Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν...

2
Α΄ ΕΝΟΤ. “ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ - ΚΕΦ. 1 ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ - “ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ” Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους τους τους τους Έλληνες Έλληνες Έλληνες Έλληνες 146 π.Χ. 146 π.Χ. 146 π.Χ. 146 π.Χ.: Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα Τρόπος διοίκησης των Ρωμαίων “διαίρει & βασίλευε” όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις συμμάχησαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν όσες πόλεις αντιστάθηκαν ανεξαρτησία φέρθηκαν ανελέητα αυτονομία γκρέμισαν τείχη διοικητής Έλληνας (φιλορωμαίος) άρπαξαν έργα τέχνης φόροι αιχμαλωσία διοικητής Ρωμαίος Συνέπειες Συνέπειες Συνέπειες Συνέπειες Κατανάλωση προόντων υπαίθρου από τους Ρωμαίους. Στρατολογία Ελλήνων. Ανασφάλεια, φόβος, συγκέντρωση στις πόλεις φτώχεια, παρουσία κατακτητών. Οι Έλληνες πρώτη φορά υπόδουλοι Εξεγέρσεις καταπνίγονται τιμωρία πρωταίτιων © Γρηγόρης Ζερβός

description

Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

Transcript of Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν...

Page 1: Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες, σχεδιαγράμματα

Α΄ ΕΝΟΤ. “ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ - ΚΕΦ. 1

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄ - “ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ”

Οι Ρωµαίοι κυβερνούν Οι Ρωµαίοι κυβερνούν Οι Ρωµαίοι κυβερνούν Οι Ρωµαίοι κυβερνούν τουςτουςτουςτους ΈλληνεςΈλληνεςΈλληνεςΈλληνες

146 π.Χ.146 π.Χ.146 π.Χ.146 π.Χ.: Οι Ρωµαίοι κατακτούν την Ελλάδα

Τρόπος διοίκησης των Ρωµαίων

“διαίρει & βασίλευε”

όσες πόλεις συµµάχησανόσες πόλεις συµµάχησανόσες πόλεις συµµάχησανόσες πόλεις συµµάχησαν όσες πόλεις αντιστάθηκανόσες πόλεις αντιστάθηκανόσες πόλεις αντιστάθηκανόσες πόλεις αντιστάθηκαν

ανεξαρτησία φέρθηκαν ανελέητα

αυτονοµία γκρέµισαν τείχη

διοικητής Έλληνας (φιλορωµαίος) άρπαξαν έργα τέχνης

φόροι

αιχµαλωσία

διοικητής Ρωµαίος

ΣυνέπειεςΣυνέπειεςΣυνέπειεςΣυνέπειες

• Κατανάλωση προ>όντων υπαίθρου από τους Ρωµαίους.

• Στρατολογία Ελλήνων.

• Ανασφάλεια, φόβος, συγκέντρωση στις πόλεις φτώχεια, παρουσία κατακτητών.

Οι Έλληνες πρώτη φορά υπόδουλοι

Εξεγέρσεις

καταπνίγονται

τιµωρία πρωταίτιων

© Γρηγόρης Ζερβός

Page 2: Ιστορία Ε΄, ενότητα 1, κεφάλαιο 1, Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες, σχεδιαγράμματα

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

146 π.Χ. Οι Ρωμαίοι κατακτούν την Ελλάδα

Τρόπος διοίκησης Ρωμαίων “Διαίρει και βασίλευε”

Όσες πόλεις συμμάχησαν Όσες πόλεις αντιστάθηκαν

Ανεξαρτησία Φέρθηκαν ανελέητα Αυτονομία Γκρέμισαν τείχη Διοικητής Έλληνας (Φιλορωμαίος) Άρπαξαν έργα τέχνης Φόροι Αιχμαλωσία Διοικητής Ρωμαίος

Σ υ ν έ π ε ι ε ς

Κατανάλωση προϊόντων υπαίθρου από τους Ρωμαίους. Στρατολογία Ελλήνων. Ανασφάλεια, φόβος, συγκέντρωση στις πόλεις φτώχεια,παρουσία κατακτητών. Οι Έλληνες πρώτη φορά υπόδουλοι εξεγέρσεις καταπνίγονται από Ρωμαί-

ους τιμωρία πρωταιτίων.

Xristos
Πλαίσιο κειμένου
Κανέλλος-Μάριος Κανελλόπουλος