣΖ

1

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

ΠΑΗΓΔΗΑ

13

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

12

ΚΑΘΖΓΖΣΈ

17

ΜΑΘΖΣΖ

22

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ

5

ΚΑΣΑΓΡΑΦΉ ΒΑΘΜΧΝ

15

ΛΗΣΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 7

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

9

ΑΡΥΔΗΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

19

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΓΔΛΣΗΧΝ ΠΡΟΟΓΟΤ

21

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 5

2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

4

3

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΣΖ

ΚΑΣΑΣΑΣΑΞΖ

Δ ΣΜΖΜΑ

ΟΝΟΜΑ

8

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ, ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΧΝ

10

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

11

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

16 18

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΟΤ

20 ΣΟΗΥΔΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ

23

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΜΖΣΡΧΟΤ ΜΑΘΖΣΧΝ

ΑΣΚΗΣΗ 18

Page 27: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

27

Page 28: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

28

ΑΣΚΗΣΗ 20

4

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

1

2

3

6

5

7

8 ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΔ

ΠΔΛΑΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

10

ΔΛΔΓΥΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

ΚΑΡΣΑ

9 ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΠΟΟ ΠΔΛΑΣΖ

12

11

E-MAIL

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΚΑΡΣΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΟ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ

13

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

14

15

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

16 ΑΡΗΘΜΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

19

ΠΔΛΑΣΔ

17

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

18

ΔΚΡΔΜΔΗ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ

20

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

21

ΔΝΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

23

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 22

24

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

26

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ

27

28

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΑΠΟΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΔΛΑΣΔ 24

29

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

31 30

ΒΗΒΛΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΣΜΖΜΑ

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

13

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

Page 29: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

29

ΔΡΓΑΣΖ

16

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

18

ΑΣΚΗΣΗ 21

1

3

4

2

5 ΔΛΔΓΥΟ

ΚΑΗ

ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ

ΥΔΗΡΖΣΖ

ΜΖΥΑΝΟΓΡ

ΑΦΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΡΖΓΑΣΖ

6

3

ΛΑΘΟ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

1

4

ΑΡΥΔΗΟ ΜΔ

ΑΚΡΗΒΖ

ΓΔΓΟΜΈΝΑ

8

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

7 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖ

ΑΡΥΔΗΟ

ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ

ΔΡΓΑΣΧΝ

10

9

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ

ΠΛΖΡΧΜΖ

13

ΚΑΣΑΘΔΖ

ΑΠΟΛΑΒΧΝ

ΔΚΓΟΖ

ΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΡΓΑΕΟΔΝΟΤ

14

ΓΔΝΝΗΚΖ

ΔΚΣΤΠΧΖ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ

11 12

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΡΓΑΣΖ

15

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΡΓΑΣΖ

17

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΟΛΧΝ ΣΧΝ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

Page 30: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

30

ΜΑΘΖΣΖ

1

ΜΑΘΖΣΖ

15

ΑΣΚΗΣΗ 22

3

ΔΛΔΓΥΟ

ΘΔΔΧΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

2

ΑΡΥΔΗΟ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 5

4

ΘΔΔΗ

ΔΠΗΣΟΛΖ

ΑΠΟΡΡΗΦΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

11 10

6

8 7

ΑΠΟΡΡΖΦΖ

ΑΠΟΓΟΥΖ

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

12

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΣΟΛΖ

ΑΠΟΡΡΖΦΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

9

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΜΑΘΖΣΟΤ

16

13

14

ΔΠΗΣΟΛΖ

ΑΠΟΓΟΥΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ

ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΣΧΝ

ΑΡΥΔΗΟ

ΔΓΡΑΦΖ

ΜΑΘΖΣΧΝ

Page 31: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

31

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ

25

ΠΔΛΑΣΖ

19

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΔΛΑΣΧΝ 5

3

ΔΓΡΑΦΖ

ΠΔΛΑΣΧΝ 2

4

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

7

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

6

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 9

8

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

11

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΔΛΑΣΧΝ 15

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 17

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ 27

10

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

14

16

12

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ,

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

24

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ

23

ΔΚΓΟΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

18

13

20

21 22

26

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΑΣΚΗΣΗ 23

Page 32: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

32

πξνκεζεπηήο

Αξρείν ηηκώλ

3

Καηαρώξεζε ζηνηρεία

ζην αξρείν 4 1

5 2

Page 33: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

33

4

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

1

2

3

6 7

8 ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΔ

ΠΔΛΑΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

10

ΔΛΔΓΥΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

ΚΑΡΣΑ

9 ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΠΟΟ ΠΔΛΑΣΖ

12

11

E-MAIL

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΚΑΡΣΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΟ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ

13

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

14

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

ΑΡΗΘΜΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

19

ΠΔΛΑΣΔ

17

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

18

ΔΚΡΔΜΔΗ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ

20

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

21

ΔΝΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

23

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 22

24

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 25

26

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ

ΒΗΒΛΗΑ

28

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΔΛΑΣΔ 24

29

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

31 30

ΒΗΒΛΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Page 34: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

34

6

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΣΗΜΖ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

2

7

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

10

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

12

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΗΜΔ

8

11

ΣΗΜΖ

9

4

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

Page 35: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

35

6

ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΑ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΣΗΜΖ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

2

7

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

10

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

12

ΚΧΓΗΚΟ

ΣΗΜΔ

8

11

ΣΗΜΖ

9

4

ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΗΟΝΣΟ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

15

ΑΘΡΟΗΖ

ΣΗΜΧΝ

13

14

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

Page 36: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

36

Μείσζε ηε

πνζόηεηα

ζην αξρείν

Stock

2

3

4

5

6 2

Δηνίκαζε

παξαγγειία

Παξαγγειίεο

Πξνκεζεπηήο

Αύμεζε ηε

πνζόηεηα

ζην αξρείν

Stock

7

8

9 2

10

11 12

13

14

15

Πξνκεζεπηήο

16 2

17

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ,

ΣΗΜΖ, ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ,

ΠΟΟΣΖΣΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΠΟΟΣΖΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

ΠΟΟΣΖΣΔ

Page 37: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

37

ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

ΑΡΥΔΗΟ ΣΗΜΧΝ

ηηκή

Κσδηθόο

πξντόληνο

Σηκνιόγην

5

3

ΔΝΣΟΠΗΜΟ

ΚΧΓΗΚΟΤ

7

ΑΝΔΤΡΔΖ ΣΗΜΖ

9

ΑΘΡΟΗΖ ΣΗΜΧΝ

8

1 6

2

4

10 11

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

ΣΗΜΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ

Page 38: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

38

3

ΔΝΣΤΠΟ ΓΗΑ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΥΡΖΜΑΣΧΝ

ΠΔΛΑΣΖ

1

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

6

ΔΛΔΓΥΟ

ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ

2

12

9

ΥΔΧΖ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ

14

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΔΝΣΤΠΟΤ ΚΑΗ

ΑΝΑΛΖΦΖ

ΛΔΦΣΧΝ ΠΔΛΑΣΖ

16

5

4

7

8

10 11

13

15

17

ΑΡΝΖΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΘΔΣΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΔΝΣΤΠΟ ΑΝΑΛΖΦΖ

ΜΔΣΡΖΣΑ

ΤΠΟΓΡΑΦΖ

Page 39: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

39

3

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ

13

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΦΟΗΣΖΣΧΝ

16

ΔΣΗΜΑΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

32

ΔΛΔΓΥΟ

ΔΚΘΔΔΧΝ

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

1

ΦΟΗΣΖΣΔ

11

ΤΠΔΤΘΗΝΟ

ΚΑΘΖΓΖΣΖ

14

16

ΦΟΗΣΖΣΔ

22

26 ΔΚΘΔΔΗ

5

2

ΔΣΑΗΡΔΗΔ

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

18 ΔΣΑΗΡΔΗΔ

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

10 ΦΟΗΣΖΣΔ

33 ΦΟΗΣΖΣΔ

2

4

12

9

ΦΟΗΣΖΣΔ

21

15

17

18

20

24

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΔΚΘΔΔΧΝ

22

3

25

27

29

30

31

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΖ

34

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΘΔΖ

ΔΚΘΔΖ

ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΗΣΖΣΧΝ

ΔΚΘΔΔΗ

Page 40: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

40

ΜΑΘΖΣΖ

1

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ

5

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

ΠΑΗΓΔΗΑ

13

ΚΑΣΑΓΡΑΦΉ ΒΑΘΜΧΝ

15

ΛΗΣΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 7

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

12

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

9

ΚΑΘΖΓΖΣΈ

17

ΑΡΥΔΗΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

19

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΓΔΛΣΗΧΝ ΠΡΟΟΓΟΤ

21

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 5

ΜΑΘΖΣΖ

22

2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

4 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΣΖ

ΚΑΣΑΣΑΣΑΞΖ Δ ΣΜΖΜΑ

ΟΝΟΜΑ

8

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ, ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΧΝ

10

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

11

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

16 18

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΟΤ

20 ΣΟΗΥΔΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

ΜΑΘΖΣΧΝ

23

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΜΖΣΡΧΟΤ

ΜΑΘΖΣΧΝ

Page 41: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

41

Κάξηα

εγγξαθήο

Πξόζζεζε

εγγξαθή ζην

αξρείν

Αξρείν καζεηώλ

Δηνίκαζε

βαζκνινγία

θαη Μ.Ο.

Γξαπηό Αξρείν βαζκώλ

Μαζεηή Γηεύζπλζε Δηνίκαζε

θαηάινγν

ζηάζηκσλ

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Πξνζσπηθά

ζηνηρεία

Βαζκόο Βαζκνί

καζεηώλ

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

Βαζκνί

καζεηώλ θαη

Μ.Ο.

1

2

3

4

5

7

8 9 11

12

13

14

15

16

17 18

Page 42: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

42

ΓΗΔΤΘΤΝΖ

26

27 29

25

30 32

ΑΝΑΦΟΡΑ ΖΜΔΡΑ

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΡΥΔΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

31

Page 43: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

43

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

Νέν έξγν

(project) project

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ησλ

ππαιιήισλ

ηνπ έξγνπ

Emp_proj

Νένο

ππάιιεινο

Πέξαζε ηα

ζηνηρεία ηνπ

ππαιιήινπ

Employees

Δηνίκαζε

αλαθνξέο

δηεύζπλζε

Καηάζηαζε

κηζζνδνζίαο θαη

εξγαζηώλ.

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

ζηνηρεία ηνπ

έξγνπ

1 2

3

4

5

6

7

8

10 11

13 15

16

17

18

19

20

project 21

Page 44: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

44

3 ΠΔΛΑΣΖ

1

2 4 5

ΠΡΟΟΡΗΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΑΝΑΥΧΡΖΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΣΖΔΧΝ

ΑΡΥΔΗΟ ΠΣΖΔΧΝ

ΚΡΑΣΖΖ ΘΔΔΧ

6

ΛΗΣΑ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ 10 ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΘΖΜΖΣΖ

ΠΣΖΖ

ΠΣΖΔΧΝ

12 ΑΡΥΔΗΟ ΚΡΑΣΖΔΧΝ 11

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

ΠΔΛΑΣΖ

7

8

ΠΡΟΧΠΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

14

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΡΑΣΖΖ

15

19 ΣΟΗΥΔΗΑ

ΚΡΑΣΖΖ

ΠΔΛΑΣΖ

16

17

ΚΧΓΗΚΟ ΚΡΑΣΖΖ

20 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΡΑΣΖΖ 22

ΔΗΖΣΖΡΗΟ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ

ΔΚΓΧΖ

ΔΗΖΣΖΡΗΟΤ

ΑΝΔΤΡΔΖ

ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ

ΘΔΔΧΝ

Page 45: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

45

23

24

ΜΑΘΖΣΖ

1

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ

5

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

ΠΑΗΓΔΗΑ

13

ΚΑΣΑΓΡΑΦΉ ΒΑΘΜΧΝ

15

ΛΗΣΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 7

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

12

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

9

ΚΑΘΖΓΖΣΈ

17

ΑΡΥΔΗΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ

19

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΓΔΛΣΗΧΝ

ΠΡΟΟΓΟΤ

21

ΜΖΣΡΧΟ ΜΑΘΖΣΧΝ 5

ΜΑΘΖΣΖ

22

2

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

4 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΜΑΘΖΣΖ

ΚΑΣΑΣΑΣΑΞΖ

Δ ΣΜΖΜΑ

ΟΝΟΜΑ

8

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΧΝ, ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΑΘΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΑΘΖΣΖ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

18

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΜΖΣΡΧΟΤ ΜΑΘΖΣΧΝ

10

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΝΑΦΟΡΑ

11

16

20

ΓΔΛΣΗΟ

ΠΡΟΟΓΟΤ

Page 46: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

46

4

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

1

2

3

6

5

7

8 ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΔ

ΠΔΛΑΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΚΧΓΗΚΟ ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

10

ΔΛΔΓΥΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

ΚΑΡΣΑ

9 ΠΔΛΑΣΖ

12

11

E-MAIL

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΚΑΡΣΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΟ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ

13

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

14

15

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

16 ΑΡΗΘΜΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

19

ΠΔΛΑΣΔ

17

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

18

ΔΚΡΔΜΔΗ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ

20

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

21

ΔΝΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

23

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 22

24

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 25

26

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ

27 ΒΗΒΛΗΑ

28

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΔΛΑΣΔ 24

29

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

31 30

ΒΗΒΛΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Page 47: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

47

4

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

1

2

3

5

7

8 ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΔ

ΠΔΛΑΣΔ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

10

ΔΛΔΓΥΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

ΚΑΡΣΑ

9 ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΠΟΟ ΠΔΛΑΣΖ

12

11

E-MAIL

ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΚΑΡΣΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΟ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ

13

ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ

14

15

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

16 ΑΡΗΘΜΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

19

ΠΔΛΑΣΔ

17

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΗΣΧΣΗΚΖ

18

ΔΚΡΔΜΔΗ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ

20

ΚΧΓΗΚΟ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

21

ΔΝΣΟΛΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

23

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 22

24

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ 25

26

ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΒΛΗΧΝ

27 ΒΗΒΛΗΑ

28

ΠΡΟΧΘΖΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΔΛΑΣΔ 24

29

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ

ΠΔΛΑΣΖ

31 30

ΒΗΒΛΗΑ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Page 48: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

48

2

5 ΔΛΔΓΥΟ

ΚΑΗ

ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ

ΥΔΗΡΖΣΖ

ΜΖΥΑΝΟΓΡ

ΑΦΖΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΡΖΓΑΣΖ

6

3

ΛΑΘΟ ΓΔΓΟΜΔΝΑ

1

4

ΑΡΥΔΗΟ ΜΔ

ΑΚΡΗΒΖ

ΓΔΓΟΜΈΝΑ

8

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΔΡΓΑΣΖ

ΑΡΥΔΗΟ

ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ

ΔΡΓΑΣΧΝ

10

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΠΛΖΡΧΜΖ

13

ΚΑΣΑΘΔΖ

ΑΠΟΛΑΒΧΝ

ΔΚΓΟΖ

ΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΡΓΑΕΟΔΝΟΤ

14

ΓΔΝΝΗΚΖ

ΔΚΣΤΠΧΖ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ

11 12

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΡΓΑΣΖ

ΔΡΓΑΣΖ

16

15

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ ΔΡΓΑΣΖ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ

18

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΟΛΧΝ ΣΧΝ

ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ

Page 49: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

49

ΜΑΘΖΣΖ

1

3

ΔΛΔΓΥΟ

ΘΔΔΧΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ

2

ΑΡΥΔΗΟ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 5

4

ΘΔΔΗ

ΔΠΗΣΟΛΖ

ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

11 10

6

8 7

ΑΠΟΡΡΖΦΖ

ΑΠΟΓΟΥΖ

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

12

ΔΛΔΓΥΟ

ΘΔΔΧΝ

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

9

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΜΑΘΖΣΟΤ

16

13

ΜΑΘΖΣΖ

15

14

ΔΠΗΣΟΛΖ

ΑΠΟΓΟΥΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ

ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗ

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΜΑΘΖΣΧΝ

ΑΡΥΔΗΟ

ΔΓΡΑΦΖ

ΜΑΘΖΣΧΝ

Page 50: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

50

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΔΛΑΣΧΝ ΠΔΛΑΣΖ

1

5

3

ΔΓΡΑΦΖ

ΠΔΛΑΣΧΝ 2

4

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

7

ΔΓΓΡΑΦΖ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

6

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 9

8

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

11

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΔΛΑΣΧΝ 15

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΧΝ 17

ΑΡΥΔΗΟ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ 27

ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ

25

10

ΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

14

16

12

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ,

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΔΛΑΣΖ

19

24

ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ

ΠΛΖΡΧΜΧΝ

23

ΔΚΓΟΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

18

13

20

21 22

26

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ

ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΛΖΡΧΜΖ

Page 51: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

51

Καηαγξαθή

ζηνηρείσλ

εηαηξηώλ εηαηξίεο

ηνηρεία εηαηξίαο ηνηρεία εηαηξίαο

Page 52: ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 2 - Weeblyalexsocratis-edu.weebly.com/uploads/4/5/3/6/4536760/drd.pdf · 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ρεδηάζηε έλα ΓΡΓ γηα ηε δεκηνπξγία

52

Καηαγξαθή

ζηνηρείσλ

εηαηξηώλ εηαηξίεο

ηνηρεία εηαηξίαο