Φίλων, Άπαντα, τ.1ος + 2ος, Λειψία 1828.pdf

of 753 /753
 

Embed Size (px)

Transcript of Φίλων, Άπαντα, τ.1ος + 2ος, Λειψία 1828.pdf

Κ α ν δ η π φ
α ι ι
η εΝ ν β η ε ι τ γ
ρ
υ Ν ν ε Ρ δ τ γ
ρ
« 5 θ η
\ 8 7 \
Ν
Ο Ρ Ε Κ
Α
Ι , Ι Β Κ Ο Κ Μ Ο Ρ Τ Ι Μ Ο Κ Μ
Ρ Ι Ε Μ
ε
ο ι
τ α .
Ε Ι Τ Ι Ο 8 Τ Ε Η Ε Ο Τ Υ Ρ Α >
Τ Ο Μ υ 8
I I I .
ρ τ ο / ν & ι .
Ζ ι
τ η η ι ο ι ι ο η ε
η ο τ η η α τ η ,
Ζ ι
Ι ι 6 6 . / / .
Ι . Ι Ρ 8 Ι Α Ε
5 Χ . Μ Τ Ι Β Ι Γ 8 Ε Τ Τ Υ Ρ Ι 8
Ο Α Η Ο Ι . Ι
Τ Α Ι Η Κ Ι Τ Ι Ι .
1 8 5
 
Φ Ι Λ Ω Ν Ο Σ Ι Ο Υ Δ Α Ι Ο Υ
Π Ε Ρ Ι Τ Ο
Τ
Ο Τ Ω Ν Θ Ε Ι Ω Ν
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Η Ρ Ο Ν Ο Μ Ο Σ .
Ε Ε Ο :
Ο I δ
Κ Ε Κ Μ I ν Ν Α Κ Μ
Η Ε Κ Ε δ 8 Ι Τ .
( Ο Ι . Ο ο η . ο α ρ . 1 5 . Ι ο Ι α τ η . )
Ρ , 4 7 3 ' ]
, , Ο , τ η η α Κ α α ο α Ι
  — ε φ τ ε ρ η τ η
β α α ε
Κ ο ε τ η η ε ε ε π η η η
ε χ ε τ η ρ η τ η .
1 .
) ]
Ε ν μ ε ν τ η π ρ ο τ α κ τ η ς β β λ ω * ) π ε ρ μ ι σ & ν
ω ς ν η ν τ ι χ ρ ι β ε α ς δ ι ε ξ η λ & ο μ ε ν . Ι ν ν ι δ π ρ ο χ ε ι τ α ι
ζ η τ ν , τ ς ο τ ω ν & ε ω ν
π ρ α γ μ τ ω ν
χ λ η ρ ο ν μ ο ς ε σ τ ν .
Ε π ε ι δ γ α ρ & ε σ π ι σ & ν τ ο ς λ ο γ ο ν τ ο ι ο τ ο ν

σ ο φ ς
) Η χ 8 ο £ 8 Ι 1 ι ι Ι & ο α τ η η ο τ η ε τ Ο ' Γ θ 8 ρ ο η ο η Ι θ ι η ι η π τ ^ ι π ο · ο ρ ι ι Γ ο π
ρ ο 8 ι ο Ι ω η ι π η
ο ρ α ^ Ι π α ι Ο ι 1 1 Ι ο η 8
Μ α η ι τ ο ν α η α 8
η Ι ο α ι .
* ) ι ο ι 1 ι ι θ Γ
η ο η
Ρ η ι ι , ο 1 1 1 .
Α
υ Α Ε Ι
Ι . Ι Β . [ 1 , 4 7 4 . }
η χ ο ν σ ε ν , , 0 μ ι σ & ς σ ο ν
π ο λ ν ς
σ φ δ ρ α ( Ο ε η . 1 5 ,
1
8 8 . ) ,
π ν ν & α ν ε τ α ι φ α σ χ ω ν , , Τ
μ ο ι ,
δ σ π ο τ α , δ ω σ ε ι ς ;
ε γ
δ
α π ε λ ε σ ο μ α ι
α τ ε χ ν ο ς ,
ο δ ν ι ς μ ο ν ο
ε χ τ η ς ο -
χ τ ι δ ς μ ο ν
χ λ η ρ ο ν ο μ η σ ε ι
μ ε , ο ν τ ο ς Λ α μ α σ χ ο ς Ε λ ι ζ ε ρ .
Κ α ι π λ ι ν , , Ε π ε ι δ η ( μ ο ο ν χ ' ε ' δ ω χ α ς σ π ρ μ α , 8 ο -
χ ο γ ε ν η ς μ ο ν χ λ η ρ ο ν ο μ η σ ε ι μ ε .
Κ α τ ο ι
τ ς ο ν χ α ν τ ο
τ ο ν χ ρ η σ μ ω δ ο ν ν τ ο ς
α ξ ω μ α
χ α ι μ γ ε & ο ς χ α τ α π λ α γ ε ι ς
α φ ω ν ο ς
χ α α χ α ν η ς ε γ ν ε τ ο , χ α ι ε
μ η
δ ι α δ ο ς , α λ λ α τ ο Ι
τ ω π ε ρ ι χ α ρ ; Ε π ι σ τ ο μ ζ ο ν σ ι
γ α ρ
ω ς α ι σ φ ο δ ρ α ι λ ν π α ι
χ α ι
ν π ε ρ β λ λ ο ν σ α ι χ α ρ α ' ι ο
χ α Μ ω ν σ η ς , , σ χ ν φ ω ν ο ς
χ α ι β ρ α δ ν γ λ ω σ σ ο ς ο μ ο λ ο γ ε γ ε ν σ & α ι , φ ο ν η ρ ξ α τ ο
' ο
δ ι α λ γ ε σ & α ι
( Ε χ ο . 4 , 1 0 ) .
Κ α ι α ψ ε ν δ η ς
σ τ ι ν η τ ο ν π ρ ο φ η τ ο ν μ α ρ τ ν ρ α   τ ο τ ε γ α ρ ε χ ο ς τ ο μ ε ν
φ ω ν η τ ρ ι ο ν ο ρ γ α ν ο ν ε π χ ε σ & α ι , τ ο ν
δ
χ α τ δ ι α ν ο ι α ν
λ γ ο ν α ρ & ρ ο ν μ ε ν ο ν α ν ν π ο τ α χ τ ω φ ο ρ χ ρ η σ & α ι , ν ο η μ α
τ ω ν , ο ν ρ η μ τ ω ν ε π α λ λ η λ α χ α λ λ η μ τ ε ν τ ρ χ ο ν χ α ι ν ψ ι Γ
γ ρ ο ν δ ν ν μ ε ω ς φ ι λ ο σ ο φ ο ν ν τ α . Θ α ν μ σ ι ο ι δ α ρ ε τ α ι
η τ ε ν τ ο λ μ α χ α ι η ν
δ ο ν τ ι
π α ρ ρ η σ α π ρ ο ς τ ο ν ς α μ ε -
ν ο ν ς , ω ς χ α ι τ ο χ ω μ ι χ ν
α ψ ε ν δ ς
μ α λ λ ο ν η χ ω μ ι χ ς ε -
ρ η σ & α ι
δ ο χ ε ν ,
  Α ν π ν & ο δ ο ν λ ο ς η σ ν χ ζ ω ν μ α ν & ν η ,
π ο ν η ρ ο ς σ ι α ι   μ ε τ α δ δ ο ν π α ρ ρ η σ α ς .
δ ε η η ο η ε τ η
Ι ο ε ο τ ε τ η η Η Ι η τ η τ ε ο Ι / α α ο η ο η
ο ο η « π ' » Ι α
ο α η Ι .
2 . Π ο τ ε ο ν ν α γ ε ι π α ρ ρ η σ α ν
ο χ τ η ς
π ρ ο ς δ ε σ π ο -
τ η ν ; ρ ο ν χ τ α ν η δ ι χ η χ ο τ ι μ ν α ν τ ω μ η δ ν [ * ] σ ν ν ε ι -
δ η , π ν τ α
δ
ν π ρ τ ο χ ε χ τ η μ ν ο ν
χ α
λ γ ο ν τ ι χ α ι π ρ α τ -
τ ο ν τ ι ; Π ο τ ε ο ν α ξ ι ο ν
χ α ι
δ ο ν λ ο ν
ε ο
[ 1 , 4 7 4 ]
( 2 Ι Π 8 Κ Ε Ι υ Μ Ι ) ν .
Η Κ Κ Ε 8 . 3
& < ι ο σ τ ο μ ε ν
π ρ ο ς
ε α ν τ ο ν
χ α ι τ ο ν π α ν τ ς η γ ε μ ν α
χ α ι δ ε σ π τ η ν ; η
τ α ν α μ α ρ τ η μ τ ω ν
χ α & α ρ ε ν ι ] χ α ι τ
φ ι λ ο δ σ π ο τ ο ν Ι ' χ τ ο ν
σ ν ν ε ι δ τ ο ς
χ ρ ν η ,
π λ ε ο ν ι
χ α ρ χ ρ -
μ ε ν ο ς
ε π ι
γ ε ν σ & α ι & ε ο ν
η
π α ν τ ς
,
τ γ η ς μ ο ν χ α ι # α λ τ -
τ η ς α ν α ψ α μ ε τ ο ς
α χ ο ν ι τ ι
χ ρ α τ ο ς ;
Τ α ς δ φ ι λ ο δ ε σ π τ ο ν ς
λ ε ι τ ο ν ρ γ α ς
χ α ι
& ε ρ α π ε α ς τ ο ν Α β ρ α α μ δ ι α σ ν ν σ τ η σ ι ν
χ ρ ο τ ε λ ε ν τ ι ο ν
λ ο γ ο ν τ ο ν χ ρ η σ & ν τ ο ς α ν τ ο τ
ι ε ι '
, , Α σ ω σ ο ι
χ α λ τ ω σ π ρ μ α τ
σ ο ν
π σ α ν τ η ν γ η ν
τ α ν τ η ν ,
χ α ι ν ε ν λ ο γ η & η σ ο ν τ α ι ν τ ω σ π ρ μ α τ σ ο ν π ν τ α τ
ε & ν η τ η ς γ ς , α ν & ν ν π η χ ο ν σ ι ν Α β ρ α μ π α τ ρ σ ο ν
τ η ς μ η ς φ ω ν η ς χ α ι φ ν λ α ξ ε τ π ρ ο ς τ γ μ α τ μ ο ν χ α ι
τ ς ε ν τ ο λ ς
μ ο ν χ α ι
τ ο ν ς
ν μ ο ν ς
μ ο ν χ α ι τ ς χ ρ σ ε ι ς .
Γ Ο ε η .
2 6 , 3 . ) Μ γ ι σ τ ο ν δ
γ χ ω μ ι ο ν ο χ τ ο ν , μ η δ ε ν ς
ω ν α ν π ρ ο ς τ ξ η
δ ε σ π τ η ς λ ι γ ω ρ ε ν ,
α χ ν ω ς δ
χ α ι
ν π ρ
π ν τ α
σ π ο ν δ ζ ε ι ν α ι σ α γ ν μ η
χ α τ ο ρ & ο ν ν .
Ι τ η ρ ε ν Ι ο χ
Α ε ν ε Ι , , Ι α ε α τ ε 1 α ι χ θ τ ε .
3 . Ε ι σ ι μ ε ν ο ν ν , ο ' ι ς α χ ο ν ε ι ν ,
α λ λ
ο ν λ ε γ ε ι ν ε ν π ρ ε -
π ς , φ ω ν λ γ ε τ α ι ' , , Σ χ π α
χ α ι
χ ο ν ε ( ε ο ι . 2 7 , 9 ) —
π γ χ α λ ο ν π α ρ γ γ ε λ μ α . Κ χ ι σ τ ο ν γ α ρ χ α ι & ρ α σ ν τ α τ ο ν
*
χ ο ς * η σ ν χ α , δ ε τ ε ρ ο ν
δ π ρ ο ς ο χ τ ω ν ξ ι ν τ ι χ ο ς π ρ ο φ ε ρ ο μ ν ω ν . Μ η δ ε ι ς
μ ν τ ο ι
ν ο μ ι σ τ ω
τ ο τ ο
α ν τ μ ν ο ν ε μ φ α ν ε σ & α ι δ ι α
τ ο ν , , Σ ι π α χ α α χ ο ν ε , α λ λ χ α ι π ρ ο τ ρ ψ α σ & α ι δ υ ν α -
τ τ ε ρ ο ν
ε τ ε ρ ο ν  
ο ν γ α ρ
π α ρ α ι ν ε
μ ν ο ν γ λ σ σ ι
σ ι ω π ν
χ α ι
σ ν α χ ο ν ε ι ν , α λ λ α χ α ι
ψ ν χ η
α μ φ ο τ ε
ρ α .
Π ο λ λ ο ι γ α ρ π α χ ρ α σ ι ν η χ ο ν τ ς τ ι ν ο ς
ο ν χ
& α σ ι
τ ς δ ι α ν ο α ι ς ,
λ λ ' ε ξ ω
π λ α ν ν τ α ι χ α ι μ ν ρ α π ε ρ ι
Α 2
 
Κ Ρ Η Ι 1 Ο Ν Ι 8 υ Α Ε Ι 1 Ι Β . [ I , 4 7 5 . ]
μ ν ρ ω ν α ν τ ο ς δ ι ε ξ ρ χ ο ν τ α ι , τ α σ ν γ γ ε ν ι χ α , τ & ν ε α ,
τ
ε Ι χ ς η ν ν
τ ω π α ρ ν τ ι μ η
μ ε μ ν η σ & α ι π ν
τ ω ς , α , ς
ε π ο ς
ε π ε ν , ξ η ς σ ν ν α ρ ι & μ ο ν μ ε ν ο ι χ α ι δ ι α
τ ο ν
ν α ν τ ο ς π ο λ ν & ρ ο ν
ο δ ν ν α τ ο σ ι τ ο
λ γ ο ν τ ο ς
χ ρ ο σ & α ι ' λ γ ε ι
γ α ρ
ε χ ε ν ο ς ω ς π ε ρ
ο ν χ
α ν & ρ ω π ο ι ς ,
α λ λ ν α ψ χ ο ι ς
α ν δ ρ ι σ ι ν ,
ο ς τ α μ ν
σ τ ι ν ,
α χ ο α ι δ
ο ν χ ε ν ε ι σ ι ν . ν ο ν μ η δ ε ν ι τ ω ν ε ξ ω & ε ν π ι φ ο ι τ ν τ ω ν
η ε ν δ ο ν τ α μ ι ε ν ο μ ν ω ν
π ρ α γ μ τ ω ν ο ν ο ς α ξ ι ω σ τ ) π ρ ο ς -
ο μ ι λ ε ν , λ λ '
η ρ ε μ α ν γ α γ ν
χ α ι
η σ ν χ σ α ς ε α ν τ ν α π ο -
τ ε ν η π ρ ο ς τ ο ν λ γ ο ν τ α , σ ι ω π η σ α ς χ α τ τ ο
Μ ω σ ω ς
π α ρ γ γ ε λ μ α , δ ν ν η σ ε τ α ι
μ ε τ
τ η ς π α σ η ς π ρ ο ς ο χ η ς
α χ ρ ο -
σ α σ & α ι , τ ρ ω ς δ ο ν χ α ν ι σ χ ν σ τ ) .
Σ ο α η Ι ο ε τ ε $ 1 ν τ ο ο η ε ο ο η β ε η χ . ( 4 . 5 . )
4 . Τ ο ς
μ ν ο ν α μ α & σ ι σ ν μ φ ρ ο ν η σ ν χ α , τ ο ς
δ
ε π ι σ τ η μ η ς
φ ι ε μ ν ο ι ς χ α μ α φ ι λ ο δ ε σ π τ ο ι ς α ν α γ χ α ι -
τ α τ ο ν
η π α ρ ρ η σ α χ τ η μ α .
Λ γ ε τ α ι
γ ο ν ν
Ε ξ δ ω '
, , Κ ρ ι ο ς π ο λ ε μ η σ ε ι ν π ρ η μ ν , χ ι μ ε ς σ ι γ η σ ε τ ε .
( Ε χ ο . 1 4 , 1 4 . ) Κ α ι χ ρ η σ μ ο ς
ε & ς
π χ ε ι τ α ι
τ ο ι ς δ ε   , , Κ α ε π ε [ * ] χ ρ ι ο ς π ρ ο ς Μ ω σ η ν Τ β ο α ς
π ρ ο ς μ ε ; —
ω ς δ ο ν χ α ι
σ ι ω π α ν
τ ο ς μ η δ ν ξ ι ο ν
χ ο η ς
ρ ο ν τ α ς , χ α ι λ γ ε ι ν
τ ο ν ς ε ρ ω τ ι σ ο φ α ς & ε ω π ε π ι -
σ τ ε ν χ ο τ α ς , χ α μ η μ ν ο ν λ γ ε ι ν
σ ν ν
η ρ ε μ α , α λ λ
χ α ι μ ε
τ χ ρ α ν γ η ς
μ ε ζ ο ν ο ς
χ β ο ν ,
ο ν
χ α ι
γ λ τ τ τ ) , δ ι
ν α ρ α λ ο γ ο ς ε χ ε ι σ φ α ι ρ ο ν μ ε ν ο ν α α & η τ ν α χ ο γ ν ε -
σ & α ι , α λ λ
τ ω π α μ μ ο σ ω
χ α ι
μ ε γ α λ ο φ ω ν ο τ τ ω φ ω ν η ς
ο ρ γ α ν ω , ο & ν η τ ς μ ν α χ ρ ο α τ η ς
ο ν δ ε ς ,
δ
α γ ν ν η τ ο ς
χ α ι α φ & α ρ τ ο ς μ ν ο ς . Τ ο γ ρ ν ο η τ η ς α ρ μ ο ν α ς
ε ν ρ -
μ ο σ τ ο ν
χ α ι σ ν μ φ ω ν ο ν
μ λ ο ς ο ν ο η τ ς
μ ο ν σ ι χ ο ς
μ ν ο ς
χ α τ α λ α β ν χ α ν ς ,
τ ω ν
δ
ν α ι σ & η σ ε ι φ ν ρ ο μ ν ω ν
ο ν δ
 
[ 1 , 4 7 5 ] ( 2 Π 8 Κ Ε Κ υ Μ ν . Η Ε Κ Ε 8 . 6
ε ι ς .
  Ο ο ν δ η τ ο ν δ ι α ν ο α ς
ο ρ γ ν ο ν
χ α τ
σ ν χ α ι δ ς
δ ι α π α σ ν σ ν μ φ ω ν α ν
ξ η χ ο ν ν τ ο ς
χ ρ ο α -
τ η ς ω ς α ν ε ι π ν ν & α ν ε τ α ι , π ρ ο ς
α λ η & ε ι α ν

π ν τ α γ α ρ γ ν ρ ι μ α & ε —   , , Τ π ρ ο ς μ ε β ο ^ ς ;
χ α & χ ε σ α ν χ α χ ν α π ο τ ρ ο π η ς , η χ α τ ε ν χ α ρ ι σ τ α ν μ ε -
τ ο ν σ α ς α γ α & ν , η χ α τ α μ φ τ ε ρ α .
5 .
Λ λ ο ς
δ ο υ δ ν η τ τ ο ν
σ χ ν φ ω ν ο ς
χ α ι
β ρ α δ -
γ λ ω σ σ ο ς χ α ι α λ ο γ ο ς ε ν α ι δ ο χ ν ν ε ν ρ σ χ ε τ α ι , , τ ε π η
μ ε ν ο ν μ ν ο ν λ γ ω ν , α λ λ χ α
β ο ν
ε ι ς γ ε τ α ι , τ ρ ω & ι
δ
α π α ν σ τ ω χ α ι
δ ι α σ τ τ ω
χ ρ μ ε ν ο ς
λ γ ω ν
ρ ν μ η '
, , φ ω ν σ η ς γ α ρ , φ η σ ι ν , , , λ λ ε ι , χ α ι

& ε ς π ε χ ρ ν α τ ο
α ν τ ν φ ω ν η ( Ε χ ο . 1 9 , 1 9 ) , ο ν χ α τ σ ν ν τ λ ε ι α ν λ -
λ η σ ε ν ,
α λ λ α
χ α τ
μ η ν ν ν ο μ ν η ν π α ρ τ α σ ι ν
λ λ ε ι ,
χ α ι
χ α τ
σ ν ν τ λ ε ι α ν δ δ α ξ ε ν ,
α λ λ - α ε
χ α ι
σ ν ν ε χ ς
α π ε χ ρ ν α τ ο .   Ο π ο ν
δ
χ ε
ρ τ η -
σ ι ς .
δ
χ α σ τ ο ς , ο μ η π σ τ α τ α ι μ α & ε ν ξ ι ω ν ,
γ ν ο ν ς τ ν ε ι ς π ι σ τ η μ η ν
ω φ ε λ ι μ ω τ τ ω ν
ε ρ γ ο ν ε ν α ι , ζ η -
τ ε ι ν , ε ' ρ ω τ α ν ,
π ν ν & ν ε σ & α ι , μ η δ ε ν
δ ο χ ε ν
ε δ ν α ι ,
μ η δ τ ι
ο ε σ & α ι π α γ ω ς χ α τ ε ι λ η φ ν α ι . Σ ο φ ο ι μ ε ν ο ν ν ν φ η γ η τ
χ α ι
δ ι δ α σ χ λ ω χ ρ ν τ α ι
& ε ,
ο
δ α τ ε λ σ τ ε ρ ο ι τ ω
σ ο
φ ω , δ ι ο χ α ι λ γ ο ν σ ι ' , , Λ α λ η σ ο ν σ ν
η μ ν ,
λ α λ ε τ ω
π ρ ο ς η μ ς & ε ς ,
μ φ τ ο τ ε
π ο & ν ω μ ε ν . ( Ε χ ο . 2 0 , 1 9 . )
Τ ο σ α ν τ η
δ ρ α
χ ρ η τ α ι π α ρ ρ η σ α α σ τ ε ο ς , ς τ ε ο ν
μ ν ο ν λ γ ε ι ν χ α β ο ν , α λ λ ' η δ η χ α ι χ α τ α β ο ν ξ λ η -
& ο ν ς π σ τ ε ω ς χ α ι α π γ ν η σ ο ν τ ο ν π α & ο ν ς & α ρ ρ ε ' τ
μ ν γ α ρ
, , Ε ι α φ η ς
α ν τ ο ς τ η ν α μ α ρ τ α ν , φ ε ς   ε δ
μ η ,
ξ λ ε ι ψ ν μ ε χ
τ η ς
σ ο ν ς
γ ρ α ψ α ς
( Ε χ ο .
, , Μ η
γ α σ τ ρ ι
λ α β ο ν π ν τ α
τ ο ν λ α ν
τ ο τ ο ν ,
η
α ν τ ν ,
τ ι
μ ο ι
ε ς τ ο ν
χ ο λ π ο ν σ ο ν ,
χ α & α
 
6 Ρ Η Η . Ο Ν Ι β υ Α Ε Ι Ι Β . [ I , 4 7 6 . ]
ζ ο ν τ α ; ( Ν α ι η . 1 1 , 1 2 ) , χ α
τ
δ ο ν α ι
π α ν τ ι τ ω λ α τ ο ν τ ω , τ ι χ λ α ε ι
π
ν .
1 3 . )
Μ η π ρ β α τ α χ α β ε ς σ φ α γ σ ο ν τ α ι ,
η
π α ν τ ψ ο ν τ η ς
& α λ σ σ η ς σ ν ν α χ & σ ε τ α ι ,
χ α ι
( 1 Λ Α .
δ ι α τ [ * ]
χ χ ω σ α ς τ ο ν
λ α ν τ ο ν τ ο ν ,
χ α ι
' ν α
τ α π σ τ α λ χ α ς
μ ε ;
χ α α φ ο ν
π ε π ρ ε ν μ α ι λ α λ η σ α ι
π ρ ο ς
σ ω
ο ν μ α τ ι ,
χ χ ω σ ε τ ο ν λ α ν ,
χ α
ο ν χ ρ ρ ν σ ω τ ο ν
λ α ν σ ο ν ( Ε χ ο .
5 , 2 2 . 2 3 )

τ α τ α
γ α ρ χ α τ ο ι α ι α τ ι ς χ α ν α τ ω ν ν
μ ρ ε ι β α σ ι λ ω ν
ε ι π ε ν .
Τ ο
δ α π ο φ α ν ε σ & α ι χ α π ρ ο ς
& ε ν & α ρ ρ η σ α ι ,
τ ο ν τ ο ρ α
π ρ α ς
ν ο ν
τ λ μ η ς
α π λ ω ς , α λ λ α ε ν τ ο λ μ α ς α ν τ φ ,
δ ι τ ι ο
σ ο φ ο
π ν τ ε ς
φ
λ ο ι & ε ο ν , χ α μ α λ ι σ τ α χ α τ τ ε ρ τ α τ ο ν
ν ο μ ο & τ η μ α .
Π α ρ ρ η σ α
δ
σ ν γ γ ε ν ς '
π ε
π ρ ο ς
τ ν α
ε α ν τ ο ν
φ λ ο ν π α ρ ρ η σ ι σ α ι τ ο ; Π α γ χ λ ω ς ο ν
ν τ ς
χ ρ η σ μ ο ς
, , φ λ ο ς ' δ ε τ α ι Μ ω ν σ η ς
( ε μ .
3 3 , 1 1 ) ,
' ν α ο σ α π & α ρ σ ε ι π α ρ α χ ε χ ι ν δ ν ν & ν μ ν α δ ι ε ξ ρ χ ε τ α ι , φ ι
λ α μ α λ λ ο ν
η α ν & α δ ε α π ρ ο ς φ ρ ε σ & α ι δ ο χ τ ) . & ρ α σ τ η ς
μ ν γ α ρ α ν & α δ ο ν ς , φ λ ο ν δ & α ρ ρ α λ ε τ η ς ο χ ε ο ν .
, , Ο Α ε Γ ε

τ ε ν ε τ ε η α ε
ν ε τ ο α .
Θ ι ς , χ ν ρ ι η ς ,
δ ι ο π τ η ς .
Β . Α λ λ α σ χ π ε ι π λ ι ν , τ ι ε ν λ α β ε α
τ
& α ρ ρ ο ν ν
α ν α χ χ ρ α τ α ι ' τ
μ ν γ α ρ , , Τ
μ ο ι
( β ε η .
1 5 , 2 )
μ φ α ν ε ι ,
τ ο δ , , δ σ π ο τ α ε ν λ α β ε ι α ν .
Ε ι ω -
& ς δ χ ρ η σ & α ι δ ι τ τ α ς α τ α ι ς π τ ο ν α τ ο ν χ α π ρ ο ς -
ρ η σ ε σ ι ,
τ τ ε τ ο ν & ε ο
χ α τ
τ ο ν
ο ν δ ε τ ρ α ν
ν ν ν π α ρ ε λ η φ ε ν , α λ λ α
τ η ν
δ ε σ π ο τ ο ν , λ α ν
ε ν λ α β ς
χ α
σ φ δ ρ α
χ ν ρ ω ς , χ α τ ο ι
σ ν ν ω ν ν μ α
τ α ν τ α ε ν α ι λ γ ε τ α ι ,
χ ν ρ ι ο ς χ α ο
δ ε σ π τ η ς .
λ ε ι
τ ο
ν π ο χ ε μ ε ν ο ν ε ν
 
[ I , 4 7 7 . ] < 2 1 Π 8 Κ Ε Κ υ Μ ν . Η Ε κ Ε 8 . 7
ρ ι ο ς μ ν γ ρ
π α ρ
β β α ι ο ν
ε σ τ ι ν , ε ' ρ η τ α ι ,
χ α τ ε ν α ν τ ι τ η τ α
α β ε β α ο ν
χ α χ ν ρ ο ν , δ ε σ π τ η ς δ π α
ρ
δ ε σ μ ο ν , α φ ο
δ ο ς ο μ α ι , ς τ ε
τ ο ν δ ε σ π τ η ν
χ ν ρ ι ο ν ε ν α ι ,
χ α ' ι τ ι
ω ς α ν ε
φ ο β ε ρ ν
χ ρ ι ο ν , ο ν μ ν ο ν τ
χ ψ ο ς χ α
τ ο
χ ρ α τ ο ς α π ν τ ω ν α ν η μ μ ν ο ν , α λ λ χ α δ ο ς
χ α φ ο β ο ν
χ α ν ο ν
ε μ π ο ι η σ α ι , — τ χ α
μ ν τ ο ι χ α
ε π ε ι
δ τ ω ν λ ω ν δ ε σ π ο τ η ς
ε σ τ , σ ν ν ε χ ω ν
α ν τ λ ν τ α , χ α
σ φ γ γ ω ν
α δ ι α λ ε τ α ι ξ ε α ν τ ν . δ φ σ χ ω ν , , Λ -
σ π ο τ α , τ ι μ ο ι
δ ω σ ε ι ς ;
 
δ ν ν μ ε ι
τ α τ α δ ι ε ξ ρ χ ε τ α ι   Ο ν χ
α γ ν ο
σ ο ν τ ο
ν π ε ρ β α λ λ ο ν
χ ρ α τ ο ς ,
ε π σ τ α μ α ι
τ
φ ο β ε -
ρ ν τ η ς δ ν ν α σ τ ε α ς , δ ε δ ι ς χ α τ ρ μ ω ν ν τ ν γ χ ν ω , χ α
π λ ι ν & α ρ ρ '
σ γ α ρ
& σ π ι σ ς μ ο ι μ η φ ο β ε σ & α ι '
σ
μ ο ι γ λ σ σ α ν π α ι δ ε α ς δ δ ω χ α ς , τ ο γ ν ν α ι ,
η ν χ α
δ ε
φ & γ γ ε σ & α ι ' σ ν
τ ο
σ τ μ α α π ε ρ ρ α μ μ ν ο ν ξ λ ν σ α ς , σ ν
δ ι ο ξ α ς
π
π λ ο ν η ν & ρ ω σ α ς ' '
σ ν τ
λ ε χ τ α
σ ν ν ε β β α σ α ς
ε ι π ε ν , τ ο ν χ ρ η σ μ ν β ε β α ι ο μ ε ν ο ς χ ε ν ο ν
, , Ε γ
α ν ο ξ ω
τ σ τ μ α σ ο ν , χ α σ ν μ β ι β σ ω σ ε , μ λ λ ε ι ς
[ * ] λ α λ η -
σ ε ι ν .
( Ε χ ο . 4 , 1 2 . ) Τ ς γ ρ
ε γ ε ν μ η ν , ν α
σ μ ο ι
λ γ ο ν μ ε τ α δ ω ς , ν α μ ι σ & ν ο μ ο λ ο γ ς , χ ρ ι τ ο ς χ α δ ω -
ρ ε ς
α γ α & ν
τ ε λ ε ι ο τ ε ρ ο ν ;
Ο υ
τ η ς π α τ ρ δ ο ς ε μ μ ε τ α
ν σ τ η ς ;
Ο υ
σ ν γ γ ε ν ε α ς
α π ε λ η λ α μ α ι ;
Ο υ
τ η ς π α
τ ρ ω α ς ο χ α ς η λ λ ο τ ρ ω μ α ι ; Ο ν χ α π ο χ η ρ ν χ τ ο ν χ α φ ν γ α
δ α
τ ε
χ α
α τ ι μ ο ν ο ν ο μ ζ ο ν σ ι ν ; Α λ λ α
σ ν
η π α τ ρ ς , σ
η
σ ν γ γ ν ε ι α , σ
η π α τ ρ ω α
σ τ α , σ
η π ι τ ι μ α , η π α ρ ρ η σ α ,
ο
μ γ α ς
χ α α ο δ ι μ ο ς
χ α α ν α φ α ρ ε τ ο ς π λ ο ν τ ο ς . Λ ι
τ
& α ρ φ η σ ω
λ γ ε ι ν α φ ρ ο ν ; δ ι α τ ο ν π ε σ ο μ α ι , μ α & ε ν τ ι π λ ο ν
α ξ ι ν ;
Μ λ
& α ρ ρ ε ν ,
π λ ι ν ο μ ο λ ο γ δ ε -
δ ι ν α ι χ
χ α τ α π ε π λ η χ θ
α ι ' χ α ο ν χ ε χ ε ι ν τ η ν α μ ι χ τ ο ν ν
( μ ο
μ χ η ν , φ β ο ν
τ ε
σ ω ς
 
8 Ρ Η Ι Ι Ο Ν Ι 8 Ι υ Α Ε Ι Ι . Ι Β . [ 1 , 4 7 7 . ]
τ ι ς , λ λ α τ η ν ν α χ ε χ ρ α μ ν η ν σ ν μ φ ω ν α ν . Α π λ σ τ ω ς ο ν ν
ε ν ω χ ο ν μ α ι τ ο ν χ ρ μ α τ ο ς , ο μ ε α ν α π π ε ι χ ε , μ η τ ε ν ε ν
ε ν λ α β ε α ς π α ρ ρ η σ ι ζ ε σ & α ι , μ η τ ε α π α ρ ρ η σ ι α σ τ ω ς
ε υ λ α -
β ε σ & α ι ' τ η ν γ ρ ο ν & ν ε ι α ν
τ η ν μ α ν τ ο ν μ ε τ ρ ε ν
ε μ α -
& ο ν χ α ι τ ς ν π ε ρ β ο λ α ς α χ ρ τ η τ α ς τ ω ν σ ω ν ε ν ε ρ γ ε
σ ι ω ν
π ε ρ ι β λ π ε σ & α ι ,
κ α ι π ε ι δ ν
, , γ η ν
χ α ι
χ α ι
ε τ ι χ β λ η τ ο τ ε ρ ο ν μ α ν τ ο ν
α σ & ω μ α ι
,
ν τ ν γ -
χ α ν ε ι ν σ ο ι & α ρ ρ , τ α π ε ι ν ο ς
γ ε γ ο ν ς , χ α τ α β ε β λ η μ ν ο ς
ε ι ς
χ ο ν ν
, σ α γ ε ε ι ς τ ο μ η δ '
ν φ ε σ τ ν α ι
δ ο χ ε ν α ν ε σ τ ο ι χ ε ι ω -
μ ν ο ς .
, , Ο μ τ η Η α ο { $ ?   — φ τ α α ε α ^ ε η ε Ι α τ η
« ο ο ω .
7 . Κ α ι τ ο ν τ μ ο ν τ ο π α & ο ς τ η ς ψ ν χ η ς σ τ η λ ο γ ρ -
φ η σ ε ν ν
τ ω
ε π σ χ ο π ο ς
Α β ρ α μ . , , Ε γ γ -
σ α ς γ ρ ,
φ η σ ν , , , Α β ρ α α μ
ε π ε '
Ν ν ν η ρ ξ μ η ν λ α λ ε ν
π ρ ο ς χ ν ρ ι ο ν , γ δ ι μ ι γ η χ α ι σ π ο δ ς ( Ο ε ι ι . 1 8 ,
2 7 ) ,
π ε ι δ η τ τ ε
χ α ι ρ ο ς
ν τ ν γ χ α ν ε ι ν
γ ν ε σ ι ν
τ ω π ε π ο ι η κ τ ι ,
ο τ ε
τ η ν
ε α ν τ η ς ο υ & ν ε ι α ν
ε γ ν ω χ ε ν .
Τ ο
δ
δ
α π ο ρ ο ν τ ς
σ τ ι φ ν η μ α
μ λ λ ο ν η π ι τ ω
π λ η & ε ι χ α ι
μ ε γ & ε ι ω ν π η λ α ν χ ε ν
γ α & ν ε ν χ α ρ ι σ τ ο ν ν -
τ ο ς . Τ
μ ο ι δ ω σ ε ι ς ;
Ε ι
γ ρ α π ο λ ε π ε τ α ι
τ ι
π λ ο ν
π ρ ο ς δ ο χ η σ α ι ;
Α φ & ο ν ο ι γ α ρ ,

φ ι λ δ ω ρ ε , α σ α ι χ ρ ι
τ ε ς
χ α α π ε ρ γ ρ α φ ο ι , χ α ι ο ρ ο ν χ α ι τ ε λ ε ν τ η ν
ο ν χ ' ε ' χ ο ν σ α ι ,
π η γ ν τ ρ ο π ο ν τ ε λ ε ω ν τ ω ν α π α ν τ λ ο ν μ ν ω ν α ν α β ρ ο ν σ α ι .
Σ χ ο π ε ν δ
α ξ ι ο ν ο ο μ ν ο ν τ ο ν α ε
π λ η μ μ ν ρ ο ν ν τ α
χ ε ι -
μ α ρ ρ ο ν ν ω ν σ ω ν ε ν ε ρ γ ε σ ι ν , α λ λ χ α ι τ ς ρ δ ο μ ν α ς
η μ ω ν α ρ ο ν ρ α ς . Ε ι γ ρ π ε ρ ι τ τ ν α ν α χ ν & ε Ι η τ ρ ' ε ν μ α ,
λ ι μ ν ω δ ε ς
χ α ι τ ε λ μ α τ δ ε ς ν τ
χ α ρ π ο φ ρ ο ν
γ η ς ε σ τ α ι τ
π ε δ ο ν π ρ ο ς
ε ν φ ο ρ α ν
γ ρ
μ ε μ ε τ ρ η μ ν η ς ,
α λ λ ο ν χ
μ -
τ ρ ο ν δ ε τ η ς
π ι ρ ρ ο η ς
μ ο . Α ι π ε ν σ ο μ α ι '
, , Τ
Κ Ε Κ υ Μ ν .
Η Ε Κ Ε 8 .
9
δ σ ε ι ς , α μ & η τ α δ ο ς
χ α
σ χ ε δ ο ν π ν τ α σ α θ ν η τ ν
φ ν σ ι ν
;
  θ γ α ρ
λ ο ι π ο ν ε π ι ζ η τ ω
σ χ ε ν τ ε χ α χ τ η σ α σ & α ι ,
τ ο τ
^ 0 ι τ ο α ξ ι ο ς
τ ω ν σ ω ν ε ρ γ ω ν , χ α ι χ λ η ρ ο ν μ ο ς . , , Ε γ α π ο λ ν & η σ ο μ α ι
α τ ε χ ν ο ς ( β ε η . 1 5 , 2 ) ,
λ ι γ ο χ ρ ν ι ο ν χ α ι φ η μ ε ρ ο ν
χ α ι
ω χ ν μ ο ρ ο ν
λ α β ν α γ α & ν , ε ν χ μ ε ν ο ς
τ
ε ν α ν τ ο ν , π ο λ ν -
μ ε ρ ο ν χ α ι
π ο λ ν χ ρ ο ν ι ο ν
χ α ι χ ρ α τ ο ν
χ α ι
ω ς
χ α ι
σ π ρ μ α τ α β α λ σ & α ι χ α ι
τ ο ς
ε ν ε χ α α π ο τ ε ν α ι , χ α ι
ν ω
π ρ ο ς ο ρ α ν ν
τ
α ν ε γ ε ρ ω ν
μ ε τ ε ω ρ σ α ι
  τ η ν γ α ρ
ν & ρ ω π ν η ν
α ρ ε τ η ν β α -
ν ε ι ν μ ε ν ε π γ η ς , φ & α ν ε ι ν δ π ρ ο ς ο ν ρ α ν ν α ν α γ χ α ο ν ,
' ν ε χ ε τ η ς α φ & α ρ σ α ς σ τ ι α & ε σ α τ ο ν α ε χ ρ ν ο ν α π η -
ω ν δ ι α μ ν τ ) .
Α τ ε χ ν ο ν
γ α ρ χ α
σ τ ε ρ α ν ο δ
τ ι ψ ν χ η ν ,
ο τ α μ η
ο ν τ α
χ α ι
τ α π α ν τ α γ ε ν ν ω ν , μ ε μ σ η χ α ς ,
π ε χ α ι χ ρ ι ν ε δ ω χ α ς ξ α ρ ε τ ο ν τ ω δ ι ο ρ α τ ι χ ω γ ν ε ι , τ
μ η δ π ο τ ε
σ ι ε ι ρ ω & η ν α ι χ α ι τ ο χ η σ α ι , ω χ α ι
α ν τ ς
π ρ ο ς -
ν ε μ η & ε ς φ ε μ α ι χ λ η ρ ο ν μ ο ν δ ι χ α ω ς   α σ β ε σ τ ο ν γ α ρ
α τ ο χ α τ α & ε ω μ ε ν ο ς , α σ χ ι σ τ ο ν ε ν α ι ν ο μ ζ ω τ η ν
ι μ α ν -
τ ο
χ α λ ο π ε ρ ι δ ε ν
χ α τ α λ ν & ε σ α ν .
χ τ η ς
ο ν γ ν ο μ α ι χ α
π ο τ ν ι μ α ι ,
' ν α σ π ε ρ μ τ ω ν
χ α
ρ ε ν μ α τ ω ν
ν π ο τ ν φ ο μ ν ω ν τ α ρ ε τ η ς α ν α χ α η τ α ι χ α ι α ν α -
φ λ γ η τ α ι σ ω τ η ρ ι ο ν φ γ γ ο ς , ο , λ α μ π α δ ε ν μ ε ν ο ν π α λ λ η -
λ ο ι ς δ ι α δ ο χ α ς , σ χ ρ ο ν ο ν
γ ε ν η σ ε τ α ι
χ σ μ ω . Ζ η λ ο ν χ α ι
τ ο ς
α σ χ η τ ι χ ο ς ε δ ω χ α ς τ χ ν ω ν
τ ω ν τ η ς
ψ ν χ η ς
σ π ο ρ α ς
χ α γ ε ν σ ε ω ς , χ α ι μ ο ι ρ α & ν τ ε ς φ η δ ο ν η ς ξ ε λ λ η σ α ν
ε ι π ο ν τ ε ς
  , ,
π α ι δ α
ο ς λ η σ ε ν & ε ς
τ ο ν δ ο λ ν
σ ο ν
( β ε η . 3 3 , 5 ) , ν π ο ι χ α
χ α ι
τ ρ ο φ ς χ α ι τ ι & η ν ς ,
ν α β α τ ο ι χ α ι α π α λ α χ α ε ν φ ν ε ς ψ ν χ α , τ ω ν α ρ ε τ η ς
π α γ χ α λ ω ν χ α & ε ο ε ι δ ε σ τ τ ω ν ε ν π α ρ α δ ε χ τ ο ι
χ α ρ α χ τ ρ ω ν .
Λ δ α ξ ο ν
δ μ ε χ α ι
χ ε ν ο  
, , Ε ο ν ι ς
Μ α σ χ
τ η ς
Ρ Η Ι Ι Ο Ν Ι 3
υ Α Ε Ι Ι . Ι Β . Ρ , 4 7 9 . ]
γ ε ν ο ν ς μ ο ν , τ ω ν σ ω ν χ α ρ τ ω ν Ι χ α ν ο ς
γ ε ν σ & α ι
χ λ η ρ ο ν ο
ο ς
2 . ) Ε γ
γ α ρ α χ ρ ι ν ν ν
τ ο ν
μ ε ν
λ π ι ζ μ ε ν ο ν ο ν χ
λ α χ ο ν
ο ν
ο ν χ ε λ π ζ ω .
, ,   . ε . ε χ ο ε α ι Ι ο . ε τ τ η ε η ι η Ι & τ ο ο α ι α τ η Ι
α τ η ο η τ η .
8 . Τ ς δ
η
χ α
ν ι ς , ο
π α ρ ρ γ ω ς ε π ι σ χ ε π τ ο ν . Ε ρ μ η ν ε ε τ α ι τ ο ν ν ν Μ α σ χ ε χ
φ ι λ η μ α τ ο ς . Φ λ η μ α δ δ ι α φ ρ ε ι τ ο ν φ ι λ ε ν τ ο μ ε ν
γ ρ ψ ν χ ν ε ν ρ ε σ ι ν α ρ μ ο ζ ο μ ν ω ν ε ν ν ο α , τ ψ ι λ η ν χ α ι
ε π ι π λ α ι ο ν δ ε ξ ω σ ι ν ,
χ ρ ε α ς
τ ι ν ο ς ε ς τ α ν τ ' ο ν σ ν ν α γ ο ν σ η ς ,
ε ο ι χ ε ν
μ φ α ν ε ι ν . ' Λ ς η ε ρ
γ α ρ ε ν
τ ω
α ν α χ ν π τ ε ι ν ο ν χ
σ τ ι
τ ο χ ν π τ ε ι ν , ο υ δ ε ν τ ω χ α τ α π ν ε ι ν τ ο π ν ε ι ν , ο ν δ
ε ν
ο
ο ν δ
ε ν
τ ω χ α τ α φ ι λ ε ν τ ο φ ι
λ ε ν , ε π ε χ α τ ω ν χ & ρ ν μ ν ρ ο ν ς ε χ ο ν τ ς τ ι ν ε ς τ ς τ ο ν
β ο ν χ α λ ε π α ς ν γ χ α ι ς
δ ε ξ ι ο ν ν τ α ι .
Τ ς
χ
φ ι λ η μ α τ ο ς , α λ λ
μ η
φ ι λ α ς
η μ ν σ ν ν τ ε & ε σ α ,
φ ρ α σ ω
μ η δ ν ν π ο σ τ ε ι λ μ ε ν ο ς .
Η
ζ ω η
η σ ν ν α ι σ & η σ ε ι ,
η π σ α
χ ν ρ ω μ ν η
* ) . ,
[ * ]
η ς
α ν ρ α σ τ ο ς ο ν δ ε ς , η ν δ -
α π ο ι ν α ν μ ε ν ο ι
π ο λ λ ο ,
& ε ρ α π α ι ν α ν
δ
ν ο μ -
ζ ο ν σ ι ν , ο ν χ
α λ λ φ ν λ ο ν
η α ρ γ ν ρ ω ν η τ ο ν , α λ λ ο χ ο γ ε ν η
χ α ι
τ ρ π ο ν τ ι ν ο μ φ ν λ ο ν .
Ο τ ο ι
χ α π ε . ζ α δ ε ν ν τ α ι χ α τ α
φ ι λ ε ν
α ν τ η ν ,
ο ν φ ι λ ε ν ,
χ ε ν ο ι
δ ν π ε ρ φ ν ς α γ α π α ν χ α ι
π ε ρ ι π & η τ ο ν
η γ ε σ & α ι .
Λ α β α ν
δ
ο μ ι σ ρ ε τ ο ς ο ν δ
χ α τ α φ ι λ σ α ι δ υ ν η σ ε τ α ι τ α ς π ρ ο ς χ ε χ λ η ρ α μ ν α ς τ ω α σ χ η -
τ ι χ ω
δ ν ν α μ ε ι ς ,
α λ λ ν π ο χ ρ σ ε ω ς χ α ψ ε ν δ ν
π λ α σ μ τ ω ν
α ν η ρ τ η χ ω ς τ ο ν α ν τ ο ν β ο ν , ω ς α ν ε ι δ υ ς χ ε ρ α ν ω ν , ο ν γ α ρ
π ρ ο ς
α λ γ ω ν ,
φ η σ ν
, , Ο ν χ η ξ ι & η ν
χ α τ α φ ι
 
[ 1 , 4 7 9 . ]
< 2 1 Π 8
Κ Ε Κ υ Μ ν . Η Ε Κ Ε 8 . Η
λ ε ν τ π α ι δ α μ ο ν
χ α ι
τ α ς θ ν γ α τ ρ α ς ( β ε η .
3 1 ,
2 8 ) —
χ α ι
π ρ ο ς η χ ο ν τ ω ς , ε ρ ω ν ε α ν
γ α ρ μ ι σ ε ν χ α -
τ α λ λ χ τ ω ς π α ι δ ε ν & η μ ε ν . ο ν ν ρ ε τ ς χ α
α σ π α σ α ι ψ ν χ τ )
τ η σ ε α ν τ ο ν ,
χ α η χ ι σ τ α β ο ν λ σ η τ
φ ι -
λ α ς π α ρ χ ο μ μ α π ο ι ε ν χ α τ α φ ι λ ε ν . , , Μ γ ρ σ τ ι ν
α ν τ ο ς τ ι μ ε ρ ι ς η
χ λ η ρ ο ν ο μ α
ν τ ω
Ο ν χ
ς
α λ λ τ ρ ι α ι λ ο γ σ & η σ α ν
π α ρ α
σ ο ; η
ο ν π π ρ α χ α ς
α ν τ ς
χ α
χ α τ φ α γ ε ς τ ο α ρ γ ν ρ ι ο ν ; ( Κ ε η . 3 1 ,
1 4 ) — ' ν α
μ η δ ε
ε ι ς α ν & ι ς
α ν α χ ο μ σ α σ & α ι
δ ν ν η & ' } ς , τ α σ ω σ τ ρ α χ α τ α
λ ν ι ρ α χ α τ ε δ τ β ο χ ω ς . Π ρ ο ς π ο ο ν ο ν ν β ο ν λ ε σ & α ι * ) χ α
τ α φ ι λ ε ν
η π α σ ι τ ο ς
χ ρ ι τ α ς
α σ π ο ν δ ε ν . Α λ £
ο ν χ Α α
ρ ν χ α τ α φ ι λ σ ε ι Μ ω σ α ,
α λ Χ
α π γ ν τ β ο ν τ ο ν τ η ς
ψ ν χ η ς π & ο ν ς φ ι λ η σ ε ι '
, , Ε φ λ η σ ε
γ α ρ , φ η σ ν , , , α ν τ ν
χ α ι σ π σ α ν τ ο
α λ λ λ ο ν ς .
( Ε χ ο .
ρ ε η ε τ α :
η η α
ε η τ α ,
α ε τ α ( , , Μ Μ ε ε ,
, , α τ η α -
$ θ ν $ ) ( τ ε α η τ α η
$ ρ ε ( ' . α η ε , ε τ α τ η χ α . ( 9 - 1 1 . )
9 . Ζ η ς δ τ ρ ι τ τ ν γ ν ο ς ' τ ο μ ε ν π ρ ο ς & ε ν ,
τ
δ «
π ρ ο ς γ ν ε σ ι ν ,
τ ο
δ μ ε & ρ ι ο ν , μ ι χ τ ν α μ φ ο ν . Τ μ ε ν
ο ν ν
ο ν
χ α τ β η π ρ ο ς η μ α ς ο ν δ λ & ε ν ε ς
τ ς
σ μ α τ ο ς α ν γ χ α ς ' τ δ π ρ ο ς γ ν ε σ ι ν ο ι δ '
λ ω ς
ο ν δ
ε ζ η τ η σ ε ν
α ν α β ν α ι ,
φ ω λ ε ο ν δ μ ν χ ο ς α δ ν τ ο ι ς
τ ω
χ α ρ ε ι '
τ δ μ ι χ τ ν
ε σ τ ι ν ,
ο π ν λ λ α χ ι ς μ ν
α ν β η ν π ο τ η ς α μ ε ν ο ν ο ς α γ ο μ ε ν ο ν τ α ξ ε ω ς , & ε ι α ζ ε ι τ ε
χ α ι & ε ο φ ο ρ ε τ α ι , π ο λ λ χ ι ς δ ν π τ η ς χ ε ρ ο ν ο ς α ν τ ι σ π ω - '
μ ε ν ο ν ε π ι σ τ ρ φ ε ι . Τ ο ν & τ α ν ς π ε ρ π ι π λ α σ τ ι γ γ α ς
η
τ η ς χ ρ ε τ τ ο ν ο ς
ζ ω η ς
τ ο ι ς
λ ο ι ς
β ρ σ η , σ ν ν ' ε π ι -
σ π α σ & ν
τ ο τ η ς ν α ν τ α ς
ζ ω η ς β α ρ ο ς
χ ο ν φ ο τ α τ ο ν χ & ο ς
* ) Μ & η £ . ε ο η ε ι :
 
1 2 Ρ Η Ι Ι Ο Ν Ι 8 υ Α Ε Ι Ι . Ι Β .
[ 1 , 4 8 0 . ]
π φ η ν ε . Μ ω ν σ ς δ τ τ η ς π ρ ο ς & ε ν ζ ω η ς γ ν ο ς
α χ ο ν ι τ
σ τ ε φ α ν σ α ς ε ι ς '
ε π χ ρ ι σ ι ν α γ ε ι , τ α
λ ο ι π
δ υ σ ν
α π ε ι χ α ζ ω ν γ ν ν α ι ξ ν , ν τ η ν μ ε ν α γ α π ω μ ν η ν , τ η ν δ μ ι -
σ ο ν μ ν η ν
χ α λ ε , & ε ι ς ο ν μ α τ α π ρ ο ς φ ν σ τ α τ α . Τ ς γ ρ
ο ν
τ ς
δ ι ο φ & α λ μ ν , τ ς δ ο ν τ α ς δ ι ω τ ω ν , τ ς ο ν
τ ς
δ ι α
γ ε σ ε ω ς , ο σ φ ρ η σ ε ω ς
τ ε χ α ι α φ η ς η δ ο ν ς χ α τ ρ ψ ε ι ς
α π ο δ χ ε τ α ι
; τ ς
μ ε μ σ η χ ε ν ,
ο λ ι γ δ ε ι α ν ,
γ χ ρ τ ε ι α ν ,
α ν σ τ η ρ ν χ α π ι σ τ η μ ο ν ι χ ο ν β ο ν ,
γ λ ω τ α ς
χ α ' π α ι δ ι ς α μ τ ο χ ο ν ,
σ ν ν ν ο α ς
χ α
[ * ]
φ ρ ο ν τ δ ω ν χ α
π ο ν ω ν μ ε σ τ ν , φ λ ο ν τ ο & ε ω ρ ε ν , α μ α & α ς ε χ & ρ ν , χ ρ η
μ α τ ω ν μ ε ν
χ α δ ο ξ η ς χ α η δ ο ν ω ν χ ρ ε τ τ ω ,
η τ τ ω
δ σ ω
χ α
ε ν χ λ ε α ς , χ α ι
β λ π ο ν τ ο ς
ο ν τ ν φ λ ο π λ ο
τ ο ν ; Π ρ ε σ β τ ε ρ α μ ε ν
ο ν α ε τ η ς
φ ρ ο ν η σ ε ω ς τ ι γ ε ν
ν μ α τ α .
1 0 .
Ο δ Μ ω σ η ς , ε χ α ν ε τ ε ρ α χ ρ ν ω , τ α φ σ ε ι
τ μ ι α π ρ ε σ β ε ω ν ξ ι ο ,
τ
δ ι δ ο ς , τ ω ν
δ α φ α ι ρ ν
τ η ν
η μ σ ε ι α ν , , Ε ν
γ ρ γ ν ω ν τ α φ η σ ι ν
, , α ν & ρ π ω
δ ν ο γ ν ν α χ ε ς ,
α γ α π ω μ ν η
χ α μ ι σ ο ν μ ν η , χ α τ χ ω σ ι ν
α μ φ τ ε ρ ο ι , μ λ λ ω ν
τ ε α ν τ ο ν δ ι α ν μ ε ι ν
ο ν δ ν ν η σ ε τ α ι
π ρ ε σ β ε ω ν ξ ι ω σ α ι τ ο ν
ν ν τ η ς
γ α π η μ ν η ς
( ε η Ι . 2 1 ,
1 5 ) , η δ ο ν η ς —
ν ο ς
ο τ ο ς , ε ι
χ α χ ρ ο ν ω π α λ α ι ς
ε γ ν ε τ ο
— ,
, , α λ λ τ ο ν τ η ς
μ ι σ ο ν μ ν η ς π ρ ε σ β ν τ ε ρ ο ν ,
φ ρ ο ν η σ ε ω ς , χ π α δ ω ν ε υ & ν ς
ν τ α ,
α π ν ε ι μ ε .
Τ η ν
δ
τ ρ ο π ι χ ω τ ρ α ν τ ο τ ω ν
α π δ ο σ ι ν
ν τ ρ ο ι ς * ) ε ι -
ρ η χ τ ε ς π τ α χ ο ν λ ο ν & α τ ω ν
ν χ ε ρ σ τ ρ ε ψ ω μ ε & α ,
ε χ ε -
* )
7 5 . 1 6 7 .
3 9 5 .
 
[ I , 4 8 1 . ] < 2 υ 8 Κ Ε Κ υ Μ ν . Η Ε Η Ε 8 . 1 3
χ α
σ τ ε ι ρ ο ν μ ν η ς  
, ^ Ι δ ν
, , χ ν ρ ι ο ς , τ ι
μ ι σ ε
τ α ι Λ ε α , η ν ο ι ξ ε τ ν μ τ ρ α ν α ν τ ς ' ' Ρ α χ λ
ο '
ρ ο .
ρ ο ν χ ,
τ α ν ψ ν χ χ ν ο φ ο ρ
χ α τ χ τ ε ι ν
α ρ χ η τ α ι τ
ψ ν χ
π ρ π ο ν τ α , τ η ν ι χ α ν τ α σ α
α σ & η τ
σ τ ε ι ρ ο ν μ ε ν α
α τ ο χ ε ,
ο ς π ρ ς ε σ τ ι ν
η χ χ α τ α -
φ ι λ μ α τ ο ς ,
α λ λ ' ο ν χ χ γ ν η σ ο ν
φ ι λ μ α τ ο ς
α π ο δ ο χ ;
1 . Τ α τ η ς ο ν ν τ η ς χ α τ α &sig