ù! 0 ! ü 2! .! ! 0 ! 9909/19 , . ! )2.1 . 1 *2 ... - Europa

of 52 /52
10278/19 ΔΛ/γομ 1 TREE.1.A EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2019 (OR. en) 10278/19 ENV 575 SAN 301 CONSOM 185 AGRI 300 CODEC 1218 Διοργανικός φάκελος: 2018/0169(COD) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 9909/19 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9498/18 + ADD 1 - COM(2018) 337 final - Annex Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων - Γενική προσέγγιση I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στις 28 Μαΐου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε νομοθετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων 1 , τον αποκαλούμενο κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. 2. Πρωταρχικός στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της λειψυδρίας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω της χρησιμοποίησης νερού από ανάκτηση για γεωργική άρδευση. Ως εκ τούτου, η επαναχρησιμοποίηση συμβάλλει στην κυκλική οικονομία και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ταυτόχρονα, η πρόταση προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον, καθορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις τόσο για την ποιότητα του νερού από ανάκτηση όσο και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, σε συνδυασμό με την εναρμόνιση βασικών στοιχείων της διαχείρισης κινδύνου. 1 9498/18 + ADD 1 έως ADD 6.

Embed Size (px)

Transcript of ù! 0 ! ü 2! .! ! 0 ! 9909/19 , . ! )2.1 . 1 *2 ... - Europa

Συμβολιο της Ευρωπακς νωσης
Βρυξλλες, 17 Ιουνου 2019 (OR. en) 10278/19 ENV 575 SAN 301 CONSOM 185 AGRI 300 CODEC 1218
Διοργανικς φκελος: 2018/0169(COD)
Αποδκτης: Συμβολιο
Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 9498/18 + ADD 1 - COM(2018) 337 final - Annex
Θμα: Πρταση κανονισμο του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τις ελχιστες απαιτσεις για την επαναχρησιμοποηση των υδτων
- Γενικ προσγγιση
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Στις 28 Μαου 2018, η Επιτροπ εξδωσε νομοθετικ πρταση κανονισμο του
Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τις ελχιστες απαιτσεις
για την επαναχρησιμοποηση των υδτων1, τον αποκαλομενο κανονισμ για την
επαναχρησιμοποηση των υδτων.
2. Πρωταρχικς στχος της πρτασης εναι η αντιμετπιση της λειψυδρας σε ολκληρη
την ΕΕ μσω της χρησιμοποησης νερο απ ανκτηση για γεωργικ ρδευση. Ως εκ
τοτου, η επαναχρησιμοποηση συμβλλει στην κυκλικ οικονομα και στην
προσαρμογ στην κλιματικ αλλαγ. Ταυτχρονα, η πρταση προστατεει την υγεα
των ανθρπων και των ζων και το περιβλλον, καθορζοντας ελχιστες απαιτσεις
τσο για την ποιτητα του νερο απ ανκτηση σο και για την παρακολοθηση της
συμμρφωσης, σε συνδυασμ με την εναρμνιση βασικν στοιχεων της διαχερισης
κινδνου.
10278/19 ΔΛ/γομ 2
TREE.1.A EL
3. Η Οικονομικ και Κοινωνικ Επιτροπ γνωμοδτησε επ της πρτασης στις 12
Δεκεμβρου 20182. Η Επιτροπ των Περιφερειν εξδωσε τη γνμη της στις 6
Δεκεμβρου 20183.
4. Το Ευρωπακ Κοινοβολιο ενκρινε τη θση του σε πρτη ανγνωση επ της
πρτασης της Επιτροπς στις 12 Φεβρουαρου 2019 (με 588 ψφους υπρ, 23 ψφους
κατ και 66 αποχς).
II. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
5. Η Επιτροπ υπβαλε τη νομοθετικ της πρταση και τη συνοδευτικ εκτμηση
επιπτσεων στην Ομδα «Περιβλλον» (WPE) στις 14 Ιουνου 2018. Η WPE εξτασε
την εκτμηση επιπτσεων και ξεκνησε την ανλυση της πρτασης.
6. Κατ τη διρκεια της ρουμανικς Προεδρας, σημειθηκε αξιλογη προδος σε
εππεδο εμπειρογνωμνων για τη σγκλιση απψεων σχετικ με το πεδο και την
εφαρμογ του κανονισμο, τις διαδικασες για την αδειοδτηση της
επαναχρησιμοποησης των υδτων και τη διαχεριση των κινδνων, καθς και το
παρρτημα Ι για τις χρσεις και τις ελχιστες απαιτσεις, και το παρρτημα ΙΙ για τα
βασικ στοιχεα της διαχερισης κινδνου.
7. Στις 12 Ιουνου 2019, η Προεδρα υπβαλε στην Επιτροπ των Μνιμων
Αντιπροσπων γενικ συμβιβαστικ κεμενο σχετικ με τον κανονισμ για την
επαναχρησιμοποηση των υδτων (9909/19) προς συζτηση.
2 NAT/723-EESC-2018-02925 3 ENVE-VI/034
TREE.1.A EL
8. Η Προεδρα θεωρε τι το συμβιβαστικ κεμενο που υποβλθηκε στην ΕΜΑ
επιτυγχνει λεπτ ισορροπα μεταξ των διαφρων συμφερντων. Τα κρια στοιχεα
αφορον τα ακλουθα:
• Τα κρτη μλη που δεν προτθενται να εφαρμσουν την επαναχρησιμοποηση των
υδτων χουν τη δυναττητα να αποφασσουν τα δια αν και πτε κρνουν σκπιμο
να αρχσουν να το πρττουν. Ως αποτλεσμα αυτς της απφασης, τα εν λγω
κρτη μλη μπορον να απχουν απ την υποχρωση θσπισης του διοικητικο
πλαισου για να καταστε δυνατ η επαναχρησιμοποηση του νερο. Η απφαση
αυτ πρπει να κοινοποιηθε στην Επιτροπ και να διατεθε στο κοιν.
• Οι ελχιστες απαιτσεις για την ποιτητα του νερο απ ανκτηση που
καθορζονται στο παρρτημα Ι διαφυλσσουν την πρταση της Επιτροπς. Οι
απαιτσεις αυτς εναι το αποτλεσμα των συζητσεων μεταξ εμπειρογνωμνων
των κρατν μελν κατ τη διρκεια 3 ετν και βασζονται σε κθεση του Κοινο
Κντρου Ερευνν που εδρζεται στα διεθνς αναγνωρισμνα πρτυπα και
πρακτικς για την επαναχρησιμοποηση των υδτων. Οι τεχνικο εμπειρογνμονες
θεωρον τι αυτς οι ελχιστες απαιτσεις παρχουν επαρκ προστασα της υγεας
των ανθρπων και των ζων καθς και του περιβλλοντος. Επιπλον, το
συμβιβαστικ κεμενο προβλπει την επανεξταση των ελχιστων απαιτσεων απ
την Επιτροπ.
• Η επαναχρησιμοποηση των υδτων επιτρπεται μνο βσει δειας γκρισης που
χορηγεται απ τις αρμδιες αρχς των κρατν μελν. Το σστημα για τη χοργηση
δειας παραγωγς και παροχς νερο απ ανκτηση προβλπει γενικς
εναρμονισμνες υποχρεσεις, εν παρχει επαρκ ευελιξα στα κρτη μλη, στε
να καθορζουν τις λεπτομρειες των διαδικασιν χοργησης αδειν εγκρσεων σε
εθνικ εππεδο.
• Το σχδιο διαχερισης κινδνου για την επαναχρησιμοποηση των υδτων αποτελε
τη βση για την αδειοδτηση της παραγωγς και της παροχς νερο απ ανκτηση.
Η προσγγιση της διαχερισης κινδνου εντοπζει και διαχειρζεται πιθανος
κινδνους σε σχση με το νερ απ ανκτηση με προορατικ τρπο, στε να
εξασφαλζεται επαρκς προστασα της υγεας των ανθρπων και των ζων και του
περιβλλοντος.
• Η υποχρωση ενημρωσης του κοινο σχετικ με την επαναχρησιμοποηση των
υδτων καθς και η υποχρωση ενημρωσης της Επιτροπς σχετικ με την
παρακολοθηση της εφαρμογς, διατηρεται για τα κρτη μλη στα οποα το νερ
απ ανκτηση χρησιμοποιεται για γεωργικ ρδευση.
• Η θση σε εφαρμογ του κανονισμο ορζεται σε 5 τη μετ την ναρξη ισχος του.
Ως εκ τοτου, τα κρτη μλη διαθτουν επαρκ χρνο για να αναλβουν τις
υποχρεσεις που απορρουν απ τον κανονισμ.
9. Απ τις συζητσεις στην ΕΜΑ στις 12 Ιουνου 2019 προκυψε ευρεα υποστριξη για
την επτευξη γενικς προσγγισης στο Συμβολιο Περιβλλοντος της 26ης Ιουνου
2019. Ωστσο, λγες αντιπροσωπες εξακολουθον να υποστηρζουν τι οι ελχιστες
απαιτσεις στο παρρτημα Ι θα πρπει να εναι αυστηρτερες και τι θα πρπει να
ενισχυθον οι διατξεις για τη διαχεριση κινδνου. Υπ το πρσμα των συζητσεων, η
Προεδρα υπβαλε κατ τη συνεδραση της ΕΜΑ νες τροποποισεις με σκοπ την
αποσαφνιση του συμβιβαστικο κειμνου:
• Αποσαφνιση της σχσης μεταξ των διατξεων του κανονισμο για τη γενικ
αξιολγηση και την επανεξταση των ελχιστων απαιτσεων για την ποιτητα του
νερο απ ανκτηση. Το τροποποιημνο συμβιβαστικ κεμενο προβλπει τι η
Επιτροπ πρπει να χει προβε στην αξιολγηση 8 τη μετ την ναρξη ισχος του
κανονισμο. Επιπλον, με βση τα αποτελσματα της αξιολγησης αυτς ποτε
το απαιτον νες τεχνικς και επιστημονικς γνσεις, η Επιτροπ μπορε να
εξετσει την ανγκη επανεξτασης των ελχιστων απαιτσεων και, κατ
περπτωση, υποβλλει νομοθετικς προτσεις τροποποισεων σμφωνα με τη
Συνθκη. Οι εν λγω τροποποισεις αντικατοπτρζονται στο ρθρο 13 και στην
αιτιολογικ σκψη 15α και στη διαγραφ του ρθρου 13α.
10278/19 ΔΛ/γομ 5
• Προσδιορισμς της διαδικασας συνεργασας μεταξ των κρατν μελν για τη
διασυνοριακ επαναχρησιμοποηση επεξεργασμνων αστικν λυμτων στο
ρθρο 9.
• Ενισχυμνη νομικ σαφνεια σχετικ με την εφαρμογ αυστηρτερων απαιτσεων
σε περπτωση που απ την αξιολγηση προκψει κνδυνος με τη διαγραφ της
παραγρφου στο τλος του στοιχεου α) στο τμμα 2 του παραρτματος 1.
Το συμβιβαστικ κεμενο που προκυψε απ τις συζητσεις της ΕΜΑ παρατθεται στο
παρρτημα του παρντος σημειματος. Οι τροποποισεις στην πρταση της Επιτροπς
επισημανονται με μαραστοιχεα και οι διαγραφς με [...].
III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
9. Το Συμβολιο καλεται να εξετσει το συμβιβαστικ κεμενο ως χει στο παρρτημα
του παρντος σημειματος, προκειμνου να επιτευχθε συμφωνα επ γενικς
προσγγισης.
Η γενικ προσγγιση θα αποτελσει την εντολ του Συμβουλου για τις μελλοντικς
διαπραγματεσεις με το Ευρωπακ Κοινοβολιο.
_____________
σχετικ με τις ελχιστες απαιτσεις για την επαναχρησιμοποηση των υδτων
(Κεμενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
χοντας υπψη τη Συνθκη για τη λειτουργα της Ευρωπακς νωσης, και ιδως το ρθρο 192
παργραφος 1,
Κατπιν διαββασης του σχεδου νομοθετικς πρξης στα εθνικ κοινοβολια,
χοντας υπψη τη γνμη της Ευρωπακς Οικονομικς και Κοινωνικς Επιτροπς1,
χοντας υπψη τη γνμη της Επιτροπς των Περιφερειν2,
Αποφασζοντας σμφωνα με τη συνθη νομοθετικ διαδικασα,
1 ΕΕ C , , σ. . 2 ΕΕ C , , σ. .
10278/19 ΔΛ/γομ 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
Εκτιμντας τα ακλουθα:
1) Οι υδατικο προι της νωσης υφστανται ολονα μεγαλτερη πεση, γεγονς που οδηγε σε
λειψυδρα και υποβθμιση της ποιτητας. Ειδικτερα, η κλιματικ αλλαγ και η ξηρασα
συμβλλουν σημαντικ στον περιορισμ της διαθεσιμτητας γλυκν υδτων λγω της
αστικς ανπτυξης και της γεωργας.
2) Η ικαντητα της νωσης να ανταποκρνεται στην αυξανμενη πεση που υφστανται οι
υδατικο προι θα μποροσε να βελτιωθε μσω της ευρτερης επαναχρησιμοποησης
επεξεργασμνων λυμτων. Η οδηγα 2000/60/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του
Συμβουλου3 αναφρει την επαναχρησιμοποηση των υδτων ως να απ τα συμπληρωματικ
μτρα που τα κρτη μλη μπορον να επιλξουν να εφαρμσουν προκειμνου να επιτχουν
τους στχους της οδηγας σχετικ με την καλ ποιοτικ και ποσοτικ κατσταση των υδτων
στα επιφανειακ και υπγεια δατα. Η οδηγα 91/271/ΕΟΚ4 του Συμβουλου ορζει τι τα
επεξεργασμνα λματα πρπει να επαναχρησιμοποιονται, ποτε εναι σκπιμο.
3) Στην ανακονωση της Επιτροπς προς το Ευρωπακ Κοινοβολιο, το Συμβολιο, την
Ευρωπακ Οικονομικ και Κοινωνικ Επιτροπ και την Επιτροπ των Περιφερειν με ττλο
«Προσχδιο για τη διαφλαξη των υδατικν πρων της Ευρπης»5 επισημανεται τι η
επαναχρησιμοποηση του νερο για ρδευση στη βιομηχανα ρδευσης αποτελε μια
εναλλακτικ επιλογ σχετικ με την υδροδτηση, η οποα απαιτε την προσοχ της ΕΕ.
3 Οδηγα 2000/60/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 23ης
Οκτωβρου 2000, για τη θσπιση πλαισου κοινοτικς δρσης στον τομα της πολιτικς των
υδτων (ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1). 4 Οδηγα 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλου, της 21ης Μαου 1991, για την επεξεργασα των
αστικν λυμτων (ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40). 5 COM (2012) 673
10278/19 ΔΛ/γομ 8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
4) H ανακονωση της Επιτροπς προς το Ευρωπακ Κοινοβολιο και το Συμβολιο «Η
αντιμετπιση του προβλματος της λειψυδρας και της ξηρασας στην Ευρωπακ νωση»6
καθορζει την ιερρχηση των μτρων που θα πρπει να εξετσουν τα κρτη μλη σον αφορ
τη λειψυδρα και την ξηρασα. Επισημανει τι στις περιοχς που χουν τεθε σε εφαρμογ
λα τα προληπτικ μτρα σμφωνα με την ιερρχηση για τα δατα και που η ζτηση
συνεχζει να υπερβανει τη διαθεσιμτητα, η δημιουργα πρσθετων υποδομν υδροδτησης
μπορε, υπ ορισμνες περιστσεις και εφσον χει συνεκτιμηθε η σχση κστους-οφλους,
να χρησιμεσει ως εναλλακτικ προσγγιση στον μετριασμ των επιπτσεων των σοβαρν
φαινομνων ξηρασας.
4α) Το ψφισμα του Ευρωπακο Κοινοβουλου, της 9ης Οκτωβρου 2008, σχετικ με την
αντιμετπιση του προβλματος της λειψυδρας και της ξηρασας στην Ευρωπακ
νωση7, υπενθυμζει τι κατ τη διαχεριση των υδατικν πρων πρπει να προτιμται
η προσγγιση με γνμονα τη ζτηση και θεωρε, ωστσο, τι η ΕΕ πρπει να υιοθετσει
μια ολιστικ προσγγιση κατ τη διαχεριση των υδατικν πρων, που θα συνδυζει
μτρα διαχερισης της ζτησης, μτρα για τη βελτιστοποηση των υπαρχντων πρων
στο πλασιο του υδρολογικο κκλου και μτρα για τη δημιουργα νων πρων, καθς
και τι η προσγγιση αυτ πρπει να ενσωματνει ζητματα περιβαλλοντικο,
κοινωνικο και οικονομικο χαρακτρα.
5) Στο σχδιο δρσης της για την κυκλικ οικονομα8, η Επιτροπ δεσμετηκε να προχωρσει
σε μια σειρ δρσεων για την προθηση της επαναχρησιμοποησης των επεξεργασμνων
λυμτων, μεταξ λλων καταρτζοντας νομοθετικ πρταση σχετικ με τις ελχιστες
απαιτσεις για τα επαναχρησιμοποιομενα δατα.
6 COM(2007) 414 7 2008/2074 (INI) 8 COM(2015) 614
10278/19 ΔΛ/γομ 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
5α) Σκοπς της παροσας νομικς πρξης για την επαναχρησιμοποηση των υδτων εναι να
διευκολνει την επαναχρησιμοποηση των υδτων ποτε αυτ εναι κατλληλο και
οικονομικ αποδοτικ, δημιουργντας τσι να ευνοκ πλασιο για τα κρτη μλη που
επιθυμον χρειζονται να προβανουν σε αυτ την πρακτικ. Η επαναχρησιμοποηση των
υδτων αποτελε ελπιδοφρα επιλογ για πολλ κρτη μλη, αλλ επ του παρντος μνο
λγα εξ αυτν την εφαρμζουν και χουν θεσπσει συναφ εθνικ νομοθετματα πρτυπα.
Η παροσα νομικ πρξη θα πρπει να εναι αρκετ ευλικτη στε να επιτρπει τη συνχιση
της επαναχρησιμοποησης των υδτων και ταυτχρονα να διασφαλζει τη δυναττητα των
λλων κρατν μελν να εφαρμζουν τους καννες αυτος ταν αποφασσουν να
καθιερσουν την πρακτικ αυτ σε μεταγενστερο στδιο.
6) Η επαναχρησιμοποηση των κατλληλα επεξεργασμνων λυμτων, για παρδειγμα απ
μονδες επεξεργασας αστικν λυμτων απ βιομηχανικς εγκαταστσεις, θεωρεται τι
χει χαμηλτερο περιβαλλοντικ αντκτυπο σε σγκριση με λλες εναλλακτικς μεθδους
υδροδτησης, πως οι εκτροπς υδτων η αφαλτωση, μως η εν λγω
επαναχρησιμοποηση εφαρμζεται σε περιορισμνο βαθμ στην νωση. πως φανεται, αυτ
οφελεται εν μρει στην λλειψη κοινν ενωσιακν περιβαλλοντικν υγειονομικν
προτπων για την επαναχρησιμοποηση των υδτων και, ιδως σον αφορ ειδικ γεωργικ
προντα, σε δυνητικ εμπδια για την ελεθερη κυκλοφορα των εν λγω προντων που
αρδεονται με νερ απ ανκτηση.
7) Τα υγειονομικ πρτυπα σχετικ με την υγιειν των τροφμων για τα γεωργικ προντα που
αρδεονται με νερ απ ανκτηση μπορον να επιτευχθον μνο εν οι απαιτσεις ποιτητας
για το νερ απ ανκτηση που προορζεται για γεωργικ ρδευση δεν παρουσιζουν
σημαντικς διαφορς στα κρτη μλη. Η εναρμνιση των απαιτσεων θα συμβλει επσης
στην αποτελεσματικ λειτουργα της εσωτερικς αγορς σε σχση με τα εν λγω προντα.
Συνεπς, εναι σκπιμη η ελχιστη εναρμνιση μσω της θσπισης ελχιστων απαιτσεων
για την ποιτητα των υδτων και την παρακολοθηση. Αυτς οι ελχιστες απαιτσεις θα
πρπει να αποτελονται απ ελχιστες παραμτρους για το νερ απ ανκτηση, καθς και
απ την επιβολ λλων αυστηρτερων πρσθετων απαιτσεων ποιτητας, κατ περπτωση,
απ τις αρμδιες αρχς, σε συνδυασμ με λλα συναφ προληπτικ μτρα. [...] Οι
παρμετροι βασζονται στην τεχνικ κθεση του Κοινο Κντρου Ερευνν και
αντικατοπτρζουν τα διεθν πρτυπα για την επαναχρησιμοποηση των υδτων.
10278/19 ΔΛ/γομ 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
7α) Η επαναχρησιμοποηση των υδτων για γεωργικ ρδευση μπορε επσης να συμβλει
στην προθηση της κυκλικς οικονομας με την ανκτηση των θρεπτικν ουσιν απ
το νερ απ ανκτηση και τη χρση τους στις καλλιργειες, μσω τεχνικν λιπαντικς
ρδευσης. Ως εκ τοτου, η επαναχρησιμοποηση των υδτων θα μποροσε να μεισει
την ανγκη για συμπληρωματικς χρσεις ανργανων λιπασμτων.
7β) Οι υψηλς επενδσεις που απαιτονται για την αναβθμιση των μονδων επεξεργασας
αστικν λυμτων και η λλειψη οικονομικν κιντρων για την εφαρμογ της
επαναχρησιμοποησης των υδτων στη γεωργα χουν εντοπιστε μεταξ των αιτιν για
το μικρ βαθμ επαναχρησιμοποησης των υδτων στην Ευρπη. Τα ζητματα αυτ
μπορον να αντιμετωπιστον με την προθηση καινοτμων προγραμμτων και
οικονομικν κιντρων, στε να λαμβνονται δεντως υπψη το κστος και τα
κοινωνικοοικονομικ και περιβαλλοντικ οφλη της επαναχρησιμοποησης των υδτων.
8) Η συμμρφωση με τις ελχιστες απαιτσεις για την επαναχρησιμοποηση των υδτων θα
στηρξει την επτευξη των Στχων Βισιμης Ανπτυξης που περιλαμβνονται στην Ατζντα
των Ηνωμνων Εθνν για τη βισιμη ανπτυξη ως το 2030, ιδως του στχου 6 για τη
διασφλιση της διθεσης βισιμης διαχερισης νερο και αποχτευσης για λους, καθς και
για τη σημαντικ αξηση της ανακκλωσης και της ασφαλος χρσης του νερο
παγκοσμως. Επιπλον, σκοπς του παρντος κανονισμο εναι η διασφλιση της εφαρμογς
του ρθρου 37 του Χρτη Θεμελιωδν Δικαιωμτων της Ευρωπακς νωσης σχετικ με
την προστασα του περιβλλοντος.
επεξεργασμνων λυμτων. Προκειμνου να ενθαρρνονται η ανακκλωση και η
επαναχρησιμοποηση σε εθνικ εππεδο, τα επεξεργασμνα λματα μπορον να
χρησιμοποιονται για λλους σκοπος εκτς απ εκενους που ορζονται στον παρντα
κανονισμ, εφσον κρνεται απαρατητο σμφωνα με τα εθνικ χαρακτηριστικ και
ανγκες. Για τον σκοπ αυτ, θα μποροσαν να θεσπιστον εθνικς διατξεις για την
επαναχρησιμοποηση των υδτων, προκειμνου να διασφαλιστε η προστασα του
περιβλλοντος και της ανθρπινης υγεας απ τις εν λγω χρσεις.
10278/19 ΔΛ/γομ 11
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
9) Η διαχεριση κινδνου συνσταται στον προορατικ εντοπισμ και τη διαχεριση κινδνων,
καθς και στην ενσωμτωση της ννοιας της παραγωγς νερο απ ανκτηση, το οποο θα
διαθτει την ποιτητα που απαιτεται για συγκεκριμνες χρσεις. Η διαχεριση κινδνου θα
πρπει να εδρζεται σε βασικ στοιχεα της διαχερισης κινδνου και να καθορζει τυχν
πρσθετες απαιτσεις ποιτητας του νερο που εναι αναγκαες για τη διασφλιση επαρκος
προστασας του περιβλλοντος, της υγεας του ανθρπου και των ζων. Προς τοτο, τα
σχδια διαχερισης κινδνου για την επαναχρησιμοποηση των υδτων θα πρπει να
εγγυται την ασφαλ χρση και διαχεριση του νερο απ ανκτηση και τι δεν
υπρχουν κνδυνοι για την υγεα του ανθρπου και των ζων και για το περιβλλον.
Προκειμνου να αναπτυχθον αυτ τα σχδια διαχερισης κινδνου, θα μποροσαν να
χρησιμοποιηθον οι υφιστμενες διεθνες κατευθυντριες γραμμς πρτυπα, πως
ISO 20426: 2018 Κατευθυντριες γραμμς για την αξιολγηση και τη διαχεριση του
κινδνου για την υγεα, για την επαναχρησιμοποηση μη πσιμου νερο, ISO 16075:
2015 Κατευθυντριες γραμμς για την επεξεργασα λυμτων που χουν υποβληθε σε
επεξεργασα για αρδευτικ ργα οι κατευθυντριες γραμμς της ΠΟΥ9. Ιδιατερη
προσοχ θα πρπει να δοθε στην προστασα των υδατικν συστημτων που
χρησιμοποιονται για την ντληση νερο που προορζεται για ανθρπινη κατανλωση
και/ των σχετικν ζωνν ασφαλεας [...].
10) Για να υπρξει αποτελεσματικ προστασα [...] της υγεας του ανθρπου και των ζων και
του περιβλλοντος, οι φορες εκμετλλευσης μονδας ανκτησης θα πρπει να χουν την
κρια ευθνη για την ποιτητα του νερο απ ανκτηση ως το σημεο συμμρφωσης.
Για τους σκοπος της συμμρφωσης με τις ελχιστες απαιτσεις και με τυχν πρσθετους
ρους τους οποους χει ορσει η αρμδια αρχ, οι φορες εκμετλλευσης μονδων
ανκτησης θα πρπει να παρακολουθον την ποιτητα του νερο απ ανκτηση. Ως εκ
τοτου, εναι σκπιμο να καθοριστον ελχιστες απαιτσεις παρακολοθησης, οι οποες
συνστανται στη συχντητα των συστηματικν παρακολουθσεων και στους στχους
συγχρονισμο και επιδσεων για την παρακολοθηση της επικρωσης. Συγκεκριμνες
απαιτσεις για τη συστηματικ παρακολοθηση καθορζονται σμφωνα με την οδηγα
91/271/ΕΟΚ.
10278/19 ΔΛ/γομ 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ TREE.1.A EL
10α) Το ν&