Παλιά ξενοδοχεία Αθήνας_08102000

download Παλιά ξενοδοχεία Αθήνας_08102000

of 31

Transcript of Παλιά ξενοδοχεία Αθήνας_08102000

 • 7/28/2019 _08102000

  1/31

  8 OKTBPIOY 2000

 • 7/28/2019 _08102000

  2/31

  2 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  A

  H

  T K

  A

  TM

  M

  TM KA

  M B

  T N Bfi

  A N A

  T MB

  T A

  TN . X

  H

  T K

  O Tourist

  TN MB T

  O

  TN Bfi

  E:

  T Palace Hotel

  Afi

  E (fi O-

  1910), fi

  -

  .

  H KAHMEPINH

  ETA HMEPE

  KYPIAKH 8 OKTBPIOY 2000

  2-31 A I E P M A

  Y E H

  E E Y E P I A T P A O Y

  H

  Efl fi O A. A fi , fi A -fi. O -. K fi , - .

  Efi fi . H A-, - fi . B fi-. fi . fi B , A fi- . - , . E A. K fi -. Afi E - ,

  . fi . - fi ; M A.A, fi , -, .

  T fi fi,

  - . A fi, - N A (E B

  fi ). fi - . E fi fi- M X. , fi : - fi fi - fi, - , fi ,

  E :

  EKY KOYNENAKH

 • 7/28/2019 _08102000

  3/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 3

  H -, - . - Grand Hotel (-) - A (-) (.: .E A-, . -, 1985).

  fi fi ... ( K -fi A 19 ).

  ; , , - , , fi fi

  . 20 fi . T -

  fi - , fi fi , - , , , fi- fi -fi fi, !. fi -fi 2030 . Afi - . T fi - fi . M, , fi .

  O ; T fi fi T E fi

  fi fi fi fi . H - . A fi -, fi . Efi fi - - ,

  () . A fi fi. E fi- , -, fi, - fi fi fi A!

  Bfi 21 . T . K fi fi. A . - E H. - . M fi - fi.

  Afi fi fi

 • 7/28/2019 _08102000

  4/31

  4 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  A

  TM

  I T, M A A

  TI APXE 19 - fi fi - fi, -

  - fi . E, - . Xfi fi fi fi, fi

  , fi fi M X- Ludwig Ross Edmond About, K A Z E - fi.

  fi - restaurant, - -

  fi: -fi fi () , P. E, fi, .

  T fi - - fi fi -, ( , -, ).

  Afi 1813 fi A

  H H

  19 . T - . , 1840 - (.:. E A, ., 1985).

 • 7/28/2019 _08102000

  5/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 5

  H T Majestic - 71, 70

  100 - . E - 1931, - A. H A

  - - .A A. H - -

  .

  (X ). M- -, - - fi -, fi -, fi fi - - fi fi, fi A .

  T , X-

  fi - E fi , , , .

  T , fi - B, K, O,fi M, fi Kfi B, M, B-, . T fi , - fi , - fi fi, fi

  , ,fi , fi fi . O, . Afi -fi About - .

  E fi

  , - . H fi - - fi. E, fi fi fi , - Afi, fi fi - fi fi. fi -

  fi Afi, - Afi , - .

  T fi I, K, - .B, fi -, fi 1813

  T X , - B, 1832 . , 1832 - Hotel dEurope K, - O fi A , B - . O - - K,

  A fi

 • 7/28/2019 _08102000

  6/31

  6 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  -fi , fi fi ... O fi K , -

  Xfi N,Bfi fi E B fi 1843. N -: ...M - A ,fi , ... A. H K , - 10 12 .... A - K - 1844 1846.

  O Efi J.J.Wolfensberger fi E fi 1832 1834, Hotel dEurope, fi fi K - X ( -), fi

  N, fi - K. E 1834 T... fi, - , . E fi- 15 20 .E 65 , fi -.

  T 1834 Th. Abb Grasset -

  fi Durcis - - - fi - O - , , fi fi , - fi fi M.

  T

  T 1835 1837 A- fi Afi, -fi K fi , - fi Afi,o A.

  T 1836 L. Ross, 1832 A-, - fi fi . A fi Hotel d Europe Hotel Royal. H ( fi K) fi , fi, fi .... E, 1836 G. Gochrane

  RoayalHotel, Hotel deFrance, Hotel de Munich Brunots Hotel . 1839 E - Hotel de Londres.

  1840, fiHotel d Europe A - , ( fi fi - ET - -), A- A, Bfi B,

  fi X . T 1842 - B, fi Afi, A E, - - fi fi fi .

  T 1853 About - E (Hotel dEurope) fi fi fi A. T1847 fi P Afi, - fi A E. M fi P- . 1849 - A

  - A I - Afi MB. T - -, , , fi -. K 40 - - - , . T 1854

  H T Grand Hotel K .E -, - - -

  E. - 1962.

 • 7/28/2019 _08102000

  7/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 7

  P T E 1929, - A, O, .

  E , 120 . E - , ...! (.: N.E. T).

  A A. I About fi- . - -fi, fi fi -.

  1852

  A fi - . . fi 1854 - A 1873 MB. fi -fi fi Afi fi fi 53. O - fi fi .

  H T Le Petit Palais, .K. B B. . Y N, A B, -. T M B Le PetitPalais. .

 • 7/28/2019 _08102000

  8/31

  8 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  M

  TM K A

  A EM

  OOPO ENOOXEIO - fi

  E 19 . fi - , , ,fi . - . T fi .

  X, - A fi 19 , fi

  18, E- fi .

  T - fi fi - , fi fi -, , N. H - . fi - 1834 - E Bfi K K.

  T A B, A E. fi O A. fi fi,

  A, - fi .T fi - Albergo Nuovo I- K - Hotel de l Europe.

  T fi - fi . Afi -, fi fi - , fi fi fi fi . T fi -

  , - fi Afi.

  Afi A - -

  A 1835. fi A, K. T - . T fi fi, fi fi. fi - ( -), fi fi , , .

  H fifi fi Afi. H fi fi fi , (). fi -

  , fi (). M fi fi, fi () fi fi fi . Afi fi - . fi - () fi - T, - fi .

  - B A 38B. - A - , - , .

 • 7/28/2019 _08102000

  9/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 9

  T Grand Hotel ( ), - A ( ) Victoria, MK (), - - - - 20. (.: . -, E A,, 1985).

  fi ,, . fi.

  H - . T fi fi - A -fi 19 fi fi fi fi, .., - A - ( K), Feradi, fi fi - E T, - - - . , .. fi fi -

  fi.

  1840 - A , fi -

  . E, .., - - E ( fi-

  Afi) fi - T fi - - , , - -, - fi A M1.

  T fi fi - A, () - A

  fi . O -fi fi T :E fi fi - fi N Afi, - , . fiE (fi N K), 25 . -. T 2.

  Afi 19 , fi . Afi 24

  1860-1880, 13 fi E, , , - K fi fi Afi. T - 86. Afi , 14 fiE, 4 ,2 , 6 O, 10 fi -, fi, 25, A, Afi -fi fi fi fi. Tfi

  H A A - A, 1835. A, - K. T , .

  H fi - fi

 • 7/28/2019 _08102000

  10/31

  10 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  O M M A3.

  E fi, fi, - fi. E -

  , fi 86 - M 1880, Beadekers 1894 fi 14. Afi 4 - 4 fi E. Mfi

  - -, fi - M B-, A .., fi - fi.

  fi fi -

  , -, . A, - E, A Afi- fi - , - fi.

  E

  H - -. fi -

  , - , (reception) - ( ).

  fi fi fi, -fi fi, fi fi, office - . fi fi - fi. T 80% -fi fi 20% .

  O 2,5x4 . 3x5 . fi 4x5 5x5 - . fi - fi .

  T fi -

  , fi fi, fi . T - fi, -fi fi hotelsprive E. (W.C.) office 20 30 - fi, fi fi fi fi 25 . fi fi fi

  H T GrandHotel d Athenes, K- . E - - - . E

  - -, - 19 20 -, - (.: . -, EA, , 1985).

  O fi fi

 • 7/28/2019 _08102000

  11/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 11

  O O A -. A , M M A, E T , - , .

  M , IlionPalace A .A. O - , - -, B A , A.

  fi fi. A -

  fi Beadekers 1834 fi T 3 . A, Minerva Alta Stella 2 ., fi fi fi . - fi -, .

  H fi -

  fi

  . A - , - fi ( M. B, A. fi . X), - fi- fi art-nouveau.

  fi , fi fi . fi -

  , fi -

  . - , fi fi- fi 150.

  fi O Afi ABY fi- 1906, 35 - - .

  20 - , - fi Y , 1.090 fi 140

  A, 58 , 25

  (K, M, ) 867 fi E4. T - fi - fi fi. A - 16 880 1.773 .

  H

  T -. fi 1921 fi ,

 • 7/28/2019 _08102000

  12/31

  12 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  5189 E O- - fi () 5205 - fi.

  T 1930 195. Afi 8 - , 27 A

  fi B.

  T E : T E-fi K fi - T-. E fi, - , .. - fi fi - A - E, M T A .....E .E EOT

  .T fi -

  .E .. , - fi ..

  fifi fi, - - fi fi fi . fi (

  fi). A , fi - fi , fi fi fi.

  A

  A -

  E. T M. B - fi - , N. Yfi. fi fi fi E - fi ... E .. fi 4.000 - - .

  O fi - 1950 - () - (fi .. A, fi - 59) fi - fi fi,fi fi

  , M. B 270 fi fi .

  A fi - , .

  K fi , - . fi- -, fi - .H , -

  , fi, . T fi fi . - fi . T -fi - fi , - -

  , . fi -

  , fi E, Ofi, - , T E B, -, Acropole Palace .. B , -fi , fi fi fi fi , fi .

  M fi : A, fi

  , - , -; - -fi - fi - .

  HMEIEI:

  1 N. , . ., . 84.

  2 E A, . 979/9 I-

  1849.

  3 K X , O-

  , A 1993, . 86-90.

  4 N. , . ., . 88.

  H A - O M, 1938. , - E (.: A MM).

 • 7/28/2019 _08102000

  13/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 13

  M BTN B

  OA MEAA KAI OYTEH A,

  M B-. E fi - fi 1874, fi - , fi,fi A fi fi 19 21 . H M B - fi fi A,

  - . K ,

  M B , fi fi - - . A -, fi fi , M B- - fi fi fi , A.

  H fi - fi fi -

  H M- B, -

  1958. E , . - - . (A MB).

 • 7/28/2019 _08102000

  14/31

  14 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  H - 1870 - - M B-. O - A. HM B -. H - - - - I.

  ,fi fi . Afi

  1950, fi A fi - , , ,fi - fi fi. E , fi, 1956, fi, - fi - A - fi fi fi . O, , -fi fi -fi A, M- B -

  - - fi .

  M

  - M , , , 1842 fi - fi X fi - A, -

  MB fi 1874

  1958. H M- B 50, fi, fi - - fi. E, fi- - - B- , fi A. E, - , M B- -

  - , - fi fi -fi, fiM M (A ) A B- . M, fi X fi - A fi N, - -, A. fi-

  fi, T fi-

  I M fi , fi O- X ( 1963).

  T M , fi fi M B, - - A B A. E 1900, - fi -, , , - Bfi K(fi fi

  1950).T M

  fi A , E T, fi , A- 20.000 . fi, - fi , - , K, , A . Afi ( fi 1874)

 • 7/28/2019 _08102000

  15/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 15

  A .

  I

  H M B, fi, - - fi . B-fi , K ( ), K. H K - 1874 fi E , , - M B. O K 1888, fi fi - , connaisseurs E fi , - fi , fi A. O - fi -

  fi fi. H , , fi fi- , , . O fi fi K-, - Ofi. X , . A, , fi , fi -. M , -

  .

  , - . fiMaison Dore, - - A O, - fi . O , - fi - fi A fi -,

  E. H ,fi, M B fi , fi - . H - fi K, fi fi M B,fi . H,fi, - fi -fi -

  H A - M- B. K- - .H - -

  , , - . (AM B)

  A. T 800.000 . -fi .

  K

  , M B A E-, , fi- - ( ) - . H M B- fi . H E fi , . O fi A fi-

  fi fi, , 1930 fi M, fi fi . T -fi A - 20 , fi fi . M B fi - fi - fi - ,

  fi. ,fi, , , - , , -

  - , fi , A .

  O A. T1894, fi diners-dansants, - fi. O A- - fi. H,fi 1888, fi - 50 fi - A, M- B -

  , -, fi fi. fi, , B fi- ( 1933), ,fi, HA , MB fi . T - - ,

  O fi

 • 7/28/2019 _08102000

  16/31

  16 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  H 18 O 1944. T- EA A . MA. , ,M B. T - , , . (194041) (194445) (.: M.. T).

  .

  20 , -fi E, A P -, M B-. O fi fi-, fi fi , fi fi -

  fi . - fi . T . E fi . Afi P - E -fi fi I-

  . A -

  fi fi- E -. O fi , - .Z - fi. H 1909, fi - E. O - fi fi

  ,

  A. , fi fi - , M, fi . O fi - . , fi- E B- - . E B (1913). O B .

  Efi fi, fi, - - B-. T 1918, fi - fi fi -

  fi .

  E Petit Palais

  M 1920, M B- - A. M - , N- B ( I) -fi fi ( ) MB 1923 - Petit Palais. T

  fi fi ,

  A

 • 7/28/2019 _08102000

  17/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 17

  22 I 1946.O B- E M- () - M- B(.: M..T).

  H O A K- M M B. 29 N 1975 A. O - , (.: N. E. T).

  fi , A- Z, . - fi .Y ... O A - M fi M B N- - -

  . A ,fi , , -, , , - fi fi Ritz. K A, M- B -.

  20, 42 fi M, fi E- fi- fi, , , . O fi fi- 85 fi, 1963. T fi

  fi , .H M B -

  fi . fi - fi A. A . H fi fi fi , fi fi - A, -

  fi fi- .

  : The city of Athens and the Grande

  Bretagne, One Hundred and Fifty Years

  Duet in History. E M B-

  ,1997.

  M A 1896.H

  O A

  M B-

  ( 1995).

  M M, M

  A , B.E -

  , 1996.

 • 7/28/2019 _08102000

  18/31

  18 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  A H T - A N - - -. A - M E - - I P. M-, - K- M, K, - - N A.

  T M-B

  TOII TH ATEIA YNTA-

  MATO, A-, N

  A M.H fi , B E, -

  . TN A fi

  fi fi - . O -

  , NA - fi - fi. Yfi , -, E M, fi

  , fi - . H fi -, fi -, fi .

  1890, , K- M, - M K.K , K E A. 20 -, - , -

  , - fi. A -, fi. H M fi K E 1925, fi K.

  E, K- M - K fi -, - A N , fi -

  M-.

  Afi

  T A fifi . E, - -fi, , fi X - .

  fi fi, 1930, K M -

  E, NA A M B, -fi . T NA fi E, (.. fi fi - fi MacDonalds). H fi - , , fi-

  fi

 • 7/28/2019 _08102000

  19/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 19

  N A -.

  O A M B , N A, -fi - fi , , - . fi , , fi K-, .

  O M, T - E X ,

  A. O X-, , - 102, fi fi fi , fi -. - fi .

  N A E, -

  T N A - 1950. -

  E -. - - M- K. -, E-. T .

  H T A N A - 1910. A, , - Z-. K 1855 1960.

 • 7/28/2019 _08102000

  20/31

  20 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  H T N A - . B E, - . K- 1960 (.: - A M M).

  H - Hotel NewEngleterre -. 9 M 1956, A- M, - - (.:H , N. E. T).

  fi , fi AK, - , . E M-, M, Bfi, K K, fi ,fi, M, Z . Afi - , , , fi fi fi.

  T

  fi. -, fi fi, fi- fi, - fi -. , fi, - . M , fi, - B fi . fi - fi fi N A .

  Afi 1940, - EM, fi fi -fi . H - fi. T 1941, - E M . -, , fi .T

  -. T fi fi fi.T fi , penthouse, - .

  T N A - 1960 - , fi - . T N A A.

 • 7/28/2019 _08102000

  21/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 21

  TN . X

  K A M P EM

  THN KAPIA TH OOY fi fi fi fi - A M,

  fi M, -fi Acropole Palace. fi fi K K- -

  , .

  T (192628) fi I. M fi fi Efi ArtNouveau. M - fi , fi - grandshotels. K fi A M-, -, fi fifi , fi fi fi

  . T Acropole Palace - fi .

  Afi , -, fi, fi , . M Art Nouveau fi - . O M , fi- fi. T

  fi fi - , .

  O fi , - 195060 fi, fi fi - . H fi fi - fi K- N M YO,fi fi , - Acropole Palace.

  , -

  fi fi - . E fi fi fi - - , fi - A K. A fi...

  B:X N..: E .I. M, A, 1987.

  X N..: A M B. A,1994, . (.E).

  X N..: Acropole Palace, - A, A- H. A 1966, . , .6370.

  B N.: A- , N A. E. K, . 2829 O1955, .38.

  X N..: T A , T E H K,K, 28/3/1999, . 1314.

  X N..: H A M, A M. A, 1998, . LIBRO,. 1718.

  T A

  H T A , , - A M-

  . - - (.: M).

 • 7/28/2019 _08102000

  22/31

  22 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  H

 • 7/28/2019 _08102000

  23/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 23

  T K

  ME TA ENOOXEIA A , , fi-

  fi, fi. E, A E B , fi E, - .

  K fi 19 , ,

  M Efi. E M. B A , A N , A fi.

  O Pfi - , A 19 . - 1891 M.B, fi:

  ,

  fi

  K fi

  M fi , fi fi.

  fi fi

  E fi K fi

  M fi .

  fi fi . fi, 1896, A O A Pfi:

  M A fi

  M fi fi fi

  K , -

  fi , - fi . T fi- 20 fi O,

  fi fi . fi , fi . T fi - , . I fi fi fi fi fi M - , .

  M

  H fi M- -

  O X A - A. H - 1953, - M- B, .

 • 7/28/2019 _08102000

  24/31

  24 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  K, fi - A A-, fi A- , fi - . T fi fi- A, - fi, - fi, A - A K, , , fi - - .

  T Afi fi fi 1930 E- M K , - fi Afi I , - -fi fi. T fi A Afi -

  . 30,

  - , - , - fi K - 4 A, - fi . Afi fi fi- - fi - , fi - fi , fi-

  , - A.

  M -fi , -, fi , - . , fi fi 1946 A- fi - fi fi, -. A - , - fi P , A -. O fi

  Afi fi fi A, - K - K- A, - A K- fi .

  T Afi , 1947, A-, fi fi OHE fi E - A, fi

  16A

  1956.E

  -

  OK

  -

  M

  B.K

  -

  -

  (.:

  N.E.T).

  H 6A

  1952

  MB

  -

  .

  ,

  AN

  M

  ,

  E

  (.:H

  ,

  N.E.T

  ).

 • 7/28/2019 _08102000

  25/31

 • 7/28/2019 _08102000

  26/31

  26 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  H T N - -

  A- - - A.

  - , fi - fi. K-fi fi - fi , , fi, - .O A fi-, fi - fi, - fi.

  K T -

  fi -fi A fi fi fi fi A . E E M E E- -, M- B fi E.

  T fi M- B - - fi -

  , ,fi 1956 I fi fi, T .

  T 1959 X A fi - . T fi fi . fi- fi A-, fi fi- fi , fi

  fi .T X fi 1961.

  60 fi - fi- fi, - fi - . Afi fi- fi T Z K, Kfi- K- K K , fi T .

  H - fi fi, fi

  fi , - fi -, fi A, - , fi, , fi - fi fi, fi - . H - fi fi, fi .

  H - Grand Hoteld Athenes 1911. , - A

  .

 • 7/28/2019 _08102000

  27/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 27

  O

  TouristT

  I MOPEI NA EXEI YMBEI fi fi -

  ; fi , -, - , - ;

  Tourist: - 1904 , fi - fi - fi - 19 20 -. fi fi , , fi .

  fi fi

  . - 1834 1854 fi fi- 1864 , fi - fi fi fi fi.

  - . fi 1859 - - - Ernest Ziller , -

  1997 fi . -- . -

  T Tourist - 1904 - E, B, . - E (.: . M).

 • 7/28/2019 _08102000

  28/31

  28 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  - 1999 - . H 19041917 - . H - - -

  . T - - . . (.: . M-).

  . O 1875 J.A.Kaupert fi - fi .

  Ifi

  fi fi

  fi -fi fi . fi - fi 1851. , , fi. -. fi fi fi fi , - 19 , fi - fi .E fi , fi 1851

  1904, , fi- -, - , . , fi- fi . - fi, fi. - - fi fi . fi

  - fi- . fi 1888 1904 -fi . fi fi- fi fi , , -, fi-

  .

  E

  - -, fi 1870-1900. H - - fi-, -, - fi - - fi , fi- ,

  - fi. -, fi fi .

  -. O fi fi fi -fi , - . fi fi -

  . - -, fi fi- , -fi fi . fi -

  fi fi. - - fi, - - .

  -fi , fi 1909, fi fi. -, fi. fi

  -

  fi K.Baedeker, Handbook for Travellers 1909, G. Fougeres,Collection de Guides-Joannes 1911. cartes-postales 1910 - - .

  fi fi fi 1904. fi - ,

  fi fi - fi. - fi - fi , boiserie fi -fi, fi -fi , -

  . - fi fi fi 1916. 1917 - Grand HotelContinental et Tourist - fi.

  E -fi

  - fi , fi -. - fi fi

  , fi fi - fi .

  - fi - , fi -fi . , fi fi - -

  I fi

 • 7/28/2019 _08102000

  29/31

  H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0 29

  20 .

  fi . - , , fi fi . - fi. fi -. fi -, fi - .

  fi . fi, fi - - . , fi fi, - fi. - - fi - , fi . - fi - . fi fi fi - . E - : fi - fi - , fi , . fi.

  -, fi, . -fi ,

  - fi - fi fi- fi -. fi fi fi - , fi fi - fi.

  H

  20 ,fi fi 1917,

  . - -fi . fi -fi fi . - fi - fi - . fi - , - fi-, fi . fi

  , fi - fi - , fi fi fi ,fi , fi fi fi , , fi

  , - .E, fi - -, , -, -, fi- fi fi- - fi - . - fi fi fi - -, , fi

  . fi fi -. fi fifi Grand HotelContinental et Tourist.

  fi 1932 - . - , fi -

  fi -. fi - - - , .

  fi - fi fi , - -

  fi. 1932, fi -

  - - . fi fi , - fi - 19 fi - fi .H fi-

  , , -, fi - fi .

  fi , -fi fi - , . fi, -fi . fi , . , . . .

  ,

  E - - .T - 19041917.O - - -, (.: .

  M).

 • 7/28/2019 _08102000

  30/31

  30 H K A H M E P I N H B K Y P I A K H 8 O K T B P I O Y 2 0 0 0

  fi - , fi -, , -, -, , - , , fi -, , , , , fi .

  - fi fi. - Tourist. 1950 - . fi , fi fi , - , fi . 1960 , - . 1965 - -I - fi .

  K fi

  - - fi , - fi. - fi , fi fi . 1985 , -

  , - . H fi- - fi- fi - ! 1998, .

  fi , HotelTourist .

  fi -fi . fi fi fi -, . - , -, - fi .. . A fi fi

  - - . - fi - . - fi , fi - - fi fi fi fi . , fi

  fi , fi - , fi fi , fi - 112 fi.

  :

  ourist, , .,. , . - -, 1998.

  T - -. T - -, - .T - (.: . M-).

 • 7/28/2019 _08102000

  31/31

  TN B

  AO TO MATZETIK A (Mfi, Athens

  Plaza, Ofi Grand Hotel AthensAcropol, fi) -

  - . O - , fi -fi fi fi 1960 fi . T fi- , - -fi , ,fi, , - -, fi , .

  fi - A, fiK ( fi Ofi) M- ( -) fi - fi fi fi fi. , - Ofi - fi - B-

  , E H.T

  - fi -.

  1) T fi . A fi - , -

  - .H M B, Grand Hotel dAngleterre fi N A, K, Mfi, -

  , B fi fi fi A-.2) H . fi - fi AE: , A, -, H, K, fi,O-, ..3) T fi. E - . A fi

  E: , Afi -, M, M A, - M, H, ,, H , ..4) H . - : K,M, , ,Afi, M Efi, E,B , B M,

  , ..5) O fi . - A.M - :, K, A, -, Kfi , A, ..6) Ofi -

  . : , M,O, A, A, A-, A, ..

  E fi fi A , fi, fi fi- . E ,

  , E , , fi fi. A- -, fi, E, - fi . T B, , , fi . K fi - .

  O